Zkouška III - příprava

I. Společné tematické oblasti potřebných odborných znalostí

a) odborné minimum o finančním trhu

1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam 2. základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou) 3. základy finanční matematiky 4. principy kalkulace pojistného

Jedná správná odpověď
4 otázky
min 1 otázka
max 1 otázka
Finanční trh je nedílnou součástí:
Finanční trh slouží k:
Význam finančního trhu spočívá v tom, že umožňuje:
Peníze držené v hotovosti lze z hlediska jejich majitele považovat za:
Hotovostní peníze přinášejí:
Depozitní funkce finančního trhu umožňuje ekonomickým subjektům:
Kreditní funkce finančního trhu umožňuje:
Na peněžním trhu se obchodují:
Na kapitálovém trhu se obchodují:
Základní úlohou finančního trhu je:
Běžný (nominální) výnos plynoucí z investičního nástroje je:
Kapitálový výnos získaný z investičního nástroje je:
Celkový výnos získaný z investičního nástroje je:
Při zvýšení likvidity investičního nástroje (např. jeho uvedením na burzu) lze očekávat, že:
Pro přepočet současné hodnoty (PV, present value) peněžních prostředků na jejich budoucí hodnotu (FV, future value) se využívá:
Rizikovostí finančních investic rozumíme:
Při zvýšení úrokových sazeb z 5 % na 6 % došlo k:
Čistá úroková sazba je nominální úroková sazba očištěná o:
Likvidita investice je:
Reálnou investicí je nákup:
Finanční investice je nákup:
Inflace působí na reálný výnos investora:
Úrokové sazby zhodnocení vkladů zveřejňované komerčními bankami jsou:
Rozhodněte, která z následujících nabídek je pro klienta, který hodlá uložit své prostředky, nejvýhodnější (za jinak neměnných, stejných podmínek):
Pokud je počet úrokových období, po které se úročí klientův vklad, menší než jedna, je aplikováno úročení:
V případě čtvrtletního úrokového období při ročním termínovém vkladu dojde k úročení:
V případě úročení běžných bankovních účtů se využívá úročení:
Nejvyššího zhodnocení dosáhne klient při neměnné úrokové sazbě při aplikaci úrokového období:
Za jinak stejných podmínek bude vyšší cílová částka naspořena, budeme-li pravidelně ukládat stejnou částku:
Pro složené úročení je charakteristické úročení:
Pohlaví pojištěného v pojistně technických metodách může být zohledněno:
Jednorázové pojistné je splatné:
Úplata za soukromé pojištění se nazývá:
Netto pojistné představuje část tarifu pojistného, která:
Sleva na pojistném v případě bezeškodního průběhu se nazývá:
Přirážka k pojistnému v případě nepříznivého škodního průběhu se nazývá:
Je-li v sazebníku uvedeno pojistné 30 Kč na 100 000 Kč pojistné částky, jaké bude pojistné na pojistnou částku 150 000 Kč?
Při procentní spoluúčasti:
Běžné pojistné:
Jakým termínem označujeme u obnosových pojištění předem stanovenou velikost pojistného plnění a u škodových pojištění horní hranici velikosti pojistného plnění?
Může pojistitel upravit výši běžného pojistného na další pojistné období, pokud v pojistné smlouvě nejsou ujednány podmínky pro změnu výše běžného pojistného v průběhu trvání pojištění?

b) struktura, subjekty a fungování pojišťovnictví

1. pojistný trh, jeho definice, úloha a význam 2. principy pojištění a zajištění, charakteristika životního a neživotního pojištění podle zákona o pojišťovnictví, povinná pojištění 3. charakteristika soukromoprávní úpravy pojištění (zejména pojištění jako závazek, pojistný zájem, obnosové a škodové pojištění, pojistka, základní práva a povinnosti pojistitele a pojistníka, vznik, trvání a zánik pojištění, promlčení) 4. pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé 5. činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí 6. horní hranice pojistného plnění (pojistná částka, limit pojistného plnění), spoluúčast 7. základní pojmy v pojišťovnictví a v pojištění 8. pravidla jednání se zákazníky podle zákona, přímo použitelných předpisů Evropské unie a podle občanského zákoníku 9. základy souvisejících předpisů z oblasti občanského práva, obchodního práva a práva na ochranu spotřebitele

Jedná správná odpověď
6 otázek
min 0 otázky
max 1 otázka
Dohled v pojišťovnictví vykonává v České republice:
Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, upravuje:
Co je podle zákona o pojišťovnictví dokladem o bezúhonnosti občana České republiky, který se v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se bezúhonnost prokazuje, zdržoval v České republice nepřetržitě po dobu více než 3 měsíce?
Kdo uděluje tuzemské pojišťovně povolení k provozování pojišťovací činnosti?
Zprostředkovávat pojištění nebo zajištění jako samostatný zprostředkovatel je oprávněna osoba:
Je pojišťovací zprostředkovatel povinen zachovávat mlčenlivost o pojištění klientů a o činnosti pojišťovny i po ukončení činnosti pro pojišťovnu?
Které právní předpisy upravují podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti v České republice:
Je finanční úřad orgánem, který podle zákona o pojišťovnictví provádí dohled v pojišťovnictví?
Kde musí mít sídlo samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel provozující zprostředkování pojištění podle zákona o distribuci pojištění a zajištění?
Kdo je oprávněn k výkonu dohledu nad činností pojišťovny z jiného členského státu, která provozuje na území České republiky pojišťovací činnost na základě práva zřizovat pobočky:
Jaká je maximální výše pokuty, kterou může Česká národní banka uložit osobě oprávněné distribuovat pojištění za porušení povinností mlčenlivosti podle zákona o distribuci pojištění a zajištění?
Jak je definována solventnost pojišťovny?
Tuzemská pojišťovna je:
Oprávněnou osobou je osoba:
Obmyšleným je osoba:
Co je zajištění?
Zprostředkováním pojištění je činnost pojišťovacího zprostředkovatele, jejímž obsahem je také:
Jaké jsou smluvní strany pojistné smlouvy?
Co se rozumí podle zákona o pojišťovnictví svobodou dočasně poskytovat služby?
Co je operační riziko?
Co je riziko likvidity?
Co je podle zákona o pojišťovnictví pojistný kmen?
Mezi povinná pojištění nepatří:
Mezi odvětví neživotního pojištění patří:
Mezi odvětví životního pojištění patří:
Na území České republiky nemůže pojišťovací činnost provozovat:
Životní pojištění pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne určeného pojistnou smlouvou jako konec pojištění anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení člověka lze sjednat:
Co je pojistné?
Pojištění může vypovědět:
V povinném pojištění platí, že:
Oprávněná osoba:
Pojistná smlouva:
Horní hranice pojistného plnění ve škodovém pojištění:
V případě obnosového pojištění:
Pokud pojistitel vyplatí pojistné plnění ze škodového pojištění a za škodnou událost odpovídá třetí osoba:
Povinnost odpovědět pravdivě na písemné dotazy pojistitele při uzavírání pojistné smlouvy nebo při jednání o její změně má:
Pojištění s běžným pojistným lze vypovědět ke konci pojistného období:
Pojistný zájem:
Pojistné placené za pojistné období nazýváme:
Promlčecí lhůta práva na pojistné plnění začne běžet:
Právo na pojistné se promlčuje:
Lze pojištění sjednat tak, aby se vztahovalo i na dobu před uzavřením pojistné smlouvy?
Budoucí pojistný zájem:
Promlčecí lhůtu v pojištění (vyjma pojištění velkých rizik):
Pokud oznámení pojistné události obsahuje nepravdivé podstatné údaje, které se týkají rozsahu pojistné události, má pojistitel právo:
Kým je veden a spravován registr, v němž jsou v České republice zapsáni pojišťovací zprostředkovatelé:
Může pojišťovna zprostředkovávat pojištění pro jinou pojišťovnu?
Vázaný zástupce:
Jaké pojištění může zprostředkovávat doplňkový pojišťovací zprostředkovatel?
Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele:
Poskytovat zajištění může pouze:
Předmětem podnikání pojišťovny může být:
Kdo musí být pojištěn pro případ, že způsobí porušením svých povinností zákazníkovi škodu, kterou je povinen nahradit?
Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel je oprávněn k provozování činnosti:
Odměňování pojišťovacího zprostředkovatele:
Kdo může používat slovo pojišťovna ve svém názvu?
Jaké minimální vzdělání musí mít pojišťovací zprostředkovatel, na kterého se neuplatní výjimka vyplývající z přechodného ustanovení zákona o distribuci pojištění a zajištění?
Může být vázaný zástupce při zprostředkování pojištění zastoupen jinou osobou?
Následné vzdělávání osob, které jsou oprávněny distribuovat pojištění:
V Živnostenském rejstříku jako samostatný likvidátor pojistných událostí nemůže být zapsán/a:
Ve kterém registru musí být zapsán samostatný likvidátor pojistných událostí?
Ve kterém z uvedených zákonů jsou upraveny podmínky pro vznik podnikatelského oprávnění samostatného likvidátora pojistných událostí?
Který právní předpis upravuje oprávnění k činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí?
Musí samostatný likvidátor pojistných událostí, který svou činnost vykonává na základě smlouvy s pojišťovnou, dodržovat povinnost mlčenlivosti dle zákona o pojišťovnictví?
Jakým dokladem prokazuje samostatný likvidátor pojistných událostí při ohlašování živnosti svou bezúhonnost?
Jakou požadovanou odbornou způsobilost musí splňovat samostatný likvidátor pojistných událostí?
Je samostatný likvidátor pojistných událostí povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon proti praní špinavých peněz)?
Podléhá samostatný likvidátor pojistných událostí, který poskytuje pojišťovně služby při likvidaci pojistných událostí, dohledu České národní banky?
Může samostatný likvidátor pojistných událostí být činný pro více pojišťoven?
Musí mít pojišťovna uzavřen smluvní vztah se samostatným likvidátorem pojistných událostí, podnikajícím na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, který jedná jejím jednající jménem a na její účet?
Musí samostatný likvidátor pojistných událostí k získání vázané živnosti prokázat předchozí praxi v oboru?
Co je to pojistná hodnota?
Pokud známe pojistnou hodnotu pojištěného majetku, určí se horní hranice pojistného plnění u škodového pojištění vztahujícího se na celou hodnotu pojištěného majetku:
Horní hranice pojistného plnění se vztahuje (pokud nebylo v pojistné smlouvě ujednáno jinak) na:
Co je to spoluúčast?
Komu hradí pojistitel zachraňovací náklady?
Kdy dojde v pojištění majetku, které nebylo sjednáno jako tzv. zlomkové pojištění, k podpojištění? Je-li pojistná částka v době pojistné události:
Je-li sjednána odčetná spoluúčast, pak pojistitel:
Co je to pojistná částka?
Vyberte, které z níže uvedených tvrzení o povinnostech pojistníka po vzniku vícenásobného pojištění je pravdivé:
Musí být v pojistné smlouvě, kterou je sjednáno soupojištění, určen vedoucí pojistitel? Neuvažujte pojištění velkých rizik.
Vyberte, které z níže uvedených ujednání o náhradě pojistníkem účelně vynaložených zachraňovacích nákladech lze v pojistné smlouvě platně sjednat?
Kdo je to oprávněná osoba?
Kdo je to spotřebitel?
Co je to pojistné plnění?
Co to je škodové pojištění?
Souhrnné vyjádření informací k rezervotvornému pojištění:
Co to je pojistný kmen?
Na základě svobody dočasně poskytovat služby je tuzemská pojišťovna oprávněna provozovat:
Co je to likvidace pojistné události?
Co to je regres?
Kdo je to poškozený?
Co je to pojistné nebezpečí?
Záznam z jednání:
V případě, že je vyhotovován záznam z jednání, pak musí obsahovat:
K čemu slouží záznam z jednání?
Dokumenty, které byly pořízeny při distribuci pojištění, mohou být:
Informace, které se dozví pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel od zákazníka při distribuci pojištění:
Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel jsou při jednání se zákazníkem povinni:
K jakému produktu se zákazníkovi předává sdělení klíčových informací (tzv. KIID)?
Mezi předsmluvní informace, které musí pojišťovací zprostředkovatel podle zákona č. 170/2018 Sb. sdělit zákazníkovi, nepatří:
Zprostředkovávat pojištění makléřským způsobem:
Finanční arbitr je příslušný rozhodovat spory:
Řízení před finančním arbitrem:
Dozor nad ochranou spotřebitele v oblasti pojišťovnictví a distribuce pojištění vykonává:
Je-li při jednání výrazně zhoršena možnost svobodného chování nebo rozhodnutí spotřebitele (např. obtěžováním, donucováním nebo nepatřičným ovlivňováním), jedná se o:
Zákon o pojišťovnictví neupravuje:
Jaký právní předpis obsahuje od 1. 1. 2014 obecnou soukromoprávní úpravu pojistné smlouvy?
Pojištění, kde uzavření pojistné smlouvy je uloženo právním předpisem, se označuje jako:
Více správných odpovědí
2 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
Kterou z uvedených právních forem mohou mít tuzemské pojišťovny?
Které z níže uvedených oblastí činnosti tuzemské pojišťovny při pojišťovací činnosti jsou předmětem dohledu v pojišťovnictví?
Které níže uvedené povinnosti jsou zákonnými požadavky na provozování pojišťovací činnosti:
Obchodní plán tuzemské pojišťovny předkládaný České národní bance jako součást podkladů k žádosti o povolení provozování neživotního pojištění musí také obsahovat:
Pokud jde o formu pojistné smlouvy, platí:
Kdy vzniká pojištění:
Co může být předmětem zajišťovací činnosti?
Co může být předmětem pojišťovací činnosti?
Které z uvedených subjektů mohou na území České republiky provozovat zajišťovací činnost:
O povinném pojištění platí:
Člen statutárního orgánu pojišťovny, jednající v zastoupení pojišťovny, poruší povinnost mlčenlivosti, pokud sdělí informace o pojištění bez souhlasu dotčené osoby:
Nahodilost je základním pojmovým znakem pojistné události. Nahodilá událost je skutečnost, která je možná a zároveň:
Pojištění vzniká:
Kdy je splatné pojistné?
Pojistka:
Zvýšení pojistného rizika:
Právo na pojistné plnění se:
Pojistitel může platně upravit výši běžného pojistného na další pojistné období:
Splatné pohledávky pojistného:
Samostatný zprostředkovatel:
Kdo je v České republice oprávněn zprostředkovávat zajištění?
Registr, ve kterém jsou pojišťovací zprostředkovatelé zapisováni:
Zprostředkovávat pojištění jako podnikatel může:
Distribuovat pojištění může:
Komu může samostatný likvidátor pojistných událostí jako osoba činná pro pojišťovnu bez souhlasu osob, jichž se údaje týkají, poskytnout na písemné vyžádání informace, které jsou předmětem mlčenlivosti v pojišťovnictví?
Mezi činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí patří:
Mezi základní povinnosti samostatného likvidátora pojistných událostí jako povinné osoby podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu patří:
Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, je pojistné plnění pojistitele omezeno horní hranicí. Ve kterých případech se horní hranice pojistného plnění určuje limitem?
Horní hranice pojistného plnění se určuje:
Množné pojištění může vzniknout jako:
Pojistné plnění pojistitele:
Co to je pojistná událost?
Co to jsou pojistné podmínky?
Používá-li zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, pojem rezervotvorné pojištění, pak se jím rozumí:
Které z uvedených tvrzení platí pro obnosové pojištění?
Na koho se vztahuje povinnost profesní mlčenlivosti?
Z jednání, které vedlo ke sjednání nebo podstatné změně pojištění pojišťovací zprostředkovatel nebo pracovník pojistitele, přímo se podílející na distribuci pojištění, vyhotoví záznam z jednání, který obsahuje zejména:
Standardizovaný informační dokument o pojistném produktu (tzv. IPID):
Které z uvedených informací musí být obsaženy ve sdělení klíčových informací (tzv. KIIDu)?
Finanční arbitr:
Typickým projevem klamavé obchodní praktiky je:
Pojišťovací zprostředkovatel při komunikaci se zákazníkem:

III. Tematické oblasti pro distribuci pojištění motorových vozidel

b) principy a fungování pojištění motorových vozidel

1. podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel 2. společné znaky pojištění motorových vozidel 3. typy výluk 4. Česká kancelář pojistitelů 5. garanční fond 6. zelená karta 7. záznam o nehodě 8. totální a parciální škoda 9. právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (regres) 10. nároky z pojištění motorových vozidel 11. pojistné plnění z pojištění motorových vozidel 12. bonus, malus 13. asistence 14. havarijní pojištění 15. pojištění odpovědnosti z provozu vozidel 16. pojistná nebezpečí u pojištění motorových vozidel 17. možnosti připojištění u pojištění motorových vozidel 18. připojištění úrazu

Jedná správná odpověď
12 otázek
min 0 otázky
max 1 otázka
Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla má:
Vyberte správné tvrzení z níže uvedených možností. Kdy zaniká pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v případě, že vozidlo, které podléhá registraci, zaniklo?
Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nemá:
Havarijní pojištění zaniká v případě nezaplacení pojistného marným uplynutím lhůty k jeho zaplacení, stanovené v upomínce pojistitele. Jaká je délka této lhůty?
Vyberte, které z níže uvedených tvrzení je pravdivé. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zaniká:
Po zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je pojistník povinen:
Jak může pojistitel nebo pojistník vypovědět havarijní pojištění vozidla po uzavření pojistné smlouvy:
Zájemce o pojištění plánující koupi nového osobního automobilu chce včas a předem (tak, aby pojištění existovalo již od okamžiku převzetí automobilu od prodejce) sjednat pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem kupovaného osobního automobilu. Nezná ale ještě zcela všechny identifikační údaje o kupovaném osobním automobilu standardně vyžadované pojistiteli pro uzavření pojistné smlouvy. Zná jich však tolik, že osobní automobil lze jednoznačně identifikovat. V takovém případě:
Od zákonné právní úpravy pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla se pojistitel a zájemce o pojištění (následně pojistník) v pojistné smlouvě mohou odchýlit:
Pokud není v pojistné smlouvě, kterou je sjednáno havarijní pojištění vozidla, výslovně ujednáno jinak, tak havarijní pojištění vozidla zaniká:
Klient (pojistník, pojištěný a současně oprávněná osoba) je nespokojen s průběhem a výsledkem likvidace pojistné události z havarijního pojištění svého vozidla a rozhodne se na základě této nespokojenosti havarijní pojištění u stávajícího pojistitele vypovědět. Pojistná smlouva neobsahuje žádné smluvní ujednání odchylné od zákonné právní úpravy pojištění. Klient:
Po uzavření pojistné smlouvy, kterou je sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, je pojistitel povinen pojistníkovi vydat:
Klient (pojistník) uzavřel pojistnou smlouvu o havarijním pojištění vozidla elektronickým distančním způsobem (on-line) prostřednictvím webové aplikace pojistitele; pojistné podmínky byly klientovi řádně sděleny před uzavřením pojistné smlouvy. Po uzavření pojistné smlouvy zjistil klient (pojistník) výhodnější podmínky havarijního pojištění u jiného pojistitele. Od původní pojistné smlouvy o havarijním pojištění vozidla uzavřené elektronickým distančním způsobem (on-line) prostřednictvím webové aplikace pojistitele:
Pokud v havarijním pojištění pojistitel poskytl plnění za odcizené vozidlo a to bylo následně nalezeno:
V jaké lhůtě je splatné plnění pojistitele po ukončení šetření pojistné události v pojištění motorových vozidel?
Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni:
Pojistná smlouva, kterou je sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, musí obsahovat:
Musí pojistitel při sjednávání výše pojistného zohlednit celkový předcházející škodný průběh pojištění pojistníka při provozování motorového vozidla?
Které z uvedených tvrzení o promlčecí lhůtě práva na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je pravdivé?
Povinným pojištěním se v oblasti pojištění motorových vozidel rozumí:
Výpověď pojištění do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události může v pojištění motorových vozidel využít:
Lze jednou pojistnou smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pro více vozidel?
Vyberte, které z níže uvedených tvrzení je správné. Lze jednou pojistnou smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pro více vozidel?
Vyberte, které z níže uvedených tvrzení je správné. Z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojistitel nehradí:
Vyberte, které z níže uvedených tvrzení je správné. Pojistitel v rámci pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla nehradí:
Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla se:
Který z uvedených případů nepatří mezi výluky z pojistného plnění upravené zákonem č. 168/1999 Sb., z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů?
Je pojistitel povinen poskytnout z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla plnění na náhradu újmy na zdraví a souvisejícího ušlého zisku manželu pojištěného nebo osobám, které s ním v době škodné události žily ve společné domácnosti?
Na náhradu jaké újmy z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má nárok vlastník vozidla, pokud mu újma byla způsobena provozem jeho vozidla, kterou v době vzniku újmy řídila jiná osoba?
Může být v pojistné smlouvě o pojištění vozidel sjednáno, že se výluka uvedená v pojistných podmínkách, kterými se sjednávané pojištění vozidel řídí, ve sjednaném pojištění neuplatní?
Zřízení České kanceláře pojistitelů je upraveno:
Česká kancelář pojistitelů spravuje:
Pojistitel sděluje České kanceláři pojistitelů údaje o vzniku, době přerušení, změně a zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nejpozději do:
Fond zábrany škod:
Pojistitel, který je členem České kanceláře pojistitelů, je povinen odvádět do Fondu zábrany škod:
Česká kancelář pojistitelů:
Informační středisko provozuje Česká kancelář pojistitelů za účelem poskytování:
Činnost České kanceláře pojistitelů:
Vyberte, které údaje mimo jiné zjišťuje a uchovává Česká kancelář pojistitelů za účelem poskytnutí informací nezbytných pro uplatnění nároků poškozených osob na náhradu újmy z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Česká kancelář pojistitelů je:
Kdo stanovuje sazby denního příspěvku do Garančního fondu za nepojištěné vozidlo:
V případě výplaty plnění z garančního fondu České kanceláře pojistitelů poškozenému za újmu způsobenou provozem vozidla, jehož provoz je podmíněn pojištěním odpovědnosti a kterou je povinna nahradit osoba bez pojištění odpovědnosti:
V případě újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením způsobené provozem nezjištěného vozidla, kterou je povinna nahradit nezjištěná osoba, na náhradu této újmy:
V případě újmy na věci způsobené provozem nezjištěného vozidla, kterou je povinna nahradit nezjištěná osoba:
V případě úpadku tuzemského pojistitele, provozujícího pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Garanční fond spravuje:
Má-li poškozený v případě újmy, způsobené provozem vozidla, nárok na plnění z Garančního fondu, může ho uplatnit:
V případě újmy způsobené provozem vozidla, kterou je povinna nahradit osoba bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a byl-li provoz tohoto vozidla podmíněn pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla:
Komu se poskytuje plnění z garančního fondu České kanceláře pojistitelů?
Kdo je povinen zaplatit příspěvek do Garančního fondu za porušení povinnosti mít po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel a povinnosti provozovat na pozemní komunikaci vozidlo s pojištěním odpovědnosti jeho provozovatele za škodu z provozu tohoto vozidla?
Vyberte správnou z níže uvedených možností. Výše příspěvku do Garančního fondu za porušení povinnosti provozovat na pozemní komunikaci vozidlo, ke kterému je sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vypočte jako součin počtu dní, kdy byla porušena povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a:
Zelená karta je:
Platnou zelenou kartu je pojistník po zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla povinen:
Který z uvedených dokumentů je povinen mít řidič vozidla při provozu na pozemní komunikaci u sebe a prokázat jím na požádání Policie ČR existenci pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Fyzická osoba jako řidič vozidla se při nepředložení zelené karty, mimo zákonem stanovených výjimek, na požádání příslušníka Policie ČR:
Na jakou dobu vystaví pojistitel pojistníkovi zelenou kartu:
Územní rozsah pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (územní platnost pojištění) je:
Zelená karta musí být vytištěna:
V zelené kartě jsou uvedeny užitečné informace v podobě telefonního čísla:
V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je povinnost, v případě dopravní nehody nepodléhající oznámení Policii ČR, předložit pojistiteli společný záznam o dopravní nehodě:
Povinnost pro účastníky dopravní nehody sepsat společný záznam o nehodě v případě dopravní nehody nepodléhající oznámení Policii ČR:
Pokud v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojištěný bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě:
Záznam o dopravní nehodě lze použít:
Jakou povinnost mají účastníci dopravní nehody, pokud na některém z vozidel zúčastněných na dopravní nehodě vznikne hmotná škoda?
Mít ve vozidle formulář záznamu o dopravní nehodě:
Pro sepsání záznamu o dopravní nehodě:
Společný záznam o dopravní nehodě dvou vozidel:
Co představuje skutečnou škodu při úplném zničení vozidla (tzv. totální škodě) v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Pokud jsou v havarijním pojištění vozidla, které bylo sjednáno jako škodové, náklady na opravu vozidla snížené o cenu zbytků nahrazovaných částí vyšší než obvyklá cena vozidla, pak se jedná o:
Kdy nastává v havarijním pojištění vozidla tzv. technická totální škoda?
Pokud jsou v havarijním pojištění vozidla, které bylo sjednáno jako škodové, náklady na opravu vozidla snížené o cenu zbytků nahrazovaných částí nižší než obvyklá cena vozidla, pak:
Poškozený z dopravní nehody, u jehož vozidla došlo k totální škodě na vozidle, má nárok na náhradu nákladů za nájem náhradního vozidla z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla osoby odpovědné za náhradu újmy (viníka dopravní nehody):
Parciální škodou na vozidle se v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla rozumí poškození vozidla, které je možné odstranit jeho opravou, která je ekonomicky účelná. Ve vztahu k výši škody platí:
Neobsahuje-li pojistná smlouva odchylnou úpravu od občanského zákoníku, pak při zániku pojištěného vozidla (totální škoda) havarijní pojištění:
Jak se určí při likvidaci škodné události v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla výše škody na vozidle, pokud došlo ke zničení vozidla (k totální škodě)?
Kdo rozhodne, zda proběhne likvidace pojistné události v havarijním pojištění vozidel jako likvidace parciální nebo totální škody?
Je možné uzavřít pojištění, které by v případě totální škody doplnilo pojistné plnění do pořizovací ceny vozidla?
Uplatňuje-li pojistitel proti pojištěnému právo na náhradu vyplacené částky z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, nese důkazní břemeno:
Pokud pojištěný řídil vozidlo pod vlivem alkoholu, pak pojistitel, který vyplatil z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojistné plnění:
Pokud se v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojištěný jako řidič odmítne podrobit na výzvu příslušníka Policie ČR zkoušce na přítomnost alkoholu:
Pokud pojištěný řídil vozidlo a nebyl držitelem příslušného řidičského oprávnění pak z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Pokud v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojištěný poruší svou povinnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, že došlo ke škodné události:
V případě, že pojištěný v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla způsobil újmu provozem vozidla, které použil neoprávněně:
Má pojistitel v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla právo na úhradu částky, kterou vyplatil, proti pojistníkovi?
Pokud pojistitel uplatňuje právo na úhradu vyplacené částky z jedné škodné události v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla z více zákonem upravených důvodů náhrady, pak součet požadovaných náhrad:
Pokud v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojištěný bez zřetele hodného důvodu neohlásí dopravní nehodu podléhající oznámení Policii ČR, pak:
Pokud v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojištěný nedoloží poškozenému na jeho žádost údaje nezbytné pro uplatnění práva poškozeného na plnění, pak:
Právo pojistitele vůči pojištěnému na náhradu toho, co za něj plnil z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je upravena v:
Pokud pojištěný předal řízení vozidla osobě pod vlivem omamné látky v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Pokud v případě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla převyšuje součet nároků uplatněných více poškozenými sjednaný limit pojistného plnění při újmě způsobené škodou na věci:
Nárok na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uplatňuje:
Srazí-li řidič vozidla psa ve vlastnictví třetí osoby a za vzniklou újmu odpovídá, pak náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete:
Škoda vzniklá odcizením věci se z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
V případě zásahu jednotek hasičů u dopravní nehody pojistitel z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla osoby odpovídající za náhradu újmy:
V případě újmy způsobené provozem tuzemského vozidla na území jiného členského státu se rozsah pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Od zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se smluvní strany v pojistné smlouvě:
Zamítne-li pojistitel nárok uplatněný poškozeným vůči pojistiteli z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Pokud pojistitel v pojištění odpovědnosti nesplní svou povinnost ukončit šetření pojistné události v zákonné lhůtě:
Limit pojistného plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pro újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením nejméně ve výši 35 000 000 Kč na každého zraněného nebo usmrceného:
Nároky na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se:
Přímý nárok poškozeného na pojistné plnění vůči pojistiteli v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vychází ze:
Má pojištěný právo, aby za něho pojistitel uhradil z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nárok na náhradu nákladů, vynaložených na zdravotní péči, poskytnutou poškozenému, hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, tedy nárok uplatněný podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění zdravotní pojišťovnou?
Jaké minimální pojistné limity musí být sjednány v pojistné smlouvě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Jakmile pojistitel skončil šetření nutné k zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit, je plnění pojistitele splatné do:
Vyberte pravdivé tvrzení z níže uvedených možností. Pokud pojištěný řídil vozidlo pod vlivem alkoholu a odpovídá za způsobenou újmu, vzniklou při dopravní nehodě, pak pojistitel z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Právo na pojistné plnění z pojistné události v havarijním pojištění vozidel se promlčí v promlčecí lhůtě:
U pojištění odpovědnosti z provozu vozidla platí pro sjednaný limit pojistného plnění při újmě vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením následující:
Ve kterém z uvedených případů vyplatí pojistitel z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojistné plnění na náhradu škody?
V případě střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby, se újma způsobená této osobě hradí z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pouze tehdy:
Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích tím, že provozoval vozidlo:
Pojistitel za pojištěného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nehradí:
Provozem motorového vozidla byla způsobena škoda poškozením a zničením věcí dvěma poškozeným. Do jaké maximální výše může pojistitel z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vyplatit poškozeným plnění z jedné škodné události na úhradu újmy vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, pokud je v pojistné smlouvě sjednán limit pojistného plnění 45 000 000 Kč?
V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla byl sjednán limit pojistného plnění na náhradu újmy na zdraví nebo usmrcením ve výši 35 000 000 Kč. Provozem vozidla, k němuž bylo pojištění sjednáno, byla způsobena smrt chodce. Nárok na pojistné plnění (odškodnění pro případ usmrcení) uplatnily 3 oprávněné osoby (poškození). Jakou částku může pojistitel na pojistná plnění pro všechny oprávněné v součtu vyplatit?
Pojištěný má sjednáno havarijní pojištění vozidla jako pojištění škodové s pojistnou částkou 650 000 Kč, která odpovídá pojistné hodnotě vozidla v době vzniku škodné události. Při škodné události vznikla pojištěnému škoda na vozidle, jejíž výše byla po provedeném šetření pojistitele určena na 234 000 Kč. Jaká bude výše pojistného plnění, když byla v pojistné smlouvě sjednána odčetná spoluúčast v rozsahu 5 % škody, nejméně však 5 000 Kč?
V jaké lhůtě je pojistitel povinen vystavit potvrzení o škodném průběhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na základě žádosti pojistníka?
Pojistitel při stanovení výše pojistného v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zohledňuje celkový předchozí škodný průběh pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Kdo vede databázi údajů pro zohledňování bezeškodního průběhu v pojištění odpovědnosti z provozu vozidel?
Kdo může vydat potvrzení o škodném průběhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Co se rozumí pod pojmem rozhodná doba v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Upravuje právní předpis pro pojištění motorových vozidel jednotný systém bonus/malus?
Omezuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, délku doby rozhodné pro zohlednění bezeškodného průběhu pojištění pro slevu na pojistném (bonus) za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Co se rozumí pod pojmem malus v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Co se rozumí pojmem bonus v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Asistenční služby sjednané s pojištěním motorového vozidla:
Je předmětem plnění z asistenčních služeb v pojištění motorových vozidel poskytnutí náhradního vozidla?
Jaké je telefonní číslo Linky pomoci řidičům?
Vyberte z níže uvedených možností pravdivé tvrzení týkající se povinnosti vlastníka mít ve vozidle jako součást povinné výbavy vozidel náhradní kolo a příslušenstvím nutné k jeho výměně. Náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně:
Jakou funkci plní Nehodové centrum pojišťoven?
Je podle zákona omezen okruh vozidel, k nimž lze sjednat asistenční služby?
Je možné omezit územní platnost asistenčních služeb k pojištění motorových vozidel na území České republiky?
Jaký je územní rozsah havarijního pojištění vozidla?
Co je v havarijním pojištění spoluúčast?
Co je obvyklá cena vozidla?
Měl by se pojišťovací zprostředkovatel dotazovat klienta při vstupu do havarijního pojištění na doplňkovou, případně nadstandardní výbavu vozidla?
Jaký postup stanovuje právní předpis v případě nalezení odcizeného vozidla, za které již bylo vyplaceno oprávněné osobě pojistné plnění z titulu odcizení v rámci havarijního pojištění?
Pro jaké kategorie vozidel je možné sjednat havarijní pojištění?
Vyberte, které z níže uvedených tvrzení o zániku havarijního pojištění vozidla je správné:
Při dopravní nehodě vznikla na vozidle, pojištěném v rámci havarijního pojištění, škoda ve výši 130 000 Kč. Obvyklá cena pojištěného vozu je 480 000 Kč. V jaké výši vyplatí pojistitel pojistné plnění, pokud byla sjednána odčetná spoluúčast ve výši 3 % ze vzniklé škody, minimálně však 3 000 Kč?
Jestliže začalo být vozidlo používáno během trvání pojištění k jinému, rizikovějšímu účelu, než je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistník platil pojistné ve stále stejné výši, je pojistitel oprávněn:
Ukládá zákon v havarijním pojištění povinnost pojistitele zohlednit předcházející bezeškodní průběh při stanovení výše pojistného?
Z havarijního pojištění pojistitel hradí:
V jaké lhůtě je pojistitel povinen vydat pojistníkovi na jeho písemnou žádost potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a o jeho škodném průběhu:
Je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla povinným pojištěním:
Podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, se za vozidlo nepovažuje:
Zelenou kartu, jako mezinárodní osvědčení prokazující uzavření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, vydá pojistitel:
Jestliže při sjednání pojištění odpovědnosti za újmu z provozu vozidla nejsou známy některé údaje o vozidle, aniž by tím byla znemožněna identifikace vozidla, je pojistník povinen sdělit chybějící údaj pojistiteli ve lhůtě:
Podle zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla jsou některé instituce či jejich složky za určitých podmínek zproštěny povinnosti uzavřít k jimi provozovaným vozidlům pojištění odpovědnosti. Která z níže uvedených institucí či složek tuto výjimku nemá?
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla se vztahuje:
Z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má pojištěný právo, aby za něj pojistitel poskytl poškozenému plnění na náhradu újmy, způsobenou ublížením na zdraví nebo smrtí, v rozsahu a ve výši podle:
Právo pojištěného na poskytnutí pojistného plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na náhradu nákladů spojených s právním zastoupením poškozeného v případě způsobení škody na věci není podmíněno:
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla musí být sjednáno tak, aby platilo na území členských států Evropské unie, států tvořících Evropský hospodářský prostor a států, jejichž seznam se stanoví:
Poškozený je při uplatnění nároku za újmu způsobenou při dopravní nehodě povinen předložit pojistiteli společný záznam o dopravní nehodě v souvislosti:
Co nepatří mezi živelní pojistná nebezpečí v pojištění motorových vozidel?
V pojištění motorových vozidel je pojistným nebezpečím pro případ odcizení:
Z pojistné události způsobené na pojištěném vozidle v důsledku střetu se zvěří se oprávněné osobě vyplatí pojistné plnění z:
Pojistným nebezpečím v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je povinnost nahradit újmu:
Pojistným nebezpečím v havarijním pojištění je:
Proti jakým pojistným nebezpečím lze sjednat pojištění zavazadel přepravovaných ve vozidle?
Pojištění vozidla pro případ pojistného nebezpečí vandalismu se vztahuje na:
Které z uvedených pojistných nebezpečí nemůže být příčinou pojistné události v havarijním pojištění vozidla:
Pojistné nebezpečí odcizení v pojištění vozidla:
Pojistné nebezpečí „živelní událost“ nebo „živel“ zahrnuje v pojištění motorových vozidel:
Připojištění skel vozidla se vztahuje na následující pojistná nebezpečí:
Co se rozumí připojištěním GAP?
Je připojištění u pojištění motorových vozidel zákonné pojištění?
Musí se územní platnost doplňkového připojištění shodovat s územní platností hlavního pojištění?
Platí i pro doplňková připojištění povinnost uvádět v pojistce, kdo jsou oprávněné osoby nebo způsob, jakým budou určeny?
K jakému pojištění se sjednává připojištění přímé likvidace?
Co znamená připojištění přímé likvidace k pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Jaké pojištění se nesjednává formou připojištění k pojištění motorových vozidel?
Pro jak staré vozidlo je možné sjednat tzv. připojištění GAP?
Podle občanského zákoníku může být pojištěným v připojištění úrazu, sjednanému k pojištění osobního vozidla:
Co může být předmětem pojištění u připojištění pro případ odcizení vozidla?
Jaké plnění z úrazového pojištění vyplatí pojistitel v případě, kdy úraz vznikl v důsledku jednání pojištěného, kterým si úmyslně ublížil na zdraví a způsobil dopravní nehodu?
Jaké plnění z úrazového pojištění vyplatí pojistitel v případě, kdy úraz pojištěného vznikl v důsledku, že pojištěný požil alkohol a způsobil dopravní nehodu?
Do kdy nejpozději musí pojištěný uplatnit nárok na plnění z úrazového pojištění, aniž by mohlo být namítnuto jeho promlčení?
Jak se stanoví plnění z pojištění trvalých následků úrazu, které je sjednáno jako pojištění obnosové?
Jaké pojistné plnění z úrazového pojištění řidiče vozidla vyplatí pojistitel v případě, kdy pojištěný způsobil nehodu pod vlivem marihuany?
V jakém případě je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění z úrazového pojištění řidiče vozidla?
Jaké údaje o pojištěných osobách musí být uvedeny v pojistné smlouvě, sjednává-li pojistník k pojištění motorových vozidel úrazové pojištění přepravovaných osob?
Pojistné plnění z pojištění úrazu, pokud je sjednáno jako obnosové, lze vyplatit:
Více správných odpovědí
3 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
V případě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla obsahuje pojistná smlouva vždy:
Pojištění odpovědnosti podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, zaniká:
Pojištění odpovědnosti podle zákona č. 168/1999 Sb, o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zaniká také:
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem více vozidel může jednou pojistnou smlouvou legálně a platně sjednat:
Pojistník uzavřel pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Pojistná smlouva neobsahuje žádné smluvní ujednání odchylné od zákonné právní úpravy pojištění. Pojistník může sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla vypovědět:
Jaké náležitosti musí obsahovat pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.?
Podle zákona 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla má pojistitel proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný:
Osoba povinná k náhradě újmy z dopravní nehody má sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a současně má sjednáno obnosové úrazové pojištění všech osob cestujících ve vozidle. Pojistné plnění z úrazového pojištění:
V případě, že je v rámci jedné pojistné smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zároveň havarijní pojištění vozidla, pak lze územní rozsah pojištění stanovit následovně:
Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla pojistitel nehradí:
Lze pojistnou smlouvou o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla platně sjednat výluky z pojištění, omezující nároky poškozeného, vyplývající z práva na náhradu újmy z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Vyberte, na jaké účely se mohou použít prostředky z Fondu zábrany škod:
V souvislosti s členstvím v Radě kanceláří, která zastřešuje instituce systému zelené karty, Česká kancelář pojistitelů:
Česká kancelář pojistitelů:
Garanční fond se tvoří:
Náhradní plnění z Garančního fondu poskytne Česká kancelář pojistitelů, jestliže:
Z Garančního fondu České kanceláře pojistitelů lze vyplatit plnění:
Výzva k zaplacení příspěvku do Garančního fondu za nepojištěné vozidlo musí obsahovat:
Vyberte, na jakém území platí pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.:
K jakému tuzemskému vozidlu vydá pojistitel oprávněný provozovat na území České republiky pojištění odpovědnosti z provozu vozidla po uzavření pojistné smlouvy zelenou kartu:
Které údaje o zelené kartě sděluje pojistitel České kanceláři pojistitelů?
Záznam o dopravní nehodě musí obsahovat:
V kterých případech nestačí při dopravní nehodě sepsat společný záznam o dopravní nehodě, ale dopravní nehoda se musí neprodleně ohlásit policistovi:
Záznam o dopravní nehodě je formulář:
Kdy nastává v havarijním pojištění vozidla tzv. totální škoda:
V případě, že vozidlo, které podléhá registraci, zanikne (dojde k totální škodě), pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zanikne:
Která z uvedených kritérií jsou rozhodující pro stanovení, zda se v pojištění motorových vozidel jedná o parciální nebo totální škodu:
Vyberte, které z níže uvedených tvrzení je správné. V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má pojistitel proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že:
V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má pojistitel proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že:
Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích tím, že provozoval vozidlo:
V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má pojištěný právo, aby za něj pojistitel poškozenému uhradil:
Pojistitel z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uhradí s pojistnou událostí spojené, uplatněné a prokázané nároky na náhradu:
Jaká podmínka musí být splněna, aby pojistitel poskytl pojistné plnění poškozenému z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Mezi nároky z újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením, které jsou hrazeny z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, patří:
Česká kancelář pojistitelů poskytuje z Garančního fondu poškozenému:
Je pojistitel oprávněn odmítnout pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidel?
Z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má pojištěný právo, aby za něj pojistitel poškozenému uhradil:
Pojistitel je povinen provést šetření škodné události bez zbytečného odkladu. Ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je pojistitel povinen:
Vozidlem, které je předáno do opravy, je při zkušební jízdě technikem způsobena škoda na jiném zaparkovaném vozidle. Škodu na tom zaparkovaném vozidle lze řešit:
Jaká škodná událost má v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla význam při zohlednění škodného průběhu pojištění pro stanovení slevy na pojistném (bonus), nebo přirážky k pojistnému (malus):
Při zohlednění předchozího škodného průběhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pro stanovení výše přirážky k pojistnému (malus) za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se nepřihlíží:
Tuzemský pojistitel, pokud je mu předloženo potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla od zahraničního pojistitele, je povinen:
Kam se má klient obrátit, když chce využít asistenční službu v souvislosti s pojištěním odpovědnosti za škodu z provozu vozidla nebo havarijním pojištěním?
Co je zpravidla předmětem plnění z asistenčních služeb v pojištění motorových vozidel:
Havarijní pojištění vozidla dle občanského zákoníku zaniká (vyberte, která z níže uvedených tvrzení o zániku havarijního pojištění vozidla jsou pravdivá):
Havarijní pojištění vozidla je:
Které z níže uvedených parametrů jsou zohledňovány pojistiteli při stanovení výše pojistného v havarijním pojištění vozidla:
Která z uvedených tvrzení o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jsou pravdivá?
V jakém případě musí mít provozovatel vozidla, které nepodléhá povinnosti zápisu do registru silničních vozidel, sjednáno pojištění odpovědnosti z jeho provozu?
Dojde-li při dopravní nehodě ke zranění osoby, jsou její účastníci povinni:
Jestliže se vlastník silničního vozidla rozhodne požádat o jeho vyřazení z provozu, je povinen spolu s žádostí:
Za účelem jízdy dosud neregistrovaného silničního vozidla z místa prodeje do místa registrace je možno na pozemní komunikaci provozovat pouze vozidlo:
Pojištění zavazadel a přepravovaných věcí v pojištění motorových vozidel:
Mezi pojistná nebezpečí pojištění vozidla patří:
Nastane-li v pojištění vozidla pojistná událost způsobená pojistným nebezpečím (z pojistného nebezpečí) odcizení, za kterou pojišťovna poskytla pojistné plnění, a zjistí-li pojistník nebo jiná oprávněná osoba po pojistné události, že odcizené pojištěné vozidlo bylo nalezeno:
Jaká doplňková pojištění nebo služby lze sjednat k pojištění motorových vozidel?
K jakému pojištění je možné sjednat připojištění skel motorového vozidla?
K jakému pojištění lze sjednat připojištění pro případ střetu vozidla se zvěří?
Pokud pojištěnému způsobí úraz jiná osoba, pojištěný má právo uplatnit:
Jak se mohou projevit trvalé následky úrazu?
Jaké pojistné plnění poskytne pojistitel z pojištění úrazu v případě, kdy pojištěný řidič zemře při nehodě, kterou způsobil pod vlivem alkoholu?

IV. Tematické oblasti pro distribuci neživotního občanského pojištění

a) regulace distribuce neživotního občanského pojištění

1. právní předpisy z oblasti distribuce neživotního občanského pojištění (zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97)

Jedná správná odpověď
1 otázka
min 1 otázka
max 1 otázka
Právní úprava distribuce neživotního občanského pojištění je obsažena:
Distribuce neživotního pojištění se v České republice řídí:
Kterým zákonem byla do českého právního řádu zavedena směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/97 o distribuci pojištění?
Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, je účinný od:
Určením cílového trhu se ve smyslu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358, kterým se doplňuje směrnice o distribuci pojištění, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění (tzv. nařízení POG), rozumí:
Informace o pojistném produktu se v případě produktů neživotního pojištění poskytují v podobě standardizovaného informačního dokumentu nazvaného:
Speciální právní úpravu pojištění pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla nalezneme:
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla patří mezi pojištění:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se na neživotní občanské pojištění:
Pro neživotní pojištění je důležitý význam pojmu „věc“. Vyberte správnou definici pojmu věc podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku:
Tvůrci produktů neživotního pojištění jsou povinni vypracovat informační dokument o pojistném produktu (tzv. IPID), který má zákazníkovi poskytnout snadno čitelné, pochopitelné a porovnatelné informace o pojistném produktu. Od grafické podoby tohoto dokumentu, která je uvedena v příloze příslušného evropského nařízení, se tvůrce pojistného produktu:
Co musí vždy obsahovat informační dokument o pojistném produktu, který musí obdržet zákazník v případě neživotního pojištění?

c) principy a fungování neživotního občanského pojištění

1. členění pojištění majetku 2. podmínky vzniku a zániku neživotního občanského pojištění 3. společné znaky pojištění majetku 4. typy výluk 5. pojištění nemovité věci 6. pojištění domácnosti 7. pojištění právní ochrany 8. všeobecné pojištění odpovědnosti (pojištění občanské odpovědnosti) 9. úrazové pojištění 10. pojištění nemoci 11. pojistná nebezpečí v neživotním občanském pojištění 12. asistence 13. připojištění (např. cestovní pojištění a s ním spojené asistenční služby) 14. nároky z neživotního občanského pojištění 15. pojistné plnění z neživotního občanského pojištění 16. vztah neživotního občanského pojištění a životního pojištění

Jedná správná odpověď
16 otázek
min 1 otázka
max 1 otázka
Pro krytí škod způsobených pojištěnému vichřicí či krupobitím na střeše přechodně nebo sezónně obývané chaty či chalupy z níže uvedených možností zvolíte:
Pro krytí škod způsobených pojištěnému požárem na movitých předmětech, které tvoří zařízení přechodně obývané chaty či chalupy, z níže uvedených možností zvolíte:
Pro krytí škod na movitých předmětech, které tvoří soubor zařízení trvale obývané domácnosti, je určeno:
Pro krytí škod způsobených pojistnou událostí na rodinném domě i jeho vnitřním vybavení je třeba sjednat:
Zájemce o pojištění žije v pronajatém bytě. Pro krytí škod způsobených pojistnou událostí na jeho vlastním nábytku a dalším vybavení je třeba sjednat:
Pojištění domácnosti se vztahuje:
Lze pojistit rozestavěný rodinný dům před jeho dokončením?
V pojištění pro případ odcizení pojistitel:
Rodinný dům patří do společného jmění manželů. Kdo je v majetkovém pojištění tohoto rodinného domu pojištěným?
Pojem bytová jednotka označuje:
Bytové spoluvlastnictví, založené vlastnictvím jednotek, může vzniknout:
Které z uvedených pojištění patří do pojištění majetku?
Jakou formu musí splňovat pojistná smlouva, kterou je sjednáno neživotní občanské pojištění?
Kdy vzniká pojištění?
Jaký je důsledek nesplnění povinnosti pojistitele upozornit zájemce o pojištění na nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním?
Ve kterém z níže uvedených případů je možné vypovědět pojistnou smlouvu pojistitelem nebo pojistníkem?
Pojištění zaniká výpovědí podanou po oznámení vzniku pojistné události. Do kolika měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události lze pojištění vypovědět?
Kdy u pojistné smlouvy sjednané v režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. zaniká pojištění pro neplacení pojistného?
Pojištění zaniká odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy. Za jakých podmínek může pojistitel od pojistné smlouvy odstoupit?
Pojištění, které se vztahuje k majetku a které je sjednané v režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zaniká z důvodu změny vlastnictví pojištěného majetku dnem:
Pojištění odpovědnosti, které souvisí s vlastnickým právem, zaniká:
V jaké lhůtě musí být přijata nabídka pojištění, aby došlo k platnému uzavření pojistné smlouvy, pokud není v nabídce žádná lhůta určena?
Pro změnu již uzavřené pojistné smlouvy platí z hlediska přijetí nabídky změny:
Pojem „majetek“ v právním smyslu označuje:
Horní hranice pojistného plnění se v pojištění majetku určí pojistnou částkou tehdy:
V jaké výši má správně pojistník navrhnout pojistnou částku v pojištění majetku, pokud je pojistná hodnota známa a zároveň si smluvní strany neujednaly v pojistné smlouvě jinak? Ve výši, která odpovídá:
Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, vztahuje se horní hranice pojistného plnění:
Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, podílí se oprávněná osoba na újmě vzniklé v důsledku pojistné události:
Pojistitel vyplatil pojistné plnění z pojistné smlouvy, která se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., za ztracený nebo odcizený majetek. Následně je tento majetek nalezen. Jaké to má důsledky?
Převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku, jde o:
Dům je pojištěn na pojistnou částku 3 000 000 Kč. V době vzniku pojistné události je zjištěno, že pojistná hodnota domu je ve skutečnosti 4 000 000 Kč. Újma vzniklá v důsledku pojistné události činí 100 000 Kč. Určete výši pojistného plnění (neuvažujte spoluúčast):
Je-li pojištěna hromadná věc nebo soubor věcí, vztahuje se pojištění:
Týž pojistný zájem je pojištěn proti témuž pojistnému nebezpečí a pro tutéž dobu u několika pojistitelů. Je-li sjednáno více pojištění (uzavřeno více pojistných smluv) proti témuž pojistnému nebezpečí a pro totéž období, kdy souhrn pojistných částek přesahuje pojistnou hodnotu pojištěného majetku nebo souhrn limitů pojistného plnění přesáhne skutečnou výši vzniklé škody, vzniká:
Promlčecí dobu práva na pojistné plnění v majetkovém pojištění:
Výluky z pojištění, aby byly platně sjednány, musí být vymezeny:
Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na újmu:
Pojištění občanské odpovědnosti se nevztahuje na škody způsobené pojištěným:
Mezi standardní výluky z pojištění nemovité věci patří:
Běžné výluky z neživotního pojištění:
„Co není vyloučeno, je pojištěno“ je princip pojištění používaný v pojištění domácnosti např. v pojištění skel. Jak se tento princip pojištění obecně nazývá?
Pokud při uzavírání pojistné smlouvy pojistník uvedl nižší pojistnou hodnotu pojišťovaného majetku, než ve skutečnosti je, pojistitel:
Výluka uvozená slovy: „Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, ...“ je výlukou:
Pokud výluka z pojištění obsahuje nejednoznačné pojmy nebo její obsah je možné vyložit více různými způsoby:
Jak se nazývá veřejný seznam, do kterého se zapisují nemovitosti?
Je vyloučeno pojistit i rozestavěnou stavbu nebo stavbu v rekonstrukci?
Za součást rodinného domu, tedy věc, na niž se bude pojištění nemovitosti vztahovat, se považuje:
Může pojistník sjednat pojištění na cizí nemovitost s plněním ve vlastní prospěch (pojistník bude v pojistné smlouvě uveden jako oprávněná osoba)?
Může občan sjednat pojištění cizí nemovitosti, ve které bydlí (tak, aby oprávněnou osobou byl vlastník nemovitosti)?
Pokud vlastník pojištěnou nemovitost prodá, pojištění nemovitosti podle zákona zaniká:
Nemovitá věc (stavba) jako individuálně určená věc, kterou lze pojistit pojištěním majetku, vznikne:
V pojištění nemovitosti je pojištěným:
Stavba jako předmět pojištění nemovitosti zanikne:
U pojištění nemovitosti, k níž je zřízeno zástavní právo, má povinnost hradit pojistné:
Více nemovitostí na různých místech České republiky lze pojistit:
Může se pojištění domácnosti vztahovat i na věci uložené mimo obytné místnosti?
Pojištění domácnosti je pojištění:
V domácnosti pojištěného došlo k poškození vybavení domácnosti v důsledku úniku vody z bytu souseda, který za vznik škody odpovídá. Pojišťovna škodu uhradila z pojištění domácnosti, které měl uzavřeno pojištěný. Může následně pojišťovna uplatnit regres (postih) vyplaceného plnění proti sousedovi?
Rozsah pojištění domácnosti je definován:
Pojistník si pronajal byt včetně vybavení, které je ve vlastnictví pronajímatele. Může pojistník uzavřít majetkové pojištění vybavení bytu s pojistným plněním ve svůj vlastní prospěch?
Asistenční služby:
Může občan platně bez souhlasu souseda, s nímž není v žádném právním vztahu, sjednat majetkové pojištění jeho domácnosti?
Pokud dojde v době trvání pojištění domácnosti k pořízení dalšího či nového vybavení:
Pokud je pojištěna majetkově soukromá sbírka obrazů (jako soubor majetku) jako zlomkové pojištění, pojistitel v případě pojistné události z hlediska horní hranice pojistného plnění posuzuje:
Pokud dojde k pojistné události z pojištění domácnosti a oprávněná osoba nemá k dispozici pořizovací doklady ke zničeným věcem:
Pokud oprávněná osoba při oznámení pojistné události z pojištění domácnosti uvede nepravdivě rozsah pojistné události, tedy označí jako poškozené věci, které se v domácnosti nenacházely, pojistitel:
Cennosti a starožitnosti, které se v pojištění domácnosti vymykají svou cenou a svým množstvím standardní výbavě, pokud jsou pojištěny, jsou kryty v základním pojištění domácnosti jen do výše:
Vztahuje se pojištění domácnosti na škodu, kterou způsobí pojištěný návštěvě poškozením jejího mobilního telefonu?
Pojištění právní ochrany je určeno:
Na co se pojištění právní ochrany nevztahuje:
Druhem pojistného produktu právní ochrany je:
V pojištění právní ochrany:
Smlouvu o rozhodci pro řešení sporů, které vyplývají z pojištění právní ochrany:
Pojištění právní ochrany lze sjednat:
V jakých z uvedených právních předpisů je právně zakotveno pojištění právní ochrany?
Co je předmětem pojištění právní ochrany?
Bude-li pojištění právní ochrany ujednáno ve smlouvě uzavřené pro více pojistných nebezpečí (sdružená pojistná smlouva), pak:
Pojištění právní ochrany se:
Pojištěného nemůže u soudu v jeho právní věci, která je předmětem pojištění právní ochrany, zastupovat:
Výši pojistného v pojištění občanské odpovědnosti ovlivňuje:
Pojištění odpovědnosti patří mezi pojištění:
Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na škody vzniklé:
Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou:
V pojištění občanské odpovědnosti:
Pojistitel v pojištění občanské odpovědnosti:
Pokud zaměstnanec způsobí škodu zaměstnavateli z nedbalosti zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním a za předpokladu, že ji zaměstnanec nezpůsobil úmyslně nebo v opilosti, popř. pod vlivem návykových látek, nesmí výše požadované náhrady škody u zaměstnance přesáhnout částku rovnající se výši:
Pokud se pojistná smlouva pojištění odpovědnosti z výkonu povolání vztahuje na všechny formy pracovních smluv uzavřených podle zákoníku práce, pojištění se nevztahuje na činnost konanou na základě?
Majitel psa odjel na dovolenou. O jeho psa se po tu dobu stará jeho sestra. Pes se podhrabe, uteče z její zahrady a způsobí pád cyklisty. Kdo má povinnost nahradit způsobenou újmu?
Z hlediska časového rozsahu pojištění občanské odpovědnosti může být podstatným (nebo podstatnými)?
Pokud zaměstnanec způsobí při plnění pracovních povinností újmu na zdraví jinému zaměstnanci, odškodnění bolesti poškozenému zaměstnanci se poskytne z:
Zaměstnanec při pracovním jednání nepozorností polil obchodního partnera horkou kávou. Zaměstnavatel poškozenému obchodnímu partnerovi odškodnil utrpěnou bolest a poškození oblečení a vůči zaměstnanci nyní požaduje náhradu škody. Z pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli:
Pokud škodu způsobí více osob, přičemž pojištěna pro případ odpovědnosti je pouze jedna z nich (přičemž nejsou dány žádné důvody zvláštního zřetele hodné):
Může pojistitel z pojištění občanské odpovědnosti ujednat s poškozeným, že mu poskytne jednorázovou výplatu pojistného plnění, kterou se vyrovnají veškerá již vzniklá i budoucí práva, jde-li o práva s povahou opakovaného plnění (např. náhrada ztráty na výdělku nebo náklady na výživu pozůstalých)?
Pojistitel vyplatil poškozenému pojistné plnění za újmu, kterou mu pojištěný způsobil pod vlivem alkoholu. Může pojistitel po pojištěném požadovat náhradu toho, co za něj plnil?
Z úrazového pojištění se neposkytuje pojistné plnění za:
Pokud došlo k úrazu pojištěného v souvislosti s činem, pro který byl pojištěný uznán vinným úmyslným trestným činem, pak má pojistitel právo:
Pokud došlo k trvalým následkům úrazu následkem toho, že pojištěný požil alkohol nebo požil návykovou látku nebo přípravek takovou látku obsahující, může pojistitel snížit pojistné plnění až na jednu:
V jaké situaci je pojistitel z úrazového pojištění povinen poskytnout pojistné plnění?
Délka promlčecí lhůty u práva na pojistné plnění v případě úrazového pojištění činí:
Pojistné plnění u pojištění trvalých následků úrazu u úrazového pojištění sjednaného jako obnosové pojištění je pojistitelem určeno:
Pojištění úrazu lze sjednat jako pojištění:
Běžně placené úrazové pojištění pojistitel:
Pojištění úrazu je pojištěním:
Výši pojistného za jednotlivá rizika nemůže ovlivnit:
Pojistné plnění z úrazového připojištění:
V případě úrazového pojištění má:
V úrazovém pojištění je pojistnou událostí:
Koho, resp. co lze pojistit pro případ nemoci?
Pojištění pro případ nemoci může být sjednáno:
Pokud není v pojistné smlouvě o pojištění pro případ pracovní neschopnosti jasně definováno, co je to pracovní neschopnost, pak:
Možnou příčinou vzniku pojistné události v pojištění pro případ nemoci není:
Čekací doba v pojištění pro případ hospitalizace:
Promlčecí lhůta práva na pojistné plnění z pojištění nemoci:
Počátek běhu maximální možné čekací doby, kterou lze v pojištění pro případ nemoci ujednat, je vázán ke dni:
Pojistné plnění z pojištění pro případ nemoci je poskytováno:
Jaký je princip pojištění na vyjmenovaná pojistná nebezpečí:
All risks pojištění se vztahuje na:
Zkratka FLEXA v neživotním pojištění se používá pro:
Pojištění majetku pro případ odcizení se vztahuje na:
Živelními nebezpečími se rozumí nebezpečí přímých škod na majetku, způsobených živelnou událostí, jako např.:
Vztahuje se pojištění budovy obvykle na škody vzniklé v důsledku válečných událostí?
Které pojistné nebezpečí nepatří mezi živelní rizika?
Pokud pojistné podmínky obsahují výluku na pojistné nebezpečí odcizení (pohřešování) věci, která z uvedených škod nebude touto výlukou dotčena?
Z jakého pojistného nebezpečí jsou kryty škody způsobené v pojištěné domácnosti vodou vytékající z rozbité klimatizace?
Co se rozumí repatriací?
Co se rozumí pojmem lékařská asistence?
Co se obvykle rozumí technickou asistencí v občanském majetkovém pojištění?
Právní asistencí v cestovním pojištění se obvykle rozumí:
Co není předmětem lékařské asistence v rámci cestovního pojištění?
Pojem asistence nebo asistenční služby se nepoužívá v souvislosti s:
Rozsah poskytovaných asistenčních služeb je stanoven:
Jsou-li z pojištění poskytovány asistenční služby, pak nemusí pojistná smlouva obsahovat:
Může být poskytnutí pojistného plnění podmíněno využitím asistenčních služeb?
Co není předmětem lékařské asistence?
Právní asistencí není:
K čemu slouží pojištění léčebných výloh v cestovním pojištění?
Co je cestovní pojištění?
Pojištění zavazadel v rámci cestovního pojištění se vztahuje:
Pojištění přerušení cesty v rámci cestovního pojištění kryje:
Pojištění zrušení cesty v rámci cestovního pojištění kryje:
Existuje povinnost uzavřít cestovní pojištění při cestách do zahraničí?
Jakým typem pojištění lze pokrýt škodu, kterou způsobí pojištěný na majetku jiné osoby při svém pobytu v zahraničí?
Co není předmětem pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění?
Jaké pojištění se nesjednává v rámci cestovního pojištění?
Pojištění extrémních sportů v rámci cestovního pojištění podle občanského zákoníku:
Pojištěním pro případ zrušení zájezdu se v rámci cestovního pojištění rozumí:
Cestovní pojištění:
Územní platnost cestovního pojištění:
Co je předmětem pojištění domácnosti?
Vztahuje se pojištění domácnosti na škody vzniklé na vedlejších stavbách?
Vztahuje se pojištění domácnosti i na movité věci, které pojištěný nabyl za dobu trvání pojištění?
Co nelze zařadit s ohledem na povahu věcí do předmětu pojištění domácnosti?
Z pojištění občanské odpovědnosti má podle zákona právo na pojistné plnění:
Z jakého typu pojištění jsou kryty újmy, které způsobí občan při návštěvě nákupního centra a u kterých mu vznikla povinnost k jejich náhradě?
Kdo stanovuje pojistnou částku v případě pojištění majetku?
V jaké výši by měla být správně nastavena pojistná částka v rámci pojištění majetku?
Pokud pojistitel zjistí, že pojistná událost byla vědomě oznámena v širším rozsahu, než nastala, má právo na náhradu nákladů na šetření takto nepravdivě sdělených či zamlčených skutečností. Jedná se o:
Při určení opotřebení nemovitosti (zděného rodinného domu) pojištěné na časovou cenu se při běžné údržbě za dobu životnosti nemovitosti považuje:
Při určení míry opotřebení nemovitosti pojištěné na časovou cenu lineární metodou činí nejvyšší možná míra opotřebení:
Při pojištění nemovitosti na časovou cenu je nejpřesnějším způsobem stanovení míry opotřebení nemovitosti:
Pojistník má právo odstoupit od pojistné smlouvy neživotního pojištění uzavřené formou obchodu na dálku:
Co je to přepojištění?
Pokud je pojištěná věc zastavena, pojistitel poskytne pojistné plnění zástavnímu věřiteli, pokud je mu existence zástavního práva oznámena:
V případě pojistné události na věci, která je zastavena (a zástavní právo bylo pojistiteli řádně a včas oznámeno či prokázáno), poskytne pojistitel pojistné plnění následovně:
Zaměstnanec má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. Pokud zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu úmyslně, podle zákona je povinen nahradit škodu:
Jednorázovou náhradu za práva s povahou opakovaného plnění lze z pojištění odpovědnosti poskytnout na základě:
Pokud se pojistitel s poškozeným (a se souhlasem pojištěného) shodnou na jednorázové náhradě, pokud se jedná o práva s povahou opakovaného plnění, z pojištění odpovědnosti:
Může pojistitel od pojistného plnění z pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli odečíst sjednanou spoluúčast pojištěného?
Může pojistitel v pojištění občanské odpovědnosti uplatnit sjednanou výluku z pojištění?
Pokud je pojištěna občanská odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví nemovitosti a v době trvání pojištění dojde ke změně vlastnictví, nicméně tato změna není pojistiteli dosud oznámena, v případě pojistné události podle zákona pojistitel:
Může pojistitel od pojistného plnění z pojištění občanské odpovědnosti odečíst dlužné pojistné z předmětné pojistné smlouvy?
Stanovuje právní úprava pojistiteli povinnost poskytnout oprávněné osobě pojistné plnění z pojistných událostí nastalých v době přerušení pojištění?
Pojistník uzavřel pojistnou smlouvu o pojištění nemovitosti ve prospěch třetí osoby, ve které není ani pojištěným ani oprávněnou osobou. Která z níže uvedených podmínek musí být vždy splněna, aby oprávněné osobě vzniklo z této pojistné smlouvy právo na pojistné plnění?
Která z následujících pojištění patří mezi neživotní pojištění?
Které z následujících oblastí pojištění nepatří mezi neživotní pojištění?
Lze neživotní pojištění sjednat jako pojištění obnosové?
Které z uvedených pojištění lze sjednat pouze jako pojištění obnosové?
Které z uvedených pojištění lze sjednat pouze jako pojištění škodové?
Která z následujících pojištění patří mezi odvětví životního pojištění?
U kterého z uvedených pojištění si nemohou smluvní strany zvolit, zda je sjednají jako pojištění škodové nebo jako pojištění obnosové?
Mezi neživotní pojištění patří:
Doplňkové pojištění k neživotnímu pojištění:
Co je hlavním rozlišovacím znakem jednotlivých pojistných odvětví životního a neživotního pojištění?
Více správných odpovědí
5 otázek
min 0 otázky
max 1 otázka
Jaké z níže uvedených pojištění doporučíte zájemci o pojištění, který uvádí, že je členem bytového družstva a majitelem družstevního podílu, se kterým se spojeno výlučné právo užívání bytu, ve kterém zároveň bydlí? Zájemce nechce spoléhat na pojištění sjednané bytovým družstvem.
Jaké pojištění doporučíte zájemci o pojištění, který je fyzickou osobou a uvádí, že je vlastníkem bytové jednotky v tzv. společenství vlastníků jednotek a v tomto bytě zároveň bydlí? Dům není pojištěn.
Která z uvedených pojištění patří do pojištění majetku?
Vyberte, které z následujících věcí jsou věcmi nemovitými:
V jakých případech lze podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. odmítnout plnění, aby toto odmítnutí mělo za následek zánik pojištění?
Ve kterých případech je pojistník oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy?
Určete, ve kterých z následujících případů pojištění zaniká:
Pojistná částka v pojištění majetku odpovídá pojistné hodnotě pojištěného majetku. Pojistná hodnota může být stanovena jako:
Zachraňovací náklady jsou účelně vynaložené náklady, které pojistník vynaložil:
Určete, ve kterých případech má pojistitel v pojištění majetku právo na náhradu toho, co vyplatil oprávněné osobě jako pojistné plnění (případně jako zachraňovací náklady):
Pojistitel nehradí z pojištění občanské odpovědnosti škody způsobené pojištěným:
Pokud je v případě škodné události naplněna výluka z pojištění, pojistitel:
Špatný technický stav nemovitosti z doby před uzavřením pojistné smlouvy může být podle okolností případu:
Nemovitými věcmi jsou dle občanského zákoníku:
Pokud dojde v občanském pojištění nemovitosti k pojistné události spočívající ve shoření a zřícení celého pojištěného domu, pak pojištění:
Pojištění nemovité věci lze (pokud se nejedná o pojištění velkého pojistného rizika) sjednat:
V pojištění nemovitosti, k níž je zřízeno zástavní právo, je pojistitel povinen přijmout pojistné od:
V pojistné smlouvě je možné pojištěnou nemovitost identifikovat:
Co bývá předmětem pojištění domácnosti?
V případě pojištění domácnosti je možné pojistnou hodnotu sjednat v:
Pojištěný v rámci rekonstrukce kuchyně nahradil starou, původní plechovou kuchyňskou linku novou, moderní linkou, včetně všech běžných spotřebičů. Které z následujících tvrzení o pojištění souboru věcí v domácnosti je pravdivé?
Pokud dojde v rámci pojištění domácnosti k vyplacení pojistného plnění za odcizené jízdní kolo a to je následně nalezeno:
Pokud si pojištěný sjednal pojištění domácnosti a následně se přestěhuje:
Mezi druhy pojištění právní ochrany lze řadit:
Jaká zvláštní pravidla musí pojišťovna při uplatňování práv z pojištění právní ochrany uplatňovat?
Na právo žádat pojistitele o uzavření rozhodčí smlouvy pro řešení sporů z pojištění právní ochrany musí být pojistník upozorněn:
Pojištění občanské odpovědnosti se:
Pojištění občanské odpovědnosti se z hlediska věcného rozsahu může vztahovat:
Z pojištění občanské odpovědnosti:
V případě náhrady újmy při ublížení na zdraví má poškozený právo na náhradu?
Definice úrazu je:
V případě úrazového pojištění ovlivňuje zařazení pojištěného dle míry podstupovaného rizika do rizikové skupiny:
Kdy se obvykle používají oceňovací tabulky pro určení výše pojistného plnění?
Které z uvedených pojištění lze zařadit pod pojištění nemoci?
Důvodem zániku pojištění pracovní neschopnosti může být:
Která pojistná nebezpečí patří mezi živelní?
Co ovlivňuje výši pojistného v rámci pojištění občanských staveb?
Která pojistná nebezpečí v rámci pojištění domácnosti patří mezi standardně pojistitelná?
Co bývá obvykle obsahem asistenčních služeb poskytovaných z pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění?
Co to jsou asistenční služby poskytované z cestovního pojištění?
Asistenční služby může poskytovat:
Která z uvedených pojištění lze sjednat v rámci cestovního pojištění?
Z pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění jsou hrazeny náklady na:
V rámci cestovního pojištění lze pojistit:
V rámci cestovního pojištění lze sjednat:
Pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění kryje náklady na:
Co lze zařadit s ohledem na povahu věcí do předmětu pojištění domácnosti?
Co může být předmětem pojištění staveb v rámci občanského majetkového pojištění?
Co není předmětem pojištění domácnosti:
Pro jaké budovy je možné sjednat občanské majetkové pojištění?
Pro poskytnutí pojistného plnění z pojištění občanské odpovědnosti za škodu způsobenou asistenčním psem, který byl svěřen zdravotně postiženému:
V případě, že je pojištěná nemovitost zastavena (vázne na ní zástavní právo), může pojistnou událost pojistiteli oznámit:
Pojistitel může při pojistné události namítat podpojištění v případě stanovení pojistné částky na:
Z pojištění občanské odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něj pojistitel nahradil poškozenému újmu, za kterou pojištěný odpovídá:
V případě, že škodu z pojištění občanské odpovědnosti způsobil pojištěný pod vlivem požití alkoholu:
V případě pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli je sjednáno, že se pojištění vztahuje také na ztrátu pracovního nářadí převzatého na základě písemného potvrzení. V jaké výši bude v takovém případě pojistné plnění poskytnuto (kromě omezení daného limitem pojistného plnění), pokud škoda není způsobena úmyslně:
V jaké výši bude poskytnuto pojistné plnění (kromě omezení daného limitem pojistného plnění) v případě pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, pokud dojde při plnění pracovních povinností k poškození pracovního nářadí převzatého zaměstnancem na základě písemného potvrzení.
V případě, že je pojištěná nemovitost zastavena, poskytne v případě pojistné události pojistitel pojistné plnění zástavnímu věřiteli, pokud je mu existence zástavního práva:
Z pojistného plnění vyplaceného z pojištění majetku zástavnímu věřiteli, pokud je zástava pojištěna, si zástavní věřitel může ponechat:
Pokud dojde k pádu květináče z okna a zranění kolemjdoucí osoby, v úvahu přichází z hlediska pojistného plnění z pojištění občanské odpovědnosti odpovědnost:
Které z uvedených pojištění lze sjednat pouze jako pojištění škodové?
Které z následujících pojištění může být sjednáno jako neživotní pojištění?
Jak se člení pojištění podle zákona o pojišťovnictví?

Případové studie

3 případové studie
38755 - Pan Vejvara požaduje pojištění na pojistnou částku 3 mil. Kč s tím, že banka sdělila, že takto jí to stačí. A ptá se, zda pojištění uzavřené na tuto pojistnou částku je v pořádku a nebude mít dopad na výši pojistného plnění pojistitele v případě pojistné události:
38755 - Pan Vejvara se ptá, zda může svoji povinnost pojistit bytovou jednotku uložit nájemní smlouvou nájemníkovi:
38755 - Pan Vejvara se zeptal, zda a do jaké výše mu pojistitel uhradí škodu způsobenou vichřicí na střeše domu, ve kterém se bytová jednotka nachází, a která činí 500 000 Kč. Podpojištění prokázáno nebylo.
38755 - Pan Vejvara projevil zájem o pojištění rozbití skla (např. okna) a ptá se, kolik ho toto pojištění bude stát, pokud zvolí limit pojistného plnění na všechny pojistné události (tzv. na první riziko) ve výši 30 000 Kč a sazba pojistného je 8,5 ‰. Pojistné bude zaokrouhleno na celé koruny nahoru.
38755 - Pan Vejvara má u pojistitele sjednané pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě. Ptá se, zda pojistitel z tohoto jeho pojištění uhradí škodu, kterou způsobil jeho nájemník vytopením bytů v nižších patrech tím, že nechal otevřené vodovodní kohoutky, zatímco si vyřizoval telefonní hovor.
38761 - Paní Šebestová se ptá, do jaké výše by jí pojistitel vyplatil pojistné plnění v případě, že u ní nastane více vodovodních škod během jednoho pojistného období, když bude toto pojistné nebezpečí pojištěno pouze do výše limitu 2 000 000 Kč.
38761 - Paní Šebestová se ptá, zda je možné, aby si bytovou jednotku vůbec pojistila, když už je pojištěná v rámci pojistné smlouvy celého bytového domu, ve kterém se nachází.
38761 - Paní Šebestová se ptá, kolik bude dohromady činit vyplacené pojistné plnění za škodu ve výši 70 000 Kč způsobenou vodou uniklou z prasklé přívodní trubky k pračce a za škodu ve výši 30 000 Kč způsobenou mrazem na vodovodní trubce, ke kterým došlo ve stejném pojistném období. Podpojištění ani v jednom případě prokázáno nebylo.
38761 - Paní Šebestová projevila zájem také o pojištění proti povodni a záplavě a ptá se, kolik by činilo maximální pojistné plnění v případě zaplavení sklepních prostor a škody ve výši 1 000 000 Kč, přičemž tato částka by byla zároveň sjednaným limitem pojistného plnění. Spoluúčast činí 1 % z limitu pojistného plnění, min. 10 000 Kč. Podpojištění nebylo prokázáno.
38761 - Paní Šebestová se ptá, koho pojišťovací makléř zastupuje a zda je povinen mít sjednané pojištění pro případ povinnosti nahradit zákazníkovi škodu způsobenou výkonem své činnosti a s jakou případnou spoluúčastí.
38796 - Pan Mach má již bytovou jednotku pojištěnu, protože její koupi financoval prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěrující banka požadovala pojištění bytové jednotky jako nemovitosti včetně podílu na společných částech domu. Pan Mach se pojišťovacího zprostředkovatele ptá, zda mu pro pokrytí všech jeho potřeb a požadavků stačí již toto sjednané pojištění.
38796 - V pojistných podmínkách je sjednán minimální standard zabezpečení vstupních dveří do domácnosti minimálně dveřmi bezpečnostní třídy 2 podle ČSN EN 1627 a oken do výše 3 m nad přístupným terénem mřížemi, bezpečnostní fólií, bezpečnostními okenicemi nebo čidly reagujícími na rozbití skla a napojenými na funkční PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) s limitem pojistného plnění 500 tis. Kč pro případ škodné události vyvolané překonáním zabezpečení při násilném vniknutí do domácnosti (krádež vloupáním). Vstupní dveře domácnosti pana Macha splňují standard zabezpečení uvedený v pojistných podmínkách, ale okna standard zabezpečení nesplňují. Vyplatí mu pojistitel pojistné plnění do výše uvedeného limitu pojistného plnění v případě, že pachatel vnikne do domácnosti překonáním vstupních dveří?
38796 - V pojistných podmínkách je sjednán minimální standard zabezpečení u vstupních dveří do domácnosti minimálně dveřmi bezpečnostní třídy 2 podle ČSN EN 1627 a u oken do výše 3 m nad přístupným terénem mřížemi, bezpečnostní fólií, bezpečnostními okenicemi nebo čidly reagujícími na rozbití skla a napojenými na funkční PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) s limitem pojistného plnění 500 000 Kč pro případ škodné události vyvolané překonáním zabezpečení při násilném vniknutí do domácnosti (krádež vloupáním). Vstupní dveře domácnosti pana Macha splňují standard zabezpečení uvedený v pojistných podmínkách. V pojistné smlouvě byla sjednána spoluúčast pro škody způsobené krádeží vloupáním ve výši 5 000 Kč. Jaká bude výše pojistného plnění pojistitele v případě škodné události z důvodu krádeže vloupáním, při které pachatel vnikl domácnosti překonáním vstupních dveří a způsobil škodu ve výši 700 000 Kč?
38796 - Pan Mach se zeptal, do jaké maximální výše by mu pojistitel uhradil škodu vzniklou na věcech uložených ve sklepě a způsobenou krádeží vloupáním ve výši 30 000 Kč v případě, že standard zabezpečení sklepa odpovídá sjednanému limitu pojistného plnění ve výši 10 000 Kč a limit pojistného plnění pro nebytové prostory je v pojistné smlouvě sjednán ve výši 20 000 Kč. V pojistné smlouvě byla sjednána spoluúčast pro škody způsobené krádeží vloupáním ve výši 5 000 Kč.
38796 - Pan Mach se ptá, zda z pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pojištěné domácnosti a jejího vybavení vznikne nárok na pojistné plnění, pokud ke škodě dojde v důsledku úniku vody z odpadní hadice pračky vypadlé z vany v době, kdy v bytě přebýval jeho známý, kterému byt půjčil.
38806 - Pokud by předmětem pojištění byl pouze spoluvlastnický podíl pana Vonáska, v případě pojistné události na nemovitosti by pojistitel:
38806 - Pan Vonásek se ptá, zda se mu pojištění bude vztahovat i na škodu způsobenou náhodnému kolemjdoucímu tím, že pan Horáček v zimě zapomněl posypat namrzlý chodník patřící k domu.
38806 - Pan Vonásek se zeptal, do jaké maximální výše by mu pojistitel vyplatil pojistné plnění za škodu způsobenou požárem, který poničil podkroví, a která byla vyčíslena na 1 mil. Kč. Spoluúčast byla sjednána ve výši 20 000 Kč a podpojištění nebylo prokázáno.
38806 - Pan Vonásek se ptá, do jaké maximální výše by mu pojistitel vyplatil plnění v případě, že mu praskne odpadní potrubí a vyteklá voda způsobí škodu na nemovitosti ve výši 500 000 Kč. Při likvidaci bylo zjištěno podpojištění o 20 % a spoluúčast byla 20 000 Kč.
38806 - Pan Vonásek se ptá, zda existuje nějaká zákonná lhůta, do kdy mu pojistitel musí vyplatit pojistné plnění.
38840 - Klientka se ptá, zda pojistitel nabídne pojištění a čeho:
38840 - Jaká by měla být pojistná částka:
38840 - Slečna Procházková špatně upevnila odpadní hadici od pračky a následně při praní vytopila souseda. Z jaké pojistné smlouvy slečny Procházkové se bude poskytovat pojistné plnění:
38840 - V domácnosti slečny Procházkové praskla hadička u pračky a unikající voda poškodila jak její věci, tak zároveň věci pronajímatele bytu. Z jakého pojištění bude poskytnuto pojistné plnění za vzniklé vodovodní škody:
38840 - Pojištění domácnosti slečny Procházkové obsahuje také krytí vodovodních škod. Voda unikající z prasklé hadičky pračky poškodila jak věci slečny Procházkové v hodnotě 30 000 Kč, tak i věci pronajímatele ve výši 80 000 Kč. Jaká bude výše pojistného plnění?
38846 - Pan Procházka s rodinou chce pojistit domácnost včetně sbírky známek, na jakou pojistnou částku by se měl pojistit:
38846 - Pan Procházka si chce pojistit vybavení domácnosti včetně své sbírky a stavebních součástí. Na jaká rizika by se měl pojistit s ohledem na vybavení a umístění domácnosti? Pojišťovna nabízí pouze uvedené varianty pojištění, vyberte pro pana Procházku nejvhodnější variantu:
38846 - Jde o družstevní byt, který si Procházkovi zrekonstruovali na vlastní náklady (dřevěné podlahy, kuchyňská linka, koupelna). Pokud jsou dle pojistných podmínek pojišťovny XY tyto věci zahrnuty do základního rozsahu pojištění do výše limitu 10 % z agregované pojistné částky, co panu Procházkovi doporučíte?
38846 - Stavební součásti (dřevěné podlahy, kuchyňská linka, koupelna) stály 500 000 Kč. Dle pojistných podmínek jsou tyto věci částečně kryty ze základního pojištění. Na jakou pojistnou částku by si měl pan Procházka podlahy atd. připojistit, když z pojistné částky na domácnost je u pojišťovny XY limit na stavební součásti 10 % ze sjednané pojistné částky s možností připojištění? Chce je mít pojištěné v plné výši:
38846 - Rodinu pana Procházky vytopil soused, kterému se při praní uvolnila hadice od pračky. Jakým způsobem může získat náhradu škody?
38980 - Pojišťovací zprostředkovatel panu Kondelíkovi vysvětluje, že na pokrytí uvedených škod musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti:
38980 - Při stanovování limitu pojistného plnění v pojistné smlouvě mu pojišťovací zprostředkovatel vysvětluje, že jako zaměstnanec má povinnost nahradit škodu zaměstnavateli, s výjimkou škody vzniklé schodkem na svěřených hodnotách nebo způsobené ztrátou svěřených věcí a pokud škodu nezpůsobí úmyslně, v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek, do výše:
38980 - Pojišťovací zprostředkovatel mu navrhuje sjednat v pojistné smlouvě limit pojistného plnění:
38980 - Pan Kondelík chtěl vědět, do jaké výše by za něj pojistitel zaplatil škodu, kterou způsobil zaměstnavateli a která byla vyčíslena na 130 000 Kč. Limit v pojistné smlouvě je sjednaný ve výši 140 000 Kč a spoluúčast byla sjednána ve výši 10 % z výše škody.
38980 - Pan Kondelík se zeptal, zda by podle zákona byla jeho povinnost zaplatit škodu způsobenou zaměstnavateli omezena příslušným násobkem jeho průměrného měsíčního výdělku i v případě, že by škodu způsobil pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
39268 - Mladá rodina by si ráda pojistila majetek umístěný v pronajatém bytě, jaký produkt by jí měl pojišťovací zprostředkovatel nabídnout?
39268 - Mladí manželé by rádi věděli, zda by se dalo uzavřít pojištění, které by řešilo události, kdy oni nebo jejich čtyřleté dítě způsobí újmu jiné osobě, než jsou osoby žijící v jejich společné domácnosti:
39268 - Stanovte správnou výši pojistné částky pro pojištění domácnosti za předpokladu, že bude pojištěno kompletní zařízení domácnosti a pronajímatel v pojistné smlouvě výslovně souhlasil s pojištěním jeho vlastního zařízení bytu, protože tyto věci pojištěny nemá.
39268 - Pokud pro škody vzniklé na věcech uložených v nebytovém prostoru užívaném výlučně pojištěným je v pojistných podmínkách určen limit plnění ve výši 20 % z pojistné částky pro pojištění domácnosti, do jaké výše bude mít rodina pojištěné věci uložené ve sklepní kóji?
39268 - Jaká by byla výše poskytnutého pojistného plnění z pojištění domácnosti za předpokladu, že by v pojistných podmínkách byla stanovena možnost pojistitele uplatnit tzv. podpojištění a pojistná částka v pojistné smlouvě byla pojištěným stanovena jen ve výši 250 000 Kč, přičemž reálná výše pojistné hodnoty majetku činí 500 000 Kč a vzniklá škoda je 50 000 Kč (spoluúčast neuvažujeme)?
39290 - Jaké pojištění by jim měl poradce doporučit?
39290 - Syn manželů Konečných při pobíhání v parku šlápl na nohu malému psovi, kterého venčila jeho majitelka. Jak vysoké bude pojistné plnění, když si manželé Koneční uzavřeli pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě na pojistnou částku 5 000 000 Kč se spoluúčastí 5 000 Kč. Majitelka psa zaplatila za léčení u veterináře 12 000 Kč.
39290 - Jednoho dne, když se Koneční vrátili z práce domů, zjistili, že jim praskla hadice od myčky a než stihli sousedé zavřít hlavní přívod vody, byly vytopeny 3 byty pod nimi a kompletně celá jejich kuchyň. Škoda zničené kuchyně se vyšplhala na 100 000 Kč a škoda u sousedů činila 248 000 Kč. Paní Konečná při hledání dokladů ke kuchyni našla ještě jednu zapomenutou pojistnou smlouvu na pojištění občanské odpovědnosti v běžném občanském životě, která je sjednána s limitem plnění 1 000 000 Kč bez spoluúčasti a o které si mysleli, že je to pojistná smlouva na pojištění domácnosti. V jaké výši bude pojistné plnění z pojistné smlouvy občanské odpovědnosti manželů Konečných?
39290 - Jak vysoký limit pojistného plnění by měli mít manželé Koneční na pojištění odpovědnosti?
39290 - Manželé Koneční si k sobě nastěhovali ze zdravotních důvodů maminku paní Konečné, která s nimi bude nadále bydlet. Bude se vztahovat pojištění odpovědnosti i na ni?
39368 - Je pravda, že pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, které mají rodiče uzavřeno, se vztahuje i na jejich dceru, která s nimi nebydlí?
39368 - Jaké pojištění byste Aleně Konvičkové doporučili, pokud by chtěla reagovat na radu kamarádky a pojistit se pro případ škody způsobené třetí osobě jejím psem?
39368 - Paní Konvičková si sjednala na doporučení poradce pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě se spoluúčastí 500 Kč, které kryje i škodu způsobenou jejím psem. Po půl roce se pes paní Konvičkové při procházce z parku vytrhl a vběhl do cesty cyklistovi, který jel právě kolem. Cyklista se snažil psovi vyhnout, sjel z cesty, spadl z kola a způsobil si zlomeninu ruky. Po paní Konvičkové žádá nyní odškodnění za ušlý zisk ve výši 40 000 Kč, protože nemohl chodit do práce, a dále odškodnění 23 300 Kč za rozbité kolo. Kolik zaplatí pojišťovna pojistné plnění za škodu způsobenou cyklistovi psem paní Konvičkové?
39368 - Paní Konvičkové praskla v jejím bytě vodovodní přívodní hadice v kuchyňské lince. Voda zničila sousedům strop, který museli vymalovat. Zároveň se ale zničila kopírka, kterou má paní Konvičková přidělenou od svého zaměstnavatele, aby mohla vykonávat svou práci doma. Kopírka stála vedle kuchyně a voda do ní natekla a kopírku poškodila. Výše škody, která je nárokována sousedy je ve výši 13 240 Kč. Škoda, kterou požaduje zaměstnavatel za zničenou kopírku je 23 450 Kč. V jaké výši pojišťovna vyplatí pojistné plnění z pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, u kterého je sjednána spoluúčast 500 Kč? Předpokládejte, že paní Konvičková je za vzniklé škody odpovědná.
39368 - Paní Konvičková si při úklidu nedopatřením prošlápla rošt pod matrací postele. Škoda je vyčíslena na 7 642 Kč. Dostane paní Konvičková tuto částku proplacenou od pojistitele z pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě?
39376 - Pan Rychlý si myslí, že sjednané úrazové pojištění je dostačující z pohledu krytí jeho rizik, protože si zjistil, že jeho úrazové pojištění má sjednaný územní rozsah po celé Evropě. Měl by mu pojišťovací zprostředkovatel navrhnout nějaké pojištění a proč?
39376 - Pan Rychlý podle doporučení pojišťovacího zprostředkovatele souhlasil a sjednal si cestovní pojištění bez spoluúčasti. Pan Rychlý si způsobil 3. den pobytu těžký úraz. Poranil si rameno tak, že byla nezbytná operace, pobyt v nemocnici a převoz sanitkou do České republiky. Následné léčení trvalo 98 dnů. Pojišťovna plní dle tabulek denního odškodného u daného úrazu max. 103 dnů. Jakou částku bude muset pan Rychlý zaplatit, když operace stála 152 000 Kč, převoz sanitkou stál 73 500 Kč a pobyt v nemocnici stál 26 000 Kč?
39376 - Po roce léčení úrazu oznámil lékař panu Rychlému, že bude mít definitivně omezenou hybnost ramene a tyto trvalé následky ohodnotila pojišťovna dle tabulek na 23 % tělesného poškození. Jak vysoké dostane pan Rychlý pojistné plnění za trvalé poškození, když progrese sjednaná v jeho pojištění pro případ trvalých následků úrazu, je následovná: 0,5% - 20% plnění z 1 násobku pojistné částky, 20,1% - 50% plnění z 2násobku pojistné částky, 50,1% - 75% plnění z 3násobku pojistné částky a 75,1% - 100% plnění ze 4násobku pojistné částky.
39376 - Panu Rychlému byla bankou vydána platební karta. Pro držitele platební karty nabízí banka cestovní pojištění, které sjednala jako pojistník s pojistitelem. Může být pan Rychlý pojištěn v rámci více pojistných smluv cestovního pojištění?
39376 - Pan Rychlý jezdí rád na kole a zeptal se pojišťovacího zprostředkovatele, jaký vliv by na pojistné plnění mělo, pokud by k úrazu došlo následkem požití alkoholu. Vyberte z níže uvedených možností správné tvrzení:
42445 - Zájemce o pojištění by si měl uzavřít:
42445 - Zájemce o pojištění se dotazuje, zda po něm někdy může zaměstnavatel požadovat náhradu způsobené škody v plné výši?
42445 - Zájemce o pojištění se dotazuje, jakou výši po něm může zaměstnavatel požadovat, pokud škodu způsobí nedbalostním jednáním?
42445 - Jak vysoký limit pojistného plnění z níže uvedených by měl pojišťovací zprostředkovatel navrhnout zájemci o pojištění?
42445 - Jaká by byla výše poskytnutého pojistného plnění z pojištění odpovědnosti zaměstnance za předpokladu, že limit pojistného plnění v pojistné smlouvě byl pojištěným stanoven na částku 125 000 Kč, spoluúčast ve výši 10 % z výše požadované náhrady, požadovaná výše náhrady ze strany zaměstnavatele je 90 000 Kč.
44099 - Jakým způsobem lze domácnost pojistit:
44099 - Pan Procházka uzavřel pojištění domácnosti, jehož předmětem je soubor movitých věcí a jiného majetku, který tvoří zařízení trvale obývané domácnosti a slouží k jejímu provozu nebo uspokojování osobních potřeb pojištěného a osob žijících s ním ve společné domácnosti. Vztahuje se tato pojistná smlouva i na věci nájemce:
44099 - Pan Procházka si pojistil vlastní zařízení pronajímaného bytu i s věcmi ve sklepě na 460 000 Kč se spoluúčastí 3 000 Kč. Domácnost je uzamčena bezpečnostním zámkem a podle pojistných podmínek je limit plnění pro krádež vloupáním 250 000 Kč. Sklep je uzamčen visacím zámkem a limit plnění pro krádež vloupáním je 25 000 Kč. Byt kromě sklepa mu byl kompletně vykraden, jaké může od pojišťovny očekávat plnění:
44099 - Pan Procházka ohodnotil vybavení domácnosti v bytě určeném k pronájmu na 400 000 Kč. V uzamčené neobývané místnosti má uskladněné i svoje soukromé věci, které nebude nájemce užívat, a to v celkové hodnotě 60 000 Kč. Jaká by měla být pojistná částka, na kterou by měl pronajímanou domácnost pojistit:
44099 - Nájemce způsobil z nedbalosti požár, který poškodil také věci souseda. Z jakého druhu pojištění by mělo být poskytnuto pojistné plnění za poškozené věci souseda?
44105 - Pojišťovna nabízí několik variant pojištění, jakou variantu byste paní Procházkové doporučili?
44105 - Jakou pojistnou částku by měla paní Procházková zvolit, aby dorovnala svůj příjem, když v případě stanovení diagnózy ji bude z této částky vyplaceno 40 %? Předpokládaná doba pracovní neschopnosti bude 1 rok a po tuto dobu bude její příjem tedy činit 15 000 měsíčně (nemocenská).
44105 - Víme, že čím je delší doba pojištění, tím bude vyšší pojistné, které klientka zaplatí. Na jakou dobu nelze paní Procházkové doporučit si pojištění sjednat?
44105 - Paní Procházková si při uzavření pojištění závažných onemocnění zvolila pojistnou částku 800 000 Kč. Jak vysoké pojistné plnění obdrží v případě stanovení příslušné diagnózy, když víme, že ji má být vyplaceno 40 % z pojistné částky?
44105 - Paní Procházková má také zájem o pojištění denního odškodného z důvodu pracovní neschopnosti z důvodu nemoci. Pro výpočet uvažujte: nemocenská dávka 500 Kč/den. Jakou minimální pojistnou částku z níže uvedených doporučíte?
44231 - Je možné sjednat pojištění několika okrasných dřevin (stromů, keřů), které rostou na zahradě u chalupy, zejména pro případ poškození vichřicí nebo kroupami?
44231 - Mazánkovi se dále obávají, že chalupa může být poškozena také pádem stromu ze sousedního pozemku. Paní Mazánková se tedy dotazuje, jakým způsobem je možné si majetek pojistit proti následku této škody. Pojišťovací zprostředkovatel vysvětluje, že:
44231 - Pan Mazánek by chtěl vědět, v jaké výši by pojistitel poskytl plnění za škodu způsobenou povodní na pojištěném oplocení, pokud škoda bude činit 100 000 Kč:
44231 - Mazánkovi by rádi věděli, kolik peněz by jim pojistitel celkem vyplatil v případě, kdy se jim do chalupy během zimy 2krát vloupají zloději a odcizí jim nejprve věci v celkové hodnotě 100 000 Kč a při druhém nahlášeném vloupání věci v celkové hodnotě 200 000 Kč. Sjednaná odčetná spoluúčast pro případ krádeže činí 1 000 Kč z výše majetkové újmy (škody).
44231 - Pojištění proti povodni je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši 300 000 Kč pro všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Mazánkovi by rádi věděli, co pro ně sjednání tohoto limitu přesně znamená. Pojišťovací zprostředkovatel vysvětluje, že pokud například v měsíci červnu dojde k první povodni a Mazánkovi obdrží pojistné plnění ve výši 200 tis. Kč, pak mu pojistitel za případné škody vzniklé působením povodně v dalších měsících téhož pojistného roku vyplatí plnění maximálně ve výši:
44238 - Pan Kulík pojišťovacímu zprostředkovateli sdělil, že dům jako celek, včetně jeho apartmánu, je zároveň pojištěný u jiného pojistitele pojistnou smlouvou, kterou uzavřelo společenství vlastníků jednotek. Jde tedy o množné pojištění, přičemž součet pojistných částek z obou smluv je vyšší než pojistná hodnota apartmánu (vícenásobné pojištění). Ptá se, jak by v případě vzniku fatální pojistné události jednotliví pojistitelé postupovali. Pojišťovací zprostředkovatel mu vysvětluje, že:
44238 - Pojišťovací zprostředkovatel pana Kulíka seznámil s tím, že součástí pojistné ochrany jsou i tzv. zachraňovací náklady. Pana Kulíka zajímá, jak se tyto náklady hradí. Pojišťovací zprostředkovatel mu vysvětluje, že zachraňovací náklady se hradí:
44238 - Pan Kulík se ptá, v jaké výši by za něj z pojištění odpovědnosti pojistitel nahradil újmu vzniklou na apartmánu pod ním, kterou by pan Kulík zavinil porušením své právní povinnosti a kdy by vyčíslená reálná újma činila 1 000 000 Kč.
44238 - Pan Kulík projevil zájem i o pojištění proti zatečení atmosférických srážek a ptá se, kolik by z jeho pojistné smlouvy činilo maximální pojistné plnění v případě zatečení do jeho garážového stání v suterénu domu, pokud by vzniklá výše škody činila 20 000 Kč, přičemž podpojištění by nebylo prokázáno.
44238 - Pana Kulíka zajímá, kdo může učinit oznámení vzniku pojistné události. Pojišťovací zprostředkovatel mu vysvětlil, že pojistiteli může oznámit pojistnou událost:
44257 - Pojišťovací zprostředkovatel nabídne panu Smolovi k poskytnutému úvěru ještě pojištění. Při provádění analýzy se zjistí, že pan Smola má sjednáno rizikové životní pojištění pro případ smrti v důsledku úrazu nebo nemoci. Jaká další rizika by si měl ještě pan Smola pojistit alespoň na dobu splácení úvěru?
44257 - Které z níže uvedených pojištění je vhodné klientovi nabídnout, když pojišťovací zprostředkovatel při analýze potřeb dále zjistí, že pan Smola není majitelem žádného koně a jediné vozidlo v rodině vlastní manželka, která má sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
44257 - Klient dále v průběhu jednání pojišťovacímu zprostředkovateli sdělí, že ho čeká již naplánovaná operace nohy s krátkodobou hospitalizací v nemocnici. Pojišťovací zprostředkovatel:
44257 - Pojišťovací zprostředkovatel nabídne klientovi pojištění pro případ úrazu s denním odškodným ve výši 500 Kč/den, vyplácené od prvního dne léčení. V jaké výši bude pojistné plnění v případě léčby úrazu po dobu 7 dní?
44257 - Pojistné plnění v případě pojištění pracovní neschopnosti činí 500 Kč/den s karenční dobou 30 dní. Jaké bude celkové pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti, která trvala 136 dní?
44459 - Pan Souček se rád potápí s přístrojem, má kurz potápění a velmi kvalitní potápěčskou výstroj. Ptá se pojišťovacího zprostředkovatele, zda mu cestovní pojištění, které chtějí uzavřít, kryje i rizika s tímto sportem spojená?
44459 - Když přijeli Součkovi do hotelu, ponechali si zavazadla v autě a šli se ubytovat. Po návratu zjistili, že auto bylo vykradeno a chybí jim 2 zavazadla. Bude jim poskytnuto pojistné plnění z cestovního pojištění? Domnívají se, že pojišťovací zprostředkovatel říkal, že jsou pojištěni na všechny události v zahraničí:
44459 - Dcera manželů (8 let) Součkových při běhání po hotelové hale rozbila vystavenou historickou porcelánovou vázu. Škoda byla vyčíslena na 10 000 €. Kurz je počítán: 1 € je 25 Kč. Pojistné plnění bude poskytnuto ve výši:
44459 - Pan Souček se vydal na projížďku na kole. Bohužel nezvládl řízení a naboural do skály. Při pádu se mu rozbila helma a zlomil si obratel. Přijela záchranná služba, odvezla ho do nemocnice, kde bylo konstatováno, že bude muset být přepraven sanitkou do České republiky. Paní Součková zjišťuje, zda bude náklady platit pojišťovna. Co se paní Součková dozví?
44459 - Za ošetření, pobyt v nemocnici a převoz do České republiky bylo vyúčtováno v přepočtu 364 000 Kč. Jaká bude výše pojistného plnění z cestovního pojištění?