E-learning - Úvěr na bydlení

a) odborné minimum o finančním trhu

1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam4. struktura finančního trhu (primární a sekundární trh, peněžní a kapitálový trh)5. účastníci finančního trhu (věřitelé, dlužníci, finanční zprostředkovatelé)

Jedná správná odpověď 1 otázka
Primární trh je trhem:
Trh spotřebitelského úvěru je součástí:
Finanční trh můžeme vymezit jako:
Jaké jsou základní činnosti bank?
Na trzích cenných papírů jsou finanční prostředky alokovány od přebytkových jednotek k jednotkám deficitním prostřednictvím:
Největším zdrojem nabídky úspor v České republice jsou:
Burza cenných papírů Praha má charakter:
Akcie:
Dluhopis s pevným zúročením:
Dluhopis s proměnlivým zúročením:
Diskontovaný dluhopis je:
Hypoteční zástavní listy jsou:
Trh cenných papírů rozlišujeme na:
Součástí sekundárního trhu cenných papírů jsou:
Na peněžních trzích se obchoduje s instrumenty, které mají dobu splatnosti:
Na kapitálových trzích se obchoduje s instrumenty, které mají dobu splatnosti:
Mezi základní druhy krátkodobých dluhových cenných papírů patří:
Depozitní certifikáty emitují:
Komerční papíry emitují:
V oblasti investičního bankovnictví je/jsou hlavním zdrojem zisku:
Elementárním předpokladem fungujícího trhu cenných papírů je:
Efektivní fungování trhu cenných papírů:
Mezi základní funkce trhu cenných papírů patří:
Mezi investiční instrumenty peněžního trhu zahrnujeme:
Mezi investiční cenné papíry zahrnujeme:
Mezi majetkové cenné papíry zahrnujeme:
Mezi dluhové cenné papíry zahrnujeme:
Mezi nejdůležitější investory na světových trzích cenných papírů patří:
Maržové obchodování (margin trading) představuje:
Alokační efektivností finančního trhu se rozumí:
Mezi charakteristické rysy krátkodobých dluhových instrumentů nepatří:
Podle sektorů lze finanční trh členit na:
Definujte finanční trh:
Co je příkladem referenční úrokové sazby běžné na finančním trhu v České republice?
Kdo je věřitel?
Hlavním úkolem finančního trhu v tržní ekonomice je:
Kdo je spoludlužník?
Kdo je věřitel?
Co je inflace?
Banka se odlišuje od jiných subjektů finančního trhu tím, že je oprávněna

2. základy teorie financí (časová hodnota peněz)3. finanční matematika (úročení)

Jedná správná odpověď 1 otázka
Představte si spotřebitelský úvěr s následujícími parametry: výše úvěru 800 000 Kč, splatnost 30 let. Klient volí mezi dvěma možnostmi: úrokovou sazbou 2,1 % p.a. bez poplatku za správu úvěrového účtu, nebo 2,0 % p.a. s poplatkem za správu úvěrového účtu ve výši 150 Kč měsíčně. Ostatní smluvní podmínky jsou u obou variant shodné. Kterou variantu klientovi doporučíte, pokud chcete minimalizovat jeho náklady?
Co se ve finanční matematice označuje pojmem "složené úročení"?
Úroková sazba kreditních karet se často používá s dovětkem "p.m." (např. 1,99 % p.m.). O jakou úrokovou míru se jedná?
Při jinak stejných parametrech úvěru - kterou sazbu zvolíte, pokud chcete minimalizovat náklady na úvěr?
Koruna obdržená dnes při předpokládaném inflačním vývoji:
Jistinou rozumíme:
Podstata časové hodnoty peněz spočívá v tom, že:
Pojem "jednoduché úročení" ve finanční matematice označuje:
Které tvrzení o jednoduchém úročení je pravdivé?
Spočítejte úroky z úvěru splatné první měsíc, když znáte následující parametry: výše úvěru 100 000 Kč, anuitní splácení, úrokový standard 360/360, úroková sazba 4,8 % p.a., splatnost 6 let, poplatek za zpracování úvěru splatný jednorázově v hotovosti po uzavření úvěrové smlouvy, ale ještě před čerpáním úvěru.
Dvouletá zápůjčka ve výši 1 000 Kč má úrokovou sazbu 20 % p.a. Kolik je celková splatná částka v případě, že zápůjčka je splatná nikoli ve splátkách, ale jednorázově, úrokové období je jeden rok, úroky se připisují na jeho konci a přičítají se k dlužné jistině?
Co je časová hodnota peněz?
Co je úroková míra?
Jaké typy úročení jsou na finančním trhu využívány?
Co je to anuita?
Co je to úmor?
Z čeho se skládá tzv. magický investiční trojúhelník?
Tabulka, která obsahuje dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady, se nazývá:
Kdy je v souvislosti se spotřebitelským úvěrem na bydlení vhodné životní pojištění s klesající pojistnou částkou?
Jaký je rozdíl mezi jednoduchým a složeným úročením?
Co je to degresivní splácení?

b) struktura, subjekty a fungování trhu spotřebitelského úvěru na bydlení

1. poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru, zahraniční zprostředkovatel

Jedná správná odpověď 2 otázky
Podmínkou, kterou musí žadatel splnit, aby bylo zahájeno řízení o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, je:
Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele zaniká:
V registru osob oprávněných k zprostředkování nebo poskytování spotřebitelského úvěru jsou podle zákona o spotřebitelském úvěru evidováni:
Žádost o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru lze podat:
Počáteční kapitál nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru musí činit minimálně:
Samostatný zprostředkovatel si může prodloužit oprávnění k činnosti o dobu:
Samostatný zprostředkovatel si musí po dobu své činnosti sjednat pojištění:
Zastoupená osoba nese odpovědnost za vázaného zástupce:
Ten, kdo v rámci svého podnikání zprostředkovává spotřebitelský úvěr, se nazývá:
Ten, kdo v rámci svého podnikání poskytuje spotřebitelský úvěr, se nazývá:
Mezi subjekty trhu spotřebitelského úvěru nepatří:
Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru vyvíjí svoji činnost na základě oprávnění vydaného:
Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru uděluje:
Odborná způsobilost nezbytná pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru je prokazována:
Pro oprávnění k činnosti vázaného zástupce platí, že:
E-shop s elektronikou nabízí mj. financování nákupu zboží úvěrem od společnosti Alfa, anebo úvěrem od společnosti Beta. E-shop vystupuje v pozici:
Spotřebitelské úvěry mohou poskytovat:
Jaká skutečnost nezpůsobí zánik oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele?
Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru, který je fyzickou osobou, může být při své činnosti zastoupen:
Čím se podle zákona o spotřebitelském úvěru prokazují všeobecné znalosti?
Na trhu spotřebitelského úvěru je úvěrovaným subjektem:
Minimální počáteční kapitál nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru je:
Kdo je oprávněn zprostředkovávat na území České republiky spotřebitelský úvěr?
Jakou formou informuje Česká národní banka o zápisu oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele?
Kým může být při zprostředkování spotřebitelského úvěru zastoupen samostatný zprostředkovatel - fyzická osoba?
Kým může být při zprostředkování spotřebitelského úvěru zastoupen samostatný zprostředkovatel - právnická osoba?
Kdo spravuje registr, do něhož se zapisují oprávnění poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelské úvěry?
Registr zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru je veden:
Je osvědčení o vykonání odborné zkoušky časově omezeno?
Zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice je oprávněn:
Při své činnosti se samostatný zprostředkovatel, který je právnickou osobou, může nechat zastoupit:
Vázaný zástupce může zprostředkovávat spotřebitelský úvěr:
Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru může provozovat svoji činnost pro:
Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru:
Vázaný zástupce:
Věřitel v úvěrové smlouvě je:
Na jak dlouho se vydává oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele?
Na jak dlouho a jakým způsobem se prodlužuje oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele?
Vázaný zástupce může zprostředkovávat spotřebitelský úvěr pro:
Jaká je lhůta pro uchovávání dokumentů prokazujících splnění podmínek stanovených zákonem pro činnost vázaného zástupce?
Co se rozumí termínem odborná způsobilost podle zákona o spotřebitelském úvěru?
Čím se dle zákona o spotřebitelském úvěru prokazují odborné znalosti?
Dle zákona o spotřebitelském úvěru je za důvěryhodnou pro účely získání oprávnění k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru považována právnická osoba:
Kdo je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr?
Kdo vede registr nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru, samostatných zprostředkovatelů, vázaných zástupců, zprostředkovatelů vázaných spotřebitelských úvěrů a zahraničních zprostředkovatelů?
Poskytovatel nebo zprostředkovatel se smí označovat jako nezávislý, pokud mimo jiné:
Mohou poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr i osoby bez ukončeného středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou?
Poskytováním spotřebitelského úvěru zákon rozumí:
Poskytováním spotřebitelského úvěru zákon rozumí mj. i:
Zprostředkováním spotřebitelského úvěru zákon rozumí:
Zákon označuje jako poskytovatele spotřebitelského úvěru:
Zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na území České republiky v rámci svého podnikání je možné, má-li osoba oprávnění k činnosti:
Zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru může být například:
Oprávnění zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru k činnosti pro zastoupeného vzniká:
Oprávnění zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru k činnosti pro daného zastoupeného zaniká:
Jako zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru zapíše Česká národní banka do registru toho, kdo:
Jak je definován nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru?
Po jakou dobu trvá oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru?
Jaké je oprávnění a omezení vázaného zástupce?
Může spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení nabízet zprostředkovatel?
Může spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení poskytovat poskytovatel platebních služeb malého rozsahu?
Může poskytovat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení nebankovní subjekt?
Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na bydlení, může být při provozování této činnosti zastoupen:
Jedná-li samostatný zprostředkovatel jménem a na účet spotřebitele na základě smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru a pobírá-li od spotřebitele za tuto činnost odměnu:
Subjekt, který žádá o oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, musí splňovat následující podmínku:

2. zásady úvěrového vztahu, základní parametry a povinnosti smluvních stran

Jedná správná odpověď 1 otázka
Co se v oblasti spotřebitelských úvěrů na bydlení označuje termínem "refixace"?
Ke splacení či zajištění spotřebitelského úvěru:
Spotřebitel může předčasně splatit spotřebitelský úvěr či jeho část:
Smlouva o spotřebitelském úvěru musí být uzavřena:
Určete pravdivý výrok týkající se požadování odměny po spotřebiteli před poskytnutím spotřebitelského úvěru.
Jestliže spotřebitel sjednává spotřebitelský úvěr prostřednictvím zprostředkovatele, má spotřebitel právo odstoupit od zprostředkovatelské smlouvy:
Samostatný zprostředkovatel pobírá odměnu:
Která z následujících definic odpovídá podstatě spotřebitelského úvěru?
Jistina je celková půjčená částka peněz:
Klient v případě kreditní karty:
Zprostředkováním spotřebitelského úvěru zákon rozumí:
Co jsou celkové náklady spotřebitelského úvěru?
Jak je definována celková výše spotřebitelského úvěru?
Zápůjční úroková sazba je definována jako:
Jak se nazývá období, po které je spotřebiteli garantována úroková sazba?
Jaká zásadní aktivita podmiňuje poskytnutí spotřebitelského úvěru z pohledu poskytovatele?
Pojištění schopnosti splácet:
Prostředky vyplácené poskytovatelem při poskytnutí spotřebitelského úvěru na bydlení na koupi nemovitosti:
Dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených zákonem pro činnost vázaného zástupce uchovává zastoupený:
Co znamená, když je úvěr v defaultu?

4. spotřebitelský úvěr na bydlení (vymezení, účelovost)

Jedná správná odpověď 1 otázka
Patří tzv. americká hypotéka mezi spotřebitelské úvěry na bydlení?
Co se v oblasti hypotečních úvěrů označuje termínem "tranše"?
Co se v souvislosti se spotřebitelským úvěrem na bydlení označuje jako "fixace"?
Lze účelový hypoteční úvěr poskytnout na koupi pozemku?
Z uvedených možností je spotřebitelským úvěrem na bydlení:
Spotřebitelským úvěrem na bydlení je úvěr s následujícími definičními znaky:
Délka čekací doby na poskytnutí peněžních prostředků z úvěru ze stavebního spoření:
Úvěr ze stavebního spoření lze za splnění dalších zákonných podmínek použít na:
Je účastník úvěru ze stavebního spoření povinen předložit stavební spořitelně doklady o použití poskytnutého úvěru?
Do doby, než účastník úvěru ze stavebního spoření naspoří cílovou částku:
Spotřebitelský úvěr na bydlení může být poskytnut jen fyzické osobě, která je:
Spotřebitelským úvěrem na bydlení není:
Co je podstatou spotřebitelského úvěru na bydlení?
Je možné použít spotřebitelský úvěr na bydlení na splátku úvěru?
Lze použít spotřebitelský úvěr na bydlení k úhradě za převod družstevního podílu v bytovém družstvu?
Je možné použít spotřebitelský úvěr na bydlení na splátku úvěru ze stavebního spoření?
Lze použít spotřebitelský úvěr na bydlení k nabytí účasti v jiné právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu nebo rodinného domu?
Je možné použít spotřebitelský úvěr na bydlení ke změně stavby podle stavebního zákona nebo jejímu připojení k veřejným sítím?
V čem spočívá refinancování hypotečního úvěru?
Hypoteční úvěry běžně dělíme na:
Co je překlenovací úvěr?
Patří mezi spotřebitelské úvěry na bydlení i úvěr poskytovaný stavební spořitelnou?
Může mezi spotřebitelské úvěry na bydlení patřit i neúčelový úvěr?
Spotřebitelský úvěr na bydlení v cizí měně je úvěr poskytnutý v jiné měně než:
Překlenovací spotřebitelský úvěr na bydlení je úvěr, který:

1. poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru, zahraniční zprostředkovatel

Více správných odpovědí 1 otázka

2. zásady úvěrového vztahu, základní parametry a povinnosti smluvních stran3. registry dlužníků4. spotřebitelský úvěr na bydlení (vymezení, účelovost)5. rizika spotřebitelského úvěru na bydlení

Více správných odpovědí 1 otázka
Spotřebitelským úvěrem na bydlení může být například:
Spotřebitelským úvěrem na bydlení je spotřebitelský úvěr:
Spotřebitelským úvěrem na bydlení je:
Mezi registry dlužníků široce uznávané finančními institucemi v České republice patří:
Spotřebitelský úvěr na bydlení je úvěr:
Optimální úvěrový produkt:
K jakému účelu je možné poskytnout spotřebitelský úvěr na bydlení?
Který typ úvěru patří mezi spotřebitelské úvěry na bydlení?
Spotřebitelským úvěrem na bydlení dle definice v zákoně o spotřebitelském úvěru je:
Spotřebitelský úvěr může získat:
Spotřebitelským úvěrem lze financovat:
Spotřebitelským úvěrem je:
Základní povinností dlužníka je splácet řádně a včas. To znamená, že:
Dlužník je povinen splácet 500 Kč měsíčně ke každému 15. dni v měsíci. Ke konci měsíce ověřoval věřitel splácení pohledávek. V kterém případě se dlužník dostal do prodlení?
Poskytovatelé spotřebitelského úvěru se mohou vzájemně informovat prostřednictvím databáze:
Které tvrzení ohledně Centrálního registru úvěrů (CRÚ) vedeného Českou národní bankou je pravdivé?
Odmítne-li poskytovatel spotřebiteli poskytnout spotřebitelský úvěr z důvodu vyhledávání v databázi:
Informace získané o spotřebiteli z informační databáze (registru dlužníků) může poskytovatel spotřebitelského úvěru využít:
Typickým rizikem, které může ohrozit řádné splácení spotřebitelského úvěru na bydlení dlužníkem, je:
Typické rizikové chování či situace, která může vést k neschopnosti klienta splácet spotřebitelský úvěr na bydlení, je:

c) regulace trhu spotřebitelského úvěru na bydlení

1. právní předpisy z oblasti práva na ochranu spotřebitele

Jedná správná odpověď 1 otázka
Kdo spravuje a provozuje registr poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru?
Odbornou způsobilostí se pro účely zákona o spotřebitelském úvěru rozumí získání všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Jakým způsobem se prokazují všeobecné znalosti?
Rozhodněte, které tvrzení je pravdivé.
Telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou při kontaktu se spotřebitelem:
Který z následujících právních předpisů neupravuje ani zčásti ochranu spotřebitele:
Spotřebitel může od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce
Který z uvedených právních předpisů vymezuje nekalé obchodní praktiky (klamavá konání a klamavá opomenutí) a agresivní obchodní praktiky?
Informace o nespláceném závazku mohou být v informační databázi o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele evidovány:
Má spotřebitel právo spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru?
Jakým způsobem se podle zákona o spotřebitelském úvěru prokazují odborné znalosti a dovednosti?
Pokud jde o spotřebitelský úvěr částečně na bydlení a částečně jiný než určený na bydlení, potom:
Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru žadateli (vedle dalších podmínek), pokud:
Podle zákona o ochraně spotřebitele může být za spotřebitele považována:
Obchodní praktiky jsou považovány za klamavé, pokud poskytovatel nebo zprostředkovatel úvěru:
Porušení zákazu diskriminace spotřebitele a zákazu užívání nekalých obchodních praktik poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru dohlíží:
Ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele, jsou:
Pokud klient-spotřebitel požaduje úvěr, ze kterého plánuje použít 200 000 Kč na úhradu za převod družstevního podílu v bytovém družstvu a 100 000 Kč na nákup spotřebního zboží, takový úvěr:
Pravidla stanovená zákonem o ochraně spotřebitele ohledně zákazu užívání nekalých obchodních praktik je třeba dodržovat:
V případě, že se spotřebitel cítí diskriminován, může se obrátit s žádostí o metodickou pomoc při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace na:
Klamání spotřebitele je možné se dopustit (za podmínky, že daná informace vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil):
Ohledně žaloby, kterou se spotřebitel brání porušení zákazu diskriminace ze strany poskytovatele nebo zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, platí, že:
Oddlužení (lidově osobní bankrot) je:
Návrh na zahájení soudního řízení o zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů může podat mimo spotřebitele samotného i:
Obchodní praktiky jsou vždy považovány za agresivní, pokud poskytovatel spotřebitelského úvěru:
Pokud má fyzická osoba jakékoliv živnostenské oprávnění, pak:

2. základy souvisejících předpisů z finančního trhu, občanského práva (zejména smlouva o úvěru) a obchodního práva

Jedná správná odpověď 1 otázka

4. základy smluvního práva

Jedná správná odpověď 1 otázka
Maximální doba splatnosti spotřebitelského úvěru dle zákona o spotřebitelském úvěru činí:
Spoludlužníkem se v kontextu úvěrové smlouvy rozumí:
Právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší, vyžaduje formu:
Splátkový kalendář znamená:
Dlužník je v prodlení, jestliže:
Povinnou náležitostí smlouvy o převodu nemovité věci je:
Kdy se nabývá zletilosti?
Od jakého věku lze za obvyklých okolností uzavřít smlouvu o úvěru?
Právní jednání musí být v souladu:
Smlouva o úvěru uzavřená s 15letým nezletilcem je neplatná. Podmínkou neplatnosti je:
Je-li smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení ve skutečnosti (dle svého obsahu) smlouvou o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení, platí že:
Promlčecí lhůta u pohledávky ze spotřebitelského úvěru trvá:
Splátky spotřebitelského úvěru se promlčují:
Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo věřitele na vrácení pohledávky:
Odchylují-li se obchodní podmínky, na které odkazuje uzavřená smlouva, od ustanovení této uzavřené smlouvy, platí že:
Je-li stranou smlouvy spotřebitel, rozhodčí smlouva:
Spotřebitel koupil telefon prostřednictvím internetového obchodu. Po doručení zboží přepravní službou (obal nepoškozen) zjistil, že mu telefon nevyhovuje. Odstoupit od kupní smlouvy:
Spotřebitel koupil vysavač od podomního prodejce, který bez předchozí domluvy obcházel všechny byty v daném domě se svou nabídkou. Spotřebitel začal používat vysavač až týden po jeho koupi a během tří dnů zjistil, že jej nechce. Odstoupit od kupní smlouvy:
Vyberte správné tvrzení. Dlužník přestal splácet spotřebitelský úvěr, věřitel pohledávku postoupil inkasní agentuře bez dlužníkova souhlasu.

5. kupní smlouva nemovité věci

Jedná správná odpověď 1 otázka
Strany si v kupní smlouvě ujednaly, kdy má kupující převzít nemovitou věc. S převzetím nemovitosti dojde:
Mohou cizinci v ČR nabývat nemovitosti?
K přechodu vlastnického práva k nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí z prodávajícího na kupujícího dochází:
Prodávající a kupující se dohodli v kupní smlouvě na prodeji pronajatého bytu. Smlouvu uzavřeli před notářem 1. prosince s tím, že k protokolárnímu předání bytu dojde okamžikem složení kupní ceny do notářské úschovy. K tomu došlo 5. prosince. Návrh na vklad byl podán 6. prosince, vklad vlastnického práva pro kupujícího byl proveden 27. prosince. Odkdy má kupující právo na nájemné placené nájemcem?
Vyberte způsob složení kupní ceny za nemovitost, který je bezpečný pro obě strany smlouvy:
Předmět smlouvy o převodu vlastnictví k bytu v budově, která není součástí pozemku ani práva stavby, je vymezen:
Převáděné nemovitosti musí být ve smlouvě označeny údaji z:
Zájemce a prodejce se během prohlídky nemovitosti domluvili na jejím prodeji a tuto dohodu stvrdili podáním ruky. Návrh na vklad do katastru nemovitostí lze podat:
Minimální požadovaná forma pro smlouvu o koupi nemovité věci je:
Kupní smlouvu o koupi nemovité věci ve formě veřejné listiny:
1. listopadu byla podepsána kupní smlouva týkající se chaty na břehu Berounky. 20. listopadu si měl kupující dle smlouvy převzít chatu, ale nepřevzal. 25. listopadu byla chata po průtrži mračen vyplavena. 1. prosince zapsal katastr nemovitostí vklad vlastnického práva pro kupujícího. Chatu bude na své náklady opravovat:
Dne 5. listopadu byla složena kupujícím do úschovy notáře kupní cena. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán 8. listopadu, 10. listopadu nemovitost částečně vyhořela. 29. listopadu byl proveden vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího. Předání nemovitosti bylo v kupní smlouvě ujednáno do 10 dnů od provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího. Kupující převzal nemovitost 1. prosince. Nemovitost bude na své náklady opravovat:

1. právní předpisy z oblasti práva na ochranu spotřebitele2. základy souvisejících předpisů z finančního trhu, občanského práva (zejména smlouva o úvěru) a obchodního práva3. některé požadavky na výkon činnosti (zejména pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů podle § 15 odst. 2 písm. g) a § 25 zákona)

Více správných odpovědí 1 otázka
Které z následujících tvrzení o úpravě úvěru v občanském zákoníku je pravdivé?
Úprava úvěru v občanském zákoníku obsahuje následující podmínky vztahu úvěrujícího a úvěrovaného:
Které z následujících tvrzení o pravidlech odměňování je podle zákona o spotřebitelském úvěru pravdivé?
Označte pravdivá tvrzení týkající se řízení před finančním arbitrem.
Postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů musí samostatný zprostředkovatel primárně udržovat a uplatňovat přiměřeně k:
Může být samostatný zprostředkovatel, který je fyzickou osobou, při své činnosti zastoupen?
Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení informuje poskytovatel spotřebitele ohledně vyřizování stížností a reklamací (v rámci ESIP) o:
Obchodní praktiky jsou vždy považovány za klamavé, pokud poskytovatel nebo zprostředkovatel úvěru:
Obchodní praktiky jsou vždy považovány za agresivní, pokud poskytovatel nebo zprostředkovatel spotřebitelského úvěru:
Nutnou podmínkou pro označení obchodní praktiky za nekalou je, že taková praktika:
O diskriminaci se jedná, pokud je poskytnutí spotřebitelského úvěru klientovi odmítnuto na základě jeho:
Pokud bude osoba poskytovat spotřebitelské úvěry a tvrdit, že k tomu má potřebné oprávnění od České národní banky, přitom ale oprávnění mít nebude, může být dané jednání posouzeno jako:
Používat ve své obchodní firmě (názvu) slovo "banka" může poskytovatel spotřebitelského úvěru, pokud:

4. základy smluvního práva5. kupní smlouva nemovité věci6. zástavní právo

Více správných odpovědí 1 otázka
Smlouva o spotřebitelském úvěru musí vždy obsahovat mimo jiné tyto informace:
Co je to kupní smlouva?
Která z níže uvedených smluvních ujednání při prodeji a koupi nemovitosti nevyžadují písemnou formu?
Co je podmínkou uzavření smlouvy o úvěru?
Písemná forma smlouvy o spotřebitelském úvěru je dodržena:
Písemnou smlouvu o spotřebitelském úvěru je možno změnit dodatkem:
Smlouva je neplatná, pokud:
Jak lze nahradit podpis plně svéprávné osoby, která se nemůže podepsat?
Zástavní právo váznoucí na nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí se:
Rozhodněte, ve kterém z následujících tvrzení je kupní smlouva uzavřena mimo obchodní prostory nebo distančním způsobem (tzv. na dálku).
Spotřebitel chce koupit byt. Zprostředkovatel žádá o složení rezervační zálohy ve výši 10 % ceny bytu. Spotřebitel chce mít co největší jistotu, že nepřijde o složené peníze, co mu poradíte?
Kupující a prodávající se dohodli o prodeji rodinného domu bez prostředníka. Kupující bude financovat část kupní ceny úvěrem a část z vlastních prostředků a žádá o radu, jak nejbezpečněji složit kupní cenu, aby byl zároveň tento způsob pro prodávajícího akceptovatelný. Co jim poradíte?
Smlouva o koupi nemovité věci může mít formu:
Manželé vlastní ve společném jmění manželů malý starý dům v rušném centru města. Muž se rozhodl, že překvapí svou ženu, a uzavřel smlouvu o prodeji tohoto domu a koupi domu nového v moderní vilové čtvrti na okraji města. Když to ženě oznámil v den stěhování, žena byla zděšena a stěhování odmítla, neboť si po pěti letech v místě již zvykla.
Muž, který žije se svou manželkou v třípokojovém bytě, který zdědil po svých prarodičích, se rozhodl, že byt prodá a odstěhuje se na chalupu 200 km daleko. Pak podá žádost o rozvod. Pokud jejich vzájemný vztah nebyl smluvně ošetřen jinak, jeho žena:
Které z následujících ujednání je možno sjednat platně a účinně v souladu s novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.)?

d) úvěrování a produkty spotřebitelského úvěru na bydlení

1.2 pravidla zákazu pobídek podle § 79 zákona

Jedná správná odpověď 1 otázka

1.3 informace poskytované spotřebitelem a pravidla poskytování rady podle § 84 a 85 zákona

Jedná správná odpověď 1 otázka
Pokud poskytovatel nebo zprostředkovatel poskytuje spotřebiteli radu, pak platí následující tvrzení:
Smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení:
Smlouva o spotřebitelském úvěru nemusí obsahovat:
Zprostředkovatel je povinen poskytnout spotřebiteli v předstihu informace:
Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru musí poskytovatel nebo zprostředkovatel poskytnout informace:
Které tvrzení ohledně smlouvy o spotřebitelském úvěru je pravdivé?
Záznam o poskytnuté radě spotřebitel obdrží:
Pokud zprostředkovatel poskytne spotřebiteli radu týkající se spotřebitelského úvěru:
Poskytovatel nebo zprostředkovatel spotřebitelského úvěru poskytuje radu spotřebiteli:
U účelového úvěru na bydlení musí být RPSN:
Má se za dostačující, pokud poskytovatel/zprostředkovatel spotřebiteli předsmluvní informace předkládá v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat bez jakékoliv navazující komunikace?
Může být vystavení tabulky umoření spotřebitelského úvěru na žádost spotřebitele spojeno s úplatou?
Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra:
Reklama na spotřebitelský úvěr, jejíž součástí je jakýkoliv číselný údaj o jeho nákladech, nemusí obsahovat:
Rada týkající se spotřebitelského úvěru může být poskytována:
Je spotřebitel povinen poskytnout poskytovateli úplné a pravdivé informace?
Pokud spotřebitel vědomě poskytl neúplné informace nebo vědomě poskytl informace nepravdivé:
Poskytovatel poskytuje spotřebiteli radu:
Závazek ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení:
Závazek ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení:

1.4 informační povinnosti vůči spotřebiteli podle § 90 až 111 zákona a smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru podle § 125 až 127 zákona

Jedná správná odpověď 1 otázka
Pokud ve smlouvě o spotřebitelském úvěru není uvedena hodnota zápůjční sazby, pak platí, že:
V rámci informační povinnosti je poskytovatel povinen:
Roční procentní sazba nákladů se nemusí uvádět ve smlouvě o:
Pokud ve smlouvě o spotřebitelském úvěru není uvedena hodnota roční procentní sazby nákladů, pak platí, že:
Roční procentní sazba nákladů se nemusí uvádět ve smlouvě o:
Kdy je poskytovatel povinen poskytnout spotřebiteli předsmluvní informace o spotřebitelském úvěru?
Roční procentní sazba nákladů je povinnou součástí:
Pro informaci o výši odměny nebo pobídky, kterou má poskytovatel nebo třetí osoba zprostředkovateli zaplatit za služby v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru na bydlení, platí následující tvrzení:
Jakou formou mají být podle zákona o spotřebitelském úvěru poskytnuty spotřebiteli předsmluvní informace?
V jakých případech musí být spotřebiteli poskytnuty informace prostřednictvím tzv. Evropského standardizovaného informačního přehledu:
Musí jakákoli smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovat údaje o RPSN a celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit?
Smlouva o spotřebitelském úvěru nemusí obsahovat:
Kdy je spotřebiteli nutné poskytnout předsmluvní informace?
Mezi informace, které musí poskytovatel spotřebitelských úvěrů na bydlení trvale zpřístupnit, patří mimo jiné:
Které tvrzení o spotřebitelských úvěrech jiných než na bydlení je pravdivé?
Musí být reprezentativní příklad součástí reklamní nabídky spotřebitelského úvěru?
Musí reklamní nabídka obsahovat údaje o tom, zda jde o pevnou, nebo pohyblivou úrokovou sazbu?
Musí reklamní nabídka obsahovat údaje o celkové částce úvěru?
Musí reklamní nabídka obsahovat údaje o doplňkové službě ke spotřebitelskému úvěru?
Musí reklama úvěru jiného než na bydlení, jejíž součástí není jakýkoliv číselný údaj o jeho nákladech, obsahovat údaje o zprostředkovateli úvěru?
Předsmluvní informace je:
Předsmluvní informace:
Informování klienta o změně zápůjční úrokové sazby, která není závislá na změně referenční sazby, před jejím vstupem v účinnost:
Forma smlouvy o spotřebitelském úvěru:
Smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení:
Poskytovatel nebo zprostředkovatel poskytne spotřebiteli jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení:
Poskytovatel nebo zprostředkovatel poskytne spotřebiteli jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení:
Informace o změně úrokové sazby, v případě spotřebitelského úvěru na bydlení s pevnou úrokovou sazbou na určité období o délce min. 1 rok, poskytne poskytovatel spotřebiteli:

1.5 smluvní podmínky podle § 112 až 121 zákona a podmínky zániku závazku podle § 128 až 132 zákona

Jedná správná odpověď 1 otázka
Které z uvedených tvrzení je pravdivé?
Musí být odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení učiněno vůči věřiteli v písemné formě?
V jaké lhůtě může spotřebitel odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru?
Při předčasném splacení spotřebitelského úvěru na bydlení je částka náhrady nákladů omezena zákonem a platí, že:
Je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení?
Pokud došlo k odstoupení od smlouvy u spotřebitelském úvěru, je spotřebitel povinen zaplatit sjednaný úrok:
Je zákonem omezena maximální výše náhrady účelně vynaložených nákladů za předčasné splacení spotřebitelského úvěru?
Kdy může spotřebitel splatit spotřebitelský úvěr na bydlení?
Od kdy se použije současná úprava předčasného splacení spotřebitelského úvěru na bydlení na staré smlouvy (uzavřené před nabytím účinnosti současného zákona o spotřebitelském úvěru)?
Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit:
Tvrzení, že ke splacení či zajištění spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení nelze použít směnku nebo šek:
Kdy může spotřebitel odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení?
Musí spotřebitel při odstupování od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení uvádět důvod?
Musí spotřebitel při odstupování od smlouvy o spotřebitelském úvěru zaplatit jistinu, příslušný úrok a případné nevratné poplatky zaplacené orgánům veřejné správy za dané období?
Je spotřebitel oprávněn spotřebitelský úvěr splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru?
Je spotřebitel oprávněn spotřebitelský úvěr zcela splatit kdykoliv po dobu jeho trvání?
Má věřitel právo na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru?
Je poskytovatel oprávněn, je-li to sjednáno ve smlouvě o spotřebitelském úvěru, písemně vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat?
Poskytovatel je oprávněn vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou v době, která:
Spotřebitel je oprávněn vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou kdykoli, s výpovědní dobou, která:
Hypoteční úvěr s pevnou úrokovou sazbou na 5 let, sjednaný před účinností zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je předčasně splacen 2 dny po první refixaci úrokové sazby po nabytí účinnosti zákona. Je toto předčasné splacení pro spotřebitele zdarma?

2. platby spojené se spotřebitelským úvěrem (úroky, poplatky, provize, význam RPSN)

Jedná správná odpověď 2 otázky
Co nelze pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů zahrnout do celkových nákladů spotřebitelského úvěru, které musí spotřebitel zaplatit v souvislosti se spotřebitelským úvěrem?
Do výpočtu roční procentní sazby nákladů u úvěru na bydlení určeného na pořízení nemovitosti se zahrnují:
Pokud ve smlouvě o spotřebitelském úvěru není uvedena hodnota zápůjční sazby, pak:
Pokud ve smlouvě o spotřebitelském úvěru není uvedena informace o celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, tak:
Informaci o roční procentní sazbě nákladů nemusí obsahovat:
Bezúročné období při čerpání spotřebitelského úvěru prostřednictvím kreditní karty znamená:
Anuitní splátka úvěru:
Musí být v případě spotřebitelského úvěru na bydlení do výpočtu RPSN zahrnuty náklady na ocenění nemovité věci, pokud je ocenění k získání úvěru nezbytné?
Vzniká poskytovateli nebo zprostředkovateli právo na odměnu nebo jinou platbu před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru?
Pokud by měla být ve smlouvě o spotřebitelském úvěru sjednána smluvní pokuta, nesmí její výše přesáhnout:
Výpočet hodnoty roční procentní sazby nákladů je ovlivněn:
Banky poskytují slevy na úrokové sazbě za to, že klient využije vybrané služby nebo splní specifikované podmínky. Jedna z takových podmínek se nazývá "domicilace". Co se tímto pojmem rozumí?
Roční procentní sazba nákladů vyjadřuje:
Roční procentní sazba nákladů se označuje zkratkou:
U úvěru na bydlení musí být do RPSN zahrnut poplatek spojený s vkladem zástavního práva k nemovitosti do katastru nemovitostí:
Jaký je rozdíl mezi zápůjční úrokovou sazbou a referenční úrokovou sazbou?
V reklamě nabízející spotřebitelský úvěr hodnota roční procentní sazby nákladů:
Pokud byla ve smlouvě o spotřebitelském úvěru uvedena hodnota roční procentní sazby nákladů nižší, než jaká odpovídá skutečnosti, pak:
Obsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o roční procentní sazbě nákladů (RPSN), která je nižší, než odpovídá skutečnosti:
Úrok je:
Klientovi slouží údaj o roční procentní sazbě nákladů na získání informace:
Údaj o roční procentní sazbě nákladů se pro klienty povinně udává:
Musí být u úvěru na bydlení do roční procentní sazby nákladů zahrnut náklad na pojištění schopnosti splácet, pokud je sjednání takového pojištění k úvěru povinné?
Musí být do roční procentní sazby nákladů zahrnuty náklady hrazené spotřebitelem v důsledku neplnění povinností ze smlouvy?
Co je to referenční úroková sazba?
Věřitel smí požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru, pokud předčasné splacení bylo provedeno:
Pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů se použijí celkové náklady spotřebitelského úvěru s výjimkou nákladů:
Co jsou celkové náklady spotřebitelského úvěru?
Pokud ještě nebyla dohodnuta horní hranice spotřebitelského úvěru, pro výpočet roční procentní sazby nákladů platí, že je :
Výše úrokové sazby spotřebitelského úvěru závisí na:
Co znamená zkratka RPSN?
Do celkových nákladů spotřebitelského úvěru se pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů započítávají:
Co je to roční procentní sazba nákladů spotřebitelského úvěru?
Výpočet roční procentní sazby nákladů spotřebitelského úvěru je založen na předpokladu:
Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut:
Výpočet roční procentní sazby nákladů spotřebitelského úvěru je založen mimo jiné na předpokladu, že:
Je možné úvěr na bydlení s tříletou fixací splatit zdarma i po výročí fixace (výročí 3. 4. 2023), pokud bylo oznámení o nové výši sazby na další období úvěrující institucí sděleno klientovi 60 dnů před výročím (konkrétně 4. 2. 2023)?
Je poplatek za návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch spotřebitele-dlužníka součástí roční procentní sazby nákladů daného úvěru?
Je poplatek za návrh na vklad zástavního práva ve prospěch poskytovatele součástí roční procentní sazby nákladů daného úvěru?

3. pravidla pro jednání se spotřebiteli, kteří jsou v prodlení podle § 15 odst. 2 písm. h) zákona (informování o úrocích z prodlení, poplatcích z prodlení, refinancování smlouvy o úvěru, úpravy smluvních podmínek) a postup věřitele při prodlení spotřebite

Jedná správná odpověď 1 otázka

4. pravidla pro vymáhání pohledávek podle § 15 odst. 2 písm. i) zákona (exekuce soudem či soudním exekutorem)

Jedná správná odpověď 1 otázka
Soudní exekutor je:
Ohledně odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení platí, že:
Je-li rozhodnutí obecného soudu pravomocné, má věřitel právo na:
Fixní úroková sazba je:
Kdo vydává rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení (tzv. osobního bankrotu)?
Kdy je dlužník v úpadku?
Spotřebitel má tři úvěrové smlouvy: na 1 500 000 Kč hypoteční úvěr od banky A1, na 100 000 Kč spotřebitelský úvěr od úvěrové společnosti B a na 50 000 Kč rychlou půjčku od banky A2. U všech věřitelů je v prodlení s platbami více než jeden měsíc. Kdo může podat insolvenční návrh?
Po zahájení insolvenčního řízení dlužník splatil jednomu ze tří věřitelů na úkor ostatních svůj závazek. Čeho se dlužník dopustil?
Na majetek spotřebitele je zahájena exekuce. Spotřebitel však podal návrh na oddlužení a soud zahájil insolvenční řízení. Jak je dále postupováno s exekucí?
Kdy se dlužník dopustí trestného činu?
Pan Novák splní podmínky oddlužení a splatí všem věřitelům 30 % všech pohledávek. Co se stane se zbytkem dluhů?
Osvobození od nesplacené části dluhů po splnění oddlužení nastává:
Co se stane s nesplacenými dluhy, které zbyly po zpeněžení dlužníkova majetku v konkursu?
Spotřebitel uzavřel u notáře smlouvu s věřitelem, která obsahuje doložku přímé vykonatelnosti. Co to pro spotřebitele znamená?
Pan Novák uzavřel u exekutora smlouvu s věřitelem, která obsahuje doložku přímé vykonatelnosti. Co to pro pana Nováka znamená?
Jaké výhody má pro klienta, pokud odmítne podepsat doložku přímé vykonatelnosti v souvislosti se smlouvou o úvěru, pokud s věřitelem jinak souhlasí a samotnou smlouvu podepíší?
Odmítne-li dlužník převzít soudní písemnost určenou do vlastních rukou, po určité době nastane tzv. fikce doručení, kdy se písemnost považuje za doručenou. Jak dlouhá je tato doba?
Co je tzv. fikce doručení v případě soudních písemností?
Při provádění exekuce formou srážek ze mzdy nesmí být dlužníkovi sražena tzv. nezabavitelná částka. Jak se tato částka určuje?
Vůči dlužníkovi je nařízena exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Jakým způsobem může dlužník svým účtem disponovat?
Na majetek pana Nováka byla nařízena exekuce formou prodeje věci. Kterých věcí se exekuce může týkat?
U pana Nováka probíhala exekuce. Exekutor zabavil také počítač, který pan Novák nezbytně potřebuje ke své práci. Jak se může pan Novák bránit?

5. možnosti řešení sporů vyplývajících z poskytování spotřebitelského úvěru (např. finanční arbitr)

Jedná správná odpověď 1 otázka

6. základy daňové problematiky související s poskytováním spotřebitelského úvěru na bydlení

Jedná správná odpověď 1 otázka
Od základu daně se odečte částka, která se rovná úrokům z hypotečního úvěru poskytnutého bankou, sníženým o státní příspěvek poskytnutý podle zvláštních právních předpisů. Úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti, nesmí překročit:
Které z následujících tvrzení platí pro uplatnění úroků z úvěru jako odpočitatelné položky ze základu daně u daně z příjmů fyzických osob?
Které z následujících tvrzení platí pro uplatnění úroků z úvěru jako odpočitatelné položky ze základu daně u daně z příjmů fyzických osob ve vztahu k financování údržby či změny stavby v případě pronajímaného bytu?
Daňový základ je možné snížit o roční úhrn zaplacených úroků za kalendářní rok v případě:
Základ daně z příjmů fyzických osob lze snížit o zaplacené úroky:
Jakým způsobem je zdaněno přijetí spotřebitelského úvěru spotřebitelem?
V souvislosti s poskytnutím spotřebitelského úvěru ovlivňují výši daňového základu poskytovatele:
Může si spotřebitel odečíst úroky placené na základě úvěrové smlouvy ze základu daně v případě, že mu byl poskytnut účelový hypoteční úvěr?
Pokud klient již podruhé refinancuje hypoteční úvěr, může si ze základu daně z příjmu fyzických osob odečíst úroky zaplacené na základě nové úvěrové smlouvy ze základu daně?
Při změně vlastníka nemovitosti se platí daň z nabytí nemovitosti ve výši:

1. pravidla jednání1.1 pravidla uchovávání dokumentů a záznamů podle § 78 zákona1.2 pravidla zákazu pobídek podle § 79 zákona1.3 informace poskytované spotřebitelem a pravidla poskytování rady podle § 84 a 85 zákona1.4 informační povinnosti vůči spotřebiteli podle § 90 až 111 zákona a smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru podle § 125 až 127 zákona1.5 smluvní podmínky podle § 112 až 121 zákona a podmínky zániku závazku podle § 128 až 132 zákona

Více správných odpovědí 1 otázka
Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá - zprostředkovatel s dostatečným předstihem před zprostředkováním spotřebitelského úvěru poskytne spotřebiteli informace o:
Jestliže je nabízen spotřebitelský úvěr nebo jeho zprostředkování reklamou, jejíž součástí je jakýkoliv číselný údaj o jeho nákladech, musí reklama obsahovat:
Poskytovatel je povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru uzavřeného na dobu neurčitou a spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání poskytovat spotřebiteli pravidelně v přiměřeném intervalu výpis obsahující informace o:
Záznam komunikace se spotřebitelem při zprostředkování spotřebitelského úvěru musí ze zákona obsahovat:
Jestliže je nabízen spotřebitelský úvěr nebo jeho zprostředkování reklamou, jejíž součástí je jakýkoliv číselný údaj o jeho nákladech, musí reklama obsahovat mimo jiné:
Které z uvedených informací musí dle zákona o spotřebitelském úvěru poskytovatel spotřebiteli trvale zpřístupnit?
Došlo-li k odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení, spotřebitel je povinen:
Vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou je oprávněn:
Výpis, který poskytovatel povinně poskytuje spotřebiteli po dobu trvání spotřebitelského úvěru uzavřeného na dobu neurčitou a spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání, zahrnuje informace o:
Zákaz poskytování či přijímání pobídek v souvislosti s činností zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, které mohou vést k porušení pravidel jednání se spotřebiteli, se vztahuje rovněž na:
Použít pojem nezávislý, jeho odvozeniny, významová synonyma nebo překlady do jiného jazyka, je při poskytování či zprostředkování spotřebitelského úvěru oprávněn pouze poskytovatel nebo zprostředkovatel, který:
Které nebo která tvrzení o poskytování informací spotřebitelem je nebo jsou pravdivá?
V případě spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání, splatného na požádání nebo do 3 měsíců ode dne poskytnutí, musí být spotřebiteli před uzavřením smlouvy poskytnuty informace o:
Jaké omezení platí podle zákona ohledně výše náhrady nákladů poskytovatele za předčasné splacení spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení?
Poskytovatel při poskytování nebo zprostředkovatel při zprostředkování spotřebitelského úvěru uchovává zejména:
Spotřebitel může od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než spotřebitelský úvěr na bydlení odstoupit:
Označte pravdivá tvrzení.
Poskytovatel a zprostředkovatel při komunikaci se spotřebitelem:
Označte pravdivá tvrzení.
Poskytovatel nebo zprostředkovatel je povinen:
Zákaz přijmout, nabídnout nebo poskytnout pobídku, která může vést k porušení pravidel jednání se spotřebiteli, se vztahuje na:
Pokud poskytovatel nebo zprostředkovatel přijme, nabídne nebo poskytne pobídku, která je v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o spotřebitelském úvěru, pak:
Zákaz přijmout, nabídnout nebo poskytnout pobídku, která může vést k porušení pravidel jednání se spotřebiteli, se:
Pobídku, která může vést k porušení pravidel jednání se spotřebiteli, je zakázáno:
Poskytovatel při poskytování spotřebitelského úvěru uchovává zejména:
Poskytovatel a zprostředkovatel uchovává dokumenty a jiné záznamy:
Povinnost uchovávat dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné osvědčení řádného plnění povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru, má:
V jakých případech je poskytovatel nebo zprostředkovatel spotřebitelského úvěru povinen spotřebiteli sdělit, jaké informace a doklady musí spotřebitel poskytovateli nebo zprostředkovateli poskytnout?
Smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru uzavřená mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem musí vždy obsahovat:
Smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru uzavřená mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem musí vždy obsahovat:
Při zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy nelze použít:
Má-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru podle zákona o spotřebitelském úvěru:
Co se stane, pokud klient prokáže druhý rok od podpisu úvěrové smlouvy, že poskytovatel nedostatečně zkoumal úvěruschopnost žadatele?
Směnku nikoli na řad není možno použít:
V důsledku jaké skutečnosti je možno spotřebitelský úvěr na bydlení předčasně splatit zdarma?
Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru ve lhůtě 14 dnů od uzavření této smlouvy:

3. pravidla pro jednání se spotřebiteli, kteří jsou v prodlení podle § 15 odst. 2 písm. h) zákona (informování o úrocích z prodlení, poplatcích z prodlení, refinancování smlouvy o úvěru, úpravy smluvních podmínek) a postup věřitele při prodlení spotřebite4. pravidla pro vymáhání pohledávek podle § 15 odst. 2 písm. i) zákona (exekuce soudem či soudním exekutorem)5. možnosti řešení sporů vyplývajících z poskytování spotřebitelského úvěru (např. finanční arbitr)

Více správných odpovědí 1 otázka

e) doplňkové služby související se spotřebitelským úvěrem na bydlení

1. základy pojištění, zajištění spotřebitelského úvěru prostřednictvím pojištění (životní pojištění, pojištění nemovitosti, pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr), asistenční služby

Jedná správná odpověď 1 otázka
Úplata za soukromé pojištění se nazývá:
Karenční doba je:
Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného, se nazývá
Co je pojistná hodnota?
Pojistitelem je:
Osoba fyzická nebo právnická, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojišťovnou a platí pojistné, se nazývá:
Pojištěným je:
Co znamená termín "vinkulace" využívaný v souvislosti s pojištěním?
Kdy se zahrnují do celkových nákladů spotřebitelského úvěru náklady na doplňkové služby, jako je zejména pojistné?
Lze použít k zajištění spotřebitelského úvěru směnku?
Které tvrzení ohledně pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr je pravdivé?
Spotřebitelský úvěr lze zajistit například:
Pojištění schopnosti splácet zahrnuje:
Vztahuje se pojištění ztráty zaměstnání na ztrátu zaměstnání z jakýchkoliv příčin?
Jak lze zabezpečit splácení úvěru v případě dlouhodobé nemoci?
Může pojišťovna odmítnout pojistné plnění, poškodil-li si pojištěný zdraví úmyslně?
O kolik může pojišťovna snížit podle občanského zákoníku pojistné plnění, došlo-li k úrazu následkem požití alkoholu?
Je podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pojišťovna povinna poskytnout pojistné plnění z pojištění pro případ smrti v případě sebevraždy pojištěného?
Jakou variantu pojistné částky v pojištění pro případ smrti doporučíte klientovi, který požaduje, aby mu pojištění po celou dobu co nejpřesněji krylo výši nesplaceného úvěru?
Pojistná smlouva o životním pojištění byla uzavřena na dálku. V jaké lhůtě od obdržení sdělení o uzavření smlouvy na dálku může pojistník od pojistné smlouvy odstoupit (pojistné podmínky obdržel před uzavřením smlouvy)?
Je možné vinkulovat pojistné plnění i z životního pojištění?
Komu je vyplaceno pojistné plnění z pojištění pro případ smrti v případě vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky?
Je nutné sjednat vinkulaci pojistného plnění u pojistné smlouvy sjednané za účelem zajištění závazků z úvěru?
Klient (pojistník) se po jednom roce od počátku pojištění rozhodne, že chce pojistnou smlouvu předčasně ukončit. Nejpozději jak dlouho před koncem pojistného období musí doručit pojišťovně svoji výpověď, aby pojištění uplynutím daného pojistného období zaniklo?
Je pojišťovna za účelem krytí rizik týkajících se života a zdraví oprávněna zkoumat zdravotní stav pojištěného?
Je třeba v majetkovém pojištění u pojištění cizího pojistného nebezpečí ve vlastní prospěch nebo ve prospěch třetí osoby i souhlas pojištěného?
Proč by se měly smlouvy o pojištění majetku pravidelně aktualizovat?

1. základy pojištění, zajištění spotřebitelského úvěru prostřednictvím pojištění (životní pojištění, pojištění nemovitosti, pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr), asistenční služby2. vkladové účty, platební účty4. platební karty (zejména kreditní karty)3. vliv doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem na výši RPSN

Více správných odpovědí 1 otázka

f) zásady procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele

1. posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a s tím související pravidla podle § 86 až 89 zákona

Jedná správná odpověď 3 otázky
Pokud je žádost spotřebitele zamítnuta z důvodu informace získané z externí databáze vypovídající o úvěruschopnosti spotřebitele, je věřitel povinen spotřebitele informovat, o jakou databázi se jedná?
Úvěruschopnost spotřebitele je třeba posoudit před:
Při posuzování úvěruschopnosti spotřebitele nemusí být zohledněny splátky stávajících úvěrů spotřebitele, které mají být splaceny v horizontu následujícího kalendářního roku.
Před posouzením úvěruschopnosti spotřebitele je poskytovatel povinen:
Scoring je:
Je banka povinna informovat klienta o zamítnutí žádosti o spotřebitelský úvěr v důsledku posouzení jeho úvěruschopnosti na základě informací získaných z databáze (registru) dlužníků?
Hlavní přínos informačních databází o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele spočívá v:
Pokud je důvodem odmítnutí žádosti o spotřebitelský úvěr vyhledávání v informační databázi o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele:
Poskytne-li poskytovatel spotřebitelský úvěr spotřebiteli bez posouzení úvěruschopnosti, pak platí, že:
Poskytne-li poskytovatel spotřebitelský úvěr spotřebiteli, přestože z výsledku posouzení úvěruschopnosti vyplývá, že jsou důvodné pochybnosti o schopnosti spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet, pak platí, že:
Poskytovatel úvěru je povinen provést nové posouzení úvěruschopnosti spotřebitele:
Co se označuje zkratkou ISIR?
Poskytovatel před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru:
Poskytovatel poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud:
Poskytovatel posoudí úvěruschopnost spotřebitele:
Informace, které musí spotřebitel sdělit věřiteli za účelem posouzení úvěruschopnosti, musí být:
Poskytovatel při posouzení úvěruschopnosti spotřebitele posuzuje zejména:
Jaký je důsledek porušení povinnosti poskytovatele spotřebitelského úvěru posoudit úvěruschopnost spotřebitele?
Které tvrzení o posouzení úvěruschopnosti spotřebitele není pravdivé?
Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele poskytovatelem znamená:
Při posouzení úvěruschopnosti spotřebitele poskytovatel zejména posuzuje:
K posouzení úvěruschopnosti spotřebitele poskytovatel:
Pokud se poskytovatel rozhodne spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení neposkytnout v důsledku posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, pak:
Pokud je důvodem neposkytnutí úvěru výsledek automatizovaného zpracování údajů nebo vyhledávání v databázi, pak poskytovatel:
Posouzením úvěruschopnosti spotřebitele se rozumí:
Informace sdělené spotřebitelem při ověřování úvěruschopnosti:
Při posuzování úvěruschopnosti spotřebitele se zohledňuje:
Poskytovatelé spotřebitelského úvěru na bydlení se mohou vzájemně informovat společnou databází:
Odmítne-li poskytovatel spotřebiteli s ohledem na výsledky posouzení úvěruschopnosti poskytnout spotřebitelský úvěr:
Odmítne-li poskytovatel poskytnout spotřebitelský úvěr na bydlení z důvodu vyhledávání v databázi:
Pokud spotřebitel projde prescoringem poskytovatele úvěru a zároveň zaplatí poplatek za vyhotovení odhadu, nicméně mu ještě poskytovatel nepředložil návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, má právní nárok na schválení úvěru?
Co se stane, pokud dlužník prokáže osmý rok od podpisu úvěrové smlouvy, že poskytovatel nedostatečně zkoumal úvěruschopnost spotřebitele?

g) zásady postupu a způsobu oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot poskytnutých jako zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení

1. základy pravidel a postupů pro přijetí a ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru plynoucích z tohoto zákona a jiných právních předpisů podle § 15 odst. 2 písm. d) zákona2. základy oceňování nemovitých věcí podle zákona o oceňování majetku

Více správných odpovědí 1 otázka

h) trh nemovitých věcí

3. stavební spoření (smlouva o stavebním spoření, státní podpora)

Jedná správná odpověď 1 otázka
Distribuce řádného úvěru ze stavebního spoření je upravena:
Státní podpora u stavebního spoření může být čerpána v případě, že
Státní podpora v systému stavebního spoření činí:
Cílová částka při sjednávání stavebního spoření se státní podporou je tvořena:
Poskytovaná záloha státní podpory u stavebního spoření činí:
Úvěr ze stavebního spoření lze použít na financování bytových potřeb:
Rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladů a úrokovou sazbou z úvěru ze stavebního spoření může činit nejvíce:
Je stavební spořitelna povinna poskytnout účastníkovi překlenovací úvěr?
Kdo může být účastníkem stavebního spoření?
Kdo může získat státní podporu ze stavebního spoření?
Jak lze požádat o státní podporu ze stavebního spoření?
Jaká je maximální výše záloh státní podpory na stavební spoření?
Může mít účastník stavebního spoření uzavřeno více smluv o stavebním spoření s nárokem na státní podporu současně?
Jaká je věková hranice účastníka stavebního spoření?
Úvěr ze stavebního spoření smí být účastníkem použit:
Stavební spořitelna účastníkovi stavebního spoření:
Cílová částka u stavebního spoření se rovná:
Státní podpora přísluší účastníkovi stavebního spoření:
Je stavební spořitelna povinna umožnit předčasné splacení překlenovacího úvěru ve výši 700 000 Kč bez zástavy nemovitosti, který spotřebitel uzavřel dne 28. 3. 2012?

i) uspořádání a fungování katastru nemovitostí

Případové studie

1257 - Marcela a Jan mají pochopitelný zájem získat hypoteční úvěr s co nejnižšími náklady. Za tímto účelem dokonce zvažují poskytnout bance dodatečné zajištění – družstevní byt, ve kterém nyní žijí – aby snížili celkové LTV (loan to value) a dostali výhodnější úrokovou sazbu. Která z následujících odpovědí nejlépe vystihuje vaše doporučení v této věci?
1257 - Zadání obsahuje skutečně jen základní informace. Zcela jistě existuje mnoho otázek, které by mohly být položeny. Která z následujících otázek je kritická pro další jednání?
1257 - Jakou roli v tomto obchodním případu hraje rodičovský příspěvek? Je potřeba takovou informaci vůbec znát?
1257 - Doporučil/a byste klientům sjednat si životní pojištění?
1257 - Mají Marcela a Jan právo na informaci o výši odměny, kterou má poskytovatel zaplatit zprostředkovateli za služby v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru na bydlení?
1275 - Milena a Břetislav mají pochopitelný zájem využít spotřebitelského úvěru na bydlení s co nejnižšími náklady. Za tímto účelem dokonce zvažují poskytnout bance dozajištění – družstevní byt, ve kterém nyní žijí – aby snížili LTV (loan to value) a dostali výhodnější úrokovou sazbu. Která z následujících odpovědí nejlépe vystihuje vaše doporučení v této věci?
1275 - Zadání obsahuje skutečně jen základní informace. Zcela jistě existuje mnoho otázek, které by mohly být položeny. Která z následujících otázek je naprosto kritická pro další jednání?
1275 - Jakou roli v tomto obchodním případu hraje rodičovský příspěvek? Je potřeba takovou informaci vůbec znát?
1275 - Doporučil/a byste těmto klientům sjednat si životní pojištění?
1275 - Mají Milena a Břetislav právo na informaci o výši odměny, kterou má poskytovatel zaplatit zprostředkovateli za služby v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru na bydlení?
1284 - Manželé Volfovi mají pochopitelný zájem získat hypoteční úvěr s co nejnižšími náklady. Za tímto účelem dokonce zvažují poskytnout bance dodatečné zajištění – družstevní byt, ve kterém nyní žijí – aby snížili celkové LTV (loan to value) a dostali výhodnější úrokovou sazbu. Která z následujících odpovědí nejlépe vystihuje vaše doporučení v této věci?
1284 - Zadání obsahuje skutečně jen základní informace. Zcela jistě existuje mnoho otázek, které by mohly být položeny. Která z následujícíh otázek je kritická pro další jednání?
1284 - Jakou roli v tomto obchodním případu hraje rodičovský příspěvek? Je potřeba takovou informaci vůbec znát?
1284 - Doporučil/a byste klientům sjednat si životní pojištění?
1284 - Mají manželé Volfovi právo na informaci o výši odměny, kterou má poskytovatel zaplatit zprostředkovateli za služby v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru na bydlení?
1258 - Jaký produkt klientům doporučíte?
1258 - Je možné poskytnout klientům prostředky, kterými by uhradili dluhy za svého syna?
1258 - Jaké příjmy banka pravděpodobně uzná pro účely posouzení úvěruschopnosti?
1258 - Jaká bude hodnota ukazatele LTV (loan to value) požadovaného úvěru, pokud bude zajištěn rodinným domkem klientů?
1258 - Co bude mimo jiné ovlivňovat výši RPSN?
1276 - Jaký produkt klientům doporučíte?
1276 - Je možné poskytnout klientům prostředky, kterými by uhradili dluhy za svého syna?
1276 - Jaké příjmy banka pravděpodobně uzná pro účely posouzení úvěruschopnosti?
1276 - Jaká bude hodnota ukazatele LTV (loan to value) požadovaného úvěru, pokud bude zajištěn rodinným domkem klientů?
1276 - Co bude mj. ovlivňovat výši RPSN?
1285 - Jaký produkt klientům doporučíte?
1285 - Je možné poskytnout klientům prostředky, kterými by uhradili dluhy za svého syna?
1285 - Jaké příjmy banka pravděpodobně uzná pro účely posouzení úvěruschopnosti?
1285 - Jaká bude hodnota ukazatele LTV (loan to value) požadovaného úvěru, pokud bude zajištěn rodinným domkem klientů?
1285 - Co bude ovlivňovat výši RPSN?
1259 - Jakou maximální měsíční splátku na hypotečním úvěru si mohou klienti dovolit, aby jejich finanční situace zůstala na stejné úrovni jako nyní?
1259 - Který z příjmů rodiny nemůžeme z důvodu stability zahrnout do výpočtu, zda bude mít klient dostatek finančních prostředků na splácení hypotéky ?
1259 - Z jaké ceny zástavy spočítáte u hypotečního úvěru hodnotu ukazatele LTV (loan to value, neboli půjčka k hodnotě)?
1259 - Jakou akontaci budou muset manželé Smrkovi zajistit při LTV hypotéky 85 %?
1259 - Jakou dobu splatnosti byste klientům doporučili, aby nepřekročili maximální výdaje, na které jsou zvyklí, a přitom spláceli co nejkratší dobu?
1277 - Jakou maximální měsíční splátku na hypotečním úvěru si mohou klienti dovolit, aby jejich finanční situace zůstala na stejné úrovni jako nyní?
1277 - Který z příjmů rodiny nemůžeme z důvodu stability zahrnout do výpočtu určujícího, zda bude mít klient dostatek finančních prostředků na splácení hypotečního úvěru?
1277 - Z jaké ceny zástavy budete počítat u hypotečního úvěru výši ukazatele LTV (loan to value neboli půjčka k hodnotě)?
1277 - Jakou akontaci budou muset manželé Jedlovi zajistit při LTV (loan to value) hypotečního úvěru 85 %?
1277 - Jakou dobu splatnosti byste klientům doporučili, aby nepřekročili maximální výdaje, na které jsou zvyklí, a přitom spláceli co nejkratší dobu?
1286 - Jakou maximální měsíční splátku hypotečního úvěru si mohou klienti dovolit, aby jejich finanční situace zůstala na stejné úrovni jako nyní?
1286 - Který z příjmů rodiny nemůžeme z důvodu stability zahrnout do výpočtu určujícího, zda budou mít klienti dostatek finančních prostředků na splácení hypotečního úvěru?
1286 - Z jaké ceny zástavy spočítáte výši ukazatele LTV (loan to value) hypotečního úvěru?
1286 - Kolik budou muset manželé Rysovi zaplatit z vlastních zdrojů při LTV (loan to value) hypotečního úvěru 75 %?
1286 - Jakou dobu splatnosti byste klientům doporučili, aby jejich měsíční výdaje zůstaly přibližně stejně vysoké, jako jsou nyní (s možností překročení nejvyýše o 500 Kč), a přitom spláceli co nejkratší dobu?
1260 - Které příjmy bývají poskytovateli spotřebitelského úvěru považovány za stěžejní při posuzování úvěruschopnosti žadatelů?
1260 - Poskytova telé spotřebitelských úvěrů mají individuální přístup k posuzování některých příjmů. Který z příjmů by byl s největší pravděpodobností zohledněn (jako doplňkový) při posouzení úvěruschopnosti?
1260 - Který příjem bývá podle převažujícího přístupu bank považován za irelevantní pro posuzování úvěruschopnosti žadatelů?
1260 - Mají Linkovi dostatečné příjmy na splácení požadovaného úvěru, pokud budoucí splátka bude cca 8 900 Kč měsíčně?
1260 - Jaká bude výše ukazatele LTV (loan to value) v případě úvěru na pořízení nemovitosti dle zadání ?
1287 - Které příjmy bývají poskytovateli spotřebitelského úvěru považovány za stěžejní při posuzování úvěruschopnosti žadatelů?
1287 - Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů mají individuální přístup k posuzování některých příjmů. Který z příjmů by byl s největší pravděpodobností zohledněn (jako doplňkový) při posouzení úvěruschopnosti?
1287 - Které příjmy bývají podle převažujícího přístupu bank pro posuzování úvěruschopnosti žadatelů považovány za irelevantní?
1287 - Mají manželé Lampovi dostatečné příjmy na splácení požadovaného úvěru, pokud budoucí splátka bude cca 10 500 Kč měsíčně?
1287 - Jaká bude výše ukazatele LTV (loan to value) v případě úvěru na pořízení nemovitosti dle zadání?
1261 - Mohou Kamil a Alice financovat pořízení bytu do spoluvlastnictví společným hypotečním úvěrem?
1261 - Jaký nejvyšší úvěr lze poskytnout, pokud hodnota ukazatele LTV (loan to value) nemá překročit 90 % za předpokladu započítání hodnoty bytu po rekonstrukci?
1261 - Kolik bude třeba při hodnotě ukazatele LTV (loan to value) 90 % použít z vlastních zdrojů (za předpokladu, že bude přesně dodržen rozpočet rekonstrukce) k realizaci celého záměru a za předpokladu započítání hodnoty bytu po rekonstrukci?
1261 - První čerpání má sloužit k úhradě kupní ceny prodávajícímu a dle úvěrové smlouvy je jeho výše určena jako 90 % současné odhadní ceny zástavy. Jaká bude výše prvního čerpání?
1261 - Jakou výši splátky si mohou Kamil a Alice dovolit, pokud chce Alice i nadále dětem na spořicí účet každý měsíc ukládat výživné a každému dítěti ještě 1 000 Kč a ostatní pravidelné výdaje partnerů a dětí budou po přestěhování do nového bytu činit celkem 15 000 Kč? Zohledněte, že Kamil a Alice by si rádi ponechali rezervu ve výši 25 % z toho, co partnerům podle předchozí věty měsíčně zbyde.
1288 - Mohou pan Velvarský a paní Novotná financovat pořízení bytu do spoluvlastnictví společným hypotečním úvěrem?
1288 - Jaký nejvyšší úvěr lze poskytnout, pokud LTV (loan to value) nemá překročit 85 % za předpokladu započítání hodnoty zástavy (bytu) po rekonstrukci?
1288 - Kolik bude třeba při LTV 85 % použít z vlastních zdrojů (za předpokladu, že bude přesně dodržen rozpočet) k realizaci celého záměru a za předpokladu započítání hodnoty bytu po rekonstrukci?
1288 - První čerpání má sloužit k úhradě kupní ceny prodávajícímu a dle úvěrové smlouvy je jeho výše určena jako 85 % odhadní ceny zástavy před rekonstrukcí. Jaká bude výše prvního čerpání?
1288 - Jakou výši splátky si mohou pan Velvarský a paní Novotná dovolit, pokud chce paní Novotná i nadále dětem na spořicí účet každý měsíc ukládat výživné a každému dítěti ještě 2 000 Kč a ostatní pravidelné výdaje partnerů a dětí budou po přestěhování do nového bytu činit celkem 24 000 Kč? Zohledněte, že partneři by si rádi ponechali rezervu ve výši 20 % z toho, co jim podle předchozí věty měsíčně zbyde.
1262 - Je možné, aby vlastník nemovitosti a žadatel byly rozdílné osoby?
1262 - Je možné v tomto případě odečítat zaplacené úroky ze základu daně?
1262 - V jakém časovém horizontu bude mít Jaroslav k dispozici prostředky ze stavebního spoření?
1262 - Bude muset Jaroslav při ukončení stavebního spoření vracet připsanou státní podporu?
1262 - Jaká bude výše ukazatele LTV (loan to value) úvěru?
1289 - Je možné, aby vlastník nemovitosti a žadatel byly rozdílné osoby?
1289 - Je možné v tomto případě odečítat zaplacené úroky ze základu daně?
1289 - V jakém časovém horizontu bude mít Josef k dispozici prostředky ze stavebního spoření?
1289 - Bude muset Josef při ukončení stavebního spoření vracet připsanou státní podporu?
1289 - Jaká bude výše ukazatele LTV (loan to value) úvěru?
1263 - Jaká bude splátka řádného úvěru?
1263 - Jaká je výše jejího aktuálního dluhu po 6 letech splácení překlenovacího úvěru?
1263 - Kolik Irena měsíčně zaplatí stavební spořitelně v souvislosti se sjednanými finančními službami?
1263 - Kolik si mohla Irena odečíst ze základu daně na zaplacených úrocích za rok 2016?
1263 - Kolik Irena zaplatí přibližně na úrocích za dobu trvání překlenovacího úvěru?
1290 - Jaká bude splátka řádného úvěru?
1290 - Jaká je výše jejího aktuálního dluhu po osmi letech splácení překlenovacího úvěru?
1290 - Kolik Světlana měsíčně zaplatí stavební spořitelně v souvislosti se sjednanými finančními službami?
1290 - Kolik si bude moci Světlana odečíst ze základu daně na zaplacených úrocích za rok 2016?
1290 - Kolik Světlana zaplatí přibližně na úrocích za dobu trvání překlenovacího úvěru?
1266 - Je nutné si dále ověřovat informace o příjmech, výdajích a majetku pana Tajemného?
1266 - Lze panu Tajemnému poskytnout spotřebitelský úvěr s požadovanými parametry, pokud uspokojivě doloží čisté příjmy jen ve výši 20 000 Kč?
1266 - Může být panu Tajemnému umožněno uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru, pokud předloží daňová přiznání za poslední dva roky, podle kterých má příjmy z podnikání ve výši 400 000,- Kč ročně a uplatňuje výdajový paušál ve výši 80 %?
1266 - Poskytovatel spotřebitelského úvěru panu Tajemnému nakonec sdělil, že jeho příjmy nejsou postačující k poskytnutí požadovaného úvěru. Pan Tajemný navrhne, že jeho přítelkyně Gertruda by mohla být ručitelkou úvěru. Změnilo by ručení slečny Gertrudy něco na závěru o úvěruschopnosti pana Tajemného?
1266 - Panu Tajemnému byl nabídnut spotřebitelský úvěr s úrokovou sazbou 7 % p.a. splatný za 5 let s měsíční anuitní splátkou ve výši 9 900 Kč. Kolik pan Tajemný zaplatí na úrocích?
1280 - Je nutné dále ověřovat informace o příjmech pana Fausta?
1280 - Lze panu Faustovi poskytnout spotřebitelský úvěr s požadovanými parametry, pokud uspokojivě doloží čisté příjmy jen ve výši 15 000 Kč??
1280 - Změní na situaci něco, pokud pan Faust namísto dokladů podle předchozí otázky předloží daňová přiznání za poslední dva roky, podle kterých má příjmy z podnikání ve výši 300 000 Kč ročně a uplatňuje výdajový paušál ve výši 80 %?
1280 - Poskytovatel spotřebitelského úvěru panu Faustovi nakonec sdělil, že jím prokázané příjmy nejsou postačující k poskytnutí úvěru. Pan Faust navrhne, že jeho přítelkyně Diana by mohla být ručitelkou úvěru. Změnilo by ručení slečny Diany něco na závěru o úvěruschopnosti pana Fausta?
1280 - Panu Faustovi byl nabídnut spotřebitelský úvěr s úrokovou sazbou 6 % p.a. splatný za 5 let s měsíční anuitní splátkou ve výši 7 733 Kč. Kolik pan Faust zaplatí na úrocích?
1269 - Která z nabídek je pro pana Bořivoje nejvýhodnější?
1269 - Pan Bořivoj si nakonec vybral nabídku jiné banky, která požaduje výrazně nižší poplatek za uzavření smlouvy, a to ve výši 10 000 Kč. Banka mu po posouzení jeho bonity nabídla úvěr s úrokovou sazbou 1,79 % p.a., splátkou úvěru 6 277 Kč měsíčně, dobou splatnosti 30 let a fixací úrokové sazby na 5 let. Jaká je RPSN tohoto úvěru (kromě uvedených nejsou s poskytnutím úvěru spojeny žádné další výdaje nebo platby)?
1269 - V případě, že se pan Bořivoj rozhodne po 5 letech, kdy skončí období fixace zápůjční úrokové sazby, předčasně splatit 30 % celkové výše úvěru, platí následující tvrzení:
1269 - Pokud by banka poplatek za uzavření smlouvy neúčtovala,
1269 - Co vyjadřuje zkratka LTV (loan to value) a jaká je výše tohoto ukazatele v tomto případě?
1282 - Která z nabídek je pro pana Boleslava nejvýhodnější?
1282 - Pan Boleslav si nakonec vybral nabídku jiné banky, která požaduje výrazně nižší poplatek za uzavření smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč. Banka mu po posouzení jeho bonity nabídla úvěr s úrokovou sazbou 1,81 % p.a., splátkou úvěru 5 403 Kč měsíčně, dobou splatnosti 30 let a fixací úrokové sazby na 5 let. Jaká je RPSN tohoto úvěru (kromě uvedených nejsou s poskytnutím úvěru spojeny žádné další platby)?
1282 - V případě, že se pan Boleslav rozhodne po 5 letech, kdy skončí období fixace zápůjční úrokové sazby, předčasně splatit 28 % celkové výše úvěru, platí následující tvrzení:
1282 - Pokud by banka v zadání poplatek za uzavření smlouvy neúčtovala,
1282 - Co vyjadřuje LTV (loan to value) a jaká je hodnota tohoto ukazatele v tomto případě?
1271 - Jaká je po odečtení měsíčních výdajů hodnota čistého příjmu manželů započitatelného pro účely posouzení úvěruschopnosti?
1271 - Na základě dodatečných informací bylo zjištěno, že pan Vrba má v bance zřízen kontokorentní úvěr ve výši 50 000 Kč, který aktivně využívá. Zároveň pan Vrba doplnil informaci o výši půlročních odměn závislých na výkonu v zaměstnání, které mohou činit až 70 000 Kč. Jaký budou mít tyto informace vliv na posouzení bonity klienta (dle převažujícího přístupu bank) ?
1271 - Kolik manželé Vrbovi zaplatí na úrocích?
1271 - Za předpokladu, že v zadání uvedená kupní cena je i cenou odhadní, jaká je hodnota ukazatele LTV (loan to value) u požadovaného úvěru?
1271 - Zadání neobsahuje údaj o výši RPSN úvěru. Jak se obecně promítá do výše RPSN A) poplatek za uzavření úvěrové smlouvy a B) sjednaná smluvní pokuta za porušení úvěrové smlouvy?
1291 - Jaká je po odečtení měsíčních výdajů hodnota čistého příjmu manželů započitatelného pro účely posouzení úvěruschopnosti.
1291 - Na základě dodatečných informací bylo zjištěno, že pan Bříza má v bance zřízen kontokorentní úvěr ve výši 40 000 Kč, který ve výjimečných případech využívá. Zároveň pan Bříza doplnil informaci o výši půlročních odměn závislých na výkonu v zaměstnání, které mohou činit až 100 000 Kč. Jaký budou mít tyto informace vliv na posouzení bonity klienta dle převažujícího přístupu poskytovatelů úvěrů?
1291 - Kolik manželé Břízovi zaplatí na úrocích?
1291 - Kolik činí LTV (loan to value) požadovaného úvěru za předpokladu, že uvedená kupní cena je shodná s hodnotou zástavy uznanou pro účely tohoto výpočtu poskytovatelem úvěru?
1291 - Zadání neobsahuje údaj o výši RPSN úvěru. Jak se obecně promítá do výše RPSN A) poplatek za uzavření úvěrové smlouvy a B) sjednaná smluvní pokuta za porušení úvěrové smlouvy?
1274 - Jakou minimální částku musí mít manželé našetřenu, aby si mohli koupit výše uvedenou nemovitost financovanou úvěrem?
1274 - V rámci sjednávaného životního pojištění (s primárním cílem krytí rizika neschopnosti splácet úvěr) budou za daných podmínek manželé upřednostňovat pojistnou částku
1274 - Pokud by manželé v některém roce zaplatili na splátkách 155 000 Kč a dlužná jistina by se tak snížila o 110 000 Kč, budou mít dle platných daňových zákonů nárok na:
1274 - Jakou nejvyšší náhradu účelně vynaložených nákladů může banka požadovat při předčasném splacení úvěru v souvislosti s prodejem nemovitosti, uplynulo-li od sjednání úvěru již 24 měsíců a je-li na jistině v okamžiku předčasného splacení evidován zůstatek 1 400 000 Kč?
1274 - O jakou částku mohou manželé v důsledku splácení úvěru v prvním roce celkem snížit daně z příjmů fyzických osob?
1294 - Jakou minimální částku musí mít manželé našetřenou, aby si mohli koupit výše uvedenou nemovitost financovanou úvěrem?
1294 - V rámci sjednávaného životního pojištění (s primárním cílem krytí rizika neschopnosti splácet úvěr) budou za daných podmínek manželé upřednostňovat pojistnou částku
1294 - Pokud by manželé v některém roce zaplatili na splátkách 120 000 Kč a dlužná jistina by se tak snížila o 80 000 Kč, budou mít dle platných daňových zákonů nárok na
1294 - Jakou nejvyšší náhradu účelně vynaložených nákladů bude banka požadovat při předčasném splacení úvěru v souvislosti s prodejem nemovitosti, uplynulo-li od sjednání úvěru již 24 měsíců a je-li na jistině v okamžiku předčasného splacení evidován zůstatek 1 600 000 Kč?
1294 - O jakou částku si mohou manželé snížit základ daně z příjmu fyzických osob za první rok trvání úvěrové smlouvy?
1297 - Kolik činí LTV (loan to value)?
1297 - Manželé Novákovi do konce první fixace hypotečního úvěru řádně spláceli. Jakou část jistiny hypotečního úvěru dosud splatili?
1297 - V důsledku nepříznivé hospodářské situace a restrukturalizace v podniku, kde pan Josef pracuje, byl nucen přijmout snížení mzdy, jeho čistá mzda činí 13 972 Kč. Paní Marie je od narození dítěte na rodičovské dovolené a pobírá měsíčně 7 600 Kč. Měsíční náklady spojené s užíváním bytu se zvýšily na 4 085 Kč. Jakou částkou po odečtení nákladů na bydlení manželé Novákovi disponují?
1297 - Manželé Novákovi obdrželi dne 27. 2. 2025 od věřitele informaci o nové výši zápůjční úrokové sazby pro další období fixace, a to 3,5 %. Oslovili proto několik bank, přičemž nejnižší nabídka činila 3,1 %. Této nabídky by rádi využili. Mohou v takovém případě refinancovat hypoteční úvěr prostřednictvím úvěru od jiné banky zdarma, tj. aniž by byli povinni hradit stávajícímu věřiteli účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti s předčasným splacením vznikly, a pokud ano, nejpozději k jakému datu (předpokládejte, že banka nestanovila lhůtu delší, než stanoví zákon)? Dle úvěrové smlouvy začíná běh období fixace dnem jejího sjednání.
1297 - Manželé Novákovi se ke konci čtvrtého roku prvního období fixace rozhodli předčasně splatit část hypotečního úvěru prodejem rekreační chaty v hodnotě 1 250 000 Kč. Do konce období fixace zbývá 1 rok. Jakou část hypotečního úvěru mohou předčasně splatit, aniž by byli povinni hradit za to věřiteli účelně vynaložené náklady?
1300 - Jaká může být v této situaci dle zákona maximální denní smluvní pokuta (za předpokladu, že byla takto ujednána i ve smlouvě)?
1300 - V případě, že by pan Nováček i dále nesplácel, jaká může být celková maximální částka všech uplatněných smluvních pokut?
1300 - Kdy nejdříve je možné zpeněžit nemovitou zástavu pana Nováčka v případě řešení situace formou výkonu zástavního práva?
1300 - Změní se nějak minimální lhůta pro možnou realizaci nemovité zástavy pana Nováčka dle předchozí otázky, pokud bylo započetí výkonu zástavního práva zapsáno do veřejného seznamu nebo do rejstříku zástav až poté, co banka oznámila dlužníkovi započetí výkonu zástavního práva?
1300 - Může pan Nováček v minimální lhůtě pro možnou realizaci nemovité zástavy dle otázky č. 3 zástavu prodat?
1302 - Zprostředkovatel Klaus musí své odborné znalosti a dovednosti prokázat zkouškou nejpozději do
1302 - Pan Klaus dále s Horákovými probíral, jak vysokou měsíční splátku úvěru by si mohli dovolit maximálně platit. Proto vypočítal, kolik by manželům Horákovým při odečtení všech nákladů v novém bydlení pravidelně měsíčně zbývalo. Která varianta maximální měsíční splátky je správná? (Uvažujte pouze náklady uvedené v zadání, od ostatních abstrahujte.)
1302 - Horákovi přemýšlí o tom, že by si půjčili 1 800 000 Kč na 25 let. Splátka úvěru by byla 7 600 Kč, z toho úmor by v prvním roce splácení byl 4 600 Kč. Zajímá je, kolik Kč by v prvním roce splácení přibližně ušetřili na dani z příjmu.
1302 - Pan Klaus Horákovy informoval, že uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru je podmíněno uzavřením pojistné smlouvy (pojištění kupované nemovitosti). Měsíční pojistné by činilo 500 Kč. Jaký to bude mít vliv na výši RPSN?
1302 - Manželé Horákovi se dostali potíží se splácením. Dne 10. března pan Horák dlouhodobě onemocněl, a proto nezaplatili bance dvě splátky úvěru. Po zbytek roku spláceli manželé Horákovi řádně a včas. Předpokládejme, že splátka úvěru činí 17 000 Kč a má být bance uhrazena vždy k 15. dni v měsíci. Dlužná částka byla manželi Horákovými uhrazena až 15. května téhož roku. Smluvní pokuta je sjednána ve výši maximální hodnoty smluvní pokuty stanovené zákonem o spotřebitelském úvěru pro případ prodlení spotřebitele s plněním dluhu. Jaká bude hodnota smluvní pokuty požadovaná bankou? (Pro zjednodušení vycházejte z předpokladu, že měsíc má 30 dní.)
1304 - O kolik manželé přeplatí úvěr v případě, že měsíční splátka úvěru vzroste po prvním období fixace úrokové sazby o 200 Kč a po zbytek splácení úvěru se již nezmění?
1304 - Po 5 letech splácení (po skončení fixace) se manželé rozhodli využít možnosti nadále úročit úvěr variabilní úrokovou sazbou. Po dalších 7 letech zjistili, že mají dostatečné úspory, a předčasně splatili celou zbylou část úvěru ve výši 530 000 Kč. Jakou maximální výši náhrady účelně vynaložených nákladů, vzniklých bance v souvislosti s předčasným splacením, může banka po manželech Čiperných požadovat? (Výsledek je zaokrouhlen na celé koruny.)
1304 - Pokud by se manželé zpozdili s jednou splátkou ve výši 4 500 Kč o 17 dní, jaká by byla nejvyšší uplatnitelná smluvní pokuta, kterou je poskytovatel oprávněn po spotřebiteli požadovat?
1304 - Do hodnoty RPSN z uvedených nákladů spotřebitelského úvěru nevstupuje
1304 - Pan Čiperný zdědil po rodičích částku 300 000 Kč a rozhodl se, že tuto částku použije k částečnému splacení hypotečního úvěru, a to 14 dní přede dnem prvního výročí uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení. V souvislosti s předčasným splacením úvěru vznikly bance účelně vynaložené náklady ve výši 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. V případě, že by nedošlo k předčasnému splacení úvěru, zaplatili by manželé Čiperní na úrocích do skončení fixace úvěru ještě cca 60 000 Kč. Jaká bude výše náhrady účelně vynaložených nákladů (v Kč), kterou bude banka po manželech Čiperných požadovat?
1305 - Jaká je hodnota ukazatele LTV (loan to value)?
1305 - Jelikož se panu Starému v podnikání začalo mimořádně dařit, po třech letech splácení se rozhodl, že pro účely podnikání přikoupí sousedící pozemek. Má úvěr uzavřený za účelem financování takové koupě povahu spotřebitelského úvěru?
1305 - Pan Starý dále uzavřel smlouvu o spotřebitelském úvěru na úvěr ve výši 275 000 Kč na 1 rok s úrokovou mírou 13,85 % p.a. Kolik činí úrok a kolik zaplatí celkem, má-li splatit úvěr jednou splátkou?
1305 - Pan Starý si vzal další úvěr ve výši 20 000 Kč. O kolik se sníží dlužná jistina po první splátce, je-li její výše 2 131 Kč a úroková sazba je 14 % p.a.? Výsledek zaokrouhlete na celé koruny nahoru.
1305 - Pan Starý má ještě jeden dluh, který splácí. Na tomto dluhu mu zbývá doplatit ještě 50 001 Kč. Pro doplacení tohoto dluhu se rozhodne použít směnku, ačkoliv taková možnost nebyla sjednána ve smlouvě o zprostředkování spotřebitelského úvěru, na jejímž základě dluh vznikl. Je takový postup možný?
1307 - ABC s.r.o. se rozhodla, že by bylo lepší, kdyby namísto původně sjednaného zasílání splátek úvěru na dohodnutý účet nově od pana Zimy splátky vybíral vázaný zástupce, který v daném městě působí. Platí, že
1307 - Jedna ze splátek, kterou měl vázaný zástupce od pana Zimy vybrat, se někde na cestě mezi panem Zimou a ABC s.r.o. „ztratila“. V takové situaci:
1307 - Ukázalo se, že pan Zima splátku skutečně nezaplatil, tudíž že je v prodlení s jejím uhrazením. Nezaplatil ani následující splátku. Jaké jsou podmínky zesplatnění úvěru?
1307 - Ani po zesplatnění úvěru a nesčetných výzvách pan Zima svůj dluh neuhradil. Který z uvedených postupů má ABC s.r.o. dále zvolit, aby získala své prostředky zpět?
1307 - Jaký je maximální přípustný souhrn smluvních pokut vyplývajících panu Zimovi ze sjednaného spotřebitelského úvěru?
1308 - Pokud vycházíte jen z informací v zadání, bude v této situaci uzavřena smlouva o
1308 - Spotřebitelský úvěr má následující parametry: výše úvěru zmiňovaných 400 000 Kč, úroková sazba 4,99 %, ostatní náklady 0 Kč, délka trvání úvěru 3 roky, pravidelná měsíční splátka 11 987 Kč. Kolik paní Podzimková zaplatí na úrocích?
1308 - Trvá-li společnost ABC s.r.o. na zajištění, a to i přesto, že dle posouzení úvěruschopnosti paní Podzimkové nejsou důvodné pochybnosti o její schopnosti spotřebitelský úvěr splácet, při zohlednění právních norem a zájmů paní Podzimkové i ABC s.r.o. se jako vhodné zajištění jeví
1308 - Při posuzování úvěruschopnosti paní Podzimkové bude hrát roli
1308 - Paní Podzimková nakonec od původních stavebních plánů upustila a rovnou vybrala vybavení usnadňující pohyb v domě. Jeho prodejce totiž nabízí prodej na splátky a paní Podzimková se ujistila, že vedle standardní kupní ceny rozdělené do několika splátek nezaplatí nic navíc (poplatky, úroky atd.) Prodejce ale není uveden v registru České národní banky jako nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru. Co tato skutečnost vypovídá o prodejci předmětného vybavení z pohledu zákona o spotřebitelském úvěru?
1311 - Lze hypotečním úvěrem financovat koupi nemovitosti od přímého příbuzného (v tomto případě otec kupuje od syna)?
1311 - Jaká cena bytu bude jako hodnota zajištění vstupovat do výpočtu výše ukazatele LTV (loan to value) hypotečního úvěru?
1311 - Pokud by příjmy pana Karla nestačily na poskytnutí požadované částky, mohly by být zohledněny i příjmy jeho syna Jiřího?
1311 - Má pan Karel (jako spotřebitel) právo obdržet od zprostředkovatele údaje o výši provize, kterou mu v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry zprostředkovatel zprostředkovává?
1311 - Co bude mimo jiné ovlivňovat výši RPSN?
1312 - Jaké skutečnosti je mimo jiné nutno při pohovoru s manželi posoudit před uzavřením smlouvy o tomto úvěru?
1312 - Co bude mimo jiné ovlivňovat výši RPSN?
1312 - Zadání obsahuje skutečně jen základní informace. Zcela jistě existuje mnoho otázek, které by mohly být položeny. Která z následujících otázek je naprosto kritická pro další jednání?
1312 - Kolik může čistě teoreticky bez zohlednění potřeby ponechat manželům určitou rezervu nanejvýše činit splátka (anuita) úvěru při měsíčních výdajích rodiny ve výši 20 000 Kč?
1312 - Jak lze zajistit tento hypoteční úvěr?
1313 - Zprostředkovatel spotřebitelského úvěru by měl manželům na otázku, jakou roli hraje slovenské občanství pana Jána při žádosti o spotřebitelský úvěr na bydlení, sdělit, že
1313 - Nadále předpokládejme, že manželé spotřebitelský úvěr na bydlení získali, a to ve výši 4 500 000 Kč. Všechny tyto peněžní prostředky použijí na úhradu za převod družstevního podílu v bytovém družstvu. Jako zástavu spotřebitelského úvěru na bydlení použijí nemovitosti, které paní Eva pronajímá zemědělskému družstvu, jejichž cena obvyklá činí 6 000 000 Kč. Kolik procent činí LTV (loan to value)?
1313 - Manželé hned v úvodu sjednávání úvěru uvedli, že úvěr budou splácet z příjmu, který pan Ján má z pronájmu své luxusní vily v Tatrách, příjmy z pronájmu činí 2 000 eur měsíčně. Měsíční splátka úvěru činí 50 000 Kč. Má tato informace nějaký vliv na spotřebitelský úvěr?
1313 - Při měsíční splátce 50 000 Kč je délka splatnosti úvěru 8 let (varianta A). Vedle toho manželé původně zvažovali i variantu B, kde by spláceli měsíčně 45 000 Kč po dobu 9 let. Jak by se změnila výše částky, o kterou by manželé přeplatili úvěr, pokud by se rozhodli pro variantu B místo varianty A? Částka, o kterou by manželé přeplatili úvěr ve variantě B, by oproti variantě A byla
1313 - Po pěti letech trvání smlouvy o úvěru se zemědělskému družstvu velmi dařilo a dohodlo se s paní Evou na koupi nemovitostí, které mu pronajímá. Získané finanční prostředky chce paní Eva použít také na splacení spotřebitelského úvěru na bydlení. Jaká je výše náhrady účelně vynaložených nákladů, kterou může věřitel požadovat v souvislosti s předčasným splacením? Předpokládejme, že manželům zbývá splatit ještě 2 000 000 Kč a částka úroků, kterou by měli ještě zaplatit do konce původní splatnosti, by činila 100 000 Kč.
1615 - Pan Mrázek má známého, který byl v podobné situaci jako on sám (a který měl zjištěno mnoho informací o produktech spotřebitelského úvěru. Může mu tento známý bezplatně poskytnout doporučení vedoucí ke sjednání spotřebitelského úvěru a zprostředkovat spotřebitelský úvěr bez příslušného oprávnění k činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru vydaného Českou národní bankou?
1615 - Je zprostředkovatel oprávněn před uzavřením úvěrové smlouvy jménem poskytovatele spotřebitelského úvěru požadovat po zájemci o spotřebitelský úvěr náhradu nákladů na ocenění předmětu zajištění?
1615 - Zprostředkovatel jménem poskytovatele po panu Mrázkovi požaduje před uzavřením smlouvy náhradu administrativních nákladů za základní poradenství s nastavením pro spotřebitele nejvhodnějšího úvěrového produktu ve výši 3 500 Kč a za přípravu smluvní dokumentace ve výši 500 Kč. Je zprostředkovatel oprávněn takovou částku požadovat, a pokud ano, v jaké výši?
1615 - Pan Mrázek poskytovateli předložil ocenění předmětu zajištění, které provedl Ing. Josef Novák. Pan Novák vyučuje předmět oceňování nemovitostí na Vysoké škole ekonomické v Praze a v asociovaném Institutu oceňování majetku. Není ovšem soudním znalcem v oboru nemovitostí ani nedisponuje příslušným živnostenským oprávněním. Je ocenění předložené touto osobou z hlediska zákona o spotřebitelském úvěru akceptovatelné?
1615 - Je nepožadování náhrady nákladů na ocenění předmětu zajištění, které poskytovatel panu Mrázkovi nabízí, povolenou pobídkou?
1616 - Jakou část hypotečního úvěru mohou při výročí uzavření smlouvy v roce 2019 splatit, aniž by byli povinni hradit věřiteli účelně vynaložené náklady?
1616 - Kdy musí dojít k předčasnému splacení části spotřebitelského úvěru podle otázky 1, aby věřitel nemohl požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů?
1616 - Ondřej a Iva zvažují po třech letech prodej bytu. Jakou výši nákladů může banka požadovat při předčasném splacení úvěru na bydlení, pokud se k prodeji bytu skutečně rozhodnou? K datu 16. února 2020 činí zůstatek úvěru na bydlení 1 600 000 Kč
1616 - Na konci období první fixace (tj. od února 2022) manželé sjednají v rámci úvěru na bydlení variabilní úrokovou sazbu. Rok poté pak chtějí splatit 950 000 Kč. Jakou výši nákladů po nich pak banka může vyžadovat?
1616 - Jaký vliv má na RPSN skutečnost, že v rámci doby fixace dojde k předčasnému splacení úvěru?
1617 - Z prověření historie schvalovacího postupu při posuzování úvěruschopnosti kromě záporného salda mezi příjmy a výdaji domácnosti manželů dále vyplynulo, že bonita manželů byla posuzována na základě prostého prohlášení manželů. Lze tento způsob považovat za dostatečné ověření?
1617 - Manželé uplatnili námitku neplatnosti smlouvy smlouvy z důvodu chybného posouzení úvěruschopnosti a soud následně neplatnost smlouvy potvrdil, a to na základě obsahu písemného záznamu o budoucím vývoji ekonomické situace manželů a nekorektně provedeném scoringu, který po přezkoumání vykázal zápornou hodnotu, ke které poskytovatel při posuzování úvěruschopnosti nepřihlédl a úvěr schválil. Co si poskytovatel může v důsledku neplatnosti smlouvy prohlášené soudem nárokovat?
1617 - Jaké jsou povinnosti týkající se vzájemného finančního vyrovnání poskytovatele a manželů v případě, že soud jednoznačně rozhodl o neplatnosti smlouvy?
1617 - V jakém termínu jsou manželé v případě rozhodnutí soudu o neplatnosti smlouvy povinni se s poskytovatelem finančně vypořádat.
1617 - Vzhledem k finanční situaci manželů oznámil zástavní věřitel manželům, že chce uplatnit zástavní právo k dané nemovitosti. Mohou manželé prodat danou nemovitost sami?
1689 - Petra a David zvažují po třech letech prodej bytu. Jakou výši nákladů může banka požadovat při předčasném splacení úvěru na bydlení, pokud se k prodeji bytu skutečně rozhodnou? V době prodeje činí zůstatek úvěru na bydlení 1 600 000 Kč
1689 - Jakou část úvěru budou moci manželé bezplatně předčasně splatit při druhém výročí uzavření úvěrové smlouvy? předpokládejme výši úvěru 70 % z ceny bytu.
1689 - Po pěti letech se David s Petrou zvažují možnost při refixaci úvěr refinancovat u jiné banky. Jaké tvrzení je pravdivé?
1689 - Jaká by byla hodnota ukazatele LTV (loan to value), pokud by Petra a David použili k financováni koupě bytu nad rámec úspor ze stavebního spoření další vlastní prostředky ve výši 350 000 Kč?
1689 - Jaké další podstatné nové náklady musí Petra a David při koupi bytu vzít v úvahu?
1690 - Pan Rosa dostal nabídku úvěru dle zadání, a rád by proto uzavřel smlouvu co nejdříve, aby poskytovatel úvěru nemohl svoji nabídku změnit. Vyřizování úvěru se má uskutečnit v pobočce poskytovatele úvěru. Které tvrzení ohledně přijetí návrhu smluvních podmínek panem Rosou je pravdivé?
1690 - Pan Rosa by potřeboval snížit splátku úvěru na polovinu. Toho by mohl dosáhnout například těmito způsoby (vycházejte z toho, že mimo úroky jsou náklady úvěru nulové):
1690 - Pan Rosa zvažoval jednu další konkurenční nabídku. Jednalo by se o úvěr ve stejné výši, ale se splatností 300 měsíců a roční úrokovou sazbou 1 %. Mimo úroky jsou náklady obou variant spotřebitelského úvěru nulové. Tato konkurenční nabídka oproti úvěru v zadání, který pan Rosa nakonec využil, nabízí
1690 - V případě, že pan Rosa získá spotřebitelský úvěr na bydlení dle zadání, bude mít kromě pravidelné anuitní splátky s vlastním bytem nové náklady ve výši 4 500 Kč měsíčně. Měsíční rozpočet pana Rosy pak bude po skončení nájmu:
1690 - V případě, že je změna zápůjční úrokové sazby spotřebitelského úvěru závislá na změně referenční sazby nebo indexu, platí, že informace o použité referenční sazbě nebo indexu musí být:
1691 - Co znamená hodnota RPSN v tomto konkrétním případě?
1691 - Jak lze interpretovat stanovenou úrokovou sazbu 2,19 % p.a.?
1691 - Anuitní splátka se skládá z
1691 - Kolik klient zaplatí celkem na úrocích?
1691 - Jaká část jistiny úvěru bude splacena v polovině doby splatnosti?