IV. Neživotní pojištění podnikatelů KOMPLET

Připravili jsme pro vás kurz ve formě e-learningu, který je součástí následného vzdělávání podle Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, zejména pro skupinu odbornosti dle § 57 odst. 1 písm. d) distribuce neživotního pojištění podnikatelů.

Kurz je sestaven tak, abyste po jeho absolvování splnili povinné minimum 15 hodin. 

Cíl kurzu

Cílem kurzu je následné vzdělávání a prohlubování odborných znalostí a dovedností v souladu se zákonem o distribuci pojištění a zajištění.

Obsahová náplň kurzu

I. Pojišťovnictví základ

 1. Struktura, subjekty a fungování pojišťovnictví
 • historie pojištění
 • pojistný trh
 • systém dohledu v pojišťovnictví
 1. Distribuce pojištění a zajištění
 • zprostředkovatelé
 • pravidla distribuce pojištění
 • personální předpoklady
 • pravidla jednání a informační povinnost
 1. Veřejnoprávní úprava – Zákon o pojišťovnictví
 2. Principy pojištění, základní pojmy
 • základní pojmy dle NOZ
 • účastníci pojistného vztahu
 • pojistná částka, pojistná hodnota, hranice pojistného plnění
 • členění pojištění
 1. Další pojmy v pojištění
 • škodní a pojistná událost
 • množné pojištění
 • pojistné
 1. Zákon o odpovědnosti z provozu vozidla
 • povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • škodní událost a pojistné plnění
 • Kancelář pojistitelů, Fond zábrany škod a Garanční fond

II. Pojišťovnictví – rozšíření

 1. Finanční trh
 • definice a funkce finančního trhu
 • peněžní trh
 • kapitálový trh
 • devizový trh a trh drahých kovů
 • časová hodnota peněz
 • investiční trojúhelník
 1. Pojistný podvod
 2. Související legislativa
 • Finanční arbitr
 • AML
 • Ochrana osobních údajů
 • Zákoník práce

III. Neživotní pojištění podnikatelů

 1. Legislativa

 2. Principy a fungování pojištění podnikatelů
 • vznik, přerušení a zánik pojištění
 • zachraňovací náklady
 • spoluúčast
 • základy účetnictví podniku
 1. Zhodnocení rizika a základy oceňování majetku
 2. Pojištění majetku
 3. Pojištění odpovědnosti

 4. Další druhy pojištění
 • pojištění finančních škod
 • zemědělské pojištění
 • pojištění právní ochrany podnikatelů
 1. Likvidace škod

Zpracoval kolektiv společnosti Akreditfin: JUDr. Magdalena Bílá, Ing. Ludmila Dušková, Ing. Eva Király Tomanová, Ing. Markéta Zusková

Odborný garant: prof. Ing. Eva Ducháčková, CsC.

Délka kurzu: 17 hodin

Literatura

Základním zdrojem při přípravě kurzu byla legislativa: 

 • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb,  
 • Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví, 
 • Zákon č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění
 • Zákon číslo 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Zákoník práce 262/2006 Sb. 
 • Zákon č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi
 • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
 • Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě 
 • Zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Další zdroje:

 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, s.r.o., 2003, ISBN 80-86119-67-X
 • KARFÍKOVÁ Marie, PŘIKRYL Vladimír, VYBÍRAL Roman. Pojišťovací právo. Praha: Leges 2018, ISBN 978-80-7502-271-4
 • Studijní texty, odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ČAP
 • Soubor zkouškových otázek podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění publikovaných ČNB 
 • Veřejné informace na www.cap.cz, Pojistný obzor Časopis českého pojišťovnictví a www.opojisteni.cz, www.mfcr.cz, webové stránky jednotlivých pojišťoven.

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro zájemce o následné prohlubování odborných znalostí a dovedností v oblasti neživotního pojištění podnikatelů (následné vzdělávání).

Cena: 600,- Kč

Objednat