V. Pojištění velkých pojistných rizik KOMPLET

Připravili jsme pro vás kurz ve formě e-learningu, který je součástí následného vzdělávání podle Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, zejména pro skupinu odbornosti dle § 57 ods. 1 písm. e) distribuce pojištění velkých pojistných rizik

Kurz je sestaven tak, abyste po jeho absolvování splnili povinné minimum 15 hodin. 

Cíl kurzu

Cílem kurzu je následné vzdělávání a prohlubování odborných znalostí a dovedností v souladu se zákonem o distribuci pojištění a zajištění.

Obsahová náplň kurzu

I. Pojišťovnictví základ

 1. Struktura, subjekty a fungování pojišťovnictví
 • historie pojištění
 • pojistný trh
 • systém dohledu v pojišťovnictví
 1. Distribuce pojištění a zajištění
 • zprostředkovatelé
 • pravidla distribuce pojištění
 • personální předpoklady
 • pravidla jednání a informační povinnost
 1. Veřejnoprávní úprava – Zákon o pojišťovnictví
 2. Principy pojištění, základní pojmy
 • základní pojmy dle NOZ
 • účastníci pojistného vztahu
 • pojistná částka, pojistná hodnota, hranice pojistného plnění
 • členění pojištění
 1. Další pojmy v pojištění
 • škodní a pojistná událost
 • množné pojištění
 • pojistné
 1. Zákon o odpovědnosti z provozu vozidla
 • povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • škodní událost a pojistné plnění
 • Kancelář pojistitelů, Fond zábrany škod a Garanční fond

II. Pojištění velká rizika

 1. Legislativa
 2. Obecné principy a fungování pojištění velkých pojistných rizik
 • vznik, přerušení a zánik pojištění
 • zachraňovací náklady
 • spoluúčast
 1. Zhodnocení rizika
 2. Základy účetnictví a oceňování majetku
 3. Pojištění majetku
 4. Pojištění odpovědnosti
 5. Pojištění finančních škod
 6. Pojištění přepravy
 7. Pojištění letadel, plavidel, drážních vozidel
 8. Pojištění kybernetických rizik
 9. Likvidace škod

Zpracoval kolektiv společnosti Akreditfin: JUDr. Magdalena Bílá, Ing. Ludmila Dušková, Ing. Eva Király Tomanová, Ing. Markéta Zusková

Odborný garant: prof. Ing. Eva Ducháčková, CsC.

Délka kurzu: 16 hodin

Literatura

Základním zdrojem při přípravě kurzu byla legislativa: 

 • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb,  
 • Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví, 
 • Zákon č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění
 • Zákon číslo 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • Zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
 • Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě
 • Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
 • Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
 • Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. a další
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

Další zdroje:

 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, s.r.o., 2003, ISBN 80-86119-67-X
 • KARFÍKOVÁ Marie, PŘIKRYL Vladimír, VYBÍRAL Roman. Pojišťovací právo. Praha: Leges 2018, ISBN 978-80-7502-271-4
 • Studijní texty, odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ČAP
 • Soubor zkouškových otázek podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění publikovaných ČNB 
 • Veřejné informace na www.cap.cz, Pojistný obzor Časopis českého pojišťovnictví a www.opojisteni.cz, www.mdcr.cz, www.dreport.cz, http://www.bpv-bp.com, www.mfcr.cz, webové stránky jednotlivých pojišťoven.

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro zájemce o následné prohlubování odborných znalostí a dovedností v oblasti pojištění velkých pojistných rizik (následné vzdělávání).

Cena: 600,- Kč

Objednat