Povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele


Cíl kurzu

Cílem kurzu je prohloubení znalostí v oblasti zákonných pravidel pro jednání pojišťovacího zprostředkovatele se zákazníkem, dalších vybraných pravidel a povinností stanovených právními předpisy, prevence pojistného podvodu. 

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro zprostředkovatele pojištění podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění. 

Obsahová náplň kurzu: 

1. Pravidla jednání pojišťovacího zprostředkovatele dle ZDPZ 

 • Odborná péče - § 71
 • Jednání se zákazníkem - § 72
 • Obecná pravidla komunikace - § 73
 • Povinnost mlčenlivosti - § 74
 • Zákaz poskytování peněžité či nepeněžité výhody - § 75
 • Zákaz souběhu makléřské a agentské činnosti – 76
 • Získávání informací a doporučení - § 77
 • Rada zákazníkovi – § 78
 • Záznam z jednání – § 79 
 • Informační povinnosti vůči zákazníkovi – § 82 - 89
 • Forma poskytování informací § 90
 • Doba poskytování informací § 92
 • Uchovávání dokumentů a záznamů - § 80

2. Další vybrané povinnosti vyplývající ze ZDPZ a dalších právních předpisů

 • Opatření proti střetu zájmů,  zákaz samopojištění
 • Postupy při vyřizování stížností klientů
 • Produktové řízení
 • Ochrana spotřebitele

3. Následky porušení povinností dle ZDPZ

4. Prevence pojistného podvodu

Lektor: Mgr. Marie Lorencová

Časová dotace: 3 hodiny

Literatura

Zákon č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění 
Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele
Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník