VII. Životní pojištění a neživotní občanské KOMPLET

Připravili jsme pro vás kurz ve formě e-learningu, který je určen pro následné vzdělávání podle Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, zejména pro skupinu odbornosti dle § 57 ods. 1 písm. a) distribuce životního pojištění a pro skupinu odbornosti dle § 57 ods. 1 písm. b) distribuce pojištění motorových vozidel a pro skupinu odbornosti dle § 57 ods. 1 písm. c) distribuce neživotního občanského pojištění.

Kurz je sestaven tak, abyste jeho absolvováním splnili povinné minimum 15 hodin. 

Cíl kurzu

Cílem kurzu je následné vzdělávání a prohlubování odborných znalostí a dovedností v souladu se zákonem o distribuci pojištění a zajištění.

Obsahová náplň kurzu

I. Životní pojištění

 1. Legislativa
 2. Principy a fungování životního pojištění
 • vznik, přerušení a zánik pojištění
 • pojistné krytí a výluky
 • posuzování zdravotního stavu
 • vztah životního a neživotního pojištění
 1. Základní typy životního pojištění
 • rizikové životní pojištění
 • kapitálové životní pojištění
 • důchodové životní pojištění
 • investiční životní pojištění
 • doplňková pojištění
 • likvidace
 1. Aktuality a zajímavosti
 2. Investice – základní principy
 • propojení investic a životního pojištění
 • obchodník s cennými papíry
 • investiční nástroje a služby
 • rizika investičních nástrojů
 • investiční strategie
 1. Alternativní produkty
 • doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění
 • kolektivní investování

  II. Pojištění motorových vozidel
 1. Úvod: legislativa
 • obecná legislativa
 • historie pojištění odpovědnosti
 • Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
 1.  Principy a fungování pojištění motorových vozidel
 • terminologie
 • bonusy a malusy
 • pojistné
 1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
 • výjimky z pojištění a sankce
 • vznik pojištění – limity, zelená karta, výluky
 • přerušení a zánik pojištění
 • Česká kancelář pojistitelů, Garanční fond a Fond zábrany škod
 1. Havarijní pojištění
 • stanovení pojistné částky, pojistná nebezpečí a výluky z pojištění
 • GAP
 1. Doplňková pojištění
 2. Likvidace škod

III. Neživotní občanské pojištění

 1. Legislativa
 2. Principy a fungování neživotního občanského pojištění
 • vznik, přerušení a zánik pojištění
 • zachraňovací náklady a spoluúčast
 • pojistné krytí a výluky
 1. Pojištění majetku
 • vymezení pojmů
 • pojištění nemovitostí
 • pojištění domácností
 1. Pojištění odpovědnosti
 • obecné principy
 • odpovědnost za běžné škody
 • odpovědnost z vlastnictví nemovitosti
 • odpovědnost zaměstnance
 1. Další druhy pojištění
 • cestovní pojištění
 • pojištění nemoci
 • úrazové pojištění
 • pojištění právní ochrany
 • pojištění zvířat
 1. Likvidace škod
 2. Asistenční služby

  IV. Související legislativa

1. Pojistný podvod
2. Související legislativa

 • Finanční arbitr
 • AML
 • Ochrana osobních údajů
 • Zákoník práce

Zpracoval kolektiv společnosti Akreditfin: JUDr. Magdalena Bílá, Ing. Ludmila Dušková, Ing. Eva Király Tomanová, Ing. Markéta Zusková

Odborný garant: prof. Ing. Eva Ducháčková, CsC.

Délka kurzu: 16,5 hodiny

Literatura

Základním zdrojem při přípravě kurzu byla legislativa: 

 • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb,  
 • Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví, 
 • Zákon č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění
 • Zákon číslo 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Zákoník práce 262/2006 Sb. 
 • Zákon č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi
 • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Další zdroje:

 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, s.r.o., 2003, ISBN 80-86119-67-X
 • KARFÍKOVÁ Marie, PŘIKRYL Vladimír, VYBÍRAL Roman. Pojišťovací právo. Praha: Leges 2018, ISBN 978-80-7502-271-4
 • Studijní texty, odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ČAP
 • Soubor zkouškových otázek podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění publikovaných ČNB 
 • Veřejné informace na www.cap.cz, Pojistný obzor Časopis českého pojišťovnictví a www.opojisteni.cz, www.mfcr.cz, webové stránky jednotlivých pojišťoven.

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro zájemce o následné prohlubování odborných znalostí a dovedností v oblasti životního pojištění a souvisejících produktů a v oblasti neživotního občanského pojištění (následné vzdělávání).

Cena: 600,- Kč

Objednat