IX. Životní pojištění a velká rizika KOMPLET

Připravili jsme pro vás kurz ve formě e-learningu, který je určen pro následné vzdělávání podle Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, zejména pro skupinu odbornosti dle § 57 ods. 1 písm. a) distribuce životního pojištění a pro skupinu odbornosti dle § 57 ods. 1 písm. e) distribuce pojištění velkých pojistných rizik

Kurz je sestaven tak, abyste po jeho absolvování splnili povinné minimum 15 hodin. 

Cíl kurzu

Cílem kurzu je následné vzdělávání a prohlubování odborných znalostí a dovedností v souladu se zákonem o distribuci pojištění a zajištění.

Obsahová náplň kurzu

I. Životní pojištění

 1. Legislativa
 2. Principy a fungování životního pojištění
 • vznik, přerušení a zánik pojištění
 • pojistné krytí a výluky
 • posuzování zdravotního stavu
 • vztah životního a neživotního pojištění
 1. Základní typy životního pojištění
 • rizikové životní pojištění
 • kapitálové životní pojištění
 • důchodové životní pojištění
 • investiční životní pojištění
 • doplňková pojištění
 • likvidace
 1. Aktuality a zajímavosti
 2. Investice – základní principy
 • propojení investic a životního pojištění
 • obchodník s cennými papíry
 • investiční nástroje a služby
 • rizika investičních nástrojů
 • investiční strategie
 1. Alternativní produkty
 • doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění
 • kolektivní investování

  II. Pojištění velkých pojistných rizik
 1. Legislativa
 2. Obecné principy a fungování pojištění velkých pojistných rizik
 • vznik, přerušení a zánik pojištění
 • zachraňovací náklady
 • spoluúčast
 1. Zhodnocení rizika
 2. Základy účetnictví a oceňování majetku
 3. Pojištění majetku
 4. Pojištění odpovědnosti
 5. Pojištění finančních škod
 6. Pojištění přepravy
 7. Pojištění letadel, plavidel, drážních vozidel
 8. Pojištění kybernetických rizik
 9. Likvidace škod

 

Zpracoval kolektiv společnosti Akreditfin: JUDr. Magdalena Bílá, Ing. Ludmila Dušková, Ing. Eva Király Tomanová, Ing. Markéta Zusková

Odborný garant: prof. Ing. Eva Ducháčková, CsC.

Délka kurzu: 15 hodin

Literatura

Základním zdrojem při přípravě kurzu byla legislativa: 

 • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb,  
 • Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví, 
 • Zákon č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění
 • Zákon číslo 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • Zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
 • Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě
 • Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
 • Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
 • Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. a další

Další zdroje:

 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, s.r.o., 2003, ISBN 80-86119-67-X
 • KARFÍKOVÁ Marie, PŘIKRYL Vladimír, VYBÍRAL Roman. Pojišťovací právo. Praha: Leges 2018, ISBN 978-80-7502-271-4
 • Studijní texty, odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ČAP
 • Soubor zkouškových otázek podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění publikovaných ČNB 
 • Veřejné informace na www.cap.cz, Pojistný obzor Časopis českého pojišťovnictví a www.opojisteni.cz, www.mdcr.cz, www.dreport.cz, http://www.bpv-bp.com, www.mfcr.cz, webové stránky jednotlivých pojišťoven.

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro zájemce o následné prohlubování odborných znalostí a dovedností v oblasti životního pojištění a souvisejících produktů a v oblasti pojištění velkých pojistných rizik (následné vzdělávání).

Cena: 600,- Kč

Objednat