E-learning - Vázaný úvěr

a) odborné minimum o finančním trhu

finanční trh, jeho definice, úloha a význam základy teorie financí (časová hodnota peněz) finanční matematika (úročení) struktura finančního trhu (primární a sekundární trh, peněžní a kapitálový trh) účastníci finančního trhu (věřitelé, dlužníci, finanční zprostředkovatelé) regulace a dohled nad finančním trhem

Jedná správná odpověď
3 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
Finanční trh můžeme vymezit jako:
Jaké jsou základní činnosti bank?
Na trzích cenných papírů jsou finanční prostředky alokovány od přebytkových jednotek k jednotkám deficitním prostřednictvím:
Elementárním předpokladem fungujícího trhu cenných papírů je:
Efektivní fungování trhu cenných papírů:
Mezi základní funkce trhu cenných papírů patří:
Alokační efektivností finančního trhu se rozumí:
Definujte finanční trh:
Co je příkladem referenční úrokové sazby běžné na finančním trhu v České republice?
Hlavním úkolem finančního trhu v tržní ekonomice je:
Co je inflace?
Koruna obdržená dnes při předpokládaném inflačním vývoji:
Jistinou rozumíme:
Podstata časové hodnoty peněz spočívá v tom, že:
Dvouletá zápůjčka ve výši 1 000 Kč má úrokovou sazbu 20 % p.a. Kolik je celková splatná částka v případě, že zápůjčka je splatná nikoli ve splátkách, ale jednorázově, úrokové období je jeden rok, úroky se připisují na jeho konci a přičítají se k dlužné jistině?
Co je časová hodnota peněz?
Co je úroková míra?
Co je to anuita?
Co je to úmor?
Z čeho se skládá tzv. magický investiční trojúhelník?
Kdy je v souvislosti se spotřebitelským úvěrem na bydlení vhodné životní pojištění s klesající pojistnou částkou?
Jaký je rozdíl mezi jednoduchým a složeným úročením?
Co je to degresivní splácení?
Představte si spotřebitelský úvěr s následujícími parametry: výše úvěru 800 000 Kč, splatnost 30 let. Klient volí mezi dvěma možnostmi: úrokovou sazbou 2,1 % p.a. bez poplatku za správu úvěrového účtu, nebo 2,0 % p.a. s poplatkem za správu úvěrového účtu ve výši 150 Kč měsíčně. Ostatní smluvní podmínky jsou u obou variant shodné. Kterou variantu klientovi doporučíte, pokud chcete minimalizovat jeho náklady?
Co se ve finanční matematice označuje pojmem "složené úročení"?
Úroková sazba kreditních karet se často používá s dovětkem "p.m." (např. 1,99 % p.m.). O jakou úrokovou míru se jedná?
Při jinak stejných parametrech úvěru - kterou sazbu zvolíte, pokud chcete minimalizovat náklady na úvěr?
Pojem "jednoduché úročení" ve finanční matematice označuje:
Které tvrzení o jednoduchém úročení je pravdivé?
Spočítejte úroky z úvěru splatné první měsíc, když znáte následující parametry: výše úvěru 100 000 Kč, anuitní splácení, úrokový standard 360/360, úroková sazba 4,8 % p.a., splatnost 6 let, poplatek za zpracování úvěru splatný jednorázově v hotovosti po uzavření úvěrové smlouvy, ale ještě před čerpáním úvěru.
Jaké typy úročení jsou na finančním trhu využívány?
Tabulka, která obsahuje dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady, se nazývá:
Primární trh je trhem:
Trh spotřebitelského úvěru je součástí:
Největším zdrojem nabídky úspor v České republice jsou:
Burza cenných papírů Praha má charakter:
Akcie:
Dluhopis s pevným zúročením:
Dluhopis s proměnlivým zúročením:
Diskontovaný dluhopis je:
Hypoteční zástavní listy jsou:
Trh cenných papírů rozlišujeme na:
Součástí sekundárního trhu cenných papírů jsou:
Na peněžních trzích se obchoduje s instrumenty, které mají dobu splatnosti:
Na kapitálových trzích se obchoduje s instrumenty, které mají dobu splatnosti:
Mezi základní druhy krátkodobých dluhových cenných papírů patří:
Depozitní certifikáty emitují:
Komerční papíry emitují:
V oblasti investičního bankovnictví je/jsou hlavním zdrojem zisku:
Mezi investiční instrumenty peněžního trhu zahrnujeme:
Mezi investiční cenné papíry zahrnujeme:
Mezi majetkové cenné papíry zahrnujeme:
Mezi dluhové cenné papíry zahrnujeme:
Mezi nejdůležitější investory na světových trzích cenných papírů patří:
Maržové obchodování (margin trading) představuje:
Mezi charakteristické rysy krátkodobých dluhových instrumentů nepatří:
Podle sektorů lze finanční trh členit na:
Kdo je věřitel?
Kdo je spoludlužník?
Kdo je věřitel?
Banka se odlišuje od jiných subjektů finančního trhu tím, že je oprávněna
Odborné zkoušky mohou být prováděny pouze u osoby akreditované:
Dohled nad finančním trhem v České republice vykonává:
Smlouvu o úvěru může sama platně uzavřít:
Jaké subjekty finančního trhu jsou též dohlíženy Českou národní bankou?
Pokud se zaměstnavatel zaváže k dodržování etického kodexu, může mít porušení tohoto kodexu zaměstnancem pracovněprávní důsledky?
Kdo provádí dohled nad finančním trhem v České republice?
Dohled nad dodržováním povinností osoby oprávněné zprostředkovávat spotřebitelský úvěr vykonává:
Pokud je nějaký subjekt důvodně podezřelý, že neoprávněně poskytuje nebo zprostředkovává úvěry:
Dohled nad dodržováním povinností poskytovatele, zprostředkovatele nebo akreditované osoby stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává:
Dohled nad dodržováním povinností osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr na bydlení vykonává:
Dohled nad zahraničním zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru na bydlení, provozujícím svoji činnost v České republice prostřednictvím pobočky, vykonává:

b) struktura, subjekty a fungování trhu

poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru, zahraniční zprostředkovatel zásady úvěrového vztahu, základní parametry a povinnosti smluvních stran registry dlužníků vymezení vázaného spotřebitelského úvěru, jeho účelovost, vázaný spotřebitelský úvěr na zboží a na služby specifika různých druhů vázaného spotřebitelského úvěru (např. leasing, splátkový prodej)

Jedná správná odpověď
3 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
Podmínkou, kterou musí žadatel splnit, aby bylo zahájeno řízení o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, je:
Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele zaniká:
V registru osob oprávněných k zprostředkování nebo poskytování spotřebitelského úvěru jsou podle zákona o spotřebitelském úvěru evidováni:
Žádost o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru lze podat:
Počáteční kapitál nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru musí činit minimálně:
Samostatný zprostředkovatel si může prodloužit oprávnění k činnosti o dobu:
Samostatný zprostředkovatel si musí po dobu své činnosti sjednat pojištění:
Zastoupená osoba nese odpovědnost za vázaného zástupce:
Ten, kdo v rámci svého podnikání zprostředkovává spotřebitelský úvěr, se nazývá:
Ten, kdo v rámci svého podnikání poskytuje spotřebitelský úvěr, se nazývá:
Mezi subjekty trhu spotřebitelského úvěru nepatří:
Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru vyvíjí svoji činnost na základě oprávnění vydaného:
Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru uděluje:
Odborná způsobilost nezbytná pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru je prokazována:
Pro oprávnění k činnosti vázaného zástupce platí, že:
E-shop s elektronikou nabízí mj. financování nákupu zboží úvěrem od společnosti Alfa, anebo úvěrem od společnosti Beta. E-shop vystupuje v pozici:
Spotřebitelské úvěry mohou poskytovat:
Jaká skutečnost nezpůsobí zánik oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele?
Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru, který je fyzickou osobou, může být při své činnosti zastoupen:
Čím se podle zákona o spotřebitelském úvěru prokazují všeobecné znalosti?
Na trhu spotřebitelského úvěru je úvěrovaným subjektem:
Minimální počáteční kapitál nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru je:
Kdo je oprávněn zprostředkovávat na území České republiky spotřebitelský úvěr?
Jakou formou informuje Česká národní banka o zápisu oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele?
Kým může být při zprostředkování spotřebitelského úvěru zastoupen samostatný zprostředkovatel - fyzická osoba?
Kým může být při zprostředkování spotřebitelského úvěru zastoupen samostatný zprostředkovatel - právnická osoba?
Kdo spravuje registr, do něhož se zapisují oprávnění poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelské úvěry?
Registr zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru je veden:
Je osvědčení o vykonání odborné zkoušky časově omezeno?
Zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice je oprávněn:
Při své činnosti se samostatný zprostředkovatel, který je právnickou osobou, může nechat zastoupit:
Vázaný zástupce může zprostředkovávat spotřebitelský úvěr:
Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru může provozovat svoji činnost pro:
Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru:
Vázaný zástupce:
Věřitel v úvěrové smlouvě je:
Na jak dlouho se vydává oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele?
Na jak dlouho a jakým způsobem se prodlužuje oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele?
Vázaný zástupce může zprostředkovávat spotřebitelský úvěr pro:
Jaká je lhůta pro uchovávání dokumentů prokazujících splnění podmínek stanovených zákonem pro činnost vázaného zástupce?
Co se rozumí termínem odborná způsobilost podle zákona o spotřebitelském úvěru?
Čím se dle zákona o spotřebitelském úvěru prokazují odborné znalosti?
Dle zákona o spotřebitelském úvěru je za důvěryhodnou pro účely získání oprávnění k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru považována právnická osoba:
Kdo je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr?
Kdo vede registr nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru, samostatných zprostředkovatelů, vázaných zástupců, zprostředkovatelů vázaných spotřebitelských úvěrů a zahraničních zprostředkovatelů?
Poskytovatel nebo zprostředkovatel se smí označovat jako nezávislý, pokud mimo jiné:
Mohou poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr i osoby bez ukončeného středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou?
Poskytováním spotřebitelského úvěru zákon rozumí:
Poskytováním spotřebitelského úvěru zákon rozumí mj. i:
Zprostředkováním spotřebitelského úvěru zákon rozumí:
Zákon označuje jako poskytovatele spotřebitelského úvěru:
Zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na území České republiky v rámci svého podnikání je možné, má-li osoba oprávnění k činnosti:
Zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru může být například:
Oprávnění zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru k činnosti pro zastoupeného vzniká:
Oprávnění zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru k činnosti pro daného zastoupeného zaniká:
Jako zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru zapíše Česká národní banka do registru toho, kdo:
Jak je definován nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru?
Po jakou dobu trvá oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru?
Jaké je oprávnění a omezení vázaného zástupce?
Může spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení nabízet zprostředkovatel?
Může spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení poskytovat poskytovatel platebních služeb malého rozsahu?
Může poskytovat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení nebankovní subjekt?
Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na bydlení, může být při provozování této činnosti zastoupen:
Jedná-li samostatný zprostředkovatel jménem a na účet spotřebitele na základě smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru a pobírá-li od spotřebitele za tuto činnost odměnu:
Subjekt, který žádá o oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, musí splňovat následující podmínku:
Co se v oblasti spotřebitelských úvěrů na bydlení označuje termínem "refixace"?
Ke splacení či zajištění spotřebitelského úvěru:
Spotřebitel může předčasně splatit spotřebitelský úvěr či jeho část:
Smlouva o spotřebitelském úvěru musí být uzavřena:
Určete pravdivý výrok týkající se požadování odměny po spotřebiteli před poskytnutím spotřebitelského úvěru.
Jestliže spotřebitel sjednává spotřebitelský úvěr prostřednictvím zprostředkovatele, má spotřebitel právo odstoupit od zprostředkovatelské smlouvy:
Samostatný zprostředkovatel pobírá odměnu:
Která z následujících definic odpovídá podstatě spotřebitelského úvěru?
Jistina je celková půjčená částka peněz:
Klient v případě kreditní karty:
Zprostředkováním spotřebitelského úvěru zákon rozumí:
Co jsou celkové náklady spotřebitelského úvěru?
Jak je definována celková výše spotřebitelského úvěru?
Zápůjční úroková sazba je definována jako:
Jak se nazývá období, po které je spotřebiteli garantována úroková sazba?
Jaká zásadní aktivita podmiňuje poskytnutí spotřebitelského úvěru z pohledu poskytovatele?
Pojištění schopnosti splácet:
Prostředky vyplácené poskytovatelem při poskytnutí spotřebitelského úvěru na bydlení na koupi nemovitosti:
Dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených zákonem pro činnost vázaného zástupce uchovává zastoupený:
Co znamená, když je úvěr v defaultu?
Vyberte správné tvrzení o účelu registru osob oprávněných ke spotřebitelskému úvěrování:
Bonita klienta je:
Informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele jsou upraveny zejména:
Které z následujících tvrzení je pravdivé?
Co je to registr dlužníků?
Co je to Bankovní registr klientských informací (BRKI)?
Co je úvěrový registr?
Mohou se osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr vzájemně informovat o dluzích spotřebitele?
Údaje o spotřebiteli získané prostřednictvím databáze o dluzích, které vypovídají o úvěruschopnosti spotřebitele,
Za vázaný spotřebitelský úvěr může být označen spotřebitelský úvěr s výjimkou:
Čím se vyznačuje vázaný spotřebitelský úvěr?
Podstatou vázaného spotřebitelského úvěru je:
Pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy anebo od smlouvy o poskytnutí služby financované vázaným spotřebitelským úvěrem, pak:
Pracovník v provozovně obchodu jednající s klienty o financování nákupu zboží na splátky
Vyberte správné tvrzení.
Účelový spotřebitelský úvěr:
V jakém případě může být revolvingový úvěr vázaným spotřebitelským úvěrem?
Více správných odpovědí
1 otázka
min 0 otázky
max 1 otázka
Které z uvedených subjektů jsou oprávněny poskytovat spotřebitelský úvěr?
Poskytovatel spotřebitelského úvěru může být při provozování svých činností vymezených zákonem zastoupen:
Které z následujících tvrzení je pravdivé?
Vázaný zástupce podle zákona o spotřebitelském úvěru:
Kdo je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr?
Pro účely posouzení důvěryhodnosti podle zákona o spotřebitelském úvěru je za nedůvěryhodnou považována fyzická osoba:
Nebankovní subjekt, který žádá o oprávnění poskytovat spotřebitelské úvěry, musí naplňovat zákonnou podmínku, kterou je:
Zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na území České republiky v rámci svého podnikání je oprávněn za podmínek stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru pouze:
Které/která tvrzení ohledně vázaného zástupce je/jsou pravdivé/á?
Mezi podmínky k udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru Českou národní bankou patří:
Vázaný zástupce:
Realitní kancelář může:
Poskytovat spotřebitelský úvěr na území České republiky v rámci svého podnikání není oprávněn(a):
Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru je:
Optimální úvěrový produkt:
Spotřebitelský úvěr může získat:
Spotřebitelským úvěrem lze financovat:
Spotřebitelským úvěrem je:
Základní povinností dlužníka je splácet řádně a včas. To znamená, že:
Dlužník je povinen splácet 500 Kč měsíčně ke každému 15. dni v měsíci. Ke konci měsíce ověřoval věřitel splácení pohledávek. V kterém případě se dlužník dostal do prodlení?
Mezi registry dlužníků široce uznávané finančními institucemi v České republice patří:
Poskytovatelé spotřebitelského úvěru se mohou vzájemně informovat prostřednictvím databáze:
Které tvrzení ohledně Centrálního registru úvěrů (CRÚ) vedeného Českou národní bankou je pravdivé?
Odmítne-li poskytovatel spotřebiteli poskytnout spotřebitelský úvěr z důvodu vyhledávání v databázi:
Informace získané o spotřebiteli z informační databáze (registru dlužníků) může poskytovatel spotřebitelského úvěru využít:
Jaké podmínky musí být splněny, aby se jednalo o vázaný spotřebitelský úvěr?
Vázaným spotřebitelským úvěrem je:
Spotřebitel, který odstoupí od kupní smlouvy financované vázaným spotřebitelským úvěrem a vrátí zboží prodávajícímu:
Vyberte pravdivá tvrzení.

c) regulace trhu

právní předpisy z oblasti práva na ochranu spotřebitele základy souvisejících předpisů z finančního trhu, občanského práva (zejména smlouva o úvěru) a obchodního práva některé požadavky na výkon činnosti (zejména pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů podle § 15 odst. 2 písm. g) a § 25 zákona) základy smluvního práva

Jedná správná odpověď
3 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
Kdo spravuje a provozuje registr poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru?
Odbornou způsobilostí se pro účely zákona o spotřebitelském úvěru rozumí získání všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Jakým způsobem se prokazují všeobecné znalosti?
Rozhodněte, které tvrzení je pravdivé.
Telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou při kontaktu se spotřebitelem:
Který z následujících právních předpisů neupravuje ani zčásti ochranu spotřebitele:
Spotřebitel může od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce
Který z uvedených právních předpisů vymezuje nekalé obchodní praktiky (klamavá konání a klamavá opomenutí) a agresivní obchodní praktiky?
Informace o nespláceném závazku mohou být v informační databázi o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele evidovány:
Má spotřebitel právo spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru?
Jakým způsobem se podle zákona o spotřebitelském úvěru prokazují odborné znalosti a dovednosti?
Pokud jde o spotřebitelský úvěr částečně na bydlení a částečně jiný než určený na bydlení, potom:
Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru žadateli (vedle dalších podmínek), pokud:
Podle zákona o ochraně spotřebitele může být za spotřebitele považována:
Obchodní praktiky jsou považovány za klamavé, pokud poskytovatel nebo zprostředkovatel úvěru:
Porušení zákazu diskriminace spotřebitele a zákazu užívání nekalých obchodních praktik poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru dohlíží:
Ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele, jsou:
Pokud klient-spotřebitel požaduje úvěr, ze kterého plánuje použít 200 000 Kč na úhradu za převod družstevního podílu v bytovém družstvu a 100 000 Kč na nákup spotřebního zboží, takový úvěr:
Pravidla stanovená zákonem o ochraně spotřebitele ohledně zákazu užívání nekalých obchodních praktik je třeba dodržovat:
V případě, že se spotřebitel cítí diskriminován, může se obrátit s žádostí o metodickou pomoc při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace na:
Klamání spotřebitele je možné se dopustit (za podmínky, že daná informace vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil):
Ohledně žaloby, kterou se spotřebitel brání porušení zákazu diskriminace ze strany poskytovatele nebo zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, platí, že:
Oddlužení (lidově osobní bankrot) je:
Návrh na zahájení soudního řízení o zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů může podat mimo spotřebitele samotného i:
Obchodní praktiky jsou vždy považovány za agresivní, pokud poskytovatel spotřebitelského úvěru:
Pokud má fyzická osoba jakékoliv živnostenské oprávnění, pak:
Spotřebitel je:
Smlouva, ve které se jedna strana zavazuje, že druhé straně poskytne na její požádání a v její prospěch peněžní prostředky do určité částky, a druhá strana se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky, je:
Mají-li být peněžní prostředky použity podle smlouvy pouze na určitý účel a úvěrovaný je použije na jiný účel, může:
K formám zajištění spotřebitelského úvěru nepatří:
Úvěrovaným se rozumí:
Zástavní právo slouží:
Úvěr je:
Ručitel při úvěrové smlouvě je:
Ručitelé, pokud je jich více, ručí za závazek:
Při bezúčelovém úvěru se doklady o účelu financování:
Úvěrové riziko je možnost:
Pokud třetí osoba ručí za dlužníka (dle prohlášení ručitele):
Svéprávnost fyzické osoby k vyřízení určité záležitosti (včetně oprávnění uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru) může být od 1.1. 2014 soudem omezena:
Jaký význam má institut "ochrany obydlí" při prodeji bytu?
Úvěrem je, resp. jsou:
Co je dluhopis?
Pokud při uzavírání smlouvy někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a nechá si slíbit plnění, které je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru, jde o:
Ohledně zástavního práva zřízeného k zajištění určitého dluhu platí, že:
Které tvrzení je pravdivé?
Které tvrzení je pravdivé?
Vyberte pravdivý výrok týkající se pojištění samostatného zprostředkovatele k náhradě škody způsobené porušením jeho povinností.
Jakým způsobem musí samostatný zprostředkovatel oznámit ČNB ukončení své činnosti?
Pro odměňování osob přímo se podílejících na poskytování rady spotřebitelům platí, že:
Systém vyřizování stížností samostatného zprostředkovatele musí obsahovat:
Samostatný zprostředkovatel je povinen zavést, udržovat a uplatňovat mj.:
Zprostředkovatel zavede, udržuje a uplatňuje přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své činnosti:
Pravidla odměňování pracovníků odpovědných za posuzování úvěruschopnosti:
Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru:
Které tvrzení ohledně pravidel odměňování je v rozporu se zákonem o spotřebitelském úvěru?
Mezi postupy a pravidla vhodné z hlediska řádného poskytování spotřebitelského úvěru, které je nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru povinen zavést a udržovat, nepatří:
Maximální doba splatnosti spotřebitelského úvěru dle zákona o spotřebitelském úvěru činí:
Spoludlužníkem se v kontextu úvěrové smlouvy rozumí:
Právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší, vyžaduje formu:
Splátkový kalendář znamená:
Dlužník je v prodlení, jestliže:
Povinnou náležitostí smlouvy o převodu nemovité věci je:
Kdy se nabývá zletilosti?
Od jakého věku lze za obvyklých okolností uzavřít smlouvu o úvěru?
Právní jednání musí být v souladu:
Smlouva o úvěru uzavřená s 15letým nezletilcem je neplatná. Podmínkou neplatnosti je:
Je-li smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení ve skutečnosti (dle svého obsahu) smlouvou o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení, platí že:
Promlčecí lhůta u pohledávky ze spotřebitelského úvěru trvá:
Splátky spotřebitelského úvěru se promlčují:
Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo věřitele na vrácení pohledávky:
Odchylují-li se obchodní podmínky, na které odkazuje uzavřená smlouva, od ustanovení této uzavřené smlouvy, platí že:
Je-li stranou smlouvy spotřebitel, rozhodčí smlouva:
Spotřebitel koupil telefon prostřednictvím internetového obchodu. Po doručení zboží přepravní službou (obal nepoškozen) zjistil, že mu telefon nevyhovuje. Odstoupit od kupní smlouvy:
Spotřebitel koupil vysavač od podomního prodejce, který bez předchozí domluvy obcházel všechny byty v daném domě se svou nabídkou. Spotřebitel začal používat vysavač až týden po jeho koupi a během tří dnů zjistil, že jej nechce. Odstoupit od kupní smlouvy:
Vyberte správné tvrzení. Dlužník přestal splácet spotřebitelský úvěr, věřitel pohledávku postoupil inkasní agentuře bez dlužníkova souhlasu.
Více správných odpovědí
1 otázka
min 0 otázky
max 1 otázka
Označte pravdivá tvrzení týkající se řízení před finančním arbitrem.
Obchodní praktiky jsou vždy považovány za klamavé, pokud poskytovatel nebo zprostředkovatel úvěru:
Obchodní praktiky jsou vždy považovány za agresivní, pokud poskytovatel nebo zprostředkovatel spotřebitelského úvěru:
Nutnou podmínkou pro označení obchodní praktiky za nekalou je, že taková praktika:
O diskriminaci se jedná, pokud je poskytnutí spotřebitelského úvěru klientovi odmítnuto na základě jeho:
Pokud bude osoba poskytovat spotřebitelské úvěry a tvrdit, že k tomu má potřebné oprávnění od České národní banky, přitom ale oprávnění mít nebude, může být dané jednání posouzeno jako:
Které z následujících tvrzení o úpravě úvěru v občanském zákoníku je pravdivé?
Úprava úvěru v občanském zákoníku obsahuje následující podmínky vztahu úvěrujícího a úvěrovaného:
Používat ve své obchodní firmě (názvu) slovo "banka" může poskytovatel spotřebitelského úvěru, pokud:
Které z následujících tvrzení o pravidlech odměňování je podle zákona o spotřebitelském úvěru pravdivé?
Postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů musí samostatný zprostředkovatel primárně udržovat a uplatňovat přiměřeně k:
Může být samostatný zprostředkovatel, který je fyzickou osobou, při své činnosti zastoupen?
Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení informuje poskytovatel spotřebitele ohledně vyřizování stížností a reklamací (v rámci ESIP) o:
Smlouva o spotřebitelském úvěru musí vždy obsahovat mimo jiné tyto informace:
Co je to kupní smlouva?
Co je podmínkou uzavření smlouvy o úvěru?
Písemná forma smlouvy o spotřebitelském úvěru je dodržena:
Písemnou smlouvu o spotřebitelském úvěru je možno změnit dodatkem:
Smlouva je neplatná, pokud:
Jak lze nahradit podpis plně svéprávné osoby, která se nemůže podepsat?
Zástavní právo váznoucí na nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí se:
Rozhodněte, ve kterém z následujících tvrzení je kupní smlouva uzavřena mimo obchodní prostory nebo distančním způsobem (tzv. na dálku).

d) úvěrování a produkty

pravidla jednání pravidla uchovávání dokumentů a záznamů podle § 78 zákona pravidla zákazu pobídek podle § 79 zákona informace poskytované spotřebitelem a pravidla poskytování rady podle § 84 a 85 zákona informační povinnosti vůči spotřebiteli podle § 90 až 111 zákona a smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru podle § 125 až 127 zákona smluvní podmínky podle § 112 až 121 zákona a podmínky zániku závazku podle § 128 až 132 zákona platby spojené se spotřebitelským úvěrem (úroky, poplatky, provize, význam RPSN) pravidla pro jednání se spotřebiteli, kteří jsou v prodlení, podle § 15 odst. 2 písm. h) zákona (informování o úrocích z prodlení, poplatcích z prodlení, refinancování smlouvy o úvěru, úpravy smluvních podmínek) a postup věřitele při prodlení spotřebitele pravidla pro vymáhání pohledávek podle § 15 odst. 2 písm. i) zákona (exekuce soudem či soudním exekutorem) možnosti řešení sporů vyplývajících z poskytování spotřebitelského úvěru (např. finanční arbitr)

Jedná správná odpověď
9 otázek
min 0 otázky
max 1 otázka
Poskytovatel spotřebitelského úvěru:
Poskytovatel a zprostředkovatel spotřebitelského úvěru je povinen zajistit, aby obsah komunikace se spotřebitelem:
Mezi postupy a pravidla vhodné z hlediska řádného poskytování spotřebitelského úvěru, které je nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru povinen zavést a udržovat, nepatří:
Kdy se klientovi poskytuje tištěná reklamní nabídka?
Musí reklamní nabídka obsahovat výši jednotlivých splátek?
Jaký je rozdíl mezi reklamní nabídkou a předsmluvní informací?
Celková částka, kterou má spotřebitel zaplatit:
Poskytovatel je v průběhu úvěrového vztahu povinen:
Ohledně uchovávání dokumentů a záznamů poskytovatelem spotřebitelského úvěru platí, že:
Zprostředkovatel má povinnost uchovávat smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru:
Po jak dlouhou dobu poskytovatel a zprostředkovatel uchovává dokumenty a záznamy nezbytné pro hodnověrné osvědčení řádného plnění povinností podle zákona o spotřebitelském úvěru?
Zprostředkovatel spotřebitelského úvěru při jeho zprostředkování:
Po jak dlouhou dobu uchovává poskytovatel a zprostředkovatel spotřebitelského úvěru předepsané dokumenty?
Záznam o poskytnutí informací poskytovaných při sjednávání smlouvy o spotřebitelském úvěru formou hlasové telefonní komunikace:
Jedná-li jménem poskytovatele vázaný zástupce, platí, že pořízené dokumenty nebo jiné záznamy týkající se poskytování, změny nebo zániku spotřebitelského úvěru:
Pořízený záznam o poskytnuté radě:
Poskytovatel a zprostředkovatel při poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru:
Právní nástupce poskytovatele nebo zprostředkovatele:
Podle zákona o spotřebitelském úvěru záznam komunikace se spotřebitelem:
Zakázanou pobídkou se dle zákona o spotřebitelském úvěru rozumí:
Poskytovatel a zprostředkovatel nesmí v souvislosti se svou činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout pobídku, která:
Jedná-li samostatný zprostředkovatel jménem a na účet spotřebitele na základě smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru a pobírá-li od spotřebitele za tuto činnost odměnu:
Která osoba může v souvislosti se svou činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout platbu, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti jednat s odbornou péčí?
Poskytovatel a zprostředkovatel spotřebitelského úvěru:
Rozumí se pro účely zákona o spotřebitelském úvěru pobídkou rovněž neobvyklá úplata za poskytovanou službu?
V jaké lhůtě je zprostředkovatel povinen informovat o výši odměny nebo pobídky, kterou má poskytovatel nebo třetí osoba zprostředkovateli zaplatit za služby v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru na bydlení?
Spotřebitel je oprávněn vyžádat si údaje o:
Jedná-li samostatný zprostředkovatel jménem a na účet spotřebitele na základě smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru:
Zprostředkovatel před zprostředkováním spotřebitelského úvěru:
Zprostředkovatel před zprostředkováním spotřebitelského úvěru:
Pokud poskytovatel nebo zprostředkovatel poskytuje spotřebiteli radu, pak platí následující tvrzení:
Smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení:
Smlouva o spotřebitelském úvěru nemusí obsahovat:
Zprostředkovatel je povinen poskytnout spotřebiteli v předstihu informace:
Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru musí poskytovatel nebo zprostředkovatel poskytnout informace:
Které tvrzení ohledně smlouvy o spotřebitelském úvěru je pravdivé?
Záznam o poskytnuté radě spotřebitel obdrží:
Pokud zprostředkovatel poskytne spotřebiteli radu týkající se spotřebitelského úvěru:
Poskytovatel nebo zprostředkovatel spotřebitelského úvěru poskytuje radu spotřebiteli:
U účelového úvěru na bydlení musí být RPSN:
Má se za dostačující, pokud poskytovatel/zprostředkovatel spotřebiteli předsmluvní informace předkládá v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat bez jakékoliv navazující komunikace?
Může být vystavení tabulky umoření spotřebitelského úvěru na žádost spotřebitele spojeno s úplatou?
Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra:
Reklama na spotřebitelský úvěr, jejíž součástí je jakýkoliv číselný údaj o jeho nákladech, nemusí obsahovat:
Rada týkající se spotřebitelského úvěru může být poskytována:
Je spotřebitel povinen poskytnout poskytovateli úplné a pravdivé informace?
Pokud spotřebitel vědomě poskytl neúplné informace nebo vědomě poskytl informace nepravdivé:
Poskytovatel poskytuje spotřebiteli radu:
Závazek ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení:
Závazek ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení:
Pokud ve smlouvě o spotřebitelském úvěru není uvedena hodnota zápůjční sazby, pak platí, že:
V rámci informační povinnosti je poskytovatel povinen:
Roční procentní sazba nákladů se nemusí uvádět ve smlouvě o:
Pokud ve smlouvě o spotřebitelském úvěru není uvedena hodnota roční procentní sazby nákladů, pak platí, že:
Roční procentní sazba nákladů se nemusí uvádět ve smlouvě o:
Kdy je poskytovatel povinen poskytnout spotřebiteli předsmluvní informace o spotřebitelském úvěru?
Roční procentní sazba nákladů je povinnou součástí:
Pro informaci o výši odměny nebo pobídky, kterou má poskytovatel nebo třetí osoba zprostředkovateli zaplatit za služby v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru na bydlení, platí následující tvrzení:
Jakou formou mají být podle zákona o spotřebitelském úvěru poskytnuty spotřebiteli předsmluvní informace?
V jakých případech musí být spotřebiteli poskytnuty informace prostřednictvím tzv. Evropského standardizovaného informačního přehledu:
Musí jakákoli smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovat údaje o RPSN a celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit?
Smlouva o spotřebitelském úvěru nemusí obsahovat:
Kdy je spotřebiteli nutné poskytnout předsmluvní informace?
Mezi informace, které musí poskytovatel spotřebitelských úvěrů na bydlení trvale zpřístupnit, patří mimo jiné:
Které tvrzení o spotřebitelských úvěrech jiných než na bydlení je pravdivé?
Musí být reprezentativní příklad součástí reklamní nabídky spotřebitelského úvěru?
Musí reklamní nabídka obsahovat údaje o tom, zda jde o pevnou, nebo pohyblivou úrokovou sazbu?
Musí reklamní nabídka obsahovat údaje o celkové částce úvěru?
Musí reklamní nabídka obsahovat údaje o doplňkové službě ke spotřebitelskému úvěru?
Musí reklama úvěru jiného než na bydlení, jejíž součástí není jakýkoliv číselný údaj o jeho nákladech, obsahovat údaje o zprostředkovateli úvěru?
Předsmluvní informace je:
Předsmluvní informace:
Informování klienta o změně zápůjční úrokové sazby, která není závislá na změně referenční sazby, před jejím vstupem v účinnost:
Forma smlouvy o spotřebitelském úvěru:
Smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení:
Poskytovatel nebo zprostředkovatel poskytne spotřebiteli jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení:
Poskytovatel nebo zprostředkovatel poskytne spotřebiteli jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení:
Informace o změně úrokové sazby, v případě spotřebitelského úvěru na bydlení s pevnou úrokovou sazbou na určité období o délce min. 1 rok, poskytne poskytovatel spotřebiteli:
Které z uvedených tvrzení je pravdivé?
Musí být odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení učiněno vůči věřiteli v písemné formě?
V jaké lhůtě může spotřebitel odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru?
Při předčasném splacení spotřebitelského úvěru na bydlení je částka náhrady nákladů omezena zákonem a platí, že:
Je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení?
Pokud došlo k odstoupení od smlouvy u spotřebitelském úvěru, je spotřebitel povinen zaplatit sjednaný úrok:
Je zákonem omezena maximální výše náhrady účelně vynaložených nákladů za předčasné splacení spotřebitelského úvěru?
Kdy může spotřebitel splatit spotřebitelský úvěr na bydlení?
Od kdy se použije současná úprava předčasného splacení spotřebitelského úvěru na bydlení na staré smlouvy (uzavřené před nabytím účinnosti současného zákona o spotřebitelském úvěru)?
Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit:
Tvrzení, že ke splacení či zajištění spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení nelze použít směnku nebo šek:
Kdy může spotřebitel odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení?
Musí spotřebitel při odstupování od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení uvádět důvod?
Musí spotřebitel při odstupování od smlouvy o spotřebitelském úvěru zaplatit jistinu, příslušný úrok a případné nevratné poplatky zaplacené orgánům veřejné správy za dané období?
Je spotřebitel oprávněn spotřebitelský úvěr splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru?
Je spotřebitel oprávněn spotřebitelský úvěr zcela splatit kdykoliv po dobu jeho trvání?
Má věřitel právo na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru?
Je poskytovatel oprávněn, je-li to sjednáno ve smlouvě o spotřebitelském úvěru, písemně vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat?
Poskytovatel je oprávněn vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou v době, která:
Spotřebitel je oprávněn vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou kdykoli, s výpovědní dobou, která:
Hypoteční úvěr s pevnou úrokovou sazbou na 5 let, sjednaný před účinností zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je předčasně splacen 2 dny po první refixaci úrokové sazby po nabytí účinnosti zákona. Je toto předčasné splacení pro spotřebitele zdarma?
Co nelze pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů zahrnout do celkových nákladů spotřebitelského úvěru, které musí spotřebitel zaplatit v souvislosti se spotřebitelským úvěrem?
Do výpočtu roční procentní sazby nákladů u úvěru na bydlení určeného na pořízení nemovitosti se zahrnují:
Pokud ve smlouvě o spotřebitelském úvěru není uvedena hodnota zápůjční sazby, pak:
Pokud ve smlouvě o spotřebitelském úvěru není uvedena informace o celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, tak:
Informaci o roční procentní sazbě nákladů nemusí obsahovat:
Bezúročné období při čerpání spotřebitelského úvěru prostřednictvím kreditní karty znamená:
Anuitní splátka úvěru:
Musí být v případě spotřebitelského úvěru na bydlení do výpočtu RPSN zahrnuty náklady na ocenění nemovité věci, pokud je ocenění k získání úvěru nezbytné?
Vzniká poskytovateli nebo zprostředkovateli právo na odměnu nebo jinou platbu před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru?
Pokud by měla být ve smlouvě o spotřebitelském úvěru sjednána smluvní pokuta, nesmí její výše přesáhnout:
Výpočet hodnoty roční procentní sazby nákladů je ovlivněn:
Banky poskytují slevy na úrokové sazbě za to, že klient využije vybrané služby nebo splní specifikované podmínky. Jedna z takových podmínek se nazývá "domicilace". Co se tímto pojmem rozumí?
Roční procentní sazba nákladů vyjadřuje:
Roční procentní sazba nákladů se označuje zkratkou:
U úvěru na bydlení musí být do RPSN zahrnut poplatek spojený s vkladem zástavního práva k nemovitosti do katastru nemovitostí:
Jaký je rozdíl mezi zápůjční úrokovou sazbou a referenční úrokovou sazbou?
V reklamě nabízející spotřebitelský úvěr hodnota roční procentní sazby nákladů:
Pokud byla ve smlouvě o spotřebitelském úvěru uvedena hodnota roční procentní sazby nákladů nižší, než jaká odpovídá skutečnosti, pak:
Obsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o roční procentní sazbě nákladů (RPSN), která je nižší, než odpovídá skutečnosti:
Úrok je:
Klientovi slouží údaj o roční procentní sazbě nákladů na získání informace:
Údaj o roční procentní sazbě nákladů se pro klienty povinně udává:
Musí být u úvěru na bydlení do roční procentní sazby nákladů zahrnut náklad na pojištění schopnosti splácet, pokud je sjednání takového pojištění k úvěru povinné?
Musí být do roční procentní sazby nákladů zahrnuty náklady hrazené spotřebitelem v důsledku neplnění povinností ze smlouvy?
Co je to referenční úroková sazba?
Věřitel smí požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru, pokud předčasné splacení bylo provedeno:
Pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů se použijí celkové náklady spotřebitelského úvěru s výjimkou nákladů:
Co jsou celkové náklady spotřebitelského úvěru?
Pokud ještě nebyla dohodnuta horní hranice spotřebitelského úvěru, pro výpočet roční procentní sazby nákladů platí, že je :
Výše úrokové sazby spotřebitelského úvěru závisí na:
Co znamená zkratka RPSN?
Do celkových nákladů spotřebitelského úvěru se pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů započítávají:
Co je to roční procentní sazba nákladů spotřebitelského úvěru?
Výpočet roční procentní sazby nákladů spotřebitelského úvěru je založen na předpokladu:
Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut:
Výpočet roční procentní sazby nákladů spotřebitelského úvěru je založen mimo jiné na předpokladu, že:
Je možné úvěr na bydlení s tříletou fixací splatit zdarma i po výročí fixace (výročí 3. 4. 2023), pokud bylo oznámení o nové výši sazby na další období úvěrující institucí sděleno klientovi 60 dnů před výročím (konkrétně 4. 2. 2023)?
Je poplatek za návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch spotřebitele-dlužníka součástí roční procentní sazby nákladů daného úvěru?
Je poplatek za návrh na vklad zástavního práva ve prospěch poskytovatele součástí roční procentní sazby nákladů daného úvěru?
Kolik % nesmí přesáhnout uplatněná smluvní pokuta z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy:
Zástavní věřitel může zástavu zajišťující spotřebitelský úvěr na bydlení zpeněžit nejdříve po:
Je ručitel oprávněn uplatnit nárok vůči dlužníkovi, pokud splatil úvěr za dlužníka, resp. spoludlužníka?
Věřitel pro případ prodlení spotřebitele smí sjednat smluvní pokutu:
Jaké procento denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení, nesmí přesáhnout uplatněná smluvní pokuta?
Věřitel pro případ prodlení spotřebitele smí sjednat náhradu účelně vynaložených nákladů:
Věřitel pro případ prodlení spotřebitele smí sjednat úroky z prodlení:
Výše úroků z prodlení:
Stane-li se spotřebitelský úvěr v důsledku prodlení spotřebitele splatným, týká se tato splatnost:
Pokud se úvěr stane v důsledku prodlení spotřebitele splatným, pak věřitel spotřebitele vyzve k uhrazení splátky a dá mu lhůtu alespoň:
V případě prodlení spotřebitele s plněním peněžitého dluhu vyplývajícího ze smlouvy o spotřebitelském úvěru smluvní pokuta nesmí přesáhnout:
Náhrada účelně vynaložených nákladů za předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení s aktuálním zůstatkem jistiny ve výši 380 000,- Kč a splatností ještě 54 měsíců bude maximálně:
Soudní exekutor je:
Ohledně odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení platí, že:
Je-li rozhodnutí obecného soudu pravomocné, má věřitel právo na:
Fixní úroková sazba je:
Kdo vydává rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení (tzv. osobního bankrotu)?
Kdy je dlužník v úpadku?
Spotřebitel má tři úvěrové smlouvy: na 1 500 000 Kč hypoteční úvěr od banky A1, na 100 000 Kč spotřebitelský úvěr od úvěrové společnosti B a na 50 000 Kč rychlou půjčku od banky A2. U všech věřitelů je v prodlení s platbami více než jeden měsíc. Kdo může podat insolvenční návrh?
Po zahájení insolvenčního řízení dlužník splatil jednomu ze tří věřitelů na úkor ostatních svůj závazek. Čeho se dlužník dopustil?
Na majetek spotřebitele je zahájena exekuce. Spotřebitel však podal návrh na oddlužení a soud zahájil insolvenční řízení. Jak je dále postupováno s exekucí?
Kdy se dlužník dopustí trestného činu?
Pan Novák splní podmínky oddlužení a splatí všem věřitelům 30 % všech pohledávek. Co se stane se zbytkem dluhů?
Osvobození od nesplacené části dluhů po splnění oddlužení nastává:
Co se stane s nesplacenými dluhy, které zbyly po zpeněžení dlužníkova majetku v konkursu?
Spotřebitel uzavřel u notáře smlouvu s věřitelem, která obsahuje doložku přímé vykonatelnosti. Co to pro spotřebitele znamená?
Pan Novák uzavřel u exekutora smlouvu s věřitelem, která obsahuje doložku přímé vykonatelnosti. Co to pro pana Nováka znamená?
Jaké výhody má pro klienta, pokud odmítne podepsat doložku přímé vykonatelnosti v souvislosti se smlouvou o úvěru, pokud s věřitelem jinak souhlasí a samotnou smlouvu podepíší?
Odmítne-li dlužník převzít soudní písemnost určenou do vlastních rukou, po určité době nastane tzv. fikce doručení, kdy se písemnost považuje za doručenou. Jak dlouhá je tato doba?
Co je tzv. fikce doručení v případě soudních písemností?
Při provádění exekuce formou srážek ze mzdy nesmí být dlužníkovi sražena tzv. nezabavitelná částka. Jak se tato částka určuje?
Vůči dlužníkovi je nařízena exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Jakým způsobem může dlužník svým účtem disponovat?
Na majetek pana Nováka byla nařízena exekuce formou prodeje věci. Kterých věcí se exekuce může týkat?
U pana Nováka probíhala exekuce. Exekutor zabavil také počítač, který pan Novák nezbytně potřebuje ke své práci. Jak se může pan Novák bránit?
Finanční arbitr nemůže rozhodovat v následujících sporech ze spotřebitelského úvěru:
Finanční arbitr nemůže rozhodnout spory o spotřebitelském úvěru, pokud:
Proti rozhodnutí finančního arbitra v podobě nálezu ve sporu o spotřebitelském úvěru:
Do působnosti finančního arbitra nepatří rozhodování sporů mezi spotřebitelem a:
Finanční arbitr rozhoduje spory mezi spotřebitelem a věřitelem nebo zprostředkovatelem, jedná-li se o spor při nabízení, poskytování nebo zprostředkování:
Pro řešení sporu u spotřebitelského úvěru u finančního arbitra:
Které tvrzení o finančním arbitrovi je pravdivé?
Ve kterém z uvedených sporů se jedná o spor mimo působnost finančního arbitra (za předpokladu, že nenastala žádná jiná z překážek řízení podle § 9 zákona o finančním arbitrovi)?
Navrhovatelem zahájení řízení před finančním arbitrem v případě sporu mezi bankou a spotřebitelem ze smlouvy o spotřebitelském úvěru může být:
Spotřebitel je nespokojen s tím, že jeho banka požaduje neúměrně vysoké poplatky při předčasném splacení spotřebitelského úvěru. Již využil všechny možnosti, které by mohly vést ke smíru. Kdo může jeho spor závazně a bezplatně rozhodnout?
Jak vysoký je poplatek za řízení u finančního arbitra pro spotřebitele?
Více správných odpovědí
3 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
Použít pojem nezávislý, jeho odvozeniny, významová synonyma nebo překlady do jiného jazyka, je při poskytování či zprostředkování spotřebitelského úvěru oprávněn pouze poskytovatel nebo zprostředkovatel, který:
Označte pravdivá tvrzení.
Poskytovatel a zprostředkovatel při komunikaci se spotřebitelem:
Označte pravdivá tvrzení.
Poskytovatel nebo zprostředkovatel je povinen:
Záznam komunikace se spotřebitelem při zprostředkování spotřebitelského úvěru musí ze zákona obsahovat:
Poskytovatel při poskytování nebo zprostředkovatel při zprostředkování spotřebitelského úvěru uchovává zejména:
Poskytovatel při poskytování spotřebitelského úvěru uchovává zejména:
Poskytovatel a zprostředkovatel uchovává dokumenty a jiné záznamy:
Zákaz poskytování či přijímání pobídek v souvislosti s činností zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, které mohou vést k porušení pravidel jednání se spotřebiteli, se vztahuje rovněž na:
Zákaz přijmout, nabídnout nebo poskytnout pobídku, která může vést k porušení pravidel jednání se spotřebiteli, se vztahuje na:
Pokud poskytovatel nebo zprostředkovatel přijme, nabídne nebo poskytne pobídku, která je v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o spotřebitelském úvěru, pak:
Zákaz přijmout, nabídnout nebo poskytnout pobídku, která může vést k porušení pravidel jednání se spotřebiteli, se:
Pobídku, která může vést k porušení pravidel jednání se spotřebiteli, je zakázáno:
Povinnost uchovávat dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné osvědčení řádného plnění povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru, má:
Jestliže je nabízen spotřebitelský úvěr nebo jeho zprostředkování reklamou, jejíž součástí je jakýkoliv číselný údaj o jeho nákladech, musí reklama obsahovat:
Které nebo která tvrzení o poskytování informací spotřebitelem je nebo jsou pravdivá?
V jakých případech je poskytovatel nebo zprostředkovatel spotřebitelského úvěru povinen spotřebiteli sdělit, jaké informace a doklady musí spotřebitel poskytovateli nebo zprostředkovateli poskytnout?
Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá - zprostředkovatel s dostatečným předstihem před zprostředkováním spotřebitelského úvěru poskytne spotřebiteli informace o:
Poskytovatel je povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru uzavřeného na dobu neurčitou a spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání poskytovat spotřebiteli pravidelně v přiměřeném intervalu výpis obsahující informace o:
Jestliže je nabízen spotřebitelský úvěr nebo jeho zprostředkování reklamou, jejíž součástí je jakýkoliv číselný údaj o jeho nákladech, musí reklama obsahovat mimo jiné:
Které z uvedených informací musí dle zákona o spotřebitelském úvěru poskytovatel spotřebiteli trvale zpřístupnit?
Výpis, který poskytovatel povinně poskytuje spotřebiteli po dobu trvání spotřebitelského úvěru uzavřeného na dobu neurčitou a spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání, zahrnuje informace o:
V případě spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání, splatného na požádání nebo do 3 měsíců ode dne poskytnutí, musí být spotřebiteli před uzavřením smlouvy poskytnuty informace o:
Smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru uzavřená mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem musí vždy obsahovat:
Smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru uzavřená mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem musí vždy obsahovat:
Došlo-li k odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení, spotřebitel je povinen:
Vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou je oprávněn:
Jaké omezení platí podle zákona ohledně výše náhrady nákladů poskytovatele za předčasné splacení spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení?
Spotřebitel může od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než spotřebitelský úvěr na bydlení odstoupit:
Při zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy nelze použít:
Má-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru podle zákona o spotřebitelském úvěru:
Co se stane, pokud klient prokáže druhý rok od podpisu úvěrové smlouvy, že poskytovatel nedostatečně zkoumal úvěruschopnost žadatele?
Směnku nikoli na řad není možno použít:
V důsledku jaké skutečnosti je možno spotřebitelský úvěr na bydlení předčasně splatit zdarma?
Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru ve lhůtě 14 dnů od uzavření této smlouvy:
Do celkových nákladů spotřebitelského úvěru na bydlení a tím i do roční procentní sazby nákladů se zahrnují:
Jaké omezení platí podle zákona o spotřebitelském úvěru ohledně výše náhrady nákladů poskytovatele za předčasné splacení spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení?
Poskytovatel a zprostředkovatel od osoby, která se podílí nebo se má podílet na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru:
Pevnou zápůjční úrokovou sazbou se rozumí
Věřitel může pro případ prodlení spotřebitele s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o spotřebitelském úvěru sjednat:
Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru na bydlení má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. Za jakých okolností věřitel právo na úhradu těchto nákladů nemá?
Věřitel spotřebitele před tím, než se úvěr stane v důsledku prodlení spotřebitele splatným:
Ohledně majetku, který má být exekucí postižen, vydá exekutor dokument, který má účinky nařízení výkonu rozhodnutí. Jedná se o:
Doložku přímé vykonatelnosti lze uzavřít u:
Doložka přímé vykonatelnosti, neboli exekuční doložka, může mít dle současné právní úpravy formu:
Co patří mezi základní způsoby provedení exekuce?
Které věci jsou vyloučeny z exekuce?
Jaký majetek dlužníka může být postižen exekucí formou prodeje věci?
Co všechno musí obsahovat návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem?
Spotřebitel může podat návrh na řešení sporu finančnímu arbitrovi v případě, že jde o spor mezi spotřebitelem a:
Jak může být zahájeno řízení před finančním arbitrem ve sporu, který spadá do jeho příslušnosti?
Finanční arbitr rozhoduje spory ze smlouvy:

e) doplňkové služby

základy pojištění, zajištění spotřebitelského úvěru prostřednictvím pojištění (životní pojištění, pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr), asistenční služby pojištění motorových vozidel (havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu) vkladové účty, platební účty vliv doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem na výši RPSN

Jedná správná odpověď
3 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
Úplata za soukromé pojištění se nazývá:
Karenční doba je:
Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného, se nazývá
Co je pojistná hodnota?
Pojistitelem je:
Osoba fyzická nebo právnická, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojišťovnou a platí pojistné, se nazývá:
Pojištěným je:
Co znamená termín "vinkulace" využívaný v souvislosti s pojištěním?
Kdy se zahrnují do celkových nákladů spotřebitelského úvěru náklady na doplňkové služby, jako je zejména pojistné?
Lze použít k zajištění spotřebitelského úvěru směnku?
Které tvrzení ohledně pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr je pravdivé?
Spotřebitelský úvěr lze zajistit například:
Pojištění schopnosti splácet zahrnuje:
Vztahuje se pojištění ztráty zaměstnání na ztrátu zaměstnání z jakýchkoliv příčin?
Jak lze zabezpečit splácení úvěru v případě dlouhodobé nemoci?
Může pojišťovna odmítnout pojistné plnění, poškodil-li si pojištěný zdraví úmyslně?
O kolik může pojišťovna snížit podle občanského zákoníku pojistné plnění, došlo-li k úrazu následkem požití alkoholu?
Je podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pojišťovna povinna poskytnout pojistné plnění z pojištění pro případ smrti v případě sebevraždy pojištěného?
Jakou variantu pojistné částky v pojištění pro případ smrti doporučíte klientovi, který požaduje, aby mu pojištění po celou dobu co nejpřesněji krylo výši nesplaceného úvěru?
Pojistná smlouva o životním pojištění byla uzavřena na dálku. V jaké lhůtě od obdržení sdělení o uzavření smlouvy na dálku může pojistník od pojistné smlouvy odstoupit (pojistné podmínky obdržel před uzavřením smlouvy)?
Je možné vinkulovat pojistné plnění i z životního pojištění?
Komu je vyplaceno pojistné plnění z pojištění pro případ smrti v případě vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky?
Je nutné sjednat vinkulaci pojistného plnění u pojistné smlouvy sjednané za účelem zajištění závazků z úvěru?
Klient (pojistník) se po jednom roce od počátku pojištění rozhodne, že chce pojistnou smlouvu předčasně ukončit. Nejpozději jak dlouho před koncem pojistného období musí doručit pojišťovně svoji výpověď, aby pojištění uplynutím daného pojistného období zaniklo?
Je pojišťovna za účelem krytí rizik týkajících se života a zdraví oprávněna zkoumat zdravotní stav pojištěného?
Je třeba v majetkovém pojištění u pojištění cizího pojistného nebezpečí ve vlastní prospěch nebo ve prospěch třetí osoby i souhlas pojištěného?
Proč by se měly smlouvy o pojištění majetku pravidelně aktualizovat?
Pokud si pojištěný vlastní vinou způsobil újmu jen na vlastním vozidle, tato újma je hrazena:
Vlastník tuzemského vozidla má ze zákona povinnost mít uzavřeno:
Které tvrzení ohledně pojištění motorových vozidel je pravdivé?
Na koho se vztahuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Sjednání havarijního pojištění je z hlediska zákona:
Plnění za újmu způsobenou nepojištěným vozidlem lze uplatnit u:
Škoda na majetku způsobená nezjištěným vozidlem se hradí z Garančního fondu:
Z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se hradí:
Existenci pojištění odpovědnosti z provozu vozidla prokazuje řidič vozidla:
Při změně vlastníka vozidla pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zaniká:
Mezi hlavní úkoly České kanceláře pojistitelů nepatří:
Uveďte, kdy dojde k zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla obsahuje vždy:
Právo na náhradu škody v havarijním pojištění přechází výplatou pojistného plnění na:
Havarijní pojištění patří mezi:
Uveďte zákonem stanovené minimální limity pojistného plnění v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Uveďte, na co se nevztahuje pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla:
Havarijní pojištění motorových vozidel je pojištění:
Pojistitel vydá pojistníkovi zelenou kartu:
Klient může realizovat úhradu splátky dlužné částky:
Vázat uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na sjednání platebního účtu, jehož účelem je shromažďovat peněžní prostředky pro splácení nebo obsluhu spotřebitelského úvěru, pokud není možno uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru bez uzavření smlouvy o této doplňkové službě:
Které tvrzení neplatí? Pokud je se smlouvou o spotřebitelském úvěru provázán běžný nebo spořicí účet, potom:
Co je kontokorent?
Jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou?
Pokud poskytovatel podmiňuje poskytnutí úvěru uzavřením pojištění schopnosti splácet, placení pojistného v tomto případě:
Kdy se do celkových nákladů spotřebitelského úvěru započítávají náklady na doplňkové služby?
Které tvrzení ohledně nákladů započítávaných do celkových nákladů spotřebitelského úvěru při výpočtu roční procentní sazby nákladů je pravdivé?
Do celkových nákladů spotřebitelského úvěru se náklady za doplňkové služby:
Doplňkové služby ke spotřebitelskému úvěru na bydlení:
Je poplatek za ocenění nemovité věci součástí roční procentní sazby nákladů u spotřebitelského úvěru na bydlení?

f) zásady procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele

posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a s tím související pravidla podle § 86 až 89 zákona

Jedná správná odpověď
3 otázky
min 3 otázky
max 3 otázky
Pokud je žádost spotřebitele zamítnuta z důvodu informace získané z externí databáze vypovídající o úvěruschopnosti spotřebitele, je věřitel povinen spotřebitele informovat, o jakou databázi se jedná?
Úvěruschopnost spotřebitele je třeba posoudit před:
Při posuzování úvěruschopnosti spotřebitele nemusí být zohledněny splátky stávajících úvěrů spotřebitele, které mají být splaceny v horizontu následujícího kalendářního roku.
Před posouzením úvěruschopnosti spotřebitele je poskytovatel povinen:
Scoring je:
Je banka povinna informovat klienta o zamítnutí žádosti o spotřebitelský úvěr v důsledku posouzení jeho úvěruschopnosti na základě informací získaných z databáze (registru) dlužníků?
Hlavní přínos informačních databází o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele spočívá v:
Pokud je důvodem odmítnutí žádosti o spotřebitelský úvěr vyhledávání v informační databázi o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele:
Poskytne-li poskytovatel spotřebitelský úvěr spotřebiteli bez posouzení úvěruschopnosti, pak platí, že:
Poskytne-li poskytovatel spotřebitelský úvěr spotřebiteli, přestože z výsledku posouzení úvěruschopnosti vyplývá, že jsou důvodné pochybnosti o schopnosti spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet, pak platí, že:
Poskytovatel úvěru je povinen provést nové posouzení úvěruschopnosti spotřebitele:
Co se označuje zkratkou ISIR?
Poskytovatel před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru:
Poskytovatel poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud:
Poskytovatel posoudí úvěruschopnost spotřebitele:
Informace, které musí spotřebitel sdělit věřiteli za účelem posouzení úvěruschopnosti, musí být:
Poskytovatel při posouzení úvěruschopnosti spotřebitele posuzuje zejména:
Jaký je důsledek porušení povinnosti poskytovatele spotřebitelského úvěru posoudit úvěruschopnost spotřebitele?
Které tvrzení o posouzení úvěruschopnosti spotřebitele není pravdivé?
Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele poskytovatelem znamená:
Při posouzení úvěruschopnosti spotřebitele poskytovatel zejména posuzuje:
K posouzení úvěruschopnosti spotřebitele poskytovatel:
Pokud se poskytovatel rozhodne spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení neposkytnout v důsledku posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, pak:
Pokud je důvodem neposkytnutí úvěru výsledek automatizovaného zpracování údajů nebo vyhledávání v databázi, pak poskytovatel:
Posouzením úvěruschopnosti spotřebitele se rozumí:
Informace sdělené spotřebitelem při ověřování úvěruschopnosti:
Při posuzování úvěruschopnosti spotřebitele se zohledňuje:
Poskytovatelé spotřebitelského úvěru na bydlení se mohou vzájemně informovat společnou databází:
Odmítne-li poskytovatel spotřebiteli s ohledem na výsledky posouzení úvěruschopnosti poskytnout spotřebitelský úvěr:
Odmítne-li poskytovatel poskytnout spotřebitelský úvěr na bydlení z důvodu vyhledávání v databázi:
Pokud spotřebitel projde prescoringem poskytovatele úvěru a zároveň zaplatí poplatek za vyhotovení odhadu, nicméně mu ještě poskytovatel nepředložil návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, má právní nárok na schválení úvěru?
Co se stane, pokud dlužník prokáže osmý rok od podpisu úvěrové smlouvy, že poskytovatel nedostatečně zkoumal úvěruschopnost spotřebitele?

Případové studie

2 případové studie
1258 - Jaký produkt klientům doporučíte?
1258 - Je možné poskytnout klientům prostředky, kterými by uhradili dluhy za svého syna?
1258 - Jaké příjmy banka pravděpodobně uzná pro účely posouzení úvěruschopnosti?
1258 - Jaká bude hodnota ukazatele LTV (loan to value) požadovaného úvěru, pokud bude zajištěn rodinným domkem klientů?
1258 - Co bude mimo jiné ovlivňovat výši RPSN?
1264 - Kolik činí částka, o kterou klient přeplatí úvěr?
1264 - Společnost Credit a.s. váže poskytnutí spotřebitelského úvěru na sjednání havarijního pojištění vozidla. Měsíční platba by činila 800 Kč, spoluúčast 10 %, přičemž pojištění by bylo určeno k zajištění splacení spotřebitelského úvěru. Je možné podmiňovat poskytnutí tohoto úvěru sjednáním pojištění?
1264 - Má výše uvedené pojištění vliv na RPSN?
1264 - Pan Jiří s vozem dne 29. 12. 2018 havaroval, příčinou dopravní nehody byl smyk vozidla na namrzlé vozovce. Vozidlo se v důsledku havárie stalo nepojízdným. Pojišťovna na základě havarijního pojištění poskytla plnění ve výši zůstatkové ceny vozidla sníženou o dohodnutou spoluúčast . Pan Jiří by rád pojistné plnění využil na předčasné splacení úvěru. Může tak učinit?
1264 - Společnost Credit a.s. převedla smlouvu o spotřebitelském úvěru na nového věřitele, společnost Debt Collect s.r.o. Na základě požadavku pana Jiřího předčasně splatit zbývající částku úvěru z pojistného plnění požaduje věřitel úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením, a to ve výši 56 000 Kč. Které z následujících tvrzení platí?
1265 - Společnost Truhláři s.r.o. nabízí možnost splácet montáž a výrobu truhlářských výrobků všem svým zákazníkům za obdobných podmínek jako zmíněným manželům. Nespolupracuje při tom s žádným poskytovatelem ani zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru. Musí k tomu mít oprávnění k činnosti od České národní banky?
1265 - Pokud by tato společnost musela mít oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru a neměla jej, jaký by to mělo důsledek ve vztahu k výši splátky?
1265 - Po uplynutí 1 roku od montáže nábytku zjistili manželé Novotní, že používání kuchyňské linky znemožňuje vada, a uplatnili reklamaci. Společnost Truhláři s.r.o. reklamaci uznala a vadu odstranila opravou nábytku. Jaký má tato skutečnost vliv na splácení spotřebitelského úvěru? Odhlédněte od otázky, zda má společnost Truhláři s.r.o. oprávnění k činnosti podle zákona o spotřebitelském úvěru.
1265 - Po uplynutí 2 let od montáže nábytku byl dům manželů Novotných zcela zničen v důsledku požáru. Jaký má tato skutečnost vliv na splátky ceny?
1265 - Vycházejte z toho, že společnost Truhláři s.r.o. má oprávnění k činnosti podle zákona o spotřebitelském úvěru. Bylo zjištěno, že jednatel pan Novák nesložil odbornou zkoušku podle zákona o spotřebitelském úvěru. Smlouvu o výrobě a montáži kuchyňské linky a smlouvu o spotřebitelském úvěru přitom za společnost Truhláři s.r.o. sjednal osobně. Jaký má tato skutečnost vliv na smlouvu o spotřebitelském úvěru?
1266 - Je nutné si dále ověřovat informace o příjmech, výdajích a majetku pana Tajemného?
1266 - Lze panu Tajemnému poskytnout spotřebitelský úvěr s požadovanými parametry, pokud uspokojivě doloží čisté příjmy jen ve výši 20 000 Kč?
1266 - Může být panu Tajemnému umožněno uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru, pokud předloží daňová přiznání za poslední dva roky, podle kterých má příjmy z podnikání ve výši 400 000,- Kč ročně a uplatňuje výdajový paušál ve výši 80 %?
1266 - Poskytovatel spotřebitelského úvěru panu Tajemnému nakonec sdělil, že jeho příjmy nejsou postačující k poskytnutí požadovaného úvěru. Pan Tajemný navrhne, že jeho přítelkyně Gertruda by mohla být ručitelkou úvěru. Změnilo by ručení slečny Gertrudy něco na závěru o úvěruschopnosti pana Tajemného?
1266 - Panu Tajemnému byl nabídnut spotřebitelský úvěr s úrokovou sazbou 7 % p.a. splatný za 5 let s měsíční anuitní splátkou ve výši 9 900 Kč. Kolik pan Tajemný zaplatí na úrocích?
1267 - Kdy se může pan Dvořák tohoto dovolat?
1267 - Jaký bude důsledek výše uvedené skutečnosti?
1267 - Za jakých podmínek je pan Dvořák povinen vrátit jistinu výše uvedeného úvěru?
1267 - Mělo by na výše uvedenou situaci vliv, pokud by pan Dvořák při posuzování úvěruschopnosti lhal o své finanční situaci a předložil falešné doklady týkající se jeho úvěruschopnosti?
1267 - Může v situaci uvedené v zadání hrát nějakou roli soud?
1268 - Pan Kárný a pan Novák spolu uzavřeli smlouvu o zprostředkování spotřebitelského úvěru, na jejímž základě panu Novákovi přísluší od pana Kárného odměna ve výši 3 000 Kč. V takovém případě:
1268 - Pan Novák tráví mnoho času jednáním s klienty. Takto strávený čas by si rád nechal od klientů zaplatit. V takovém případě:
1268 - Pan Novák si při jednání s panem Kárným uvědomil, že by mohl zvýšit svůj výdělek, pokud by vedle spotřebitelských úvěrů zprostředkovával i pojištění. Pan Novák by měl vědět, že:
1268 - Pan Kárný si nakonec našel vhodný spotřebitelský úvěr sám, úvěrovou smlouvu už uzavřel, a chce proto od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru uzavřené s panem Novákem odstoupit. Pan Novák musí odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru akceptovat, pokud
1268 - Pan Kárný splácí dva starší úvěry a má nějaké další pravidelné výdaje. Zajímá se proto, s jakými příjmy bude poskytovatel úvěru při posuzování přípustné výše splátky počítat.
1270 - Může být paní Janě poskytnut spotřebitelský úvěr?
1270 - Jak vysoké měsíční splátky úvěru by platila paní Jana při splatnosti úvěru dva roky a úrokové sazbě 14 % p.a. (s poskytnutím úvěru nejsou spojeny žádné další poplatky)?
1270 - Tři měsíce po poskytnutí úvěru se paní Jana dozvěděla z vyúčtování, že má velký nedoplatek na elektřinu ve výši 14 000 Kč, proto je zřejmé, že výměna oken byla na místě. Po zaplacení nových oken jí ke dni vyúčtování elektřiny zbyla finanční rezerva ve výši 7 000 Kč. Měsíčně je po úhradě splátky úvěru schopna ušetřit cca 5 000 Kč. Jak by se měla paní Jana snažit situaci řešit?
1270 - Jaký pojistný produkt by měla paní Jana uzavřít v souvislosti s uzavřenou smlouvou o spotřebitelském úvěru?
1270 - Jaký je správný postup, pokud by paní Jana ukončila pracovní poměr ve chvíli, kdy by úvěr ještě nebyl zcela splacen?
1272 - Jaká je celková částka, kterou má pan Dušan zaplatit dle úvěrové smlouvy?
1272 - Jaká je celková výše spotřebitelského úvěru?
1272 - Jakou část pravidelné splátky představuje úmor, je-li aktuální dlužná jistina v daném měsíci 90 000 Kč?
1272 - Na jakou maximální výši náhrad účelně vynaložených nákladů má nárok poskytovatel úvěru při úplném předčasném splacení úvěru, bylo-li dosud z dlužné jistiny splaceno 40 000 Kč a zbývá-li splácet ještě 18 měsíců?
1272 - Jakou část první splátky úvěru představuje úrok?
1273 - Jaká bude RPSN při předpokládaném prvním čerpání z karty ve výši 10 000 Kč?
1273 - Jaké jsou měsíční pravidelné náklady tohoto spotřebitelského úvěru?
1273 - Za předpokladu prvního čerpání z karty ve výši 10 000 Kč (žádné další čerpání nebylo provedeno) a při úhradě 6 000 Kč po jednom měsíci a 4 000 Kč o deset dní později slečna Michaela bance na úrocích uhradí:
1273 - Ukáže-li se zpětně, že správná výše RPSN z dané smlouvy je 21 %, pak se celková částka, kterou má slečna Michaela zaplatit:
1273 - Do jaké výše jsou finanční prostředky na této kartě pojištěny pro případ krachu banky?
1276 - Jaký produkt klientům doporučíte?
1276 - Je možné poskytnout klientům prostředky, kterými by uhradili dluhy za svého syna?
1276 - Jaké příjmy banka pravděpodobně uzná pro účely posouzení úvěruschopnosti?
1276 - Jaká bude hodnota ukazatele LTV (loan to value) požadovaného úvěru, pokud bude zajištěn rodinným domkem klientů?
1276 - Co bude mj. ovlivňovat výši RPSN?
1278 - Kolik činí částka, o kterou klient přeplatí úvěr?
1278 - Společnost Car Credit s.r.o. váže poskytnutí spotřebitelského úvěru na sjednání havarijního pojištění vozidla. Měsíční platba by činila 900 Kč, spoluúčast 15 %, přičemž pojištění by bylo určeno k zajištění splacení spotřebitelského úvěru. Je možné podmiňovat poskytnutí úvěru s parametry dle zadání sjednáním havarijního pojištění?
1278 - Má výše uvedené havarijní pojištění vliv na RPSN?
1278 - Pan Josef s vozem dne 28. 12. 2018 havaroval, příčinou dopravní nehody byla nepřiměřená rychlost vzhledem ke stavu vozovky. Vozidlo se v důsledku havárie stalo nepojízdným. Pojišťovna na základě havarijního pojištění poskytla plnění ve výši zůstatkové ceny vozidla sníženou o dohodnutou spoluúčast. Pan Josef by rád pojistné plnění využil na předčasné splacení úvěru, a to k 1. 4. 2019. Může tak učinit?
1278 - Společnost Car Credit s.r.o. převedla smlouvu o spotřebitelském úvěru na nového věřitele, společnost Dluhačov a.s. Na základě požadavku pana Josefa předčasně splatit zbývající částku úvěru z pojistného plnění určeného k zajištění splacení spotřebitelského úvěru požaduje nový věřitel úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením, a to ve výši 51 000 Kč. Které z následujících tvrzení platí?
1279 - Společnost Šikula s.r.o. nabízí možnost splácet montáž a výrobu truhlářských výrobků všem svým zákazníkům za obdobných podmínek jako zmíněným manželům. Nespolupracuje při tom s žádným poskytovatelem spotřebitelského úvěru. Musí k tomu mít oprávnění k činnosti od České národní banky?
1279 - Pokud by společnost Šikula s.r.o. musela mít oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru a neměla jej, jaký by to mělo důsledek ve vztahu k výši splátky?
1279 - Po uplynutí 1 roku od montáže nábytku zjistili manželé Menšíkovi, že používání skříně znemožňuje vada, a uplatnili reklamaci. Společnost Šikula s.r.o. reklamaci uznala a vadu odstranila opravou nábytku. Jaký má tato skutečnost vliv na splácení spotřebitelského úvěru? Odhlédněte od otázky, zda má společnost Šikula s.r.o. oprávnění k činnosti podle zákona o spotřebitelském úvěru.
1279 - Po uplynutí 2 let od montáže nábytku byl dům manželů Menšíkových zcela zničen v důsledku požáru. Jaký má tato skutečnost vliv na splátky ceny?
1279 - Předpokládejte, že společnost Šikula s.r.o. má oprávnění k činnosti podle zákona o spotřebitelském úvěru. Bylo zjištěno, že jednatel pan Mat nesložil odbornou zkoušku. Smlouvu o výrobě a montáži kuchyňské linky a smlouvu o spotřebitelském úvěru přitom za společnost Šikula s.r.o. sjednal osobně. Jaký má tato skutečnost vliv na smlouvu o spotřebitelském úvěru?
1280 - Je nutné dále ověřovat informace o příjmech pana Fausta?
1280 - Lze panu Faustovi poskytnout spotřebitelský úvěr s požadovanými parametry, pokud uspokojivě doloží čisté příjmy jen ve výši 15 000 Kč??
1280 - Změní na situaci něco, pokud pan Faust namísto dokladů podle předchozí otázky předloží daňová přiznání za poslední dva roky, podle kterých má příjmy z podnikání ve výši 300 000 Kč ročně a uplatňuje výdajový paušál ve výši 80 %?
1280 - Poskytovatel spotřebitelského úvěru panu Faustovi nakonec sdělil, že jím prokázané příjmy nejsou postačující k poskytnutí úvěru. Pan Faust navrhne, že jeho přítelkyně Diana by mohla být ručitelkou úvěru. Změnilo by ručení slečny Diany něco na závěru o úvěruschopnosti pana Fausta?
1280 - Panu Faustovi byl nabídnut spotřebitelský úvěr s úrokovou sazbou 6 % p.a. splatný za 5 let s měsíční anuitní splátkou ve výši 7 733 Kč. Kolik pan Faust zaplatí na úrocích?
1281 - Pan Prášil a pan Koudelka spolu uzavřeli smlouvu o zprostředkování spotřebitelského úvěru, na základě které panu Koudelkovi přísluší od pana Prášila odměna ve výši 2 500 Kč. V takovém případě:
1281 - Pan Koudelka tráví mnoho času jednáním s klienty. Takto strávený čas by si rád nechal od klientů zaplatit. V takovém případě:
1281 - Pan Koudelka si při jednání s panem Prášilem uvědomil, že by mohl zvýšit svůj výdělek, pokud by vedle spotřebitelských úvěrů zprostředkovával i pojištění. Pan Koudelka by měl vědět, že:
1281 - Pan Prášil si nakonec našel vhodný spotřebitelský úvěr sám, úvěrovou smlouvu už uzavřel a chce proto od smlouvy o zprostředkování s panem Koudelkou odstoupit. Pan Koudelka musí odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru akceptovat, pokud
1281 - Pan Prášil splácí dva starší úvěry a má nějaké další pravidelné výdaje. Zajímá se proto, s jakými příjmy bude poskytovatel úvěru při posuzování přípustné výše splátky počítat.
1283 - Může být paní Zdislavě poskytnut spotřebitelský úvěr?
1283 - Jak vysoké měsíční splátky úvěru by platila paní Zdislava při splatnosti úvěru dva roky, výši úvěru 60 000 Kč a úrokové sazbě 10 % p.a. (s poskytnutím úvěru nejsou spojeny žádné další poplatky)?
1283 - Tři měsíce po poskytnutí úvěru se paní Zdislava dozvěděla z vyúčtování, že má velký nedoplatek na elektřinu ve výši 12 000 Kč, proto je zřejmé, že výměna oken byla na místě. Po úhradě nových oken jí ke dni vyúčtování elektřiny zbyla finanční rezerva ve výši 5 000 Kč. Měsíčně je po úhradě splátky úvěru schopna ušetřit cca 4 000 Kč. Jak by měla paní Zdislava situaci řešit?
1283 - Jaký pojistný produkt by měla paní Zdislava uzavřít v souvislosti s podepisovanou smlouvu o spotřebitelském úvěru? Pravidelné měsíční výdaje paní Zdislavy včetně splátky poskytnutého úvěru činí 8 000 Kč.
1283 - Jaký je správný postup, pokud by si paní Zdislava přestala vydělávat ve chvíli, kdy by ještě úvěr nebyl zcela splacen?
1285 - Jaký produkt klientům doporučíte?
1285 - Je možné poskytnout klientům prostředky, kterými by uhradili dluhy za svého syna?
1285 - Jaké příjmy banka pravděpodobně uzná pro účely posouzení úvěruschopnosti?
1285 - Jaká bude hodnota ukazatele LTV (loan to value) požadovaného úvěru, pokud bude zajištěn rodinným domkem klientů?
1285 - Co bude ovlivňovat výši RPSN?
1292 - Jaká je celková částka, kterou má paní Jarmila zaplatit dle úvěrové smlouvy?
1292 - Jaká je celková výše spotřebitelského úvěru?
1292 - Jakou část pravidelné splátky představuje úmor, je-li aktuální dlužná jistina v daném měsíci 110 000 Kč a další podmínky jsou zachovány?
1292 - Na jakou maximální výši náhrad účelně vynaložených nákladů má nárok poskytovatel úvěru při úplném předčasném splacení úvěru, bylo-li dosud z dlužné jistiny splaceno 56 000 Kč a zbývá-li splácet ještě 30 měsíců?
1292 - Jakou část první splátky úvěru představuje úrok?
1293 - Jaká bude RPSN při předpokládaném prvním čerpání mimo bezúročné období z karty ve výši 20 000 Kč?
1293 - Jaké jsou měsíční pravidelné náklady tohoto spotřebitelského úvěru?
1293 - Za předpokladu prvního čerpání z karty ve výši 20 000 Kč a při úhradě v rámci bezúročného období ve výši 15 000 Kč (přičemž žádná další úhrada/splátka už v tomto období provedena není) pan Bystrý následně bance na úrocích v rámci splátky uhradí:
1293 - Ukáže-li se zpětně, že původní výše RPSN byla špatně spočtena a správná výše RPSN z dané smlouvy je 24 %, pak se celková částka, kterou má pan Bystrý zaplatit:
1293 - Do jaké výše jsou finanční prostředky na této kartě pojištěny pro případ krachu banky?
1296 - Kdy se může pan Rohlík tohoto dovolat?
1296 - Jaký bude důsledek výše uvedené skutečnosti?
1296 - Za jakých podmínek je pan Rohlík povinen vrátit jistinu výše uvedeného úvěru?
1296 - Mělo by na výše uvedenou situaci vliv, pokud by pan Rohlík při posazování úvěruschopnosti lhal o své finanční situaci a předložil falešné doklady týkající se jeho úvěruschopnosti?
1296 - Může v situaci uvedené v zadání hrát nějakou roli soud?
1298 - Pan Chytrý spolupracující s osmi poskytovateli spotřebitelského úvěru nabídne panu Zoufalému výběr ze čtyř spotřebitelských úvěrů. Je tento postup správný?
1298 - Pan Zoufalý chce půjčku splatit z příjmu ze svého starobního důchodu ve výši 15 000 Kč, příjmy z podnikání asi rok neočekává, pak předpokládá, že mu jeho podnikání měsíčně přinese čistý příjem zhruba ve výši 20 000 Kč. Jak má pan Chytrý postupovat dál?
1298 - Pan Zoufalý se rozhoduje mezi třemi nabídkami spotřebitelského úvěru. První nabízený spotřebitelský úvěr je splatný za dva roky s úrokovou sazbou ve výši 12 %, druhý je splatný za 5 let s úrokovou sazbou ve výši 10 %, třetí je splatný za deset let s úrokovou sazbou ve výši 6 %. Při výběru kterého spotřebitelského úvěru by pan Zoufalý zaplatil na úrocích celkem nejnižší částku (neberte v potaz úvěruschopnost ani jiné možné náklady)?
1298 - Pan Zoufalý se ptá pana Chytrého, jak se posoudí jeho úvěruschopnost. Pan Chytrý mu odpoví, že
1298 - Pan Zoufalý po prvním roce řádného splácení spotřebitelského úvěru zjistil, že mu jeho podnikání v dalších letech žádný příjem neposkytne, jak v době uzavírání smlouvy o spotřebitelském úvěru předpokládal. S tím, jak si peníze na dovolenou na Bali obstaral, se svěří slečně Rozmarné. Ta se překvapivě rozhodne, že nesplacený dluh svého dříve velkorysého přítele uhradí z prodeje jím v minulosti darovaných drahých šperků, a obrátí se na pana Chytrého se žádostí o nestrannou radu. Pan Chytrý slečnu Rozmarnou upozorní, že
1299 - Pokud bude slečně Marnivé bankou nabídnuta smlouva o kreditní kartě, půjde o spotřebitelský úvěr?
1299 - Banka slečně Marnivé nabízí, že z každé platby kreditní kartou připíše 1 % na účet jejího penzijního připojištění, pokud slečna Marnivá má penzijní připojištění vedené u penzijní společnosti, kterou banka vlastní. Může takto banka postupovat?
1299 - Jak by případný výše uvedený příspěvek ovlivnil RPSN smlouvy o kreditní kartě?
1299 - Poplatek za vedení karty činí 100 Kč měsíčně, nebude však počítán v případě, pokud slečna Marnivá zaplatí s kartou minimálně 2 000 Kč za měsíc. Jak by tento poplatek ovlivnil RPSN úvěru?
1299 - Uzavření smlouvy o kreditní kartě je bankou podmíněno vedením běžného účtu, minimální poplatek za vedení takového účtu je 50 Kč za měsíc, při aktivním užívání účtu však není účtován, což je i případ účtu slečny Marnivé. Kreditní kartu samostatně bez zřízení běžného účtu banka nenabízí. Jak by poplatek za vedení účtu ovlivnil RPSN úvěru?
1301 - Která z variant vyjde pana Znalého nejlépe z hlediska výše zaplacených úroků? Vycházejte z předpokladu, že s žádným z produktů ani s předčasným splacením úvěru nejsou spojeny žádné další poplatky.
1301 - Kolik by pan Znalý zaplatil na úrocích do okamžiku přijetí mzdy v případě, že by částku 15 000 Kč na zakoupení spotřebiče vybral z uvedeného bankovního účtu? Vycházejte z předpokladu, že rok má 365 dní a z bankovního účtu nebudou odepsány žádné další částky (zaokrouhleno na celé koruny).
1301 - Pokud pan Znalý využije kontokorentního úvěru, jaká by byla maximální výše náhrady nákladů za předčasné splacení, kterou může banka po panu Znalém požadovat?
1301 - Může posuzování úvěruschopnosti pana Znalého negativně ovlivnit skutečnost, že již v minulosti měl několik bankovních spotřebitelských úvěrů?
1301 - V souvislosti s financováním koupě lednice v ceně 15 000Kč se pan Znalý nakonec rozhoduje mezi dvěma možnostmi. Buď financovat koupi spotřebitelským úvěrem sjednaným na 1 rok s jednou splátkou ve výši 18 000 Kč splatnou za 1 rok, nebo spotřebitelským úvěrem sjednaným na 1 rok se 2 stejnými splátkami ve výši 9 000 Kč (jedna splatná za 6 měsíců, druhá za rok). Která varianta je pro pana Znalého výhodnější z pohledu RPSN?
1303 - Pokud by pan Jaroslav před sjednáním úvěru zjistil, že jeho sestra má nějaké volné prostředky a je mu je ochotná v rámci rodinných vztahů na zakoupení pily půjčit, řídilo by se poskytnutí takovéhoto úvěru zákonem o spotřebitelském úvěru?
1303 - Pan Jaroslav si úvěr sjednal, načež 15. března vyhrál v loterii 10 000 Kč a rozhodl se, že výhru použije ke úhradě dluhu, který mu vznikl v souvislosti s nákupem pily. Téhož dne odeslal poštou poskytovateli úvěru informaci o tom, že odstupuje od smlouvy o spotřebitelském úvěru. Jaká je v tomto případě maximální výše pokuty, kterou si může poskytovatel za odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru požadovat?
1303 - Jakou celkovou částku musí pan Jaroslav poskytovateli vrátit v případě, že odstoupí od smlouvy o spotřebitelském úvěru a zároveň vrátí poskytovateli jistinu za 10 dní od uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, resp. od čerpání spotřebitelského úvěru? Vycházejte z předpokladu, že rok má 365 dní (výsledek je zaokrouhlen na celé koruny).
1303 - Pokud by pan Jaroslav od smlouvy neodstoupil a po 6 měsících splácení se rozhodl, že úvěr předčasně splatí, zbývalo by mu v té době splatit ještě 2 511 Kč. Pokud by pan Jaroslav úvěr předčasně nesplatil, zaplatil by do skončení úvěru na úrocích 75 Kč. Jakou maximální výši náhrady účelně vynaložených nákladů, vzniklých poskytovateli v souvislosti s předčasným splacením, může poskytovatel po panu Jaroslavovi požadovat? (Výsledek je zaokrouhlen na celé koruny.)
1303 - Které z níže uvedených tvrzení lze považovat za pravdivé?
1306 - O jaký druh úvěru se jedná?
1306 - Jaká je výše úvěru a o kolik pan Karel úvěr přeplatí?
1306 - Pan Karel úvěr řádně a včas splácel. Dne 15. 1. 2018 se vysavač porouchal, pan Karel ho proto u prodejce reklamoval. Vzhledem k tomu, že vysavač nemůže používat, požádal prodejce o pozastavení splátek spotřebitelského úvěru. Které z následujících tvrzení platí?
1306 - Pan Karel hradil splátky včas, avšak s úhradou třetí splátky se zpozdil o 15 dní. Vypočtěte nejvyšší možnou smluvní pokutu.
1306 - Kvůli neodstranitelné vadě na vysavači pan Karel vysavač reklamoval a při oznámení vady prodejci sdělil, že odstupuje od smlouvy. Prodejce reklamaci uznal a panu Karlovi dne 13. 2. 2018 vrátil částku odpovídající kupní ceně. Pan Karel by rád ukončil splácení úvěru, a obrátil se proto na společnost AAA Credit a.s., kterou informoval o zániku smlouvy o koupi vysavače a požádal o vyčíslení dlužné částky, tak aby úvěr zcela doplatil. Všechny dosavadní splátky uhradil včas. Společnost AAA Credit a.s. panu Karlovi sdělila, že pan Karel již uhradil jistinu ve výši 4 057 Kč, dosud splatil úroky ve výši 1 223 Kč, přičemž zbývá uhradit jistinu ve výši 1 223 Kč a úroky ve výši 97 Kč. Zároveň požaduje uhradit poplatek za předčasné ukončení smlouvy ve výši 250 Kč. Úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s předčasným ukončením smlouvy ve výši 99 Kč požaduje také společnost Elektro s.r.o. Jakou částku je pan Karel povinen uhradit?
1309 - Než začal pan Jára situaci řešit, byl 30 dní v prodlení s jednou měsíční splátkou, která činila 18 000 Kč. Za předpokladu, že jinak po celou dobu trvání úvěru k jinému prodlení nedošlo, mohla mu za toto prodlení být účtována smluvní pokuta maximálně do výše
1309 - Pokud by pan Jára problém se splácením neřešil a věřitel by úvěr zesplatnil, týká se tato splatnost
1309 - V souvislosti s refinancováním doporučuje poskytovatel spotřebitelského úvěru panu Járovi sjednat životní pojištění od konkrétního pojistitele – oproti době, kdy uzavíral původní hypoteční smlouvu, má nyní pan Jára přeci jen již manželku a děti. Přitom poskytovatel zmiňuje jako hlavní z předností jím nabízeného úvěru možnost úvěr v případě plnění z tohoto konkrétního pojištění předčasně splatit bez povinnosti hradit náhradu nákladů a dodává, že tuto výhodu pan Jára u žádného jiného poskytovatele nedostane. Poskytovatel spotřebitelského úvěru
1309 - Pan Jára se rozhodl stávající hypoteční úvěr refinancovat úvěrem s parametry: celková výše úvěru 2 400 000 Kč, úroková sazba 1,7 %, ostatní náklady 0 Kč, splatnost úvěru 20 let, pevná měsíční splátka 11 803 Kč. V bytovém domě, kde s rodinou bydlí, povinně přispívá 3 000 Kč měsíčně do fondu oprav. Za předpokladu, že se žádný z číselných údajů po celou dobu trvání úvěru nezmění, určete celkové náklady na bydlení pana Járy v příštích 20 letech, pokud jimi rozumíme úroky a příspěvky do fondu oprav.
1309 - Pan Jára zdědil určité peněžní prostředky. Za 14 dní bude druhé výročí uzavření úvěrové smlouvy s parametry dle předchozí otázky. V jaké výši může nyní pan Jára úvěr bezplatně předčasně splatit?
1310 - Kolik pan Mařík zaplatí celkem za spotřebitelský úvěr?
1310 - Jaké sankce hrozí panu Maříkovi od poskytovatele úvěru při odstoupení od smlouvy o koupi zboží (bicyklu), které je financováno spotřebitelským úvěrem?
1310 - Kolik činí úmor obsažený v měsíční splátce, pokud je aktuální dlužná jistina v daném měsíci 10 000 Kč?
1310 - Pokud pan Mařík zjistí, že zápůjční úroková sazba uvedená v úvěrové smlouvě je nižší, než odpovídá celkové částce, kterou má pan Mařík zaplatit
1310 - Pokud by poskytovatel poplatek za zpracování a správu úvěru neúčtoval, RPSN by se:
1314 - O kolik procent přeplatí Klement pořizovací cenu mobilního telefonu?
1314 - Hned u třetí splátky se Klement dostal do prodlení, za což mu prodejce v souladu se smlouvou účtuje úrok z prodlení ve výši 15 %. Které z následujících tvrzení je pravdivé?
1314 - Po pár měsících byl mobil Klementovi ukraden při jeho cestě do Berlína. Naštěstí byla škoda Klementovi kompenzována z jeho rozšířeného cestovního pojištění. Z peněz, které Klement obdržel z pojistky, chce předčasně zaplatit zbývající část úvěru. Předpokládejme, že nesplacená část úvěru činí 20 000 Kč, doba do konce splatnosti úvěru je delší než 1 rok a za tuto dobu by Klement na úrocích měl zaplatit ještě 6 000 Kč. Může prodejce PHONE a.s. požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů?
1314 - Klement z registru České národní banky zjistil, že PHONE a.s. je pouze zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, ale nemá oprávnění poskytovat spotřebitelský úvěr. Jaký vliv bude mít tato skutečnost na spotřebitelský úvěr?
1314 - Předpokládejme, že Klement se během sjednávání spotřebitelského úvěru zmíní, že mobilní telefon bude využívat pouze pro komunikaci se svými klienty a tato skutečnost bude uvedena i ve smlouvě. Jako své identifikační údaje do smlouvy o úvěru uvede i své IČ a adresu svého designerského studia. Jaký vliv má tato informace na sjednávaný úvěr?
1315 - Manželé Chudobovi se ptají pana Chytrého, jaké údaje ovlivní závěr o jejich úvěruschopnosti. Pan Chytrý jim má sdělit, že zásadní je:
1315 - Manželé Chudobovi mají momentálně nestabilní příjmy. Svoji úvěruschopnost však považují za dobrou, vždyť jim babička Bezzemková několikrát v minulosti říkala, že v případě jejich finančních problémů prodá svoji chatu, kterou si cení alespoň na 200 000 Kč, a peníze jim daruje. Jak má pan Chytrý postupovat dál?
1315 - Manželé Chudobovi chtějí jet na letní dovolenou k moři, protože tam podle jejich názoru „jezdí každý“. Zjistili však, že jim na její zaplacení chybí 4 000 Kč, rozhodnou se problém řešit spotřebitelským úvěrem a požádají pana Chytrého o radu, za jakých podmínek si spotřebitelský úvěr mohou obstarat. Co jim pan Chytrý sdělí?
1315 - V případě, že si Chudobovi nakonec sjednají jak úvěr na zařízení bytu (ve výši 100 000 Kč a při úrokové sazbě 2 % p.a.), tak i půjčku na dovolenou (ve výši 4 000 Kč a při úrokové sazbě 10 % p.a.), co z následujícího lze s určitostí tvrdit?
1315 - Paní Chudobové se tři měsíce po uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru narodil syn Jan. Paní Chudobová dva měsíce před jeho narozením nastoupila na mateřskou dovolenou. Na mateřské a rodičovské dovolené hodlá zůstat celkem tři roky. Po tuto dobu se rodině Chudobových zásadně sníží příjem. Své těhotenství paní Chudobová poskytovateli spotřebitelského úvěru před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nesdělila, považovala tuto skutečnost za velmi osobní a pro poskytovatele spotřebitelského úvěru nepodstatnou. Pan Chytrý, který dobře zná rodinnou situaci manželů Chudobových, jim pomáhá svou nestrannou radou. Pan Chytrý manžele Chudobovy upozorní, že
1614 - Pepa N. si stěžuje, že nikde ve smlouvě nenašel informaci o zápůjční úrokové sazbě. Ví ale, že mu zprostředkovatel při uzavírání úvěrové smlouvy opakovaně říkal, že činí 3,1 % ročně. JUDr. Ponocný mu k tomu správně poradil následující.
1614 - Ludva S. se dušuje, že vlastně neví, co má zaplatit. Jeho smlouva totiž obsahuje zápůjční úrokovou sazbu, která neodpovídá celkové částce, kterou má z této smlouvy zaplatit. Když si tedy spočítá, co má vrátit s použitím ve smlouvě uvedené zápůjční úrokové sazby, vychází mu částka vyšší o 20 000 Kč, než je ta smlouvou stanovená. JUDr. Ponocný mu k tomu správně poradil následující.
1614 - Mojmír P. líčil, jak měl sjednaný úvěr na dobu neurčitou a že se nyní v průběhu splácení kvůli přístupu ze strany poskytovatele rozhodl úvěr vypovědět. Poskytovatel mu sdělil, že za podání výpovědi mu musí uhradit poplatek ve výši 200 Kč. JUDr. Ponocný mu k tomu správně poradil následující.
1614 - Honza V. vyprávěl, že se znovu oženil a se svojí ženou žijí ve Stockholmu a příjem mají ve švédských korunách. Nedávno ho prý oslovil v rodné Ostravě poskytovatel úvěru se zajímavou nabídkou a Honza V. stojí před rozhodnutím podepsat smlouvu o úvěru na bydlení v českých korunách. Po seznámení se smlouvou otálí s podpisem, protože v ní postrádá možnost změnit měnu v případě nepříznivého kurzu. Poskytovatel mu tvrdí, že takové zajištění vůbec do smluv nedává. JUDr. Ponocný mu k tomu správně poradil následující.
1614 - Je JUDr. Ponocný oprávněn poskytovat rady týkající se spotřebitelského úvěru?
1692 - Může mu být poskytnut tento vázaný spotřebitelský úvěr?
1692 - Petr po půl roce vrátil prodejci kolo pro neopravitelnou závadu. Prodejce mu vrátil peníze.
1692 - Mohl by být prodejce kol přímo poskytovatelem spotřebitelského úvěru?
1692 - Prodejce kol, zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru, nabízí na dané kolo v rámci akce následující financování: 10 splátek po 1 900 Kč. Kdo může poskytnout takový spotřebitelský úvěr?
1692 - Obchodník s koly bude zprostředkovatelem úvěru. Za zprostředkování bude vyžadovat poplatek 500 Kč. Jakou formu musí mít smlouva o zprostředkování mezi ním a Petrem Z.?
1693 - Jakou maximální měsíční splátku si může MUDr. Koutný dovolit splácet za předpokladu, že veškeré jeho další výdaje činí 6 820 Kč?
1693 - S jakým dalším výdajem je minimálně nutné v souvislosti s pořízením vozidla počítat?
1693 - Povedlo se Vám pro klienta získat úvěr s úrokovou sazbou 9,9 % p.a., výše úvěru je 150 000 Kč. Na jak dlouhou dobu doporučíte klientovi splácení s tím, aby se nevydal ze všech disponibilních prostředků a současně splatil úvěr co nejdříve?
1693 - Po půl roce po poskytnutí úvěru za Vámi pan Koutný přijde s pocitem, že se mu zdají jeho měsíční splátky příliš vysoké, a prosí, zda by s tím nešlo něco udělat. Jak situaci nejvhodněji vyřešíte?
1693 - Po uplynutí dalších šesti měsíců Vás pan Koutný osloví s požadavkem na nový úvěr ve výši 100 000 Kč. Finanční prostředky chce použít na nějakou krásnou dovolenou v exotických zemích. U pana Koutného se změnila situace – dostal v nemocnici výpověď a nyní pracuje jako pomocná síla v lékařské ordinaci, čímž se mu snížil čistý příjem na 20 000 Kč měsíčně. Jak budete reagovat?