Neživotní pojištění podnikatelů


Připravili jsme pro vás kurz ve formě e-learningu, který je součástí následného vzdělávání podle Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, zejména pro skupinu odbornosti dle § 57 ods. 1 písm. d) distribuce neživotního pojištění podnikatelů.

Kurz je možné kombinovat s ostatními prezenčními i e-learningovými kurzy uvedenými v nabídce následného vzdělávání.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je následné vzdělávání a prohlubování odborných znalostí a dovedností v souladu se zákonem o distribuci pojištění a zajištění.

Obsahová náplň kurzu

 1. Legislativa

 2. Principy a fungování pojištění podnikatelů
 • vznik, přerušení a zánik pojištění
 • zachraňovací náklady
 • spoluúčast
 • základy účetnictví podniku

3.   Zhodnocení rizika a základy oceňování majetku

4.  Pojištění majetku

5.  Pojištění odpovědnosti

6.   Další druhy pojištění

 • pojištění finančních škod
 • zemědělské pojištění
 • pojištění právní ochrany podnikatelů

7. Likvidace škod

Zpracovatel: Ing. Eva Király Tomanová

Odborný garant: prof. Ing. Eva Ducháčková, CsC.

Délka kurzu:  6 hodin

Literatura

Základním zdrojem při přípravě kurzu byla legislativa, zejména: 

 • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb,  
 • Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví, 
 • Zákon č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění
 • Zákon 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • Zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
 • Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě 
 • Zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
 • Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. 


Další zdroje:

 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, s.r.o., 2003, ISBN 80-86119-67-X
 • KARFÍKOVÁ Marie, PŘIKRYL Vladimír, VYBÍRAL Roman. Pojišťovací právo. Praha: Leges 2018, ISBN 978-80-7502-271-4
 • Soubor zkouškových otázek podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění publikovaných ČNB 
 • veřejné informace na www.cap.cz, Pojistný obzor Časopis českého pojišťovnictví, www.opojisteni.cz, webové stránky jednotlivých pojišťoven.

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro zájemce o následné prohlubování odborných znalostí a dovedností v oblasti neživotního pojištění podnikatelů (následné vzdělávání).

Cena: 300,- Kč

Objednat