Pojištění velkých pojistných rizik


Připravili jsme pro vás kurz ve formě e-learningu, který je součástí následného vzdělávání podle Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, zejména pro skupinu odbornosti dle § 57 ods. 1 písm. e) distribuce pojištění velkých pojistných rizik

Kurz je možné kombinovat s ostatními prezenčními i e-learningovými kurzy uvedenými v nabídce následného vzdělávání.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je následné vzdělávání a prohlubování odborných znalostí a dovedností v souladu se zákonem o distribuci pojištění a zajištění.

Obsahová náplň kurzu

 1. Legislativa
 2. Obecné principy a fungování pojištění velkých pojistných rizik
 • vznik, přerušení a zánik pojištění
 • zachraňovací náklady
 • spoluúčast
 1. Zhodnocení rizika, základy účetnictví a oceňování majetku
 2. Pojištění majetku
 3. Pojištění odpovědnosti
 4. Pojištění finančních škod
 5. Pojištění přepravy
 6. Pojištění letadel, plavidel, drážních vozidel
 7. Pojištění kybernetických rizik
 8. Likvidace škod

Zpracovatel: Ing. Eva Király Tomanová, Ing. Ludmila Dušková

Odborný garant: prof. Ing. Eva Ducháčková, CsC.

Délka kurzu:  9 hodin

Literatura

Základním zdrojem při přípravě kurzu byla legislativa, zejména: 

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 
Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví
Zákon č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění
Zákon 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. a další

Další zdroje:

 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, s.r.o., 2003, ISBN 80-86119-67-X
 • KARFÍKOVÁ Marie, PŘIKRYL Vladimír, VYBÍRAL Roman. Pojišťovací právo. Praha: Leges 2018, ISBN 978-80-7502-271-4
 • JANATA, J. Metodika přípravy rizikové zprávy pro pojistné trhy. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-032-4
 • Soubor zkouškových otázek podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění publikovaných ČNB 
 • veřejné informace na cap.cz,  Pojistný obzor Časopis českého pojišťovnictví, www.top-pojisteni.cza www.opojisteni.cz, www.mdcr.cz, www.dreport.cz, http://www.bpv-bp.com, webové stránky jednotlivých pojišťoven.

Komu je kurz určen
Kurz je určen především pro zájemce o následné prohlubování odborných znalostí a dovedností v oblasti pojištění velkých pojistných rizik (následné vzdělávání).

Cena: 450,- Kč

Objednat