Zkouška I - příprava

I. Společné tematické oblasti potřebných odborných znalostí

a) odborné minimum o finančním trhu

1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam 2. základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou) 3. základy finanční matematiky 4. principy kalkulace pojistného

Jedná správná odpověď
4 otázky
min 1 otázka
max 1 otázka
Finanční trh je nedílnou součástí:
Finanční trh slouží k:
Význam finančního trhu spočívá v tom, že umožňuje:
Peníze držené v hotovosti lze z hlediska jejich majitele považovat za:
Hotovostní peníze přinášejí:
Depozitní funkce finančního trhu umožňuje ekonomickým subjektům:
Kreditní funkce finančního trhu umožňuje:
Na peněžním trhu se obchodují:
Na kapitálovém trhu se obchodují:
Základní úlohou finančního trhu je:
Běžný (nominální) výnos plynoucí z investičního nástroje je:
Kapitálový výnos získaný z investičního nástroje je:
Celkový výnos získaný z investičního nástroje je:
Při zvýšení likvidity investičního nástroje (např. jeho uvedením na burzu) lze očekávat, že:
Pro přepočet současné hodnoty (PV, present value) peněžních prostředků na jejich budoucí hodnotu (FV, future value) se využívá:
Rizikovostí finančních investic rozumíme:
Při zvýšení úrokových sazeb z 5 % na 6 % došlo k:
Čistá úroková sazba je nominální úroková sazba očištěná o:
Likvidita investice je:
Reálnou investicí je nákup:
Finanční investice je nákup:
Inflace působí na reálný výnos investora:
Úrokové sazby zhodnocení vkladů zveřejňované komerčními bankami jsou:
Rozhodněte, která z následujících nabídek je pro klienta, který hodlá uložit své prostředky, nejvýhodnější (za jinak neměnných, stejných podmínek):
Pokud je počet úrokových období, po které se úročí klientův vklad, menší než jedna, je aplikováno úročení:
V případě čtvrtletního úrokového období při ročním termínovém vkladu dojde k úročení:
V případě úročení běžných bankovních účtů se využívá úročení:
Nejvyššího zhodnocení dosáhne klient při neměnné úrokové sazbě při aplikaci úrokového období:
Za jinak stejných podmínek bude vyšší cílová částka naspořena, budeme-li pravidelně ukládat stejnou částku:
Pro složené úročení je charakteristické úročení:
Pohlaví pojištěného v pojistně technických metodách může být zohledněno:
Jednorázové pojistné je splatné:
Úplata za soukromé pojištění se nazývá:
Netto pojistné představuje část tarifu pojistného, která:
Sleva na pojistném v případě bezeškodního průběhu se nazývá:
Přirážka k pojistnému v případě nepříznivého škodního průběhu se nazývá:
Je-li v sazebníku uvedeno pojistné 30 Kč na 100 000 Kč pojistné částky, jaké bude pojistné na pojistnou částku 150 000 Kč?
Při procentní spoluúčasti:
Běžné pojistné:
Jakým termínem označujeme u obnosových pojištění předem stanovenou velikost pojistného plnění a u škodových pojištění horní hranici velikosti pojistného plnění?
Může pojistitel upravit výši běžného pojistného na další pojistné období, pokud v pojistné smlouvě nejsou ujednány podmínky pro změnu výše běžného pojistného v průběhu trvání pojištění?

b) struktura, subjekty a fungování pojišťovnictví

1. pojistný trh, jeho definice, úloha a význam 2. principy pojištění a zajištění, charakteristika životního a neživotního pojištění podle zákona o pojišťovnictví, povinná pojištění 3. charakteristika soukromoprávní úpravy pojištění (zejména pojištění jako závazek, pojistný zájem, obnosové a škodové pojištění, pojistka, základní práva a povinnosti pojistitele a pojistníka, vznik, trvání a zánik pojištění, promlčení) 4. pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé 5. činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí 6. horní hranice pojistného plnění (pojistná částka, limit pojistného plnění), spoluúčast 7. základní pojmy v pojišťovnictví a v pojištění 8. pravidla jednání se zákazníky podle zákona, přímo použitelných předpisů Evropské unie a podle občanského zákoníku 9. základy souvisejících předpisů z oblasti občanského práva, obchodního práva a práva na ochranu spotřebitele

Jedná správná odpověď
9 otázek
min 1 otázka
max 1 otázka
Dohled v pojišťovnictví vykonává v České republice:
Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, upravuje:
Co je podle zákona o pojišťovnictví dokladem o bezúhonnosti občana České republiky, který se v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se bezúhonnost prokazuje, zdržoval v České republice nepřetržitě po dobu více než 3 měsíce?
Kdo uděluje tuzemské pojišťovně povolení k provozování pojišťovací činnosti?
Zprostředkovávat pojištění nebo zajištění jako samostatný zprostředkovatel je oprávněna osoba:
Je pojišťovací zprostředkovatel povinen zachovávat mlčenlivost o pojištění klientů a o činnosti pojišťovny i po ukončení činnosti pro pojišťovnu?
Které právní předpisy upravují podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti v České republice:
Je finanční úřad orgánem, který podle zákona o pojišťovnictví provádí dohled v pojišťovnictví?
Kde musí mít sídlo samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel provozující zprostředkování pojištění podle zákona o distribuci pojištění a zajištění?
Kdo je oprávněn k výkonu dohledu nad činností pojišťovny z jiného členského státu, která provozuje na území České republiky pojišťovací činnost na základě práva zřizovat pobočky:
Jaká je maximální výše pokuty, kterou může Česká národní banka uložit osobě oprávněné distribuovat pojištění za porušení povinností mlčenlivosti podle zákona o distribuci pojištění a zajištění?
Jak je definována solventnost pojišťovny?
Tuzemská pojišťovna je:
Oprávněnou osobou je osoba:
Obmyšleným je osoba:
Co je zajištění?
Zprostředkováním pojištění je činnost pojišťovacího zprostředkovatele, jejímž obsahem je také:
Jaké jsou smluvní strany pojistné smlouvy?
Co se rozumí podle zákona o pojišťovnictví svobodou dočasně poskytovat služby?
Co je operační riziko?
Co je riziko likvidity?
Co je podle zákona o pojišťovnictví pojistný kmen?
Mezi povinná pojištění nepatří:
Mezi odvětví neživotního pojištění patří:
Mezi odvětví životního pojištění patří:
Na území České republiky nemůže pojišťovací činnost provozovat:
Životní pojištění pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne určeného pojistnou smlouvou jako konec pojištění anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení člověka lze sjednat:
Co je pojistné?
Pojištění může vypovědět:
V povinném pojištění platí, že:
Oprávněná osoba:
Pojistná smlouva:
Horní hranice pojistného plnění ve škodovém pojištění:
V případě obnosového pojištění:
Pokud pojistitel vyplatí pojistné plnění ze škodového pojištění a za škodnou událost odpovídá třetí osoba:
Povinnost odpovědět pravdivě na písemné dotazy pojistitele při uzavírání pojistné smlouvy nebo při jednání o její změně má:
Pojištění s běžným pojistným lze vypovědět ke konci pojistného období:
Pojistný zájem:
Pojistné placené za pojistné období nazýváme:
Promlčecí lhůta práva na pojistné plnění začne běžet:
Právo na pojistné se promlčuje:
Lze pojištění sjednat tak, aby se vztahovalo i na dobu před uzavřením pojistné smlouvy?
Budoucí pojistný zájem:
Promlčecí lhůtu v pojištění (vyjma pojištění velkých rizik):
Pokud oznámení pojistné události obsahuje nepravdivé podstatné údaje, které se týkají rozsahu pojistné události, má pojistitel právo:
Kým je veden a spravován registr, v němž jsou v České republice zapsáni pojišťovací zprostředkovatelé:
Může pojišťovna zprostředkovávat pojištění pro jinou pojišťovnu?
Vázaný zástupce:
Jaké pojištění může zprostředkovávat doplňkový pojišťovací zprostředkovatel?
Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele:
Poskytovat zajištění může pouze:
Předmětem podnikání pojišťovny může být:
Kdo musí být pojištěn pro případ, že způsobí porušením svých povinností zákazníkovi škodu, kterou je povinen nahradit?
Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel je oprávněn k provozování činnosti:
Odměňování pojišťovacího zprostředkovatele:
Kdo může používat slovo pojišťovna ve svém názvu?
Jaké minimální vzdělání musí mít pojišťovací zprostředkovatel, na kterého se neuplatní výjimka vyplývající z přechodného ustanovení zákona o distribuci pojištění a zajištění?
Může být vázaný zástupce při zprostředkování pojištění zastoupen jinou osobou?
Následné vzdělávání osob, které jsou oprávněny distribuovat pojištění:
V Živnostenském rejstříku jako samostatný likvidátor pojistných událostí nemůže být zapsán/a:
Ve kterém registru musí být zapsán samostatný likvidátor pojistných událostí?
Ve kterém z uvedených zákonů jsou upraveny podmínky pro vznik podnikatelského oprávnění samostatného likvidátora pojistných událostí?
Který právní předpis upravuje oprávnění k činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí?
Musí samostatný likvidátor pojistných událostí, který svou činnost vykonává na základě smlouvy s pojišťovnou, dodržovat povinnost mlčenlivosti dle zákona o pojišťovnictví?
Jakým dokladem prokazuje samostatný likvidátor pojistných událostí při ohlašování živnosti svou bezúhonnost?
Jakou požadovanou odbornou způsobilost musí splňovat samostatný likvidátor pojistných událostí?
Je samostatný likvidátor pojistných událostí povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon proti praní špinavých peněz)?
Podléhá samostatný likvidátor pojistných událostí, který poskytuje pojišťovně služby při likvidaci pojistných událostí, dohledu České národní banky?
Může samostatný likvidátor pojistných událostí být činný pro více pojišťoven?
Musí mít pojišťovna uzavřen smluvní vztah se samostatným likvidátorem pojistných událostí, podnikajícím na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, který jedná jejím jednající jménem a na její účet?
Musí samostatný likvidátor pojistných událostí k získání vázané živnosti prokázat předchozí praxi v oboru?
Co je to pojistná hodnota?
Pokud známe pojistnou hodnotu pojištěného majetku, určí se horní hranice pojistného plnění u škodového pojištění vztahujícího se na celou hodnotu pojištěného majetku:
Horní hranice pojistného plnění se vztahuje (pokud nebylo v pojistné smlouvě ujednáno jinak) na:
Co je to spoluúčast?
Komu hradí pojistitel zachraňovací náklady?
Kdy dojde v pojištění majetku, které nebylo sjednáno jako tzv. zlomkové pojištění, k podpojištění? Je-li pojistná částka v době pojistné události:
Je-li sjednána odčetná spoluúčast, pak pojistitel:
Co je to pojistná částka?
Vyberte, které z níže uvedených tvrzení o povinnostech pojistníka po vzniku vícenásobného pojištění je pravdivé:
Musí být v pojistné smlouvě, kterou je sjednáno soupojištění, určen vedoucí pojistitel? Neuvažujte pojištění velkých rizik.
Vyberte, které z níže uvedených ujednání o náhradě pojistníkem účelně vynaložených zachraňovacích nákladech lze v pojistné smlouvě platně sjednat?
Kdo je to oprávněná osoba?
Kdo je to spotřebitel?
Co je to pojistné plnění?
Co to je škodové pojištění?
Souhrnné vyjádření informací k rezervotvornému pojištění:
Co to je pojistný kmen?
Na základě svobody dočasně poskytovat služby je tuzemská pojišťovna oprávněna provozovat:
Co je to likvidace pojistné události?
Co to je regres?
Kdo je to poškozený?
Co je to pojistné nebezpečí?
Záznam z jednání:
V případě, že je vyhotovován záznam z jednání, pak musí obsahovat:
K čemu slouží záznam z jednání?
Dokumenty, které byly pořízeny při distribuci pojištění, mohou být:
Informace, které se dozví pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel od zákazníka při distribuci pojištění:
Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel jsou při jednání se zákazníkem povinni:
K jakému produktu se zákazníkovi předává sdělení klíčových informací (tzv. KIID)?
Mezi předsmluvní informace, které musí pojišťovací zprostředkovatel podle zákona č. 170/2018 Sb. sdělit zákazníkovi, nepatří:
Zprostředkovávat pojištění makléřským způsobem:
Finanční arbitr je příslušný rozhodovat spory:
Řízení před finančním arbitrem:
Dozor nad ochranou spotřebitele v oblasti pojišťovnictví a distribuce pojištění vykonává:
Je-li při jednání výrazně zhoršena možnost svobodného chování nebo rozhodnutí spotřebitele (např. obtěžováním, donucováním nebo nepatřičným ovlivňováním), jedná se o:
Zákon o pojišťovnictví neupravuje:
Jaký právní předpis obsahuje od 1. 1. 2014 obecnou soukromoprávní úpravu pojistné smlouvy?
Pojištění, kde uzavření pojistné smlouvy je uloženo právním předpisem, se označuje jako:
Více správných odpovědí
2 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
Kterou z uvedených právních forem mohou mít tuzemské pojišťovny?
Které z níže uvedených oblastí činnosti tuzemské pojišťovny při pojišťovací činnosti jsou předmětem dohledu v pojišťovnictví?
Které níže uvedené povinnosti jsou zákonnými požadavky na provozování pojišťovací činnosti:
Obchodní plán tuzemské pojišťovny předkládaný České národní bance jako součást podkladů k žádosti o povolení provozování neživotního pojištění musí také obsahovat:
Pokud jde o formu pojistné smlouvy, platí:
Kdy vzniká pojištění:
Co může být předmětem zajišťovací činnosti?
Co může být předmětem pojišťovací činnosti?
Které z uvedených subjektů mohou na území České republiky provozovat zajišťovací činnost:
O povinném pojištění platí:
Člen statutárního orgánu pojišťovny, jednající v zastoupení pojišťovny, poruší povinnost mlčenlivosti, pokud sdělí informace o pojištění bez souhlasu dotčené osoby:
Nahodilost je základním pojmovým znakem pojistné události. Nahodilá událost je skutečnost, která je možná a zároveň:
Pojištění vzniká:
Kdy je splatné pojistné?
Pojistka:
Zvýšení pojistného rizika:
Právo na pojistné plnění se:
Pojistitel může platně upravit výši běžného pojistného na další pojistné období:
Splatné pohledávky pojistného:
Samostatný zprostředkovatel:
Kdo je v České republice oprávněn zprostředkovávat zajištění?
Registr, ve kterém jsou pojišťovací zprostředkovatelé zapisováni:
Zprostředkovávat pojištění jako podnikatel může:
Distribuovat pojištění může:
Komu může samostatný likvidátor pojistných událostí jako osoba činná pro pojišťovnu bez souhlasu osob, jichž se údaje týkají, poskytnout na písemné vyžádání informace, které jsou předmětem mlčenlivosti v pojišťovnictví?
Mezi činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí patří:
Mezi základní povinnosti samostatného likvidátora pojistných událostí jako povinné osoby podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu patří:
Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, je pojistné plnění pojistitele omezeno horní hranicí. Ve kterých případech se horní hranice pojistného plnění určuje limitem?
Horní hranice pojistného plnění se určuje:
Množné pojištění může vzniknout jako:
Pojistné plnění pojistitele:
Co to je pojistná událost?
Co to jsou pojistné podmínky?
Používá-li zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, pojem rezervotvorné pojištění, pak se jím rozumí:
Které z uvedených tvrzení platí pro obnosové pojištění?
Na koho se vztahuje povinnost profesní mlčenlivosti?
Z jednání, které vedlo ke sjednání nebo podstatné změně pojištění pojišťovací zprostředkovatel nebo pracovník pojistitele, přímo se podílející na distribuci pojištění, vyhotoví záznam z jednání, který obsahuje zejména:
Standardizovaný informační dokument o pojistném produktu (tzv. IPID):
Které z uvedených informací musí být obsaženy ve sdělení klíčových informací (tzv. KIIDu)?
Finanční arbitr:
Typickým projevem klamavé obchodní praktiky je:
Pojišťovací zprostředkovatel při komunikaci se zákazníkem:

II. Tematické oblasti pro distribuci životního pojištění

a) regulace distribuce životního pojištění

1. právní předpisy z oblasti distribuce životního pojištění (zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových inves

Jedná správná odpověď
1 otázka
min 1 otázka
max 1 otázka
Povinnosti týkající se opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se vztahují:
Na jaké pojistné smlouvy se vztahují povinnosti týkající se automatické výměny informací s cílem zabránit daňovým únikům prováděné pomocí sledování mezinárodních finančních transakcí v případě, že pojistník je daňovým rezidentem jiného státu než ČR?
Závaznými předpisy pro distribuci životního pojištění v České republice jsou:
Souhrnné vyjádření informací k rezervotvornému pojištění dle přílohy k zákonu č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, je nutné poskytovat v případě, je-li sjednáváno:
Sdělení klíčových informací musí být zákazníkovi poskytnuto při distribuci:
Obsah a formát sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou vyplývá z/ze:
Před sjednáním nebo podstatnou změnou rezervotvorného pojištění poskytne pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi radu týkající se vhodnosti těchto právních jednání pro zákazníka. Co z následujících tvrzení není pravda?
Jedná-li se o životní pojištění, není pojišťovna povinna zákazníkovi sdělit:
Vyberte správné tvrzení z níže uvedených možností. Co musí (mimo jiné) vždy obsahovat záznam z jednání v případě sjednání nebo podstatné změny rezervotvorného pojištění?
Kdo a v jaké maximální výši může uložit pokutu za distribuci rezervotvorného pojištění osobou, která není důvěryhodná podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění?
Kdo a v jaké maximální výši může uložit pokutu právnické osobě oprávněné distribuovat pojištění za distribuci rezervotvorného pojištění bez poskytnutí rady pro zákazníka podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění?

b) principy a fungování životního pojištění a jeho produktů

1. členění životního pojištění (rizikové životní pojištění, kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění atd.) 2. podmínky vzniku, trvání a zániku životního pojištění 3. pojistná nebezpečí (smrt, dožití, invalidita, změna osobního postavení, úraz a nemoc, jde-li o doplňkové pojištění) 4. typy výluk 5. zkoumání zdravotního stavu 6. společné znaky pojištění osob 7. náklady u životního pojištění (pojistné a jiné platby placené zákazníkem) 8. technická úroková míra, kapitálová hodnota, odkupné, rizikové pojistné, netto a brutto pojistné 9. nároky z životního pojištění 10. pojistné plnění z životního pojištění 11. vztah životního a neživotního pojištění 12. alternativní produkty k rezervotvornému pojištění (doplňkové penzijní spoření, kolektivní investování) 13. daňové aspekty životního pojištění

Jedná správná odpověď
13 otázek
min 1 otázka
max 1 otázka
Vyberte správnou odpověď charakterizující rizikové životní pojištění:
Vyberte jednu správnou odpověď charakterizující kapitálové životní pojištění:
Vyberte správnou odpověď charakterizující důchodové životní pojištění:
Jaký je hlavní rozdíl mezi investičním životním pojištěním a kapitálovým životním pojištěním?
Vyberte hlavní rozdíl mezi investičním životním pojištěním a rizikovým životním pojištěním:
Vyberte správnou odpověď obsahující, v čem se odlišuje důchodové životní pojištění od kapitálového životního pojištění:
Rezervotvorným pojištěním ve smyslu zákona o distribuci pojištění a zajištění se rozumí:
Který typ životního pojištění obvykle nespadá pod rezervotvorné pojištění ve smyslu zákona o distribuci pojištění a zajištění:
Které z uvedených pojištění nemůže být soukromým životním pojištěním ve smyslu zákona o daních z příjmů a neumožňuje pojistné placené na tento typ pojištění odečíst od základu daně:
Je-li splněna podmínka pojistného zájmu pojistníka, kdo může být pojištěn pojistnou smlouvou životního pojištění?
Které dvě základní součásti obsahuje tradiční kapitálové životní pojištění?
Pojišťovny nabízí více variant důchodového životního pojištění. Mezi ně nepatří důchod:
Je pojistitel nějak omezen při výpovědi životního pojištění?
Právo na výplatu odkupného vzniká:
Je pojišťovací zprostředkovatel oprávněn přijímat pojistné a zprostředkovávat výplatu pojistného plnění u životního pojištění?
Při zániku životního pojištění v prvních 5 letech jeho trvání, ke kterému dojde jinak než v důsledku pojistné události, je nárok na vyplacenou odměnu ze strany pojistitele pojišťovacímu zprostředkovateli:
Pokud je jednou pojistnou smlouvu sjednáno životní pojištění více osob, pak:
Pojistník je oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy životního pojištění sjednané prostřednictvím prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu ve lhůtě:
Životní pojištění zaniká také smrtí:
Podmínkou vzniku životního pojištění je:
Co je podmínkou trvání životního pojištění, které obsahuje pojištění pro případ smrti a zároveň je pojistník odlišný od pojištěného?
Životní pojištění může zaniknout:
Příčinou pojistné události v životním pojištění pro případ smrti je:
Pojištění invalidity nebo závažných onemocnění spadá:
Příčinou vzniku pojistné události v pojištění závažného onemocnění je:
Diagnostikování rakoviny pojištěnému může být pojistnou událostí z pojištění:
V rámci pojištění úrazu, které je uzavřeno jako doplňkové pojištění k životnímu pojištění, nelze pojištěného pojistit na:
Vyberte, které tvrzení není pravdivé pro pojištění úrazu:
Vyberte, které tvrzení není pravdivé pro pojištění nemoci:
V pojištění pracovní neschopnosti je pojištěna:
Pojištění pro případ ztráty zaměstnání jako životní pojištění lze sjednat jako:
Mezi pojistná nebezpečí v pojištění osob nepatří:
Pojistitel poskytne pojistné plnění z pojištění trvalých následků úrazu:
Pojistnou událostí v životním pojištění dle občanského zákoníku není:
Poskytne z úrazového pojištění pojistitel pojistné plnění za úraz, jímž si pojištěný sám sobě úmyslně ublížil na zdraví?
Musí být zájemce o pojištění informován pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem o existenci výluk před sjednáním pojištění?
Může vzniknout tomu, kdo způsobil pojistnou událost, právo na pojistné plnění?
Je pojistitel oprávněn snížit nebo neposkytnout pojistné plnění z úrazového pojištění za pojistnou událost, ke které došlo v důsledku požití alkoholu nebo návykových látek?
Výlukou se v životním pojištění rozumí:
V případě, že jde o výluku z pojištění, pak pojistitel:
Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění v pojištění osob, pokud:
Důvodem pro neposkytnutí pojistného plnění z pojištění osob je, pokud:
Je pojistitel oprávněn zjišťovat údaje o zdravotním stavu nebo o příčině smrti pojištěného?
Koho údaje o zdravotním stavu nebo o příčině smrti je pojistitel oprávněn v rámci pojištění osob pojištění zjišťovat?
Zjišťování zdravotního stavu nebo příčiny smrti pojištěného se provádí na základě:
Oznámení pojistné události obsahuje vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje k rozsahu pojistné události, např. k zdravotním stavu, anebo naopak jsou v něm některé údaje o pojistné události vědomě neuvedeny. V takovém případě:
Údaje o zdravotním stavu jsou považovány za zvláštní kategorii osobních údajů. Pro jaké zpracování těchto osobních údajů musí dát zájemce o pojištění pojistiteli souhlas?
Má výše pojistné částky vliv na oceňovaní zdravotního stavu pojištěného prováděného pojistitelem při sjednání životního pojištění?
Zákazník požaduje v průběhu trvání pojistné smlouvy její úpravu – navýšení pojistné částky nebo zahrnutí nového pojištění do pojistné smlouvy. Může pojistitel znovu oceňovat zdravotní stav pojištěného?
Pro zjišťování údajů o zdravotním stavu pojištěného nebo příčiny jeho smrti je pojistitel oprávněn vyžádat potřebné informace:
Je rozsah pojistného krytí z pojištění pro případ úrazu nebo nemoci pojištěného závislý na tom, zda je pojištění sjednáno jako samostatné pojištění nebo formou doplňkového pojištění k investičnímu nebo kapitálovému životnímu pojištění?
V pojištění pro případ smrti pojištěného může pojistník určit osobu, které vznikne v případě pojistné události (tj. smrti pojištěného) právo na pojistné plnění. Tato osoba se označuje:
Jaký typ pojistné částky v pojištění smrti, invalidity či závažných onemocnění se nejlépe hodí pro pojištění, které je určeno k zajištění závazků z hypotéčního úvěru, který je pravidelně splácen?
Z pojištění osob nemá oprávněná osoba právo na:
Jakým způsobem může pojistník určit, kdo je obmyšleným?
Může pojistník, který je zároveň pojištěným, v průběhu trvání pojištění osob (s výjimkou pojištění důchodu) měnit osobu obmyšleného (pokud nebyla dříve určena jako neodvolatelná)?
Pojištěný zemřel a v době pojistné události nebyla určena obmyšlená osoba. Kdo nabývá práva na pojistné plnění?
Manžel zemřel a obmyšlenými osobami byla určena manželka a dvě děti. Podíl jednotlivých obmyšlených osob nebyl určen. Jak se rozdělí pojistné plnění mezi obmyšlené osoby?
Životní pojištění pro případ smrti nebo dožití se určitého věku lze sjednat jako:
Pojistná smlouva skupinového pojištění osob:
Povinnost seznámit zákazníka se Souhrnným vyjádřením k rezervotvornému pojištění, je-li sjednávána nová smlouva, se týká:
Ostatní náklady pojišťovny v tabulce Souhrnného vyjádření k rezervotvornému pojištění představují:
Povinnost seznámit zákazníka se Souhrnným vyjádřením k rezervotvornému pojištění, je-li sjednávána nová pojistná smlouva, vyplývá ze:
U kapitálového životního pojištění jsou náklady:
Za pořizovací náklady nejsou považovány náklady spojené s:
Náklady spojené s příjmem platby pojistného se nazývají:
K jednorázovým poplatkům hrazeným v souvislosti s investičním životním pojištěním nepatří:
V rámci investičního životního pojištění bývá měsíční rizikové pojistné stanoveno na základě aktuálního věku pojištěného, aktuální pojistné částky apod. Takto stanovené rizikové pojistné se nazývá:
Pojistitel v sazebníku poplatků uvádí, že pro pojistnou smlouvu s pojistnou dobou 10 let je výše měsíčního poplatku na úhradu pořizovacích nákladů 20 % z měsíčního pojistného a poplatek je strháván po dobu 5 let. Kolik pojistník zaplatil na pořizovacích nákladech při měsíčním pojistném 1 000 Kč za předpokladu, že pojistná smlouva trvala 36 měsíců?
Je pojišťovací zprostředkovatel oprávněn přijímat pojistné na pojistné smlouvy životního pojištění?
Na pojistné smlouvě s příspěvkem zaměstnavatele, kde zaměstnanec je v roli pojistníka, má povinnost platit pojistné:
V případě odkupného, jehož výplatou pojištění zanikne, je odkupné splatné:
Požádá-li pojistník o výplatu odkupného, pak jeho výplatou pojištění:
Požádá-li pojistník o sdělení, kolik činí hodnota odkupného, je pojistitel povinen sdělit tuto informaci:
Pokud není pojistník současně pojištěným, musí s výplatou odkupného, o kterou žádá pojistník, souhlasit též:
Při předčasném zániku soukromého životního pojištění s výplatou odkupného se uplatňuje:
Část nespotřebovaného pojistného u rezervotvorných pojištění ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění se nazývá:
Jakou část celkových pořizovacích nákladů si může v prvních 5 letech pojišťovna odečíst při výpočtu odkupného z životního pojištění, které bylo sjednáno na dobu delší než 5 let?
Technická úroková míra znamená garantované zhodnocení pro výpočet pojistné částky na:
U rezervotvorného životního pojištění je ze zaplaceného pojistného po odečtení nákladů na krytí pojistné ochrany a nákladů/poplatků tvořena/tvořeno:
S jakým životním pojištěním nesouvisí pojem kapitálová hodnota / kapitálová rezerva?
Netto pojistné se dá charakterizovat jako pojistné:
Netto pojistné – rozšířené o složky na pokrytí správních nákladů pojistitele, kalkulovaného zisku a případných nepříznivých škodních výchylek formou bezpečnostní přirážky – se nazývá:
Pojistné, které je vypočteno tak, aby v průměru pojišťovně pokrylo závazky z uzavřených pojištění, se nazývá pojistné:
Peněžní plnění, které obdrží pojistník při předčasném zániku rezervotvorného pojištění, se nazývá:
Nároky z životního pojištění se:
Z životního pojištění může být odkupné vyplaceno pouze:
V případě neplacení pojistného na životní pojištění pro případ dožití:
Vyberte pravdivý výrok ohledně životního pojištění pro případ smrti:
Jak se postupuje v případě zániku životního pojištění s běžným pojistným z důvodu smrti pojištěného, která je zároveň pojistnou událostí a pojistné je uhrazeno na dobu delší než do zániku pojištění?
Ke změně životního pojištění na pojištění se sníženou pojistnou částkou podle občanského zákoníku dojde:
Odstoupit od pojistné smlouvy životního pojištění:
Pojištěný má z životního pojištění právo:
V případě úrazového pojištění, které bylo sjednáno jako doplňkové pojištění k životnímu pojištění, má:
V případě pojištění pro případ nemoci, které bylo sjednáno jako doplňkové pojištění k životnímu pojištění, má:
Je u pojištění pro případ smrti nebo dožití vždy součástí pojistného plnění v případě smrti i kapitálová rezerva pojištění?
Právo na pojistné plnění z životního pojištění se:
Pojistné plnění z pojištění pro případ dožití:
Pokud nabylo právo na pojistné plnění více obmyšlených, ale není v pojistné smlouvě stanoven jejich podíl na pojistném plnění, pak:
Kam se má obrátit oprávněná osoba v případě, že není ani po jednání s pojistitelem spokojena s výsledkem likvidace pojistné události z životního pojištění?
Dojde-li k pojistné události, kterou je smrt pojištěného, v důsledku protiprávního jednání další osoby:
Pojistitel neposkytne pojistné plnění z životního pojištění pro případ smrti, pokud:
Pojistné plnění z životního pojištění pro případ smrti:
Pojistné plnění z doplňkového pojištění pro případ nemoci může být poskytováno:
Právo na pojistné plnění z úrazového pojištění, které je sjednáno jako doplňkové pojištění k životnímu pojištění:
Z doplňkového pojištění pro případ nemoci může být:
Při určení výše pojistného plnění z úrazového pojištění nebo pojištění pro případ nemoci, která jsou sjednána jako doplňková k pojištění životnímu, pojistitel:
Pojištění úrazu nebo nemoci, které je sjednáno jako doplňkové pojištění k životnímu pojištění, lze sjednat:
V jakých případech se může zákazník obrátit s řešením sporu z pojištění na finančního arbitra?
Pojistitel může účinně vypovědět životní pojištění:
Pokud je úrazové pojištění sjednáno společně s životním pojištěním, není pojistitel po uplynutí dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy oprávněn:
Je-li společně s životním pojištěním sjednáno pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění:
Pojištěný má uzavřeno životní a neživotní pojištění, každé u jiného pojistitele. Dojde-li k pojistné události, která je kryta z obou pojištění, pak:
Které z následujících pojištění nepatří do pojištění osob:
Skutečnost, zda se jedná o životní, nebo neživotní pojištění ve smyslu zákona o pojišťovnictví, má vliv na:
Mezi neživotní pojištění nepatří:
Které z uvedených pojištění nemůže být sjednáno jako pojištění obnosové?
Cennými papíry kolektivního investování jsou:
Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření. Jaká může být maximální výše odečteného příspěvku, pokud poplatník neuplatňuje současně odpočet na soukromé životní pojištění?
Jaký je minimální měsíční příspěvek účastníka doplňkového penzijního spoření?
Pokud je příspěvek účastníka doplňkového penzijního spoření placen za účastníka zaměstnavatelem, v jaké výši se poskytuje státní příspěvek?
Co je to podílový list?
Jakou úlohu hraje při kolektivním investování depozitář?
Jak je označována osoba uvedená ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, které je v případě smrti účastníka vyplaceno odbytné?
Může zákonný zástupce sjednat smlouvu o doplňkovém penzijním spoření pro své nezletilé dítě?
Jaký je maximální státní příspěvek v případě doplňkového penzijního spoření?
Vyberte tvrzení, které platí pro doplňkové penzijní spoření:
O kolik si může fyzická osoba z jí zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění podle zákona č 586/1992 Sb., o daních z příjmů, snížit daňový základ za kalendářní rok?
Jakou maximální částku za kalendářní rok může zaměstnavatel přispět svému zaměstnanci na soukromé životní pojištění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, tak, aby byla celá osvobozena od daní z příjmu?
Životní pojištění, aby bylo daňově odpočitatelné podle zákona o daních z příjmů:
Pokud pojistník s přiznanou invaliditou II. stupně ukončí pojistnou smlouvu soukromého životního pojištění před dosažením věku 60 let a uplatňoval daňové odpočty, musí je dodanit?
Pokud pojistník s přiznanou invaliditou III. stupně ukončí pojistnou smlouvu životního pojištění před dosažením věku 60 let a uplatňoval daňové odpočty, musí je dodanit?
Aby mohla být pojistná smlouva soukromého životního pojištění s pevnou pojistnou částkou pro případ dožití daňově uznatelná, musí být v případě pojistné smlouvy s pojistnou dobou nad 15 let minimální výše pojistné částky:
Je odkupné z životního pojištění zdanitelným příjmem dle zákona o daních z příjmů?
Pokud poplatník ukončí pojistnou smlouvu před dosažením 60 let a není plně invalidní, za jaké podmínky nemusí uplatněné odpočty za posledních 10 let dodanit?
Jaká je roční úspora na daních při využití maximální výše poplatníkem zaplaceného pojistného ve zdaňovacím období?
Více správných odpovědí
4 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
V pojištění osob lze pojistit člověka pro případ (vyberte všechny správné odpovědi):
V životním pojištění ve smyslu občanského zákoníku lze pojistit fyzickou osobu pro případ (vyberte všechny správné odpovědi):
V rámci životního pojištění dle soukromoprávního vymezení (občanský zákoník) lze pojistit fyzickou osobu pro případ jiné skutečnosti související se zdravím nebo změnou osobního postavení pojištěného. Vyberte všechny správné skutečnosti spadající pod uvedený pojem:
V pojistné smlouvě je sjednáno životní pojištění pro případ smrti nebo dožití a dále doplňkové úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci. Spadají všechna uvedená pojištění pod životní pojištění?
Vyberte všechny správné odpovědi, které mohou platit ve vztahu k investičnímu životnímu pojištění:
Životní pojištění vzniká:
Vyberte, která tvrzení pro životní pojištění neplatí:
Důvodem zániku životního pojištění může být:
Vyberte možnosti, jak pojistitelé v pojištění invalidity definují vznik invalidity:
Pojištění závažného onemocnění nebo pojištění invalidity slouží k:
Pojistnou událostí v pojištění pro případ dožití je, pokud se pojištěný dožije:
Je-li to ujednáno v pojistné smlouvě, může být pojistník zproštěn placení pojistného z důvodu:
Příčinou pojistné události v pojištění pro případ invalidity může být:
Je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění v případě sebevraždy pojištěného?
Výluky z pojištění mohou být stanoveny:
Která z uvedených omezení pojistného plnění v pojištění osob vyplývají přímo z právních předpisů a nemusí být proto ujednána v pojistné smlouvě?
Vyberte, která tvrzení o výlukách v životním pojištění jsou pravdivá:
Kdy má pojistitel právo odmítnout pojistné plnění z úrazového pojištění?
Je nutné na dotazy pojistitele týkající se zdravotního stavu při sjednání pojištění nebo při jeho změně odpovídat pravdivě a úplně? Vyberte více odpovědí:
Vyberte všechny možné důsledky, které mohou nastat v případě poskytnutí nepravdivých nebo neúplných informací týkajících se zdravotního stavu při sjednání pojistné smlouvy:
Pojistitel může požadovat údaje o zdravotním stavu pojištěného, pokud jsou k tomu dány důvody související s/se:
Z jakých důvodů může pojistitel požadovat před uzavřením životního pojištění a/nebo v době trvání životního pojištění údaje o zdravotním stavu pojištěného?
Uzavírá-li pojistník pojistnou smlouvu životního pojištění, úrazového pojištění nebo pojištění nemoci, ve které je pojistnou událostí smrt pojištěného, v jakých případech se vyžaduje souhlas pojištěného (případně jeho zákonného zástupce)?
Jaké informační povinnosti ukládají právní předpisy pojistiteli v průběhu trvání rezervotvorného pojištění?
Člověka lze v pojištění osob pojistit pro případ:
Na co má právo osoba určená v pojistné smlouvě, když nastane pojistná událost v pojištění pro případ smrti, dožití se určitého věku (nebo dne určeného jako konec pojištění), pro případ nemoci, úrazu nebo jiné skutečnosti souvisící se zdravím nebo změnou osobního postavení?
Mezi pravidelné poplatky vážící se k běžně placenému investičnímu životnímu pojištění lze zařadit:
Který z následujících pojmů vyjadřuje něco jiného než úplatu, kterou se pojistník zavazuje platit pojistiteli za sjednanou pojistnou ochranu?
Pojistné, které je pojistník povinen hradit pojistiteli, označujeme jako:
V pojistce, kterou pojistitel vydává v případě, že byla pojistná smlouva uzavřena ústně, se povinně o pojistném uvádí:
V životním pojištění ovlivňují výši pojistného tzv. úmrtnostní tabulky, ze kterých se vychází při určování:
Mezi celkové pořizovací náklady při výpočtu odkupného patří náklady spojené:
Vyberte správná tvrzení:
Rizikové pojistné se dá charakterizovat jako část předepsaného pojistného, která:
V Souhrnném vyjádření informací k rezervotvornému pojištění je možné najít údaje o hodnotě pojistného určeného na:
V jakém životním pojištění se při tvorbě kapitálové hodnoty uplatní technická úroková míra?
Technická úroková míra:
Mezi náklady spojené se vznikem pojištění, které zohledňuje pojišťovna při výpočtu odkupného, patří náklady na:
Odkupné je vypláceno:
V životním pojištění pojistitel:
V případě pojištění pro případ nemoci, které bylo sjednáno jako doplňkové pojištění k životnímu pojištění:
Pokud je v rámci pojištění osob sjednáno pojištění pro případ smrti:
Od daně z příjmů je výplata pojistného plnění osvobozena:
Kdo je to obmyšlený?
Obmyšlený určený pojistníkem v pojistné smlouvě:
Pojistné plnění z životního pojištění může být poskytováno:
Pojistné plnění z doplňkového úrazového pojištění může být poskytováno:
Pojistitel při stanovení výše pojistného plnění z životního pojištění:
Pojišťovna, které bylo uděleno povolení k provozování odvětví životního pojištění, může nabízet:
Peněžní prostředky investované do otevřeného podílového fondu kolektivního investování jsou ve vlastnictví:
V jakých případech může penzijní společnost vypovědět účastníkovi smlouvu o doplňkovém penzijním spoření?
Penzijní společnost shromažďuje do účastnického fondu peněžní prostředky z:
Vyberte všechny správné odpovědi charakterizující soukromé životní pojištění ve smyslu zákona o daních z příjmů:
Jaké podmínky pro uznání daňových výhod podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, musí splňovat pojistná smlouva soukromého životního pojištění?
Jaké daňové výhody jsou spojeny se soukromým životním pojištěním?
Od základu daně z příjmu si poplatník ve zdaňovacím období může odečíst:

c) investice a související rizika

1.1 druhy a vlastnosti, pojem cenného papíru a rozdělení cenných papírů 2.1 pojem dluhopisu 2.2 druhy dluhopisů (státní, komunální, korporátní, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné nebo zaknihované) 3.1 pojem akcie 3.2 charakteristika akcií, druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované) 4.1 pojem derivátu, druhy 4.2 užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky 5. základní charakteristiky týkající se některých dalších druhů investičních nástrojů (například nástroje peněžního trhu) 6. rizika investičních nástrojů 7.1 základní investiční strategie 8.1 investiční fondy (otevřené a uzavřené, s právní osobností, podílové fondy, standardní fondy, speciální fondy, fondy kvalifikovaných investorů) 8.2 investiční strategie, rizikový profil investičního fondu, způsob rozdělení výnosu

Jedná správná odpověď
12 otázek
min 1 otázka
max 1 otázka
Mezi investiční nástroje nepatří:
Cenným papírem obchodovaným na peněžním trhu je:
Majetkové cenné papíry se obchodují:
Majetkové cenné papíry jsou:
Cenný papír, který je nahrazen záznamem do příslušné evidence a který se převádí zápisem v této evidenci, je:
Cena (peněžní částka), za kterou emitent cenný papír vydává, se označuje jako:
Kupon, představující právo na běžný výnos je:
Investiční list je cenný papír představující:
Na burzách cenných papírů se obchodují zejména:
Rozdíl mezi akcií a dluhopisem vyjadřuje členění na cenné papíry:
Dluhopis je cenný papír:
Dluhopisy emitované např. hlavním městem Prahou lze zařadit mezi dluhopisy:
Kuponové platby vyplácené u kuponových dluhopisů:
Kuponové sazby u diskontovaných dluhopisů jsou:
Významným rizikem spojeným s dluhopisovou investicí do českých státních fixně úročených dluhopisů je pro tuzemského investora zejména riziko:
S rostoucí cenou dluhopisu:
Kuponová sazba kuponových dluhopisů je:
Kreditní riziko dluhopisové investice, resp. emitenta dluhopisu, lze posuzovat pomocí:
Státní pokladniční poukázky se obchodují na trhu:
Kupon je vyplácen u:
Inkasovaný kupon u kuponové obligace je:
Dluhopisy emitované v České republice mohou mít podobu:
Hypoteční zástavní list je dluhový cenný papír:
Cenný papír, který vydává hypoteční banka s cílem získat peněžní prostředky pro financování hypotečních úvěrů, se nazývá:
Mezi nejrizikovější dluhopisy emitované v České republice patří:
Vlastník dluhopisu má právo:
Podřízený dluhopis je dluhopis, který:
Vyměnitelný dluhopis je dluhopis, se kterým je spojeno právo:
Zaknihovaný dluhopis je:
Dividenda vyplacená akciovou společností s domicilem v České republice je:
Dividendový výnos akcie získáme jako poměr:
Doporučený investiční horizont pro běžného akciového (portfoliového) investora je:
Rozhodný den představuje pro akcionáře:
Ex-dividend day představuje pro akcionáře:
Držitel akcie (akcionář) je:
Dividendy vyplácené u akcií:
Akcie se na rozdíl od státních dluhopisů obecně vyznačují:
Akcie je:
Kapitálový výnos z akcie získáme jako:
Akcie, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva, příp. akcionářská práva nejsou omezena, se označují jako:
Vlastností přednostních (prioritních) akcií je (nestanovují-li stanovy akciové společnosti jinak) je:
Dle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), akcie na majitele (na doručitele):
Listinné akcie na jméno je možné převádět:
Akcie je možné obchodovat na:
Pro uvedení akcií na veřejný trh se využívá:
Akcie obsahuje:
Vynásobíme-li aktuální počet všech emisí akcií obchodovaných na veřejném trhu s jejich aktuálním tržním kurzem, dostaneme:
Okamžik, kdy akciová společnost vstupuje poprvé na burzu a začíná nabízet své akcie veřejnosti se nazývá:
V případě, že emisní kurz akcie je vyšší než její nominální (jmenovitá) hodnota, vzniká:
Pro derivátové (termínové) kontrakty je charakteristické:
Spekulant kupující kontrakt forward zaujímá:
Vlastností kontraktu forward je:
Principem swapu je:
Realizační cena (strike price) opce je:
Opce, kterou je možné uplatnit pouze k datu její expirace (splatnosti), je opce:
Opce, kterou je možné uplatnit kdykoliv po dobu její životnosti, je opce:
Mezi podmíněný derivátový kontrakt patří:
Opční prémie představuje:
Pákový efekt je založen na:
Pákový efekt se využívá u:
V případě, že hodnota cenných papírů, které klient obchoduje na páku, nestačí k pokrytí jeho ztrát, následuje:
Princip zajištění (hedgingu) vychází z:
Pro zajištění (zahedgování) úrokového rizika může klient využít:
Se zvyšujícím se poměrem cizího kapitálu, který spekulant využívá při pákovém obchodu:
Při spekulaci lze dosáhnout zisku prostřednictvím změny:
Z níže uvedených možností se derivátové nástroje využívají za účelem:
Na peněžním trhu se obchoduje:
Vkladní list potvrzuje:
Vkladní list je možné také označit pojmem:
Krátkodobé dluhové cenné papíry emitované podniky se nazývají:
Mezi investiční cenné papíry nepatří:
Výnos státních pokladničních poukázek:
Mezi vlastnosti českých státních pokladničních poukázek patří:
Drobný investor může do státních pokladničních poukázek investovat:
Riziko, že by investor držící finanční nástroj ztratil na nějakou dobu nebo dokonce trvale možnost přeměnit jej na hotovost, se nazývá riziko:
Kreditní riziko je spojeno:
Ratingové hodnocení podniku, který emitoval dluhopisy, se týká zejména rizika:
Které z následujících cenných papírů jsou nejvíce ohroženy rizikem změn úrokových sazeb v ekonomice?
Ratingové agentury řadí emitenty dluhopisů, u nichž je vyšší kreditní riziko, do stupně:
Teroristické útoky z 11. září 2001, požár ropné plošiny BP Deepwater Horizon z roku 2010 či Brexit lze zařadit mezi investiční rizika:
S rostoucím počtem titulů v portfoliu:
Rizikovost investice se měří pomocí:
Strategie založená na nákupu podhodnocených akcií za účelem dosažení výrazných kurzových zisků v budoucnu se nazývá:
Strategie, která má za cíl dosahovat menších kurzových zisků v krátkém časovém horizontu prostřednictvím vhodného načasování obchodů a relativně častými změnami v rozdělení investičních prostředků, se nazývá:
Strategie, která si klade za cíl dosahovat celkového výnosu mírně nad průměrným výnosem referenčního trhu nákupem akcií významných společností se stabilním postavením na trhu a vyplácejících dividendy, se nazývá:
Strategie, která si klade za cíl nakoupit a dlouhodobě držet finančně investiční nástroje, se nazývá:
Investiční plán investora odráží:
Jestliže investor zaujal strategii pravidelného investování (průměrování nákladů), znamená to, že:
Pro investora vysoce averzního k riziku, který hodlá investovat na krátkém časovém horizontu je vhodný fond:
Podle vztahu investora k riziku můžeme rozlišit investora:
S růstem požadovaného (očekávaného) výnosu musí být investor ochoten:
Fondem kolektivního investování může být pouze:
Počet podílových listů, které vydá otevřený podílový fond:
Otevřený podílový fond, který investuje jako fond peněžního trhu, vydává podílové listy:
Uzavřený podílový fond:
Fond nemovitostí lze založit jako:
Fond kvalifikovaných investorů nemůže být založen jako:
Speciální fond kolektivního investování:
Uzavřený podílový fond:
Počet podílový listů vydaných otevřeným podílovým fondem:
Fond, typický tím, že je vhodný pro dlouhodobé investování a je v něm aktivně řízena skladba portfolia v závislosti na době zbývající do okamžiku vypořádání, se nazývá:
Za nejméně rizikové jsou obecně považovány:
Pokud je fond zaměřen na investice do „blue chips“ akcií, znamená to, že investuje do:
Fondy zaměřené primárně na výplatu dividend z akcií či podílů plynoucích z podílových listů se nazývají:
Základní dokument, který slouží pro posouzení investiční strategie a rizikovosti fondu kolektivního investování, se nazývá:
Pokud akciový fond uplatňuje hodnotovou strategii, znamená to, že investuje do akcií:
Rizikovost fondu vyjadřuje:
Cílem indexové investiční strategie je:
Více správných odpovědí
4 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
Cenný papír může mít formu:
Mezi investiční nástroje lze zařadit:
Investičním cenným papírem je:
Charakteristické pro státní pokladniční poukázky je:
Výnosem z dluhopisové investice může být:
Za neměnných tržních podmínek s rostoucí (prodlužující se) splatností dluhopisu:
Se zhoršujícím se ratingovým hodnocením emitenta dluhopisu:
Státní dluhopis se na rozdíl od akcií zpravidla vyznačuje:
Dluhopis na jméno je druh dluhopisu:
Dluhopis na majitele (na doručitele) je dluhopis:
Evidence zaknihovaných dluhopisů (seznam vlastníků) je v České republice vedena:
Pro české státní dluhopisy platí:
České státní dluhopisy jsou dluhopisy:
Charakteristické pro fundamentální akciovou analýzu je:
Mezi nástroje technické analýzy patří:
Z hlediska citlivosti odvětví, ve kterém akciová společnost působí, můžeme rozlišovat odvětví či společnosti:
Mezi základní akcionářské právo kmenových akcií patří právo:
Akcie může mít formu cenného papíru:
Akcie na majitele může mít podobu cenného papíru:
Investor může realizovat výnos z akciové investice prostřednictvím:
Termínové kontrakty lze podle jejich vlastností a obchodovatelnosti členit na:
Mezi základní pevné termínové kontrakty patří:
Termínové kontrakty, které se obchodují na burze, jsou:
Možným vypořádáním futures kontraktů, pokud je klient drží až do splatnosti a neuzavře pozici dříve, je:
Vnitřní hodnota opce:
Státní pokladniční poukázky:
Na peněžním trhu se obchodují cenné papíry:
Státní pokladniční poukázky jsou:
Součástí tržního (systematického) rizika je riziko:
Diverzifikací je možné snížit:
S investováním do cenných papírů se může pojit riziko:
Co je nezbytné posoudit před výběrem vhodné investiční strategie?
Strategie pravidelného investování je charakteristická tím, že při stejné investované částce se počet investorem nakoupených cenných papírů:
Jestliže se investor na základě svých možností a preferencí rozhodl pro dlouhodobý investiční horizont (delší než 20 let), vhodnými investicemi pro něj mohou být například:
Mezi fondy kolektivního investování patří:
Standardní fond může existovat v podobě:
Právo vlastníka investičního nástroje na odkup tohoto nástroje na účet emitenta je spojeno s:
Podle způsobu nakládání s hospodářským výsledkem je možné rozlišit fondy:
Mezi fondy dlouhodobých dluhopisů patří:
Mezi rizikovější dluhopisové fondy patří fondy:

Případové studie

3 případové studie
38159 - Jan Novák s manželkou se chtějí pojistit na případ výpadku příjmu. Jaká rizika by rodina měla mít v pojistné smlouvě zajištěna? Počítejte s takovými riziky, která by dlouhodobě ohrozila finanční chod rodiny.
38159 - V jaké výši by měl mít pan Novák nastavené pojistné částky u pojištění smrti a invalidity? U sociálních dávek počítejte pouze s částkou 10 000 Kč, nepočítejte s ostatními sociálními dávkami. Dále počítejte s částkou 5 000 Kč do investičního portfolia, které si rodina přeje investovat i v případě smrti a invalidity. Pojistné částky zajistěte na šestinásobek ročních výdajů. U pojištění smrti počítejte se snížením nákladů o 20 %. U invalidity se zvýšením nákladů o 20 %. Při výpočtu dále vycházejte z údajů uvedených v zadání případové studie.
38159 - Panu Novákovi se jeho zaměstnavatel rozhodl přispívat na pojistné za jeho soukromé životní pojištění částkou ve výši 30 000 Kč ročně. Jakou částkou za rok by měl zaměstnavatel přispívat na soukromé životní pojištění, aby mohl na zaměstnance uplatňovat daňové úlevy v maximální možné výši?
38159 - Pan Novák má obavu z výpadku příjmu a neschopnosti zabezpečit finančně rodinu, rozhodl se proto sjednat si pojištění pracovní neschopnosti. Na jakou pojistnou částku denní dávky by se měl pan Novák zajistit pro dorovnání svého příjmu? U pracovní neschopnosti počítejte s 60 % platu, který pan Novák v době pracovní neschopnosti dostává. Výsledek zaokrouhlete na desítky.
38159 - Pan Novák oslovil pojišťovacího zprostředkovatele pana Kopeckého, protože má zájem sjednat pro své syny samostatné pojištění pro případ trvalých následků úrazu s pojistnou částkou 1,5 mil. Kč s progresivním plněním až do výše dvojnásobku pojistné částky. Pojištění, které pan Novák s pojišťovacím zprostředkovatelem projednává, má být uzavřeno na dobu neurčitou a neumožňuje vytvářet z přijatého pojistného kapitálovou rezervu, kterou lze vyplatit oprávněné osobě. Které z uvedených tvrzení o povinnostech pojišťovacího zprostředkovatele je správné:
38215 - Pan Svoboda, který pracuje jako OSVČ a nehradí si nemocenské pojištění, si je vědom, že rodinná situace není bez krátkodobé rezervy ideální. Spočítejte a vyberte z možností níže optimální výši likvidní rezervy pro dlouhodobou nemoc (až jeden rok), kterou by měla mít rodina Svobodova vytvořenou:
38215 - Pan Svoboda si chce sjednat rezervotvorné životní pojištění. Jaké informace z níže uvedených možností musí pojišťovna zájemci o pojištění sdělit před uzavřením pojistné smlouvy?
38215 - Pan Svoboda si sjednal životní pojištění. Protože se jedná o soukromé životní pojištění ve smyslu zákona o daních z příjmů, na pojistné za toto pojištění mu zároveň přispívá jeho zaměstnavatel, a to ve výši 20 000 Kč za rok. Pan Svoboda platí na pojistném za riziko smrti a dožití 2 000 Kč za měsíc. Vyberte z následujících možností, o jakou roční částku si může pan Svoboda snížit daňový základ a jaká částka mu z toho bude vrácena na dani? Počítejte, že pan Svoboda pracuje jako projektový manažer a jiný příjem nemá.
38215 - Pan Svoboda sjednal pro své děti rezervotvorné životní pojištění. Měsíční pojistné činí 950 Kč a chce ho platit přímo vázanému zástupci pojišťovacího zprostředkovatele, panu Horákovi. Je pan Horák oprávněn inkasovat pojistné od pana Svobody?
38215 - Pan Svoboda si ke svému životnímu pojištění sjednal doplňkové pojištění pro případ nemoci, a to pro plicní onemocnění. V pojistné smlouvě má sjednánu čekací dobu, a to v maximální délce dle právní úpravy občanského zákoníku. Které z níže uvedených tvrzení je pro toto pojištění pana Svobody pravdivé?
38852 - Které informace potřebuje ještě od manželů Hujerových pojišťovací zprostředkovatel, pan Jelínek, zjistit pro správný návrh pojistné smlouvy:
38852 - Pokud by se Hujerovi rozhodli uzavřít pojistnou smlouvu o rezervotvorném životním pojištění přímo s vázaným zástupcem pojišťovny, panem Jelínkem, mohou vyměřené pojistné uhradit v hotovosti?
38852 - Jaká by měla být optimální výše denní dávky v rámci pojištění pracovní neschopnosti v případě pana Hujera? Pan Hujer si jako podnikatel neplatí nemocenské pojištění a chtěl by si v případě nemoci či úrazu zajistit stávající příjem.
38852 - Protože manželé Hujerovi byli s činností vázaného zástupce spokojeni a vytvořili si vztah, nabízejí mu opravy vozidla v dílně pana Hujera zdarma s tím, že na oplátku bude své klienty (z autopojištění) s pojistnou událostí směrovat do jejich servisu. Může tuto nabídku vázaný zástupce přijmout?
38852 - Manželé Hujerovi se k datu 3. výročí trvání pojistné smlouvy rozhodli pojistnou smlouvu životního pojištění ukončit. V rámci pojistné smlouvy platili 1 000 Kč měsíčně do investiční složky. Pokud při výpočtu neuvažujeme vývoj zhodnocení na finančních trzích a budeme počítat se správním poplatkem strhávaným z každé platby ve výši 5 %, kolik dostanou po 3 letech Hujerovi vyplaceno na odkupném? Při výpočtu odkupného počítejme s celkovými vyčíslenými pořizovacími náklady ve výši 21 500 Kč.
38858 - Jakým způsobem by měl postupovat pojišťovací zprostředkovatel při určení investiční strategie v rámci rezervotvorného pojištění?
38858 - Zájem o pojištění projevila i paní Hujerová. Jaká pojistná rizika z níže uvedených byste paní Hujerové v její situaci navrhovali:
38858 - Pan Hujer po 5 měsících od sjednání pojištění onemocněl zápalem plic, se kterým se léčil 70 dní. Pan Hujer měl sjednáno pojištění pracovní neschopnosti s karenční dobou 28 dní na 500 Kč a s karenční dobou 56 dní na 500 Kč. Neuvažuje se zpětné plnění od 1. dne. Kolik dostane pan Hujer vyplaceno na pojistném plnění?
38858 - Manželé Hujerovi se rozhodli odkládat měsíčně částku 1 000 Kč. Pokud by nakonec pro zhodnocení nevyužili rezervotvorné životní pojištění, ale sjednali si pro jednoho z nich doplňkové penzijní spoření, jaké výhody mohou získat?
38858 - Pan Hujer bohužel po 8 letech od počátku pojištění zemřel. V pojistné smlouvě měl kromě pevné pojistné částky pro případ smrti ve výši 500 000 Kč sjednanou ještě lineárně klesající pojistnou částku pro případ smrti. Ta byla sjednána do věku 65 let pana Hujera s částkou 2,1 mil Kč. Kolik bude činit celková výplata pojistného plnění pro obmyšlené osoby v případě smrti pana Hujera? Pro zjednodušení počítejte s tím, že pojistná částka klesá jednou ročně, a to vždy ve výroční den, a v rámci pojistného plnění pro případ smrti nedojde zároveň k výplatě aktuální výše rezervy životního pojištění.
39120 - Mirek chce sjednat nové rizikové životního pojištění. Jaká rizika by měl mít Mirek zajištěna, aby byl co nejméně finančně závislý na ostatních pro případ, že by se mu něco stalo, a zároveň neplatil zbytečně vysokou částku za pojistné? Vyberte, která z níže uvedených variant pojištění by nejvíce odpovídala Mirkovým potřebám:
39120 - Mirek se rozhodl pro zrušení stávající pojistné smlouvy úrazového pojištění (viz zadání případové studie) poté, co se mu stal úraz. Ihned po zrušení staré pojistné smlouvy uzavřel pojistnou smlouvu novou a zažádal po roce trvání této pojistné smlouvy oba pojistitele o pojistné plnění trvalých následků z prodělaného úrazu. Z jaké pojistné smlouvy dostane Mirek plnění trvalých následků za úraz kolene, když stará pojistná smlouva byla zrušena a nová pojistná smlouva počátkem pojištění na ukončené úrazové pojištění navazuje?
39120 - Jaké Mirek dostane celkové pojistné plnění, pokud neuplyne promlčecí lhůta a pojišťovna uzná úraz jako pojistnou událost s nárokem na pojistné plnění?
39120 - Kolik zaplatí Mirek na daňových odvodech ze získaného pojistného plnění, když daň z příjmu je 15 %?
39120 - I přesto, že Mirkovi bylo doporučeno ponechat stávající pojistnou smlouvu úrazového pojištění a doplnit chybějící rizika novou pojistnou smlouvou, rozhodl se stávající pojistnou smlouvu ukončit a uzavřít novou. Při uzavírání nové pojistné smlouvy je po Mirkovi požadováno vyplnění zdravotního dotazníku. Mirek dotazník vyplní pravdivě a uvede i prodělaný úraz pravého kolene. Po uzavření nové pojistné smlouvy Mirek prodělá další úraz pravého kolene. Které z níže uvedených tvrzení je pravdivé?
39131 - Nyní se Marek s Evou obrátili na pojišťovacího zprostředkovatele, aby jim doporučil životní pojištění, které by krylo pouze závažné výpadky příjmů. Markův zaměstnavatel je zahraniční firma, která poskytuje zaměstnancům benefit, v rámci kterého hradí po dobu až 12 měsíců rozdíl mezi čistou mzdou a výší dávky v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti. Která z níže uvedených nebezpečí by mělo Markovo životní pojištění krýt?
39131 - Za jakých podmínek může Eva uplatňovat daňová zvýhodnění ze své pojistné smlouvy soukromého životního pojištění?
39131 - Markovi se stal pracovní úraz. První měsíc byl hospitalizován a pak 4 měsíce byl schopen pracovat, i když docházel na rehabilitace. Přidaly se další zdravotní komplikace a po roce od vzniku úrazu, v průběhu 4. roku trvání pojistné smlouvy, mu byla uznána invalidita III. stupně. Jaké pojistné plnění může celkově obdržet? Počítejme, že každý měsíc má pouze 30 dnů a každý rok se snižuje pojistná částky u invalidity o 1/25.
39131 - Jak velkou má mít Eva likvidní rezervu, aby nemusela sjednat pojištění pracovní neschopnosti po dobu 1 roku a zároveň si tak zajistila dostatek prostředků odpovídající stávající výši příjmů? U pracovní neschopnosti zaměstnance se obecně počítá s dávkou ve výši 60 % ze stávajícího měsíčního příjmu.
39131 - Eva jako pojistník doposud neurčila u svého životního pojištění (pro pojistnou událost smrt pojištěné osoby) obmyšlenou osobu. Které z níže uvedených tvrzení je podle právní úpravy určení obmyšlené osoby správné:
39392 - Jaroslav zvažuje, že je čas začít si řídit vlastní finance. Navštívil proto finančního poradce a požádal o radu ohledně pojištění. Jaké další informace od Jaroslava není klíčové vědět pro radu ohledně rezervotvorného životního pojištění?
39392 - U rodičů má Jaroslav následující krytí: denní odškodné úrazem 200 Kč/den; hospitalizace úrazem 100 Kč/den a trvalé následky úrazu s progresí na 150 000 Kč. Pojišťovna má dle podmínek definovanou progresi následovně: do 25 % poškození plní pojišťovna procento z jednonásobku PČ; od 25 do 50 % plní procentem z 2násobku, od 50 do 95 % plní procentem z 3násobku a od 95 % plní procentem z 6násobku. Jaroslav doplnil, že jeho koníčkem je horolezectví a vysokohorská turistika. Z pojistné smlouvy plyne, že je veden v příslušné rizikové skupině zahrnující rizika horolezectví. Jaroslav se ptá, kolik by dostal z připojištění trvalých následků úrazu v případě, že by spadl ze skály a skončil by na invalidním vozíku (diplegie) – poškození 70 % (třetí stupeň invalidity):
39392 - Jaroslav často jezdí do hor s partou a u horolezeckých výprav se nijak nevyhýbá alkoholu. Pokud by se mu v takové situaci stal úraz, jak bude postupovat pojišťovna při výplatě plnění z pojištění trvalých následků úrazu?
39392 - Jaroslav předpokládá, že letos po ukončení studia začne pracovat jako programátor s příjmem 30 000 Kč čistého. Jakou ideální pojistnou částku pro případ invalidity druhého a třetího stupně doporučíte, aby měl Jaroslav zachovaný plánovaný příjem (do důchodového věku 65 let) za předpokladu, že ve druhém stupni invalidity by Jaroslav pracoval na poloviční úvazek (předpokládejte, že by vydělával 15 000 Kč měsíčně) a dostával invalidní důchod ve výši 8 000 Kč a ve třetím stupni invalidity by již nemohl pracovat a invalidní důchod by pobíral ve výši 13 000 Kč. Inflaci, nominální růst mezd a navýšení výdajů zanedbejte.
39392 - Jaroslav chce lépe využít daňové úlevy a státní podporu ve finančních produktech. Rodiče mu sjednali stavební spoření, na které platí 20 000 Kč ročně a na penzijní připojištění platí 500 Kč měsíčně. Co byste za této situace doporučili?
39401 - Má Jana správně nastavenou pojistnou smlouvu pro dorovnání svých příjmů pro případ zdravotních komplikací?
39401 - Jana nemá moc velkou finanční rezervu, pokud by nemohla pracovat, vystačila by přibližně na dva měsíce. Jana se ptá, jakou částku by dostala z pojištění, kdyby se jí stal nějaký zdravotní problém a byla by 6 měsíců v pracovní neschopnosti (pro výpočty uvažujte 180 dní)? Pracovní neschopnost má karenční dobu 28 dní. Progresivní plnění je nastaveno následovně: do 90 dní plní pojišťovna sjednanou pojistnou částku, od 91. dne a více zaplatí dvojnásobek a od 181. dne trojnásobek. Pojišťovna by zaplatila:
39401 - Janě zprostředkoval uzavření pojistné smlouvy předchozí poradce jako zajímavou formu pro vytvoření finanční rezervy. Jana se ptá, kolik celkově zaplatí na poplatcích za pojištění (kromě těch rizikových). V sazebníku jsou uvedeny následující údaje: Měsíční administrativní poplatek 30 Kč; inkasní poplatek 10 Kč; rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílových jednotek pojišťovna neuplatňuje. Vstupní poplatek se strhával v prvních 3 letech trvání pojištění (z investičního pojistného) a jeho výše byla 65 % z ročního investičního pojistného. Pojistné se platí za měsíční pojistné období a pojištění bylo sjednáno na 35 let (do 60 let věku pojištěné Jany).
39401 - Investiční životní pojištění trvá již 8 let a Jana si celou dobu odečítala z tohoto titulu nezdanitelnou část základu daně ve výši 750 každý rok. Kdyby nyní pojistnou smlouvu ukončila a prostředky by vybrala, jakou částku by musela dodanit?
39401 - Jana se bojí situace, kdy by nemohla pracovat a byla by v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Ráda by věděla, jaká pojistná částka postačuje k tomu, aby nedošlo k propadu příjmů:
39456 - Jan by chtěl být pojištěný proti riziku pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně a smrti. V případě úmrtí by chtěl, aby byla rodina zajištěna do 26 let věku dětí, počítá s jejich studiem na VŠ. Uvažujte zajištění na plný čistý příjem Jana. Pro výpočet uvažujte: nemocenská dávka 700 Kč na den, invalidní důchod III. stupně: 15 500 Kč měsíčně, vdovský důchod: 9 000 Kč měsíčně, sirotčí důchod: 8 000 Kč měsíčně na dítě. Jak by měla být nastavena pojistná částka pro případ smrti?
39456 - V automobilovém průmyslu po období boomu dochází k ochlazení. Jan se obává, že u nich ve firmě může dojít k propouštění. S ohledem na životní situaci chtěla mít rodina finanční rezervu na dobu 9 měsíců v případě, že by Jan přišel o práci výpovědí ze strany zaměstnavatele s nárokem na odstupné. Jan chce mít jistotu, že rodina bude schopna pokrýt celkové výdaje domácnosti na období 9 měsíců po skončení pracovního poměru Jana. Jaké údaje je nezbytné zohlednit ve výpočtu potřebné výše rezervy?
39456 - Martina má možnost v automobilové firmě získat příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění ve výši 24 000 Kč/rok. Ten již v otcově firmě využívá ve výši 36 000 Kč/rok. Jaká z následujících možností je správná?
39456 - Janovi se v minulosti stal úraz. Lezl po stromech, jedna větev se s ním ulomila a následoval pád. Byl převezen do nemocnice, operován s páteří, následovaly rehabilitace, nakonec vše dopadlo nad očekávání dobře. Po dobu léčby byl 120 dnů v pracovní neschopnosti a po roce mu byly přiznány trvalé následky úrazem ve výši 25 %. V pojistné smlouvě měl v té době sjednány denní dávky při pracovní neschopnosti úrazem i nemocí od 29. dne ve výši 200 Kč/den s dvojnásobnou progresí od 60. dne a dále trvalé následky úrazem PČ 750 000 Kč se sedminásobnou progresí s plněním od 10 %. Pojišťovna má dle podmínek definovanou progresi trvalých následků následovně: do 20 % poškození plní pojišťovna procento z jednonásobku PČ; od 20 do 40 % plní procentem z 2násobku, od 40 do 60 % plní procentem z 3násobku, od 60 % do 90 % plní procentem ze 5násobku a od 90 % plní procentem ze 7násobku. Pojišťovna Janovi krátila plnění z pracovní neschopnosti o 50 %, z důvodu zjištěného alkoholu v krvi. Jaké pojistné plnění Jan získal? Pro výpočet trvalých následků použijte metodu, při které se celková výše přiznaných trvalých následků (25 %) stanoví součtem plnění vypočtených pro jednotlivá pásma uvedená v zadání této otázky.
39456 - Jan se na Vás obrátil s tím, že mu pojišťovna k výročí pojistné smlouvy vypověděla veškerá připojištění a nyní je pojištěný pouze na smrt. Pojišťovna své rozhodnutí zdůvodňuje zhoršeným zdravotním stavem (viz předchozí otázka) a vysokým rizikem pro pojišťovnu. Má na to pojišťovna právo?
42148 - Pan Bohatý má obavy z postupného zhoršování svého zdravotního stavu. Z tohoto důvodu by se chtěl pojistit. Kterou z níže uvedených variant pojištění byste mu doporučili?
42148 - Pan Bohatý má kapitálové životní pojištění od 1.1.1998, které končí 31.12.2024 (v jeho 60 letech). Platí 1 000 Kč měsíčně na smrt a dožití, pojistná částka je 350 000 Kč. Jiná rizika nejsou pojistnou smlouvou kryta. Podle výpisu je aktuální hodnota pojistné smlouvy 250 000 Kč. Pan Bohatý se ptá, jestli částku při dožití skutečně dostane, nebo ji bude muset nějak zdanit a jestli ho nečekají nějaké komplikace při danění plnění na konci pojištění. Kdo zařídí zdanění plnění při dožití vyplácené z pojistné smlouvy, z čeho se případná daň počítá a jaká je její výše (zhodnocení kapitálových rezerv pojišťovny zanedbejte, počítejte pouze s částkou na dožití):
42148 - Pan Bohatý má v poslední době problémy s dýcháním, celkovou únavou a občas cítí bolesti na hrudi. Z tohoto důvodu bylo praktickým lékařem indikována vyšetření na kardiologii a pneumologii, tato vyšetření pan Bohatý doposud nepodstoupil. Pan Bohatý uvažuje o sjednání životního pojištění pro případ závažných onemocnění. Předpokládejte, že pojišťovna neuplatňuje výluku na předchorobí. Jaký další postup při sjednání pojištění je pro pana Bohatého vhodný, aby předešel případným sporům s pojišťovnou v případě pojistného plnění?
42148 - V případě, že si pan Bohatý sjedná životní pojištění pro případ smrti (pojišťovna návrh akceptuje bez dalších výluk) a po sjednání pojištění zemře v důsledku infarktu, pojišťovna pojistné plnění:
42148 - Pan Bohatý uvažuje o sjednání investičního životního pojištění z důvodu daňové optimalizace jak na svojí straně jako zaměstnance, tak na straně svojí firmy jako zaměstnavatele. Uvažuje pouze o riziku smrti a dožití a zároveň chce, aby tento benefit měl co nejlepší možný finanční dopad. Z pojišťovny má nabídku s následujícími parametry: příspěvek zaměstnance 1 000 Kč měsíčně, příspěvek zaměstnavatele 48 000 Kč ročně (obě částky jsou jednou platbou díky srážce ze mzdy) doba trvání do 60 let věku klienta. Celkové běžné placené pojistné je tedy ve výši 5 000 Kč měsíčně. Poplatková konstrukce produktu je: v prvních pěti letech je alokační poplatek ve výši 15 % z celkového zaplaceného pojistného, administrativní poplatek za dobu trvání pojistné smlouvy je 40 Kč měsíčně, inkasní poplatek za došlou platbu je 10 Kč. Spočtěte a porovnejte nákladovost produktu placeného měsíčně a ročně. Kterou variantu klientovi doporučíte:
42193 - Anna před rokem začala kouřit jednu krabičku cigaret za týden a před půl rokem byla u lékaře na vyšetření, protože jí několik týdnů bolela záda. Je nutné na základě těchto informací něco hlásit pojišťovně?
42193 - Anna by ráda věděla, na jaká rizika by měla pojistit sebe a malou Terezku pro případ závažných zdravotních komplikací? Vyberte z nabízených možností nejvhodnější:
42193 - Jak velký výpadek příjmů by Anna měla, kdyby s ní musela být 90 dní doma a nemohla chodit do práce (počítejte, že na OČR by Anna měla částku 600 Kč za den)?
42193 - Anna má v pojistné smlouvě jako obmyšlenou osobu uvedeného ještě z dřívější doby otce Terezky. Komu by bylo vyplaceno pojistné plnění v případě úmrtí Anny?
42193 - Anna má možnost využít u zaměstnavatele příspěvek na soukromé životní pojištění ve výši 1 000 Kč měsíčně. Zaměstnavatel jí nabízí možnost sjednat nové (druhé) životní pojištění, u kterého bude na pojistné v plné výši přispívat pouze zaměstnavatel s následující poplatkovou strukturou: vstupní poplatky ve výši 40 % ročně strhávané v prvních 5 letech trvání pojištění; administrativní poplatek 30 Kč měsíčně (jiné poplatky pojistná smlouva nemá). Jaké poplatky by Anna celkově zaplatila, aby jí mohl zaměstnavatel na soukromé životní pojištění přispívat (předpokládejte, že soukromé životní pojištění by trvala celou zákonem požadovanou dobu)?
42481 - Je pojišťovna povinna vystavit pojistníkovi každoročně potvrzení o pojistném zaplaceném pojistníkem na jeho soukromé životní pojištění v uplynulém zdaňovacím období? Pokud ano, v jaké výši?
42481 - Zaměstnavatel uvažuje posílat svému zaměstnanci na danou pojistnou smlouvu mimořádné pojistné. Může jej zaměstnanec před dosažením věku 60 let vybrat, aniž by pojistná smlouva přišla o svoji daňovou uznatelnost?
42481 - Pan Karel nemá uzavřeno žádné penzijní připojištění s příspěvkem zaměstnavatele. Kolik může zaměstnavatel na danou pojistnou smlouvu ještě ročně vložit jako mimořádné pojistné, aby byla platba osvobozena od daně z příjmu ze závislé činnosti?
42481 - Pan Karel zvažuje ukončení svého zaměstnání a tím i ukončení své pojistné smlouvy k 31. 10. 2019. O uzavření nové pojistné smlouvy neuvažuje. Vyberte nesprávné tvrzení o povinnosti pojistníka vůči finančnímu úřadu.
42481 - Dožije-li se pojistná smlouva svého konce, pojistitel automaticky z výplaty strhává daň z příjmů. Předpokládejme, že kapitálová hodnota rezervy pojistného určená k výplatě při dožití je 189 000 Kč. Výplata dožití není dle sazebníku zpoplatněna. Určete výši pojistitelem stržené daně z příjmu za předpokladu, že na pojistné smlouvě nedošlo v jejím průběhu ke změně výše pojistného ani ke změně nastavení příspěvků zaměstnavatele a nebylo vloženo žádné mimořádné pojistné.
42487 - Za předpokladu, že pojistník řádně platí pojistné, jaká bude roční výše částky odečitatelné ze základu daně z příjmů?
42487 - Hned v prvním měsíci trvání pojištění pan Petr upadl na náledí a zlomil si nohu. Byl hospitalizován po dobu 3 dní. Měl vystavenou pracovní neschopnost na 25 dní, což byla i celková doba léčení. Pan Petr nahlásil pojistiteli tuto škodnou událost. Ze kterých rizik bude vyplaceno plnění? Dle pojistných podmínek pojistitel pro úraz neuplatňuje čekací dobu.
42487 - Pojistné podmínky pro invaliditu uvádějí čekací dobu v délce 18 měsíců. Čekací doba se vztahuje na přiznání invalidity úřady. Výplata z tohoto rizika je ve dvou stejně vysokých částkách, kdy druhá polovina je vyplacena za podmínky, že invalidita daného stupně přetrvává i po 18 měsících od data uznání invalidity. V květnu 2016 pan Petr začal pociťovat bolesti zad při chůzi a tak šel k lékaři. Podstoupil několik vyšetření a nakonec musel v listopadu na operaci se zády. Operace se bohužel úplně nepovedla, tak pan Petr musel v březnu 2017 na druhou. Následně nastoupil na dvouměsíční rehabilitace a po jejich absolvování byl stále limitován v pohybu, proto mu lékař po více jak ročním léčení doporučil, ať si zažádá o přiznání stupně invalidity. Ten mu byl přiznán k 15. 9. 2017, a to ve II. stupni. Zdravotní stav pojištěného se následně zlepšil a invalidita mu byla po 12 měsících odebrána. Jaká bude celková výše pojistného plnění za toto riziko?
42487 - Pojistitel má pro progresivní plnění nastavena v pojistných podmínkách tato pravidla – poškození od 0 % do 20 % znamená plnění ve výši jednonásobku standardního plnění, poškození od 20,01 % do 40 % znamená dvojnásobek, od 40,01 % do 60 % trojnásobek, od 60,01 % do 80 % čtyřnásobek a od 80,01 % do 100 % pětinásobek. Paní Lenka utrpěla v září 2019 vážný úraz, který lékař ohodnotil procentem poškození 50 %. Určete výši plnění za trvalé následky. Pro výpočet trvalých následků použijte metodu, při které se celková výše přiznaných trvalých následků (50 %) stanoví zařazením pouze do jednoho (příslušného) z uvedených pásem.
42487 - Na pojistné smlouvě nejsou určeny obmyšlené osoby. Manželé mají jednu dceru. Paní Lenka náhle umře. Komu bude vyplaceno pojistné plnění?
44338 - Paní Horká má ve firmě na starost administrativu a o provoz a obchod se stará manžel. Vzhledem k tomu, že manžel pracuje i v lese, bojí se paní Horká rizika jeho úmrtí. Předpokládejte, že děti budou finančně závislé do 25 let věku a v případě úmrtí pana Horkého by ziskovost firmy klesla o 50 %, sirotčí důchody by byly pro každé dítě 5 000 Kč a vdovský důchod by byl ve výši 5 000 Kč měsíčně. Dále předpokládejte, že paní Horká si v případě úmrtí manžela bude chtít zachovat svoji stávající životní úroveň včetně množství prostředků, které si s manželem ukládají pro děti a na stáří. V jakém rozmezí by měla být pojistná částka na smrt pro pana Horkého vzhledem k finanční situaci rodiny?
44338 - Pan Horký má životní pojištění z roku 2010 s pojistnou částkou pro případ smrti 1 000 000 Kč, která je vinkulovaná ve prospěch banky, u které splácí manželé Horcí hypotéku. Pan Horký se chce připojistit pro případ smrti tak, aby celková pojistná částka na smrt byla 4 000 000 Kč. Vyberte správné tvrzení:
44338 - Pan Horký má v poslední době problémy s dýcháním. Byl u svého praktického lékaře, který jej vyšetřil a nezjistil žádný zdravotní problém. Doporučil panu Horkému omezit kouření a příjem alkoholu, zhubnout a zlepšit celkovou životosprávu. Pan Horký si vzal doporučení k srdci a upravil svůj životní styl ještě předtím, než uzavře pojistnou smlouvu. Ve které z následujících variant může očekávat výhodnější podmínky pojištění?
44338 - Manželé Horcí mají příjem kromě svého zaměstnání ve své firmě a formou vyplaceného podílu na zisku ještě z pronájmu svých polí zemědělskému družstvu a pronájmu bytu v Kroměříži. Nedávno se byli zeptat na okresní správě sociálního zabezpečení na to, jak jsou na tom s případnými důchody (starobní, invalidní, vdovský a vdovecký a sirotčí) a byli nepříjemně překvapeni, že by měli mnohem nižší důchody, než si mysleli. Které příjmy se jim počítají do vyměřovacího základu pro výpočet starobního důchodu?
44338 - Manželé Horcí by rádi více spořili a zároveň by rádi maximálně uplatnili daňové úlevy a státní podporu na finanční produkty. V současné době mají každý doplňkové penzijní spoření s úložkou 1 000 Kč měsíčně a pan Horký má daňově uznatelné investiční životní pojištění, na které platí 1 000 Kč měsíčně. Jak velkou daňovou úsporu a státní podporu mohou navíc získat, pokud maximálně využijí svá doplňková penzijní spoření a nově si oba založí stavební spoření, na které budou přispívat každý 20 000 Kč ročně za předpokladu, že neuvažujeme o příspěvku zaměstnavatele?
44511 - Je možné, aby měla Lucie pojištění pracovní neschopnosti ve výši 1 000 Kč na den?
44511 - Poradce doporučil Lucii pojištění pracovní neschopnosti s karenční dobou 64 dnů. Co znamená termín karenční doba?
44511 - Poradce při kontrole pojistné smlouvy zjistil, že Lucie v pojistné smlouvě nemá určené obmyšlené osoby. Kdo dostane plnění v případě, že by Lucie zemřela?
44511 - Lucie začala mít zdravotní problémy a lékař jí okamžitě vystavil pracovní neschopenku. V neschopnosti byla Lucie 246 dní. Lékař následně doporučil ještě odpočinek a snížené vystavování se zátěži minimálně po dobu 30 dní. Jaké bude plnění z pojištění pracovní neschopnosti? Uvažujeme, že Lucie doloží pojišťovně dostatečně vysoký příjem a sjednala poradcem doporučenou karenční dobu 64 dní.
44511 - Lucii po dvou letech znovu zjistili zdravotní problémy se stejnou diagnózou. Opět musela být v pracovní neschopnosti. Pracovní neschopnost po uplynutí karenční doby trvala 250 dní. Kolik peněz vyplatila pojišťovna tentokrát?
44532 - Jaké by bylo pojistné plnění v případě úmrtí Martina ve 3. roce (tj. po dvou letech splácení)? Pojistná částka je nastavena jako anuitně klesající a přesně kopíruje aktuální dlužnou částku úvěru (pro zjednodušení výpočtu uvažujte klesání na roční bázi).
44532 - Martin uvažuje o komplexním zajištění proti závažným rizikům za rozumnou cenu. Kterou z níže uvedených variant pojištění Martinovi doporučíte (nad rámec pojištění k hypotéce)?
44532 - Než se Martin rozhodne pro konkrétní nastavení nové pojistné smlouvy, chtěl by vědět, kolik peněz by případně dostal od pojišťovny, kdyby se mu stal úraz, byl v pracovní neschopnosti po dobu 120 dní a následně by byly přiznány trvalé následky ve výši 30 %. Denní dávku pracovní neschopnosti uvažujte ve výši 400 Kč na den, karenční lhůta 29 dnů. Trvalé následky s pojistnou částkou ve výši 1 200 000 Kč s progresí: do 20 % poškození plní pojišťovna procento z pojistné částky; od 20 do 40 % plní procentem z 2násobku, od 40 do 60 % plní procentem z 3násobku, od 60 % do 90 % plní procentem ze 5násobku a od 90 % plní procentem ze 7násobku. Pro výpočet trvalých následků použijte metodu, při které se celková výše přiznaných trvalých následků (30 %) stanoví součtem plnění vypočtených pro jednotlivá pásma dle předchozí věty.
44532 - Martin by chtěl pojistnou smlouvu sjednat i z důvodu možnosti daňových úlev a příspěvku zaměstnavatele. Jaké jsou minimální roční příspěvky klienta a zaměstnavatele pro dosažení maximálního daňového zvýhodnění?
44532 - Jaké další informace potřebujete mimo jiné od Martina zjistit, abyste mohli správně nastavit pojistnou smlouvu, tedy zákazníkovi poskytnout radu?
44575 - Jakubův známý, který začal pracovat v pojišťovně, mu nabídl životní pojištění. Jediná pojistná ochrana je krytí smrti ve výši 50 000 Kč. Měsíční pojistné je 2 000 Kč. Pojištění je kalkulováno do věku 65 let, tedy na 42 let trvání. Produkt má následující poplatkovou strukturu: Vstupní poplatky ve výši 45 % z ročního pojistného, které se hradí v prvních 5 letech. Dále administrativní poplatek ve výši 30 Kč měsíčně a rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílových jednotek je ve výši 3 % z každé platby. Jakub se ptá, kolik by celkem zaplatil na poplatcích?
44575 - Byla by částka 2 000 Kč měsíčně do daňově uznatelného investičního životního pojištění dostatečná pro maximalizaci daňových úlev v životním pojištění?
44575 - Jakub se bojí fatálních zdravotních komplikací (pokud by skončil invalidní), které by ho v budoucnu mohly připravit o příjem, a tedy i o vysněný dům. Bojí se zejména úrazů, protože jako koníček má jízdu na motorce. Kamarád mu říkal, že má úrazové pojištění, kde má pojištěny trvalé následky úrazu s pěti násobnou progresí na částku 2 000 000 Kč, maximálně by tedy v případě vážného úrazu s následky dostal až 10 000 000 Kč. Jakub se ptá jestli je toto krytí dostatečné, nebo zda je třeba mít i nějaké jiné připojištění?
44575 - Kromě ježdění na motorce Jakub občas létá na paraglidingu a pravidelně provozuje karate. Vyberte správné tvrzení pro riziko invalidity:
44575 - S přihlédnutím ke své životní situaci, zejména pak k finančním poměrům a aktuálním pojistným potřebám, se Jakub nakonec rozhodl sjednat nikoli původně nabízené investiční životní pojištění, ale pouze pojištění kryjící riziko invalidity 2. a 3. stupně. Sjednal si lineárně klesající pojistnou částku do 65 let věku ve výši 4 500 000 Kč. Jak velké pojistné plnění by dostal, kdyby se stal invalidním ve druhém nebo třetím stupni po 15 letech trvání pojistné smlouvy?
44581 - Zaměstnavatel sjednal skupinové životní pojištění, v rámci kterého je i Marek pojištěn na smrt ve výši 100 000 Kč, invaliditu ve výši 500 000 Kč, závažná onemocnění ve výši 300 000 Kč a pracovní neschopnost od 15. dne ve výši 300 Kč na den do 60 let věku Marka. Může si Marek zaplacené pojistné odečíst z daní (uvést jako nezdanitelnou část základu daně)?
44581 - Zprostředkovatel společnosti Emotion broker, s. r. o., na základě analýzy potřeb a cílů Evy zjistil, že je nedostatečně pojištěna a doporučil rizika a pojistné částky nového pojištění. Eva má záměr část svých úspor investovat prostřednictvím životního pojištění s cílem zajištění prostředků na důchod. Eva zprostředkovateli vyplnila investiční dotazník, na základě kterého byla vyhodnocena jako konzervativní investor. Pokud si bude chtít sjednat nové životní pojištění, které by bylo daňově zvýhodněné a ve kterém by chtěla investovat dynamickou strategií, tak zprostředkovatel:
44581 - Zprostředkovatel společnosti Emotion broker, s. r. o., na základě analýzy potřeb a cílů má Evě doporučit pojištění, přičemž Eva má obavu z rizikového těhotenství. Pojištění jakého pojistného nebezpečí by zprostředkovatel neměl doporučit?
44581 - Eva i Marek mají ve svých nových životních pojištěních sjednáno pojištění pro pojistné nebezpečí smrti z jakýchkoliv příčin s lineárně klesající pojistnou částkou ve výši 2 500 000 Kč na dobu 29 let. V 15. roce trvání pojištění dojde k pojistné události, kterou je smrt obou pojištěných osob. V jaké výši bude vyplaceno celkové pojistné plnění ze všech jejich pojistných smluv? Výpočet provádějte v celých číslech.
44581 - V rámci skupinového životního pojištění, které sjednal zaměstnavatel, je Marek pojištěn i pro případ pracovní neschopnosti od 15. dne ve výši 300 Kč/den. Marek měl úraz, se kterým byl v pracovní neschopnosti 34 dnů. Jaká bude výše pojistného plnění?
44623 - Dušan se po narození syna začal zajímat o životní pojištění, rád by Petru a Filípka zajistil pro případ nečekaných zdravotních komplikací. Říká, že často cestují autem, tak má největší strach z nehody na silnici. Jakou z níže uvedených variant pojištění by měl distributor Dušanovi doporučit?
44623 - Vyberte správné tvrzení ohledně vdovského a sirotčího důchodu v případě úmrtí Dušana:
44623 - Jak by měla být nastavená pojistná částka pro případ úmrtí Dušana, aby Petra a Filip měli zajištěno pokrytí jejich pravidelných měsíčních výdajů do 18 let věku Filipa? Pravidelné výdaje po úmrtí Dušana uvažujte o 20 % nižší. Předpokládejte, že sirotčí důchod činí 12 000 Kč. Petra bude pobírat rodičovský příspěvek ještě dva roky, poté by se vrátila do zaměstnání, kde měla měsíční mzdu 20 000 Kč čistého.
44623 - Dušan má pojistnou smlouvu kapitálového životního pojištění, kde má sjednáno pouze krytí pojistného nebezpečí smrti a dožití. Za toto pojištění platí pojistné ve výši 1 000 Kč měsíčně, pojištění trvá od jeho 20 let věku, a je sjednáno na pojistnou dobu do 60 let věku Dušana. Pojištění má tedy trvat ještě 25 let. Aktuální hodnota odkupného je přibližně 160 000 Kč. Dušan si zaplacené pojistné celou dobu trvání pojištění uplatňoval tzv. do daní. Nyní uvažuje, že pojistnou smlouvu předčasně ukončí. O jakou částku se mu navýší daňová povinnost?
44623 - Dušanovi v práci nabídli příspěvek na investiční životní pojištění od jedné konkrétní pojišťovny, do jednoho konkrétního produktu, kde se ale Dušanovi nelíbí poplatková struktura, jde to dost drahý produkt. Má na to zaměstnavatel právo? A jak velkou částku může zaměstnavatel přispívat, aby dosáhl na maximální možnou částku pro snížení sociálního a zdravotního pojištění?
44710 - Pan Svoboda při sjednání pojištění ví, že je vážně nemocen (vážné onemocnění mu bylo zatím pouze diagnostikováno), ale neléčí se pro toto onemocnění. Považuje se nepravdivé zodpovězení dotazů ve zdravotním dotazníku za porušení povinností k pravdivým odpovědím na dotazy pojistitele?
44710 - Pan Svoboda v průběhu trvání pojištění utrpěl úraz (podvrtnutí kolenního kloubu). Pojistnou smlouvou měl sjednáno pojištění denní dávky za dobu léčení úrazu s minimální dobou léčení od 8. dne, s pojistnou částkou ve výši 300 Kč/denně. Součástí pojistné smlouvy jsou i oceňovací tabulky, které stanoví maximální dobu léčení pro jednotlivé druhy úrazů. V případě léčby podvrtnutí kolenního kloubu je to max. 21 dní. Pan Svoboda byl z důvodu úrazu uznán práce neschopným, pracovní neschopnost trvala 14 dní. Po tuto dobu se zároveň s úrazem léčil. Pojištění pro případ pracovní neschopnosti z důvodu úrazu nebo nemoci bylo sjednáno jako obnosové, s pojistnou částkou ve výši 500 Kč/denně a s karenční dobou v délce 8 dnů, přičemž pojišťovna při delší pracovní neschopnosti vyplácí pojistné plnění i za karenční dobu. Kolik bude činit výše pojistného plnění z pojištění denní dávky za dobu léčení úrazu a pojištění pro případ pracovní neschopnosti?
44710 - U pana Svobody bylo zjištěno po ukončení léčby omezení hybnosti kolena pravé dolní končetiny jako následek podvrtnutí kolenního kloubu. Pan Svoboda před úrazem pracoval jako pokrývač. Úraz je podle pojistné smlouvy pojistnou událostí. Úrazové připojištění bylo sjednáno jako obnosové, s pojistnou částkou pro případ trvalých následků úrazu ve výši 1 000 000 Kč s lineárním plněním. V oceňovací tabulce pro hodnocení stupně trvalých následků úrazu, která je součástí pojistné smlouvy, je úplná ztuhlost kolena hodnocena 30 %. Na základě posouzení trvalých následků úrazu smluvním lékařem pojistitele bylo stanoveno omezení hybnosti oproti normálnímu fyziologickému stavu ve výši 15 %. Kolik bude činit výše pojistného plnění z pojištění pro případ trvalých následků úrazu?
44710 - Podléhají pojistná plnění vyplacená panu Svobodovi zdanění?
44710 - Pan Svoboda oznámil pojistiteli další úraz. Při šetření pojistné události pojistitel zjistil, že pan Svoboda zamlčel některé úrazy, které se mu v minulosti staly a tato skutečnost by byla podstatná pro rozhodnutí pojistitele, zda pojistnou smlouvu uzavře. Jak může v takovém případě pojistitel postupovat?