Zkouška IV - příprava

I. Společné tematické oblasti potřebných odborných znalostí

a) odborné minimum o finančním trhu

1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam 2. základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou) 3. základy finanční matematiky 4. principy kalkulace pojistného

Jedná správná odpověď
2 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
Finanční trh je nedílnou součástí:
Finanční trh slouží k:
Význam finančního trhu spočívá v tom, že umožňuje:
Peníze držené v hotovosti lze z hlediska jejich majitele považovat za:
Hotovostní peníze přinášejí:
Depozitní funkce finančního trhu umožňuje ekonomickým subjektům:
Kreditní funkce finančního trhu umožňuje:
Na peněžním trhu se obchodují:
Na kapitálovém trhu se obchodují:
Základní úlohou finančního trhu je:
Běžný (nominální) výnos plynoucí z investičního nástroje je:
Kapitálový výnos získaný z investičního nástroje je:
Celkový výnos získaný z investičního nástroje je:
Při zvýšení likvidity investičního nástroje (např. jeho uvedením na burzu) lze očekávat, že:
Pro přepočet současné hodnoty (PV, present value) peněžních prostředků na jejich budoucí hodnotu (FV, future value) se využívá:
Rizikovostí finančních investic rozumíme:
Při zvýšení úrokových sazeb z 5 % na 6 % došlo k:
Čistá úroková sazba je nominální úroková sazba očištěná o:
Likvidita investice je:
Reálnou investicí je nákup:
Finanční investice je nákup:
Inflace působí na reálný výnos investora:
Úrokové sazby zhodnocení vkladů zveřejňované komerčními bankami jsou:
Rozhodněte, která z následujících nabídek je pro klienta, který hodlá uložit své prostředky, nejvýhodnější (za jinak neměnných, stejných podmínek):
Pokud je počet úrokových období, po které se úročí klientův vklad, menší než jedna, je aplikováno úročení:
V případě čtvrtletního úrokového období při ročním termínovém vkladu dojde k úročení:
V případě úročení běžných bankovních účtů se využívá úročení:
Nejvyššího zhodnocení dosáhne klient při neměnné úrokové sazbě při aplikaci úrokového období:
Za jinak stejných podmínek bude vyšší cílová částka naspořena, budeme-li pravidelně ukládat stejnou částku:
Pro složené úročení je charakteristické úročení:
Pohlaví pojištěného v pojistně technických metodách může být zohledněno:
Jednorázové pojistné je splatné:
Úplata za soukromé pojištění se nazývá:
Netto pojistné představuje část tarifu pojistného, která:
Sleva na pojistném v případě bezeškodního průběhu se nazývá:
Přirážka k pojistnému v případě nepříznivého škodního průběhu se nazývá:
Je-li v sazebníku uvedeno pojistné 30 Kč na 100 000 Kč pojistné částky, jaké bude pojistné na pojistnou částku 150 000 Kč?
Při procentní spoluúčasti:
Běžné pojistné:
Jakým termínem označujeme u obnosových pojištění předem stanovenou velikost pojistného plnění a u škodových pojištění horní hranici velikosti pojistného plnění?
Může pojistitel upravit výši běžného pojistného na další pojistné období, pokud v pojistné smlouvě nejsou ujednány podmínky pro změnu výše běžného pojistného v průběhu trvání pojištění?

b) struktura, subjekty a fungování pojišťovnictví

1. pojistný trh, jeho definice, úloha a význam 2. principy pojištění a zajištění, charakteristika životního a neživotního pojištění podle zákona o pojišťovnictví, povinná pojištění 3. charakteristika soukromoprávní úpravy pojištění (zejména pojištění jako závazek, pojistný zájem, obnosové a škodové pojištění, pojistka, základní práva a povinnosti pojistitele a pojistníka, vznik, trvání a zánik pojištění, promlčení) 4. pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé 5. činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí 6. horní hranice pojistného plnění (pojistná částka, limit pojistného plnění), spoluúčast 7. základní pojmy v pojišťovnictví a v pojištění 8. pravidla jednání se zákazníky podle zákona, přímo použitelných předpisů Evropské unie a podle občanského zákoníku 9. základy souvisejících předpisů z oblasti občanského práva, obchodního práva a práva na ochranu spotřebitele

Jedná správná odpověď
4 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
Dohled v pojišťovnictví vykonává v České republice:
Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, upravuje:
Co je podle zákona o pojišťovnictví dokladem o bezúhonnosti občana České republiky, který se v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se bezúhonnost prokazuje, zdržoval v České republice nepřetržitě po dobu více než 3 měsíce?
Kdo uděluje tuzemské pojišťovně povolení k provozování pojišťovací činnosti?
Zprostředkovávat pojištění nebo zajištění jako samostatný zprostředkovatel je oprávněna osoba:
Je pojišťovací zprostředkovatel povinen zachovávat mlčenlivost o pojištění klientů a o činnosti pojišťovny i po ukončení činnosti pro pojišťovnu?
Které právní předpisy upravují podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti v České republice:
Je finanční úřad orgánem, který podle zákona o pojišťovnictví provádí dohled v pojišťovnictví?
Kde musí mít sídlo samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel provozující zprostředkování pojištění podle zákona o distribuci pojištění a zajištění?
Kdo je oprávněn k výkonu dohledu nad činností pojišťovny z jiného členského státu, která provozuje na území České republiky pojišťovací činnost na základě práva zřizovat pobočky:
Jaká je maximální výše pokuty, kterou může Česká národní banka uložit osobě oprávněné distribuovat pojištění za porušení povinností mlčenlivosti podle zákona o distribuci pojištění a zajištění?
Jak je definována solventnost pojišťovny?
Tuzemská pojišťovna je:
Oprávněnou osobou je osoba:
Obmyšleným je osoba:
Co je zajištění?
Zprostředkováním pojištění je činnost pojišťovacího zprostředkovatele, jejímž obsahem je také:
Jaké jsou smluvní strany pojistné smlouvy?
Co se rozumí podle zákona o pojišťovnictví svobodou dočasně poskytovat služby?
Co je operační riziko?
Co je riziko likvidity?
Co je podle zákona o pojišťovnictví pojistný kmen?
Mezi povinná pojištění nepatří:
Mezi odvětví neživotního pojištění patří:
Mezi odvětví životního pojištění patří:
Na území České republiky nemůže pojišťovací činnost provozovat:
Životní pojištění pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne určeného pojistnou smlouvou jako konec pojištění anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení člověka lze sjednat:
Co je pojistné?
Pojištění může vypovědět:
V povinném pojištění platí, že:
Oprávněná osoba:
Pojistná smlouva:
Horní hranice pojistného plnění ve škodovém pojištění:
V případě obnosového pojištění:
Pokud pojistitel vyplatí pojistné plnění ze škodového pojištění a za škodnou událost odpovídá třetí osoba:
Povinnost odpovědět pravdivě na písemné dotazy pojistitele při uzavírání pojistné smlouvy nebo při jednání o její změně má:
Pojištění s běžným pojistným lze vypovědět ke konci pojistného období:
Pojistný zájem:
Pojistné placené za pojistné období nazýváme:
Promlčecí lhůta práva na pojistné plnění začne běžet:
Právo na pojistné se promlčuje:
Lze pojištění sjednat tak, aby se vztahovalo i na dobu před uzavřením pojistné smlouvy?
Budoucí pojistný zájem:
Promlčecí lhůtu v pojištění (vyjma pojištění velkých rizik):
Pokud oznámení pojistné události obsahuje nepravdivé podstatné údaje, které se týkají rozsahu pojistné události, má pojistitel právo:
Kým je veden a spravován registr, v němž jsou v České republice zapsáni pojišťovací zprostředkovatelé:
Může pojišťovna zprostředkovávat pojištění pro jinou pojišťovnu?
Vázaný zástupce:
Jaké pojištění může zprostředkovávat doplňkový pojišťovací zprostředkovatel?
Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele:
Poskytovat zajištění může pouze:
Předmětem podnikání pojišťovny může být:
Kdo musí být pojištěn pro případ, že způsobí porušením svých povinností zákazníkovi škodu, kterou je povinen nahradit?
Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel je oprávněn k provozování činnosti:
Odměňování pojišťovacího zprostředkovatele:
Kdo může používat slovo pojišťovna ve svém názvu?
Jaké minimální vzdělání musí mít pojišťovací zprostředkovatel, na kterého se neuplatní výjimka vyplývající z přechodného ustanovení zákona o distribuci pojištění a zajištění?
Může být vázaný zástupce při zprostředkování pojištění zastoupen jinou osobou?
Následné vzdělávání osob, které jsou oprávněny distribuovat pojištění:
V Živnostenském rejstříku jako samostatný likvidátor pojistných událostí nemůže být zapsán/a:
Ve kterém registru musí být zapsán samostatný likvidátor pojistných událostí?
Ve kterém z uvedených zákonů jsou upraveny podmínky pro vznik podnikatelského oprávnění samostatného likvidátora pojistných událostí?
Který právní předpis upravuje oprávnění k činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí?
Musí samostatný likvidátor pojistných událostí, který svou činnost vykonává na základě smlouvy s pojišťovnou, dodržovat povinnost mlčenlivosti dle zákona o pojišťovnictví?
Jakým dokladem prokazuje samostatný likvidátor pojistných událostí při ohlašování živnosti svou bezúhonnost?
Jakou požadovanou odbornou způsobilost musí splňovat samostatný likvidátor pojistných událostí?
Je samostatný likvidátor pojistných událostí povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon proti praní špinavých peněz)?
Podléhá samostatný likvidátor pojistných událostí, který poskytuje pojišťovně služby při likvidaci pojistných událostí, dohledu České národní banky?
Může samostatný likvidátor pojistných událostí být činný pro více pojišťoven?
Musí mít pojišťovna uzavřen smluvní vztah se samostatným likvidátorem pojistných událostí, podnikajícím na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, který jedná jejím jednající jménem a na její účet?
Musí samostatný likvidátor pojistných událostí k získání vázané živnosti prokázat předchozí praxi v oboru?
Co je to pojistná hodnota?
Pokud známe pojistnou hodnotu pojištěného majetku, určí se horní hranice pojistného plnění u škodového pojištění vztahujícího se na celou hodnotu pojištěného majetku:
Horní hranice pojistného plnění se vztahuje (pokud nebylo v pojistné smlouvě ujednáno jinak) na:
Co je to spoluúčast?
Komu hradí pojistitel zachraňovací náklady?
Kdy dojde v pojištění majetku, které nebylo sjednáno jako tzv. zlomkové pojištění, k podpojištění? Je-li pojistná částka v době pojistné události:
Je-li sjednána odčetná spoluúčast, pak pojistitel:
Co je to pojistná částka?
Vyberte, které z níže uvedených tvrzení o povinnostech pojistníka po vzniku vícenásobného pojištění je pravdivé:
Musí být v pojistné smlouvě, kterou je sjednáno soupojištění, určen vedoucí pojistitel? Neuvažujte pojištění velkých rizik.
Vyberte, které z níže uvedených ujednání o náhradě pojistníkem účelně vynaložených zachraňovacích nákladech lze v pojistné smlouvě platně sjednat?
Kdo je to oprávněná osoba?
Kdo je to spotřebitel?
Co je to pojistné plnění?
Co to je škodové pojištění?
Souhrnné vyjádření informací k rezervotvornému pojištění:
Co to je pojistný kmen?
Na základě svobody dočasně poskytovat služby je tuzemská pojišťovna oprávněna provozovat:
Co je to likvidace pojistné události?
Co to je regres?
Kdo je to poškozený?
Co je to pojistné nebezpečí?
Záznam z jednání:
V případě, že je vyhotovován záznam z jednání, pak musí obsahovat:
K čemu slouží záznam z jednání?
Dokumenty, které byly pořízeny při distribuci pojištění, mohou být:
Informace, které se dozví pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel od zákazníka při distribuci pojištění:
Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel jsou při jednání se zákazníkem povinni:
K jakému produktu se zákazníkovi předává sdělení klíčových informací (tzv. KIID)?
Mezi předsmluvní informace, které musí pojišťovací zprostředkovatel podle zákona č. 170/2018 Sb. sdělit zákazníkovi, nepatří:
Zprostředkovávat pojištění makléřským způsobem:
Finanční arbitr je příslušný rozhodovat spory:
Řízení před finančním arbitrem:
Dozor nad ochranou spotřebitele v oblasti pojišťovnictví a distribuce pojištění vykonává:
Je-li při jednání výrazně zhoršena možnost svobodného chování nebo rozhodnutí spotřebitele (např. obtěžováním, donucováním nebo nepatřičným ovlivňováním), jedná se o:
Zákon o pojišťovnictví neupravuje:
Jaký právní předpis obsahuje od 1. 1. 2014 obecnou soukromoprávní úpravu pojistné smlouvy?
Pojištění, kde uzavření pojistné smlouvy je uloženo právním předpisem, se označuje jako:
Více správných odpovědí
2 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
Kterou z uvedených právních forem mohou mít tuzemské pojišťovny?
Které z níže uvedených oblastí činnosti tuzemské pojišťovny při pojišťovací činnosti jsou předmětem dohledu v pojišťovnictví?
Které níže uvedené povinnosti jsou zákonnými požadavky na provozování pojišťovací činnosti:
Obchodní plán tuzemské pojišťovny předkládaný České národní bance jako součást podkladů k žádosti o povolení provozování neživotního pojištění musí také obsahovat:
Pokud jde o formu pojistné smlouvy, platí:
Kdy vzniká pojištění:
Co může být předmětem zajišťovací činnosti?
Co může být předmětem pojišťovací činnosti?
Které z uvedených subjektů mohou na území České republiky provozovat zajišťovací činnost:
O povinném pojištění platí:
Člen statutárního orgánu pojišťovny, jednající v zastoupení pojišťovny, poruší povinnost mlčenlivosti, pokud sdělí informace o pojištění bez souhlasu dotčené osoby:
Nahodilost je základním pojmovým znakem pojistné události. Nahodilá událost je skutečnost, která je možná a zároveň:
Pojištění vzniká:
Kdy je splatné pojistné?
Pojistka:
Zvýšení pojistného rizika:
Právo na pojistné plnění se:
Pojistitel může platně upravit výši běžného pojistného na další pojistné období:
Splatné pohledávky pojistného:
Samostatný zprostředkovatel:
Kdo je v České republice oprávněn zprostředkovávat zajištění?
Registr, ve kterém jsou pojišťovací zprostředkovatelé zapisováni:
Zprostředkovávat pojištění jako podnikatel může:
Distribuovat pojištění může:
Komu může samostatný likvidátor pojistných událostí jako osoba činná pro pojišťovnu bez souhlasu osob, jichž se údaje týkají, poskytnout na písemné vyžádání informace, které jsou předmětem mlčenlivosti v pojišťovnictví?
Mezi činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí patří:
Mezi základní povinnosti samostatného likvidátora pojistných událostí jako povinné osoby podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu patří:
Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, je pojistné plnění pojistitele omezeno horní hranicí. Ve kterých případech se horní hranice pojistného plnění určuje limitem?
Horní hranice pojistného plnění se určuje:
Množné pojištění může vzniknout jako:
Pojistné plnění pojistitele:
Co to je pojistná událost?
Co to jsou pojistné podmínky?
Používá-li zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, pojem rezervotvorné pojištění, pak se jím rozumí:
Které z uvedených tvrzení platí pro obnosové pojištění?
Na koho se vztahuje povinnost profesní mlčenlivosti?
Z jednání, které vedlo ke sjednání nebo podstatné změně pojištění pojišťovací zprostředkovatel nebo pracovník pojistitele, přímo se podílející na distribuci pojištění, vyhotoví záznam z jednání, který obsahuje zejména:
Standardizovaný informační dokument o pojistném produktu (tzv. IPID):
Které z uvedených informací musí být obsaženy ve sdělení klíčových informací (tzv. KIIDu)?
Finanční arbitr:
Typickým projevem klamavé obchodní praktiky je:
Pojišťovací zprostředkovatel při komunikaci se zákazníkem:

III. Tematické oblasti pro distribuci pojištění motorových vozidel

b) principy a fungování pojištění motorových vozidel

1. podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel 2. společné znaky pojištění motorových vozidel 3. typy výluk 4. Česká kancelář pojistitelů 5. garanční fond 6. zelená karta 7. záznam o nehodě 8. totální a parciální škoda 9. právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (regres) 10. nároky z pojištění motorových vozidel 11. pojistné plnění z pojištění motorových vozidel 12. bonus, malus 13. asistence 14. havarijní pojištění 15. pojištění odpovědnosti z provozu vozidel 16. pojistná nebezpečí u pojištění motorových vozidel 17. možnosti připojištění u pojištění motorových vozidel 18. připojištění úrazu

Jedná správná odpověď
10 otázek
min 0 otázky
max 1 otázka
Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla má:
Vyberte správné tvrzení z níže uvedených možností. Kdy zaniká pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v případě, že vozidlo, které podléhá registraci, zaniklo?
Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nemá:
Havarijní pojištění zaniká v případě nezaplacení pojistného marným uplynutím lhůty k jeho zaplacení, stanovené v upomínce pojistitele. Jaká je délka této lhůty?
Vyberte, které z níže uvedených tvrzení je pravdivé. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zaniká:
Po zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je pojistník povinen:
Jak může pojistitel nebo pojistník vypovědět havarijní pojištění vozidla po uzavření pojistné smlouvy:
Zájemce o pojištění plánující koupi nového osobního automobilu chce včas a předem (tak, aby pojištění existovalo již od okamžiku převzetí automobilu od prodejce) sjednat pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem kupovaného osobního automobilu. Nezná ale ještě zcela všechny identifikační údaje o kupovaném osobním automobilu standardně vyžadované pojistiteli pro uzavření pojistné smlouvy. Zná jich však tolik, že osobní automobil lze jednoznačně identifikovat. V takovém případě:
Od zákonné právní úpravy pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla se pojistitel a zájemce o pojištění (následně pojistník) v pojistné smlouvě mohou odchýlit:
Pokud není v pojistné smlouvě, kterou je sjednáno havarijní pojištění vozidla, výslovně ujednáno jinak, tak havarijní pojištění vozidla zaniká:
Klient (pojistník, pojištěný a současně oprávněná osoba) je nespokojen s průběhem a výsledkem likvidace pojistné události z havarijního pojištění svého vozidla a rozhodne se na základě této nespokojenosti havarijní pojištění u stávajícího pojistitele vypovědět. Pojistná smlouva neobsahuje žádné smluvní ujednání odchylné od zákonné právní úpravy pojištění. Klient:
Po uzavření pojistné smlouvy, kterou je sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, je pojistitel povinen pojistníkovi vydat:
Klient (pojistník) uzavřel pojistnou smlouvu o havarijním pojištění vozidla elektronickým distančním způsobem (on-line) prostřednictvím webové aplikace pojistitele; pojistné podmínky byly klientovi řádně sděleny před uzavřením pojistné smlouvy. Po uzavření pojistné smlouvy zjistil klient (pojistník) výhodnější podmínky havarijního pojištění u jiného pojistitele. Od původní pojistné smlouvy o havarijním pojištění vozidla uzavřené elektronickým distančním způsobem (on-line) prostřednictvím webové aplikace pojistitele:
Pokud v havarijním pojištění pojistitel poskytl plnění za odcizené vozidlo a to bylo následně nalezeno:
V jaké lhůtě je splatné plnění pojistitele po ukončení šetření pojistné události v pojištění motorových vozidel?
Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni:
Pojistná smlouva, kterou je sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, musí obsahovat:
Musí pojistitel při sjednávání výše pojistného zohlednit celkový předcházející škodný průběh pojištění pojistníka při provozování motorového vozidla?
Které z uvedených tvrzení o promlčecí lhůtě práva na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je pravdivé?
Povinným pojištěním se v oblasti pojištění motorových vozidel rozumí:
Výpověď pojištění do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události může v pojištění motorových vozidel využít:
Lze jednou pojistnou smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pro více vozidel?
Vyberte, které z níže uvedených tvrzení je správné. Lze jednou pojistnou smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pro více vozidel?
Vyberte, které z níže uvedených tvrzení je správné. Z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojistitel nehradí:
Vyberte, které z níže uvedených tvrzení je správné. Pojistitel v rámci pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla nehradí:
Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla se:
Který z uvedených případů nepatří mezi výluky z pojistného plnění upravené zákonem č. 168/1999 Sb., z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů?
Je pojistitel povinen poskytnout z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla plnění na náhradu újmy na zdraví a souvisejícího ušlého zisku manželu pojištěného nebo osobám, které s ním v době škodné události žily ve společné domácnosti?
Na náhradu jaké újmy z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má nárok vlastník vozidla, pokud mu újma byla způsobena provozem jeho vozidla, kterou v době vzniku újmy řídila jiná osoba?
Může být v pojistné smlouvě o pojištění vozidel sjednáno, že se výluka uvedená v pojistných podmínkách, kterými se sjednávané pojištění vozidel řídí, ve sjednaném pojištění neuplatní?
Zřízení České kanceláře pojistitelů je upraveno:
Česká kancelář pojistitelů spravuje:
Pojistitel sděluje České kanceláři pojistitelů údaje o vzniku, době přerušení, změně a zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nejpozději do:
Fond zábrany škod:
Pojistitel, který je členem České kanceláře pojistitelů, je povinen odvádět do Fondu zábrany škod:
Česká kancelář pojistitelů:
Informační středisko provozuje Česká kancelář pojistitelů za účelem poskytování:
Činnost České kanceláře pojistitelů:
Vyberte, které údaje mimo jiné zjišťuje a uchovává Česká kancelář pojistitelů za účelem poskytnutí informací nezbytných pro uplatnění nároků poškozených osob na náhradu újmy z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Česká kancelář pojistitelů je:
Kdo stanovuje sazby denního příspěvku do Garančního fondu za nepojištěné vozidlo:
V případě výplaty plnění z garančního fondu České kanceláře pojistitelů poškozenému za újmu způsobenou provozem vozidla, jehož provoz je podmíněn pojištěním odpovědnosti a kterou je povinna nahradit osoba bez pojištění odpovědnosti:
V případě újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením způsobené provozem nezjištěného vozidla, kterou je povinna nahradit nezjištěná osoba, na náhradu této újmy:
V případě újmy na věci způsobené provozem nezjištěného vozidla, kterou je povinna nahradit nezjištěná osoba:
V případě úpadku tuzemského pojistitele, provozujícího pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Garanční fond spravuje:
Má-li poškozený v případě újmy, způsobené provozem vozidla, nárok na plnění z Garančního fondu, může ho uplatnit:
V případě újmy způsobené provozem vozidla, kterou je povinna nahradit osoba bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a byl-li provoz tohoto vozidla podmíněn pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla:
Komu se poskytuje plnění z garančního fondu České kanceláře pojistitelů?
Kdo je povinen zaplatit příspěvek do Garančního fondu za porušení povinnosti mít po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel a povinnosti provozovat na pozemní komunikaci vozidlo s pojištěním odpovědnosti jeho provozovatele za škodu z provozu tohoto vozidla?
Vyberte správnou z níže uvedených možností. Výše příspěvku do Garančního fondu za porušení povinnosti provozovat na pozemní komunikaci vozidlo, ke kterému je sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vypočte jako součin počtu dní, kdy byla porušena povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a:
Zelená karta je:
Platnou zelenou kartu je pojistník po zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla povinen:
Který z uvedených dokumentů je povinen mít řidič vozidla při provozu na pozemní komunikaci u sebe a prokázat jím na požádání Policie ČR existenci pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Fyzická osoba jako řidič vozidla se při nepředložení zelené karty, mimo zákonem stanovených výjimek, na požádání příslušníka Policie ČR:
Na jakou dobu vystaví pojistitel pojistníkovi zelenou kartu:
Územní rozsah pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (územní platnost pojištění) je:
Zelená karta musí být vytištěna:
V zelené kartě jsou uvedeny užitečné informace v podobě telefonního čísla:
V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je povinnost, v případě dopravní nehody nepodléhající oznámení Policii ČR, předložit pojistiteli společný záznam o dopravní nehodě:
Povinnost pro účastníky dopravní nehody sepsat společný záznam o nehodě v případě dopravní nehody nepodléhající oznámení Policii ČR:
Pokud v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojištěný bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě:
Záznam o dopravní nehodě lze použít:
Jakou povinnost mají účastníci dopravní nehody, pokud na některém z vozidel zúčastněných na dopravní nehodě vznikne hmotná škoda?
Mít ve vozidle formulář záznamu o dopravní nehodě:
Pro sepsání záznamu o dopravní nehodě:
Společný záznam o dopravní nehodě dvou vozidel:
Co představuje skutečnou škodu při úplném zničení vozidla (tzv. totální škodě) v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Pokud jsou v havarijním pojištění vozidla, které bylo sjednáno jako škodové, náklady na opravu vozidla snížené o cenu zbytků nahrazovaných částí vyšší než obvyklá cena vozidla, pak se jedná o:
Kdy nastává v havarijním pojištění vozidla tzv. technická totální škoda?
Pokud jsou v havarijním pojištění vozidla, které bylo sjednáno jako škodové, náklady na opravu vozidla snížené o cenu zbytků nahrazovaných částí nižší než obvyklá cena vozidla, pak:
Poškozený z dopravní nehody, u jehož vozidla došlo k totální škodě na vozidle, má nárok na náhradu nákladů za nájem náhradního vozidla z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla osoby odpovědné za náhradu újmy (viníka dopravní nehody):
Parciální škodou na vozidle se v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla rozumí poškození vozidla, které je možné odstranit jeho opravou, která je ekonomicky účelná. Ve vztahu k výši škody platí:
Neobsahuje-li pojistná smlouva odchylnou úpravu od občanského zákoníku, pak při zániku pojištěného vozidla (totální škoda) havarijní pojištění:
Jak se určí při likvidaci škodné události v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla výše škody na vozidle, pokud došlo ke zničení vozidla (k totální škodě)?
Kdo rozhodne, zda proběhne likvidace pojistné události v havarijním pojištění vozidel jako likvidace parciální nebo totální škody?
Je možné uzavřít pojištění, které by v případě totální škody doplnilo pojistné plnění do pořizovací ceny vozidla?
Uplatňuje-li pojistitel proti pojištěnému právo na náhradu vyplacené částky z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, nese důkazní břemeno:
Pokud pojištěný řídil vozidlo pod vlivem alkoholu, pak pojistitel, který vyplatil z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojistné plnění:
Pokud se v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojištěný jako řidič odmítne podrobit na výzvu příslušníka Policie ČR zkoušce na přítomnost alkoholu:
Pokud pojištěný řídil vozidlo a nebyl držitelem příslušného řidičského oprávnění pak z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Pokud v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojištěný poruší svou povinnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, že došlo ke škodné události:
V případě, že pojištěný v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla způsobil újmu provozem vozidla, které použil neoprávněně:
Má pojistitel v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla právo na úhradu částky, kterou vyplatil, proti pojistníkovi?
Pokud pojistitel uplatňuje právo na úhradu vyplacené částky z jedné škodné události v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla z více zákonem upravených důvodů náhrady, pak součet požadovaných náhrad:
Pokud v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojištěný bez zřetele hodného důvodu neohlásí dopravní nehodu podléhající oznámení Policii ČR, pak:
Pokud v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojištěný nedoloží poškozenému na jeho žádost údaje nezbytné pro uplatnění práva poškozeného na plnění, pak:
Právo pojistitele vůči pojištěnému na náhradu toho, co za něj plnil z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je upravena v:
Pokud pojištěný předal řízení vozidla osobě pod vlivem omamné látky v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Pokud v případě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla převyšuje součet nároků uplatněných více poškozenými sjednaný limit pojistného plnění při újmě způsobené škodou na věci:
Nárok na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uplatňuje:
Srazí-li řidič vozidla psa ve vlastnictví třetí osoby a za vzniklou újmu odpovídá, pak náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete:
Škoda vzniklá odcizením věci se z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
V případě zásahu jednotek hasičů u dopravní nehody pojistitel z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla osoby odpovídající za náhradu újmy:
V případě újmy způsobené provozem tuzemského vozidla na území jiného členského státu se rozsah pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Od zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se smluvní strany v pojistné smlouvě:
Zamítne-li pojistitel nárok uplatněný poškozeným vůči pojistiteli z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Pokud pojistitel v pojištění odpovědnosti nesplní svou povinnost ukončit šetření pojistné události v zákonné lhůtě:
Limit pojistného plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pro újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením nejméně ve výši 35 000 000 Kč na každého zraněného nebo usmrceného:
Nároky na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se:
Přímý nárok poškozeného na pojistné plnění vůči pojistiteli v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vychází ze:
Má pojištěný právo, aby za něho pojistitel uhradil z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nárok na náhradu nákladů, vynaložených na zdravotní péči, poskytnutou poškozenému, hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, tedy nárok uplatněný podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění zdravotní pojišťovnou?
Jaké minimální pojistné limity musí být sjednány v pojistné smlouvě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Jakmile pojistitel skončil šetření nutné k zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit, je plnění pojistitele splatné do:
Vyberte pravdivé tvrzení z níže uvedených možností. Pokud pojištěný řídil vozidlo pod vlivem alkoholu a odpovídá za způsobenou újmu, vzniklou při dopravní nehodě, pak pojistitel z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Právo na pojistné plnění z pojistné události v havarijním pojištění vozidel se promlčí v promlčecí lhůtě:
U pojištění odpovědnosti z provozu vozidla platí pro sjednaný limit pojistného plnění při újmě vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením následující:
Ve kterém z uvedených případů vyplatí pojistitel z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojistné plnění na náhradu škody?
V případě střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby, se újma způsobená této osobě hradí z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pouze tehdy:
Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích tím, že provozoval vozidlo:
Pojistitel za pojištěného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nehradí:
Provozem motorového vozidla byla způsobena škoda poškozením a zničením věcí dvěma poškozeným. Do jaké maximální výše může pojistitel z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vyplatit poškozeným plnění z jedné škodné události na úhradu újmy vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, pokud je v pojistné smlouvě sjednán limit pojistného plnění 45 000 000 Kč?
V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla byl sjednán limit pojistného plnění na náhradu újmy na zdraví nebo usmrcením ve výši 35 000 000 Kč. Provozem vozidla, k němuž bylo pojištění sjednáno, byla způsobena smrt chodce. Nárok na pojistné plnění (odškodnění pro případ usmrcení) uplatnily 3 oprávněné osoby (poškození). Jakou částku může pojistitel na pojistná plnění pro všechny oprávněné v součtu vyplatit?
Pojištěný má sjednáno havarijní pojištění vozidla jako pojištění škodové s pojistnou částkou 650 000 Kč, která odpovídá pojistné hodnotě vozidla v době vzniku škodné události. Při škodné události vznikla pojištěnému škoda na vozidle, jejíž výše byla po provedeném šetření pojistitele určena na 234 000 Kč. Jaká bude výše pojistného plnění, když byla v pojistné smlouvě sjednána odčetná spoluúčast v rozsahu 5 % škody, nejméně však 5 000 Kč?
V jaké lhůtě je pojistitel povinen vystavit potvrzení o škodném průběhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na základě žádosti pojistníka?
Pojistitel při stanovení výše pojistného v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zohledňuje celkový předchozí škodný průběh pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Kdo vede databázi údajů pro zohledňování bezeškodního průběhu v pojištění odpovědnosti z provozu vozidel?
Kdo může vydat potvrzení o škodném průběhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Co se rozumí pod pojmem rozhodná doba v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Upravuje právní předpis pro pojištění motorových vozidel jednotný systém bonus/malus?
Omezuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, délku doby rozhodné pro zohlednění bezeškodného průběhu pojištění pro slevu na pojistném (bonus) za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Co se rozumí pod pojmem malus v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Co se rozumí pojmem bonus v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Asistenční služby sjednané s pojištěním motorového vozidla:
Je předmětem plnění z asistenčních služeb v pojištění motorových vozidel poskytnutí náhradního vozidla?
Jaké je telefonní číslo Linky pomoci řidičům?
Vyberte z níže uvedených možností pravdivé tvrzení týkající se povinnosti vlastníka mít ve vozidle jako součást povinné výbavy vozidel náhradní kolo a příslušenstvím nutné k jeho výměně. Náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně:
Jakou funkci plní Nehodové centrum pojišťoven?
Je podle zákona omezen okruh vozidel, k nimž lze sjednat asistenční služby?
Je možné omezit územní platnost asistenčních služeb k pojištění motorových vozidel na území České republiky?
Jaký je územní rozsah havarijního pojištění vozidla?
Co je v havarijním pojištění spoluúčast?
Co je obvyklá cena vozidla?
Měl by se pojišťovací zprostředkovatel dotazovat klienta při vstupu do havarijního pojištění na doplňkovou, případně nadstandardní výbavu vozidla?
Jaký postup stanovuje právní předpis v případě nalezení odcizeného vozidla, za které již bylo vyplaceno oprávněné osobě pojistné plnění z titulu odcizení v rámci havarijního pojištění?
Pro jaké kategorie vozidel je možné sjednat havarijní pojištění?
Vyberte, které z níže uvedených tvrzení o zániku havarijního pojištění vozidla je správné:
Při dopravní nehodě vznikla na vozidle, pojištěném v rámci havarijního pojištění, škoda ve výši 130 000 Kč. Obvyklá cena pojištěného vozu je 480 000 Kč. V jaké výši vyplatí pojistitel pojistné plnění, pokud byla sjednána odčetná spoluúčast ve výši 3 % ze vzniklé škody, minimálně však 3 000 Kč?
Jestliže začalo být vozidlo používáno během trvání pojištění k jinému, rizikovějšímu účelu, než je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistník platil pojistné ve stále stejné výši, je pojistitel oprávněn:
Ukládá zákon v havarijním pojištění povinnost pojistitele zohlednit předcházející bezeškodní průběh při stanovení výše pojistného?
Z havarijního pojištění pojistitel hradí:
V jaké lhůtě je pojistitel povinen vydat pojistníkovi na jeho písemnou žádost potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a o jeho škodném průběhu:
Je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla povinným pojištěním:
Podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, se za vozidlo nepovažuje:
Zelenou kartu, jako mezinárodní osvědčení prokazující uzavření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, vydá pojistitel:
Jestliže při sjednání pojištění odpovědnosti za újmu z provozu vozidla nejsou známy některé údaje o vozidle, aniž by tím byla znemožněna identifikace vozidla, je pojistník povinen sdělit chybějící údaj pojistiteli ve lhůtě:
Podle zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla jsou některé instituce či jejich složky za určitých podmínek zproštěny povinnosti uzavřít k jimi provozovaným vozidlům pojištění odpovědnosti. Která z níže uvedených institucí či složek tuto výjimku nemá?
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla se vztahuje:
Z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má pojištěný právo, aby za něj pojistitel poskytl poškozenému plnění na náhradu újmy, způsobenou ublížením na zdraví nebo smrtí, v rozsahu a ve výši podle:
Právo pojištěného na poskytnutí pojistného plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na náhradu nákladů spojených s právním zastoupením poškozeného v případě způsobení škody na věci není podmíněno:
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla musí být sjednáno tak, aby platilo na území členských států Evropské unie, států tvořících Evropský hospodářský prostor a států, jejichž seznam se stanoví:
Poškozený je při uplatnění nároku za újmu způsobenou při dopravní nehodě povinen předložit pojistiteli společný záznam o dopravní nehodě v souvislosti:
Co nepatří mezi živelní pojistná nebezpečí v pojištění motorových vozidel?
V pojištění motorových vozidel je pojistným nebezpečím pro případ odcizení:
Z pojistné události způsobené na pojištěném vozidle v důsledku střetu se zvěří se oprávněné osobě vyplatí pojistné plnění z:
Pojistným nebezpečím v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je povinnost nahradit újmu:
Pojistným nebezpečím v havarijním pojištění je:
Proti jakým pojistným nebezpečím lze sjednat pojištění zavazadel přepravovaných ve vozidle?
Pojištění vozidla pro případ pojistného nebezpečí vandalismu se vztahuje na:
Které z uvedených pojistných nebezpečí nemůže být příčinou pojistné události v havarijním pojištění vozidla:
Pojistné nebezpečí odcizení v pojištění vozidla:
Pojistné nebezpečí „živelní událost“ nebo „živel“ zahrnuje v pojištění motorových vozidel:
Připojištění skel vozidla se vztahuje na následující pojistná nebezpečí:
Co se rozumí připojištěním GAP?
Je připojištění u pojištění motorových vozidel zákonné pojištění?
Musí se územní platnost doplňkového připojištění shodovat s územní platností hlavního pojištění?
Platí i pro doplňková připojištění povinnost uvádět v pojistce, kdo jsou oprávněné osoby nebo způsob, jakým budou určeny?
K jakému pojištění se sjednává připojištění přímé likvidace?
Co znamená připojištění přímé likvidace k pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Jaké pojištění se nesjednává formou připojištění k pojištění motorových vozidel?
Pro jak staré vozidlo je možné sjednat tzv. připojištění GAP?
Podle občanského zákoníku může být pojištěným v připojištění úrazu, sjednanému k pojištění osobního vozidla:
Co může být předmětem pojištění u připojištění pro případ odcizení vozidla?
Jaké plnění z úrazového pojištění vyplatí pojistitel v případě, kdy úraz vznikl v důsledku jednání pojištěného, kterým si úmyslně ublížil na zdraví a způsobil dopravní nehodu?
Jaké plnění z úrazového pojištění vyplatí pojistitel v případě, kdy úraz pojištěného vznikl v důsledku, že pojištěný požil alkohol a způsobil dopravní nehodu?
Do kdy nejpozději musí pojištěný uplatnit nárok na plnění z úrazového pojištění, aniž by mohlo být namítnuto jeho promlčení?
Jak se stanoví plnění z pojištění trvalých následků úrazu, které je sjednáno jako pojištění obnosové?
Jaké pojistné plnění z úrazového pojištění řidiče vozidla vyplatí pojistitel v případě, kdy pojištěný způsobil nehodu pod vlivem marihuany?
V jakém případě je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění z úrazového pojištění řidiče vozidla?
Jaké údaje o pojištěných osobách musí být uvedeny v pojistné smlouvě, sjednává-li pojistník k pojištění motorových vozidel úrazové pojištění přepravovaných osob?
Pojistné plnění z pojištění úrazu, pokud je sjednáno jako obnosové, lze vyplatit:
Více správných odpovědí
3 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
V případě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla obsahuje pojistná smlouva vždy:
Pojištění odpovědnosti podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, zaniká:
Pojištění odpovědnosti podle zákona č. 168/1999 Sb, o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zaniká také:
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem více vozidel může jednou pojistnou smlouvou legálně a platně sjednat:
Pojistník uzavřel pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Pojistná smlouva neobsahuje žádné smluvní ujednání odchylné od zákonné právní úpravy pojištění. Pojistník může sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla vypovědět:
Jaké náležitosti musí obsahovat pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.?
Podle zákona 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla má pojistitel proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný:
Osoba povinná k náhradě újmy z dopravní nehody má sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a současně má sjednáno obnosové úrazové pojištění všech osob cestujících ve vozidle. Pojistné plnění z úrazového pojištění:
V případě, že je v rámci jedné pojistné smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zároveň havarijní pojištění vozidla, pak lze územní rozsah pojištění stanovit následovně:
Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla pojistitel nehradí:
Lze pojistnou smlouvou o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla platně sjednat výluky z pojištění, omezující nároky poškozeného, vyplývající z práva na náhradu újmy z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Vyberte, na jaké účely se mohou použít prostředky z Fondu zábrany škod:
V souvislosti s členstvím v Radě kanceláří, která zastřešuje instituce systému zelené karty, Česká kancelář pojistitelů:
Česká kancelář pojistitelů:
Garanční fond se tvoří:
Náhradní plnění z Garančního fondu poskytne Česká kancelář pojistitelů, jestliže:
Z Garančního fondu České kanceláře pojistitelů lze vyplatit plnění:
Výzva k zaplacení příspěvku do Garančního fondu za nepojištěné vozidlo musí obsahovat:
Vyberte, na jakém území platí pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.:
K jakému tuzemskému vozidlu vydá pojistitel oprávněný provozovat na území České republiky pojištění odpovědnosti z provozu vozidla po uzavření pojistné smlouvy zelenou kartu:
Které údaje o zelené kartě sděluje pojistitel České kanceláři pojistitelů?
Záznam o dopravní nehodě musí obsahovat:
V kterých případech nestačí při dopravní nehodě sepsat společný záznam o dopravní nehodě, ale dopravní nehoda se musí neprodleně ohlásit policistovi:
Záznam o dopravní nehodě je formulář:
Kdy nastává v havarijním pojištění vozidla tzv. totální škoda:
V případě, že vozidlo, které podléhá registraci, zanikne (dojde k totální škodě), pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zanikne:
Která z uvedených kritérií jsou rozhodující pro stanovení, zda se v pojištění motorových vozidel jedná o parciální nebo totální škodu:
Vyberte, které z níže uvedených tvrzení je správné. V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má pojistitel proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že:
V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má pojistitel proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že:
Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích tím, že provozoval vozidlo:
V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má pojištěný právo, aby za něj pojistitel poškozenému uhradil:
Pojistitel z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uhradí s pojistnou událostí spojené, uplatněné a prokázané nároky na náhradu:
Jaká podmínka musí být splněna, aby pojistitel poskytl pojistné plnění poškozenému z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Mezi nároky z újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením, které jsou hrazeny z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, patří:
Česká kancelář pojistitelů poskytuje z Garančního fondu poškozenému:
Je pojistitel oprávněn odmítnout pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidel?
Z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má pojištěný právo, aby za něj pojistitel poškozenému uhradil:
Pojistitel je povinen provést šetření škodné události bez zbytečného odkladu. Ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je pojistitel povinen:
Vozidlem, které je předáno do opravy, je při zkušební jízdě technikem způsobena škoda na jiném zaparkovaném vozidle. Škodu na tom zaparkovaném vozidle lze řešit:
Jaká škodná událost má v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla význam při zohlednění škodného průběhu pojištění pro stanovení slevy na pojistném (bonus), nebo přirážky k pojistnému (malus):
Při zohlednění předchozího škodného průběhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pro stanovení výše přirážky k pojistnému (malus) za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se nepřihlíží:
Tuzemský pojistitel, pokud je mu předloženo potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla od zahraničního pojistitele, je povinen:
Kam se má klient obrátit, když chce využít asistenční službu v souvislosti s pojištěním odpovědnosti za škodu z provozu vozidla nebo havarijním pojištěním?
Co je zpravidla předmětem plnění z asistenčních služeb v pojištění motorových vozidel:
Havarijní pojištění vozidla dle občanského zákoníku zaniká (vyberte, která z níže uvedených tvrzení o zániku havarijního pojištění vozidla jsou pravdivá):
Havarijní pojištění vozidla je:
Které z níže uvedených parametrů jsou zohledňovány pojistiteli při stanovení výše pojistného v havarijním pojištění vozidla:
Která z uvedených tvrzení o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jsou pravdivá?
V jakém případě musí mít provozovatel vozidla, které nepodléhá povinnosti zápisu do registru silničních vozidel, sjednáno pojištění odpovědnosti z jeho provozu?
Dojde-li při dopravní nehodě ke zranění osoby, jsou její účastníci povinni:
Jestliže se vlastník silničního vozidla rozhodne požádat o jeho vyřazení z provozu, je povinen spolu s žádostí:
Za účelem jízdy dosud neregistrovaného silničního vozidla z místa prodeje do místa registrace je možno na pozemní komunikaci provozovat pouze vozidlo:
Pojištění zavazadel a přepravovaných věcí v pojištění motorových vozidel:
Mezi pojistná nebezpečí pojištění vozidla patří:
Nastane-li v pojištění vozidla pojistná událost způsobená pojistným nebezpečím (z pojistného nebezpečí) odcizení, za kterou pojišťovna poskytla pojistné plnění, a zjistí-li pojistník nebo jiná oprávněná osoba po pojistné události, že odcizené pojištěné vozidlo bylo nalezeno:
Jaká doplňková pojištění nebo služby lze sjednat k pojištění motorových vozidel?
K jakému pojištění je možné sjednat připojištění skel motorového vozidla?
K jakému pojištění lze sjednat připojištění pro případ střetu vozidla se zvěří?
Pokud pojištěnému způsobí úraz jiná osoba, pojištěný má právo uplatnit:
Jak se mohou projevit trvalé následky úrazu?
Jaké pojistné plnění poskytne pojistitel z pojištění úrazu v případě, kdy pojištěný řidič zemře při nehodě, kterou způsobil pod vlivem alkoholu?

IV. Tematické oblasti pro distribuci neživotního občanského pojištění

c) principy a fungování neživotního občanského pojištění

1. členění pojištění majetku 2. podmínky vzniku a zániku neživotního občanského pojištění 3. společné znaky pojištění majetku 4. typy výluk 5. pojištění nemovité věci 6. pojištění domácnosti 7. pojištění právní ochrany 8. všeobecné pojištění odpovědnosti (pojištění občanské odpovědnosti) 9. úrazové pojištění 10. pojištění nemoci 11. pojistná nebezpečí v neživotním občanském pojištění 12. asistence 13. připojištění (např. cestovní pojištění a s ním spojené asistenční služby) 14. nároky z neživotního občanského pojištění 15. pojistné plnění z neživotního občanského pojištění 16. vztah neživotního občanského pojištění a životního pojištění

Jedná správná odpověď
13 otázek
min 0 otázky
max 1 otázka
Pro krytí škod způsobených pojištěnému vichřicí či krupobitím na střeše přechodně nebo sezónně obývané chaty či chalupy z níže uvedených možností zvolíte:
Pro krytí škod způsobených pojištěnému požárem na movitých předmětech, které tvoří zařízení přechodně obývané chaty či chalupy, z níže uvedených možností zvolíte:
Pro krytí škod na movitých předmětech, které tvoří soubor zařízení trvale obývané domácnosti, je určeno:
Pro krytí škod způsobených pojistnou událostí na rodinném domě i jeho vnitřním vybavení je třeba sjednat:
Zájemce o pojištění žije v pronajatém bytě. Pro krytí škod způsobených pojistnou událostí na jeho vlastním nábytku a dalším vybavení je třeba sjednat:
Pojištění domácnosti se vztahuje:
Lze pojistit rozestavěný rodinný dům před jeho dokončením?
V pojištění pro případ odcizení pojistitel:
Rodinný dům patří do společného jmění manželů. Kdo je v majetkovém pojištění tohoto rodinného domu pojištěným?
Pojem bytová jednotka označuje:
Bytové spoluvlastnictví, založené vlastnictvím jednotek, může vzniknout:
Které z uvedených pojištění patří do pojištění majetku?
Jakou formu musí splňovat pojistná smlouva, kterou je sjednáno neživotní občanské pojištění?
Kdy vzniká pojištění?
Jaký je důsledek nesplnění povinnosti pojistitele upozornit zájemce o pojištění na nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním?
Ve kterém z níže uvedených případů je možné vypovědět pojistnou smlouvu pojistitelem nebo pojistníkem?
Pojištění zaniká výpovědí podanou po oznámení vzniku pojistné události. Do kolika měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události lze pojištění vypovědět?
Kdy u pojistné smlouvy sjednané v režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. zaniká pojištění pro neplacení pojistného?
Pojištění zaniká odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy. Za jakých podmínek může pojistitel od pojistné smlouvy odstoupit?
Pojištění, které se vztahuje k majetku a které je sjednané v režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zaniká z důvodu změny vlastnictví pojištěného majetku dnem:
Pojištění odpovědnosti, které souvisí s vlastnickým právem, zaniká:
V jaké lhůtě musí být přijata nabídka pojištění, aby došlo k platnému uzavření pojistné smlouvy, pokud není v nabídce žádná lhůta určena?
Pro změnu již uzavřené pojistné smlouvy platí z hlediska přijetí nabídky změny:
Pojem „majetek“ v právním smyslu označuje:
Horní hranice pojistného plnění se v pojištění majetku určí pojistnou částkou tehdy:
V jaké výši má správně pojistník navrhnout pojistnou částku v pojištění majetku, pokud je pojistná hodnota známa a zároveň si smluvní strany neujednaly v pojistné smlouvě jinak? Ve výši, která odpovídá:
Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, vztahuje se horní hranice pojistného plnění:
Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, podílí se oprávněná osoba na újmě vzniklé v důsledku pojistné události:
Pojistitel vyplatil pojistné plnění z pojistné smlouvy, která se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., za ztracený nebo odcizený majetek. Následně je tento majetek nalezen. Jaké to má důsledky?
Převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku, jde o:
Dům je pojištěn na pojistnou částku 3 000 000 Kč. V době vzniku pojistné události je zjištěno, že pojistná hodnota domu je ve skutečnosti 4 000 000 Kč. Újma vzniklá v důsledku pojistné události činí 100 000 Kč. Určete výši pojistného plnění (neuvažujte spoluúčast):
Je-li pojištěna hromadná věc nebo soubor věcí, vztahuje se pojištění:
Týž pojistný zájem je pojištěn proti témuž pojistnému nebezpečí a pro tutéž dobu u několika pojistitelů. Je-li sjednáno více pojištění (uzavřeno více pojistných smluv) proti témuž pojistnému nebezpečí a pro totéž období, kdy souhrn pojistných částek přesahuje pojistnou hodnotu pojištěného majetku nebo souhrn limitů pojistného plnění přesáhne skutečnou výši vzniklé škody, vzniká:
Promlčecí dobu práva na pojistné plnění v majetkovém pojištění:
Výluky z pojištění, aby byly platně sjednány, musí být vymezeny:
Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na újmu:
Pojištění občanské odpovědnosti se nevztahuje na škody způsobené pojištěným:
Mezi standardní výluky z pojištění nemovité věci patří:
Běžné výluky z neživotního pojištění:
„Co není vyloučeno, je pojištěno“ je princip pojištění používaný v pojištění domácnosti např. v pojištění skel. Jak se tento princip pojištění obecně nazývá?
Pokud při uzavírání pojistné smlouvy pojistník uvedl nižší pojistnou hodnotu pojišťovaného majetku, než ve skutečnosti je, pojistitel:
Výluka uvozená slovy: „Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, ...“ je výlukou:
Pokud výluka z pojištění obsahuje nejednoznačné pojmy nebo její obsah je možné vyložit více různými způsoby:
Jak se nazývá veřejný seznam, do kterého se zapisují nemovitosti?
Je vyloučeno pojistit i rozestavěnou stavbu nebo stavbu v rekonstrukci?
Za součást rodinného domu, tedy věc, na niž se bude pojištění nemovitosti vztahovat, se považuje:
Může pojistník sjednat pojištění na cizí nemovitost s plněním ve vlastní prospěch (pojistník bude v pojistné smlouvě uveden jako oprávněná osoba)?
Může občan sjednat pojištění cizí nemovitosti, ve které bydlí (tak, aby oprávněnou osobou byl vlastník nemovitosti)?
Pokud vlastník pojištěnou nemovitost prodá, pojištění nemovitosti podle zákona zaniká:
Nemovitá věc (stavba) jako individuálně určená věc, kterou lze pojistit pojištěním majetku, vznikne:
V pojištění nemovitosti je pojištěným:
Stavba jako předmět pojištění nemovitosti zanikne:
U pojištění nemovitosti, k níž je zřízeno zástavní právo, má povinnost hradit pojistné:
Více nemovitostí na různých místech České republiky lze pojistit:
Může se pojištění domácnosti vztahovat i na věci uložené mimo obytné místnosti?
Pojištění domácnosti je pojištění:
V domácnosti pojištěného došlo k poškození vybavení domácnosti v důsledku úniku vody z bytu souseda, který za vznik škody odpovídá. Pojišťovna škodu uhradila z pojištění domácnosti, které měl uzavřeno pojištěný. Může následně pojišťovna uplatnit regres (postih) vyplaceného plnění proti sousedovi?
Rozsah pojištění domácnosti je definován:
Pojistník si pronajal byt včetně vybavení, které je ve vlastnictví pronajímatele. Může pojistník uzavřít majetkové pojištění vybavení bytu s pojistným plněním ve svůj vlastní prospěch?
Asistenční služby:
Může občan platně bez souhlasu souseda, s nímž není v žádném právním vztahu, sjednat majetkové pojištění jeho domácnosti?
Pokud dojde v době trvání pojištění domácnosti k pořízení dalšího či nového vybavení:
Pokud je pojištěna majetkově soukromá sbírka obrazů (jako soubor majetku) jako zlomkové pojištění, pojistitel v případě pojistné události z hlediska horní hranice pojistného plnění posuzuje:
Pokud dojde k pojistné události z pojištění domácnosti a oprávněná osoba nemá k dispozici pořizovací doklady ke zničeným věcem:
Pokud oprávněná osoba při oznámení pojistné události z pojištění domácnosti uvede nepravdivě rozsah pojistné události, tedy označí jako poškozené věci, které se v domácnosti nenacházely, pojistitel:
Cennosti a starožitnosti, které se v pojištění domácnosti vymykají svou cenou a svým množstvím standardní výbavě, pokud jsou pojištěny, jsou kryty v základním pojištění domácnosti jen do výše:
Vztahuje se pojištění domácnosti na škodu, kterou způsobí pojištěný návštěvě poškozením jejího mobilního telefonu?
Pojištění právní ochrany je určeno:
Na co se pojištění právní ochrany nevztahuje:
Druhem pojistného produktu právní ochrany je:
V pojištění právní ochrany:
Smlouvu o rozhodci pro řešení sporů, které vyplývají z pojištění právní ochrany:
Pojištění právní ochrany lze sjednat:
V jakých z uvedených právních předpisů je právně zakotveno pojištění právní ochrany?
Co je předmětem pojištění právní ochrany?
Bude-li pojištění právní ochrany ujednáno ve smlouvě uzavřené pro více pojistných nebezpečí (sdružená pojistná smlouva), pak:
Pojištění právní ochrany se:
Pojištěného nemůže u soudu v jeho právní věci, která je předmětem pojištění právní ochrany, zastupovat:
Výši pojistného v pojištění občanské odpovědnosti ovlivňuje:
Pojištění odpovědnosti patří mezi pojištění:
Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na škody vzniklé:
Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou:
V pojištění občanské odpovědnosti:
Pojistitel v pojištění občanské odpovědnosti:
Pokud zaměstnanec způsobí škodu zaměstnavateli z nedbalosti zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním a za předpokladu, že ji zaměstnanec nezpůsobil úmyslně nebo v opilosti, popř. pod vlivem návykových látek, nesmí výše požadované náhrady škody u zaměstnance přesáhnout částku rovnající se výši:
Pokud se pojistná smlouva pojištění odpovědnosti z výkonu povolání vztahuje na všechny formy pracovních smluv uzavřených podle zákoníku práce, pojištění se nevztahuje na činnost konanou na základě?
Majitel psa odjel na dovolenou. O jeho psa se po tu dobu stará jeho sestra. Pes se podhrabe, uteče z její zahrady a způsobí pád cyklisty. Kdo má povinnost nahradit způsobenou újmu?
Z hlediska časového rozsahu pojištění občanské odpovědnosti může být podstatným (nebo podstatnými)?
Pokud zaměstnanec způsobí při plnění pracovních povinností újmu na zdraví jinému zaměstnanci, odškodnění bolesti poškozenému zaměstnanci se poskytne z:
Zaměstnanec při pracovním jednání nepozorností polil obchodního partnera horkou kávou. Zaměstnavatel poškozenému obchodnímu partnerovi odškodnil utrpěnou bolest a poškození oblečení a vůči zaměstnanci nyní požaduje náhradu škody. Z pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli:
Pokud škodu způsobí více osob, přičemž pojištěna pro případ odpovědnosti je pouze jedna z nich (přičemž nejsou dány žádné důvody zvláštního zřetele hodné):
Může pojistitel z pojištění občanské odpovědnosti ujednat s poškozeným, že mu poskytne jednorázovou výplatu pojistného plnění, kterou se vyrovnají veškerá již vzniklá i budoucí práva, jde-li o práva s povahou opakovaného plnění (např. náhrada ztráty na výdělku nebo náklady na výživu pozůstalých)?
Pojistitel vyplatil poškozenému pojistné plnění za újmu, kterou mu pojištěný způsobil pod vlivem alkoholu. Může pojistitel po pojištěném požadovat náhradu toho, co za něj plnil?
Z úrazového pojištění se neposkytuje pojistné plnění za:
Pokud došlo k úrazu pojištěného v souvislosti s činem, pro který byl pojištěný uznán vinným úmyslným trestným činem, pak má pojistitel právo:
Pokud došlo k trvalým následkům úrazu následkem toho, že pojištěný požil alkohol nebo požil návykovou látku nebo přípravek takovou látku obsahující, může pojistitel snížit pojistné plnění až na jednu:
V jaké situaci je pojistitel z úrazového pojištění povinen poskytnout pojistné plnění?
Délka promlčecí lhůty u práva na pojistné plnění v případě úrazového pojištění činí:
Pojistné plnění u pojištění trvalých následků úrazu u úrazového pojištění sjednaného jako obnosové pojištění je pojistitelem určeno:
Pojištění úrazu lze sjednat jako pojištění:
Běžně placené úrazové pojištění pojistitel:
Pojištění úrazu je pojištěním:
Výši pojistného za jednotlivá rizika nemůže ovlivnit:
Pojistné plnění z úrazového připojištění:
V případě úrazového pojištění má:
V úrazovém pojištění je pojistnou událostí:
Koho, resp. co lze pojistit pro případ nemoci?
Pojištění pro případ nemoci může být sjednáno:
Pokud není v pojistné smlouvě o pojištění pro případ pracovní neschopnosti jasně definováno, co je to pracovní neschopnost, pak:
Možnou příčinou vzniku pojistné události v pojištění pro případ nemoci není:
Čekací doba v pojištění pro případ hospitalizace:
Promlčecí lhůta práva na pojistné plnění z pojištění nemoci:
Počátek běhu maximální možné čekací doby, kterou lze v pojištění pro případ nemoci ujednat, je vázán ke dni:
Pojistné plnění z pojištění pro případ nemoci je poskytováno:
Jaký je princip pojištění na vyjmenovaná pojistná nebezpečí:
All risks pojištění se vztahuje na:
Zkratka FLEXA v neživotním pojištění se používá pro:
Pojištění majetku pro případ odcizení se vztahuje na:
Živelními nebezpečími se rozumí nebezpečí přímých škod na majetku, způsobených živelnou událostí, jako např.:
Vztahuje se pojištění budovy obvykle na škody vzniklé v důsledku válečných událostí?
Které pojistné nebezpečí nepatří mezi živelní rizika?
Pokud pojistné podmínky obsahují výluku na pojistné nebezpečí odcizení (pohřešování) věci, která z uvedených škod nebude touto výlukou dotčena?
Z jakého pojistného nebezpečí jsou kryty škody způsobené v pojištěné domácnosti vodou vytékající z rozbité klimatizace?
Co se rozumí repatriací?
Co se rozumí pojmem lékařská asistence?
Co se obvykle rozumí technickou asistencí v občanském majetkovém pojištění?
Právní asistencí v cestovním pojištění se obvykle rozumí:
Co není předmětem lékařské asistence v rámci cestovního pojištění?
Pojem asistence nebo asistenční služby se nepoužívá v souvislosti s:
Rozsah poskytovaných asistenčních služeb je stanoven:
Jsou-li z pojištění poskytovány asistenční služby, pak nemusí pojistná smlouva obsahovat:
Může být poskytnutí pojistného plnění podmíněno využitím asistenčních služeb?
Co není předmětem lékařské asistence?
Právní asistencí není:
K čemu slouží pojištění léčebných výloh v cestovním pojištění?
Co je cestovní pojištění?
Pojištění zavazadel v rámci cestovního pojištění se vztahuje:
Pojištění přerušení cesty v rámci cestovního pojištění kryje:
Pojištění zrušení cesty v rámci cestovního pojištění kryje:
Existuje povinnost uzavřít cestovní pojištění při cestách do zahraničí?
Jakým typem pojištění lze pokrýt škodu, kterou způsobí pojištěný na majetku jiné osoby při svém pobytu v zahraničí?
Co není předmětem pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění?
Jaké pojištění se nesjednává v rámci cestovního pojištění?
Pojištění extrémních sportů v rámci cestovního pojištění podle občanského zákoníku:
Pojištěním pro případ zrušení zájezdu se v rámci cestovního pojištění rozumí:
Cestovní pojištění:
Územní platnost cestovního pojištění:
Co je předmětem pojištění domácnosti?
Vztahuje se pojištění domácnosti na škody vzniklé na vedlejších stavbách?
Vztahuje se pojištění domácnosti i na movité věci, které pojištěný nabyl za dobu trvání pojištění?
Co nelze zařadit s ohledem na povahu věcí do předmětu pojištění domácnosti?
Z pojištění občanské odpovědnosti má podle zákona právo na pojistné plnění:
Z jakého typu pojištění jsou kryty újmy, které způsobí občan při návštěvě nákupního centra a u kterých mu vznikla povinnost k jejich náhradě?
Kdo stanovuje pojistnou částku v případě pojištění majetku?
V jaké výši by měla být správně nastavena pojistná částka v rámci pojištění majetku?
Pokud pojistitel zjistí, že pojistná událost byla vědomě oznámena v širším rozsahu, než nastala, má právo na náhradu nákladů na šetření takto nepravdivě sdělených či zamlčených skutečností. Jedná se o:
Při určení opotřebení nemovitosti (zděného rodinného domu) pojištěné na časovou cenu se při běžné údržbě za dobu životnosti nemovitosti považuje:
Při určení míry opotřebení nemovitosti pojištěné na časovou cenu lineární metodou činí nejvyšší možná míra opotřebení:
Při pojištění nemovitosti na časovou cenu je nejpřesnějším způsobem stanovení míry opotřebení nemovitosti:
Pojistník má právo odstoupit od pojistné smlouvy neživotního pojištění uzavřené formou obchodu na dálku:
Co je to přepojištění?
Pokud je pojištěná věc zastavena, pojistitel poskytne pojistné plnění zástavnímu věřiteli, pokud je mu existence zástavního práva oznámena:
V případě pojistné události na věci, která je zastavena (a zástavní právo bylo pojistiteli řádně a včas oznámeno či prokázáno), poskytne pojistitel pojistné plnění následovně:
Zaměstnanec má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. Pokud zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu úmyslně, podle zákona je povinen nahradit škodu:
Jednorázovou náhradu za práva s povahou opakovaného plnění lze z pojištění odpovědnosti poskytnout na základě:
Pokud se pojistitel s poškozeným (a se souhlasem pojištěného) shodnou na jednorázové náhradě, pokud se jedná o práva s povahou opakovaného plnění, z pojištění odpovědnosti:
Může pojistitel od pojistného plnění z pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli odečíst sjednanou spoluúčast pojištěného?
Může pojistitel v pojištění občanské odpovědnosti uplatnit sjednanou výluku z pojištění?
Pokud je pojištěna občanská odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví nemovitosti a v době trvání pojištění dojde ke změně vlastnictví, nicméně tato změna není pojistiteli dosud oznámena, v případě pojistné události podle zákona pojistitel:
Může pojistitel od pojistného plnění z pojištění občanské odpovědnosti odečíst dlužné pojistné z předmětné pojistné smlouvy?
Stanovuje právní úprava pojistiteli povinnost poskytnout oprávněné osobě pojistné plnění z pojistných událostí nastalých v době přerušení pojištění?
Pojistník uzavřel pojistnou smlouvu o pojištění nemovitosti ve prospěch třetí osoby, ve které není ani pojištěným ani oprávněnou osobou. Která z níže uvedených podmínek musí být vždy splněna, aby oprávněné osobě vzniklo z této pojistné smlouvy právo na pojistné plnění?
Která z následujících pojištění patří mezi neživotní pojištění?
Které z následujících oblastí pojištění nepatří mezi neživotní pojištění?
Lze neživotní pojištění sjednat jako pojištění obnosové?
Které z uvedených pojištění lze sjednat pouze jako pojištění obnosové?
Které z uvedených pojištění lze sjednat pouze jako pojištění škodové?
Která z následujících pojištění patří mezi odvětví životního pojištění?
U kterého z uvedených pojištění si nemohou smluvní strany zvolit, zda je sjednají jako pojištění škodové nebo jako pojištění obnosové?
Mezi neživotní pojištění patří:
Doplňkové pojištění k neživotnímu pojištění:
Co je hlavním rozlišovacím znakem jednotlivých pojistných odvětví životního a neživotního pojištění?
Více správných odpovědí
4 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
Jaké z níže uvedených pojištění doporučíte zájemci o pojištění, který uvádí, že je členem bytového družstva a majitelem družstevního podílu, se kterým se spojeno výlučné právo užívání bytu, ve kterém zároveň bydlí? Zájemce nechce spoléhat na pojištění sjednané bytovým družstvem.
Jaké pojištění doporučíte zájemci o pojištění, který je fyzickou osobou a uvádí, že je vlastníkem bytové jednotky v tzv. společenství vlastníků jednotek a v tomto bytě zároveň bydlí? Dům není pojištěn.
Která z uvedených pojištění patří do pojištění majetku?
Vyberte, které z následujících věcí jsou věcmi nemovitými:
V jakých případech lze podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. odmítnout plnění, aby toto odmítnutí mělo za následek zánik pojištění?
Ve kterých případech je pojistník oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy?
Určete, ve kterých z následujících případů pojištění zaniká:
Pojistná částka v pojištění majetku odpovídá pojistné hodnotě pojištěného majetku. Pojistná hodnota může být stanovena jako:
Zachraňovací náklady jsou účelně vynaložené náklady, které pojistník vynaložil:
Určete, ve kterých případech má pojistitel v pojištění majetku právo na náhradu toho, co vyplatil oprávněné osobě jako pojistné plnění (případně jako zachraňovací náklady):
Pojistitel nehradí z pojištění občanské odpovědnosti škody způsobené pojištěným:
Pokud je v případě škodné události naplněna výluka z pojištění, pojistitel:
Špatný technický stav nemovitosti z doby před uzavřením pojistné smlouvy může být podle okolností případu:
Nemovitými věcmi jsou dle občanského zákoníku:
Pokud dojde v občanském pojištění nemovitosti k pojistné události spočívající ve shoření a zřícení celého pojištěného domu, pak pojištění:
Pojištění nemovité věci lze (pokud se nejedná o pojištění velkého pojistného rizika) sjednat:
V pojištění nemovitosti, k níž je zřízeno zástavní právo, je pojistitel povinen přijmout pojistné od:
V pojistné smlouvě je možné pojištěnou nemovitost identifikovat:
Co bývá předmětem pojištění domácnosti?
V případě pojištění domácnosti je možné pojistnou hodnotu sjednat v:
Pojištěný v rámci rekonstrukce kuchyně nahradil starou, původní plechovou kuchyňskou linku novou, moderní linkou, včetně všech běžných spotřebičů. Které z následujících tvrzení o pojištění souboru věcí v domácnosti je pravdivé?
Pokud dojde v rámci pojištění domácnosti k vyplacení pojistného plnění za odcizené jízdní kolo a to je následně nalezeno:
Pokud si pojištěný sjednal pojištění domácnosti a následně se přestěhuje:
Mezi druhy pojištění právní ochrany lze řadit:
Jaká zvláštní pravidla musí pojišťovna při uplatňování práv z pojištění právní ochrany uplatňovat?
Na právo žádat pojistitele o uzavření rozhodčí smlouvy pro řešení sporů z pojištění právní ochrany musí být pojistník upozorněn:
Pojištění občanské odpovědnosti se:
Pojištění občanské odpovědnosti se z hlediska věcného rozsahu může vztahovat:
Z pojištění občanské odpovědnosti:
V případě náhrady újmy při ublížení na zdraví má poškozený právo na náhradu?
Definice úrazu je:
V případě úrazového pojištění ovlivňuje zařazení pojištěného dle míry podstupovaného rizika do rizikové skupiny:
Kdy se obvykle používají oceňovací tabulky pro určení výše pojistného plnění?
Které z uvedených pojištění lze zařadit pod pojištění nemoci?
Důvodem zániku pojištění pracovní neschopnosti může být:
Která pojistná nebezpečí patří mezi živelní?
Co ovlivňuje výši pojistného v rámci pojištění občanských staveb?
Která pojistná nebezpečí v rámci pojištění domácnosti patří mezi standardně pojistitelná?
Co bývá obvykle obsahem asistenčních služeb poskytovaných z pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění?
Co to jsou asistenční služby poskytované z cestovního pojištění?
Asistenční služby může poskytovat:
Která z uvedených pojištění lze sjednat v rámci cestovního pojištění?
Z pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění jsou hrazeny náklady na:
V rámci cestovního pojištění lze pojistit:
V rámci cestovního pojištění lze sjednat:
Pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění kryje náklady na:
Co lze zařadit s ohledem na povahu věcí do předmětu pojištění domácnosti?
Co může být předmětem pojištění staveb v rámci občanského majetkového pojištění?
Co není předmětem pojištění domácnosti:
Pro jaké budovy je možné sjednat občanské majetkové pojištění?
Pro poskytnutí pojistného plnění z pojištění občanské odpovědnosti za škodu způsobenou asistenčním psem, který byl svěřen zdravotně postiženému:
V případě, že je pojištěná nemovitost zastavena (vázne na ní zástavní právo), může pojistnou událost pojistiteli oznámit:
Pojistitel může při pojistné události namítat podpojištění v případě stanovení pojistné částky na:
Z pojištění občanské odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něj pojistitel nahradil poškozenému újmu, za kterou pojištěný odpovídá:
V případě, že škodu z pojištění občanské odpovědnosti způsobil pojištěný pod vlivem požití alkoholu:
V případě pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli je sjednáno, že se pojištění vztahuje také na ztrátu pracovního nářadí převzatého na základě písemného potvrzení. V jaké výši bude v takovém případě pojistné plnění poskytnuto (kromě omezení daného limitem pojistného plnění), pokud škoda není způsobena úmyslně:
V jaké výši bude poskytnuto pojistné plnění (kromě omezení daného limitem pojistného plnění) v případě pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, pokud dojde při plnění pracovních povinností k poškození pracovního nářadí převzatého zaměstnancem na základě písemného potvrzení.
V případě, že je pojištěná nemovitost zastavena, poskytne v případě pojistné události pojistitel pojistné plnění zástavnímu věřiteli, pokud je mu existence zástavního práva:
Z pojistného plnění vyplaceného z pojištění majetku zástavnímu věřiteli, pokud je zástava pojištěna, si zástavní věřitel může ponechat:
Pokud dojde k pádu květináče z okna a zranění kolemjdoucí osoby, v úvahu přichází z hlediska pojistného plnění z pojištění občanské odpovědnosti odpovědnost:
Které z uvedených pojištění lze sjednat pouze jako pojištění škodové?
Které z následujících pojištění může být sjednáno jako neživotní pojištění?
Jak se člení pojištění podle zákona o pojišťovnictví?

V. Tematické oblasti pro distribuci neživotního pojištění podnikatelů

a)regulace distribuce neživotního pojištění podnikatelů

1. právní předpisy z oblasti distribuce neživotního pojištění podnikatelů (zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97)

d) principy a fungování neživotního pojištění podnikatelů

1. podmínky vzniku a zániku neživotního pojištění podnikatelů 2. zhodnocení rizika 3. základy oceňování majetku 4. základy účetnictví podniku 5. kategorie pojistných nebezpečí 6. pojištění majetku 7. pojištění odpovědnosti za újmu související s podnikáním 8. pojištění profesní odpovědnosti 9. pojištění škod na dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech 10. pojištění úvěru 11. pojištění záruky 12. pojištění finančních ztrát 13. zemědělská pojištění 14. pojištění právní ochrany z neživotního pojištění podnikatelů 15. nároky z neživotního pojištění podnikatelů 16. pojistné plnění z neživotního pojištění podnikatelů

Jedná správná odpověď
15 otázek
min 0 otázky
max 1 otázka
Jakou formu musí splňovat pojistná smlouva, kterou je sjednáno neživotní pojištění podnikatelů?
Kdy vzniká pojištění?
Jaký je podle občanského zákoníku důsledek nesplnění povinnosti pojistitele upozornit zájemce o pojištění na nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním?
Kdy lze pojištění ze strany pojistníka nebo pojistitele vypovědět?
Pojištění zaniká výpovědí podanou po oznámení vzniku pojistné události. Do kolika měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události lze pojištění vypovědět?
Je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, může pojištění zaniknout výpovědí podanou ke konci pojistného období. Kolik týdnů před uplynutím pojistného období musí být výpověď doručena druhé smluvní straně?
Pojištění zaniká odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy. Za jakých podmínek může pojistitel od pojistné smlouvy odstoupit?
Majetkové pojištěné sjednané v režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zaniká z důvodu změny vlastnictví pojištěného majetku. Kterým dnem pojištění zaniká?
Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pojištění odpovědnosti, které souvisí s vlastnickým právem, zaniká:
Pojistitel je oprávněn povinné pojištění vypovědět, nebo od pojistné smlouvy, kterou je sjednáno povinné pojištění, odstoupit:
Kterým dnem zaniká pojištění pro neplacení pojistného (jedná se o pojistnou smlouvu uzavřenou v režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.)?
Stav, kdy budoucí situace je předem pravděpodobnostně charakterizována a je známo rozdělení pravděpodobnosti, se nazývá:
Risk management je:
Fáze risk managementu (řízení rizika) jsou?
Jaké činnosti zahrnuje fáze risk managementu s názvem identifikace rizika?
Jaké činnosti zahrnuje fáze risk managementu s názvem ocenění a kvalifikace rizika?
Čím je ovlivněna velikost rizika?
Co znamená pojem pojistné riziko?
Z jakého důvodu zkoumá pojistitel pojistné riziko před tím, než uzavře pojistnou smlouvu?
Aktuální hodnotu budov a staveb, která může být použita pro stanovení pojistné částky, zjišťujeme tzv. nákladovým způsobem, který využívá následujících hodnot pro výpočet:
Jak se určuje časová hodnota?
Při oceňování budov a hal se vychází z parametru, který se následně upravuje předepsanými koeficienty. O jaký parametr jde?
Je-li pojištění majetku sjednáno na tzv. novou hodnotu, popř. cenu, v jaké výši vyplatí pojistitel pojistné plnění za zničenou pojištěnou věc?
Je-li pojištění majetku sjednáno tzv. na časovou cenu, v jaké výši vyplatí pojistitel v případě pojistné události pojistné plnění?
Cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění, se nazývá:
Cena, do jejíž výše jsou zahrnuty neobvyklé okolnosti trhu, osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby, se nazývá:
Podle zákona o oceňování majetku se cena, která je určena jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena, nazývá:
Reprodukční pořizovací cenou se rozumí:
Zásoby a hmotný majetek vytvořené vlastní činností se oceňují:
Vychází-li se při oceňování majetku z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu, jedná se o ocenění majetku způsobem:
Vychází-li se při oceňování majetku z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji, nebo jde-li o odvození z ceny jiné funkčně související věci, jedná se o ocenění majetku způsobem:
Vychází-li se při oceňování majetku z částky, na kterou předmět ocenění zní nebo která je jinak zřejmá, jedná se o ocenění majetku:
Mezi aktiva patří:
Výši daně z příjmů právnických osob za poslední zdaňovací období (případně zaokrouhlenou na celé tisíce Kč) vždy zjistíme:
Informace o zdrojích financování společnosti (kde společnost vzala peníze na pořízení majetku) zjistíme:
Účetní odpisy vyjadřují:
Jak se v rozvaze zobrazí následující událost: firma zaplatila svému dodavateli fakturu za dodaný materiál:
Směrná účetní osnova:
V rozvaze (podle českých účetních standardů) nejsou uvedena následující aktiva:
Firma, která není plátcem DPH (daň z přidané hodnoty), má účetní rok shodný s kalendářním rokem. V prosinci přijala fakturu za dodané zboží s datem vystavení 15. 12. 2018. Firma fakturu zaplatila 5. 1. 2019. Pro tuto operaci platí:
Provozní výsledek hospodaření:
Která z níže uvedených pojistných nebezpečí nejsou kryta tzv. živelním pojištěním?
U kterých pojištění má vliv mechanické a elektronické zabezpečení pojištěného majetku na výši pojistného plnění?
Která kategorie majetkových pojištění kryje vnitřní mechanické poškození?
Pojistné podmínky vymezují kromě podrobností o vzniku, trvání a zániku pojištění, pojistné události, způsobu určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnosti i výluky z pojištění. Tyto výluky z pojištění:
Pokud blesk způsobil škodu tak, že zcela nebo z části prošel pojištěným majetkem a zanechal na něm prokazatelné stopy, byla škoda způsobena:
Pojištění označované pojmem FLEXA se nevztahuje na:
Jaké označení se používá v dopravním pojištění pro pojištění škod na dopravovaných věcech a předmětech?
Lze kombinovat v rámci jedné pojistné smlouvy rizika spojená s montáží strojů, strojních zařízení a objektů a současně škody na stavebních dílech a materiálu po dobu výstavby?
Co znamená šomážní pojištění?
Pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku spadá do kategorie:
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za újmu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání je:
Pokud není možné stanovit přesnou pojistnou hodnotu pojišťovaného souboru věcí, jaký bude nejvhodnější způsob pojištění?
Jaké pojistné nebezpečí není kryto základním živelním pojištěním známým pod pojmem FLEXA?
Pojem „prostá krádež“ je v pojištění majetku chápán jako:
Je-li sjednáno tzv. allriskové pojištění, uhradí pojistitel v případě pojistné události:
Pro případ, kdy škoda na pojištěném majetku z daného pojistného nebezpečí nemůže překročit určitý podíl z hodnoty pojištěného majetku, lze doporučit sjednání tzv.:
Pro nemovitost o hodnotě 2 mil. Kč bylo sjednáno majetkové pojištění s pojistnou částkou 1 mil. Kč. Požár způsobí na nemovitosti škodu ve výši 500 000 Kč. Za této situace vyplatí pojišťovna pojistné plnění ve výši:
V pojištění majetku je nutné do pojistné smlouvy uvést místo pojištění. Tím se rozumí:
Je-li sjednáno pojištění stroje, který byl pořízen před 8 lety, na jeho časovou cenu, znamená to, že při zničení stroje pojistitel uhradí:
Indexace neboli valorizace:
Pokud se budova podle povodňové mapy nachází v oblasti tzv. dvacetileté vody, znamená to, že:
Pojištění proti krádeži vloupáním se zpravidla vztahuje na případy, kdy pachatel vnikl do místa pojištění pomocí klíčů:
Pojištění elektroniky se zpravidla vztahuje i na škody vzniklé:
Co znamená pojištění odpovědnosti D&O?
Pojištění odpovědnosti za újmu související s podnikáním lze sjednat jako:
Náhrada škody na hmotné věci se dle občanského zákoníku primárně uskutečňuje:
Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, je povinen nahradit škodu vzniklou z této provozní činnosti. Lze se této povinnosti k náhradě škody zprostit?
Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému škodu v rozsahu a výši určené zákonem. Má poškozený právo na plnění přímo vůči pojistiteli?
Podnikatel (fyzická osoba) si pronajme k podnikání nemovitost s veškerým vybavením na provozování autoservisu. Než autoservis začne provozovat, má zájem o pojištění odpovědnosti. Jaká pojištění odpovědnosti mu bude třeba nabídnout, aby pokryl svá základní rizika?
Majitel hotelu poskytuje pravidelné ubytovací služby. V průběhu společné večeře došlo ke vloupání do ubytovacích prostor. Neznámý (nezjištěný) pachatel poškodil a odcizil věci hotelových hostů, které měli uloženy ve svých pokojích. Majitel (provozovatel) hotelu:
Škodu způsobenou vadou movité věci určené k uvedení na trh jako výrobek za účelem prodeje, nájmu a podobně, nahradí ten, kdo výrobek vyrobil, vytěžil, vypěstoval nebo jinak získal. Způsobí-li tento vadný výrobek škodu na věci, náhrada se poskytne:
Jak jsou stanoveny minimální limity pojistného plnění pro povinné pojištění profesní odpovědnosti?
Může být u pojištění profesní odpovědnosti uplatněno podpojištění?
Která z profesí nemusí mít uzavřeno povinné pojištění profesní odpovědnosti?
Co znamená povinné pojištění profesní odpovědnosti?
Mohou si pojištění s názvem „pojištění profesní odpovědnosti“ sjednat i podnikatelé, kterým to žádný právní předpis neukládá?
Má v povinném pojištění profesní odpovědnosti poškozený právo na pojistné plnění?
Podnikatel OSVČ se sjednaným pojištěním profesní odpovědnosti ukončí svou podnikatelskou činnost. Pokud se jedná o pojištění:
Pojištěný má zájem sjednat spolu s pojištěním, které uzavřela v jeho prospěch rámcovou pojistnou smlouvou profesní komora, jejímž je členem, další individuální pojištění s vyšším limitem pojistného plnění (10 000 000 Kč). Rámcová pojistná smlouva je sjednaná s limitem pojistného plnění 500 000 Kč, spoluúčast 10 000 Kč. Jak má být pojištění na vyšší limit pojistného plnění sjednáno, aby splňovalo potřeby pojištěného?
Je v případě ukončení činnosti samostatného advokáta poškozený oprávněn nárokovat náhradu škody (majetkové újmy), kterou mu tento advokát způsobil?
Jakým způsobem se stanovuje v pojištění profesní odpovědnosti horní hranice pojistného plnění?
Z pojištění profesní odpovědnosti, které není povinné, poškozený:
Způsobí-li pojištěný škodu úmyslně, pak pojistitel z pojištění profesní odpovědnosti podle zákona:
Lékař má sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za újmy, způsobené při výkonu zdravotnického povolání lékaře. Územní rozsah pojištění je Česká republika. Z tohoto pojištění budou kryty újmy, k jejichž náhradě bude lékař povinen, vzniklé při výkonu jeho zdravotnického povolání lékaře :
Obchodní společnost podnikatelsky zajišťující organizaci sdílení osobních automobilů zapůjčených do systému sdílení jejich vlastníky chce zvýšit jistotu těchto vlastníků osobních automobilů sjednáním havarijního pojištění souboru všech sdílených osobních automobilů ve prospěch jejich vlastníků. Havarijní pojištění souboru všech sdílených osobních automobilů sama uvedená obchodní společnost:
Obchodní společnost zajišťující odtahy vozidel provozující speciální odtahový nákladní automobil vybavený vyprošťovací nástavbou, sestávající z otočného a výsuvného jeřábového ramene, ze sklopné a sjížděcí plošiny a z tzv. odtahových brýlí, chce mít uvedený speciální odtahový nákladní automobil pojištěný proti všem pojistným nebezpečím, která mohou během jeho provozu nastat (s výjimkou výluk z pojištění). Pojišťovací zprostředkovatel by měl v takovém případě doporučit:
Pojistné plnění z havarijního pojištění, coby pojištění škodového, za pojistnou událost spočívající v opravitelném poškození autobusu ve výši účelně vynaložených nákladů na opravu pojištěného autobusu bude oprávněné osobě, dopravní společnosti, která je vlastníkem poškozeného autobusu a je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), poskytnuto:
Obchodní společnost podnikatelsky pronajímající/půjčující v turisticky atraktivní lokalitě samohybná osobní vozítka (tzv. segway) chce soubor těchto vozítek v jejím vlastnictví majetkově pojistit. Předmět pojištění bude v pojistné smlouvě, kterou budou uvedená vozítka pojištěna, specifikován jako:
Pro stanovení výše pojistného za havarijní pojištění nákladních vozidel obchodní společnosti nemůže být z následujících kritérií použito kritérium:
Je možné z havarijního pojištění letadla hradit v případě parciální (částečné) škody opravu letadla v nových cenách?
Provozovatel půjčovny kol chce svá kola pojistit pro případ jejich poškození. Je pojistitel oprávněn stanovit jako podmínku vstupu do pojištění stáří kola? Např. že v době uzavření pojistné smlouvy nesmí být kolo starší dvou let?
Mezi standardní výluky v majetkovém pojištění plavidla patří:
Havarijní pojištění vozidla se nemůže vztahovat na:
Je možné v rámci neživotního pojištění podnikatelů sjednat tzv. sezónní havarijní pojištění motocyklu?
Provozovatel půjčovny skútrů zjistí během zimní údržby uskladněných skútrů jejich poškození vandalem. Provozovatel má sjednáno majetkové pojištění uvedených skútrů i pro pojistné nebezpečí vandalismu. Jakým způsobem by měl v tomto případě provozovatel postupovat?
Ve kterém pojištění je hlavním obsahem krytí finančních ztrát v případě nesplácení půjčky dlužníkem?
Jak dělíme úvěrová rizika z pohledu potřeb úvěrového pojištění?
Které pojištění poskytuje pojištěnému pojistnou ochranu pro případ, že zahraniční odběratel z důvodu své platební neschopnosti nesplácí úvěr, který mu poskytl český vývozce?
Pojištění úvěru lze sjednat:
V konkrétní uzavřené pojistné smlouvě o pojištění úvěru sjednali pojistitel a pojistník lhůtu 3 měsíců k oznámení vzniku škodné události oprávněnou osobou pojistiteli. Ve sjednaném pojištění úvěru nastala škodná událost. Pokud oprávněná osoba oznámí pojistiteli tuto událost až po uplynutí výše uvedené lhůty sjednané pojistnou smlouvou:
Pojištění tržně nepojistitelných politických a komerčních vývozních úvěrových rizik se státní podporou mohou podnikatelé, vývozci českého zboží, služeb a investic, v České republice sjednat s:
Pojištění úvěru se sjednává pro případ:
Pojištění záruky se ujednává:
Kdo může být oprávněnou osobou v případě pojištění záruky?
Jaký důsledek má v pojištění záruky neoznámení vzniku škodné události ze strany oprávněné osoby pojistiteli ve lhůtě ujednané v pojistné smlouvě?
Pojištění záruky lze sjednat:
Jaké druhy záruk u pojištění záruky rozlišujeme z veřejnoprávního hlediska?
U přímé záruky v případě pojištění záruky je oprávněnou osobou:
Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře:
Agentura práce je povinna sjednat pojištění záruky pro případ svého úpadku tak, aby toto pojištění zajistilo výplatu mzdy minimálně do výše:
Pojištění finančních ztrát lze ujednat:
Co je předmětem pojištění finančních ztrát?
Může být pojistná smlouva o pojištění finančních ztrát sjednána ústně?
Lze ujednat pojištění finančních ztrát jako pojištění obnosové?
Kdo může být oprávněnou osobou v případě pojištění finančních ztrát?
Finanční ztrátou se rozumí:
Na finanční ztráty vyplývající ze ztráty pravidelného zdroje příjmu se pojištění finančních ztrát:
Může se pojištění finančních ztrát vztahovat i na finanční ztráty vyplývající z nepředvídaných obchodních výdajů?
Zemědělská pojištění patří do odvětví:
Existuje v České republice povinné pojištění hospodářských zvířat?
Pojištění hospodářských zvířat lze sjednat:
Pojištění lesních porostů:
Pojištění koní:
Státní finanční podpora pojistníkům sjednávajícím zemědělské pojištění je poskytována prostřednictvím programů:
Pojištění úrody plodin:
Pojištění proti krupobití:
Jak se nazývá pojištění, které poskytne pojištěnému krytí nákladů na právní pomoc související s mimosoudním či soudním uplatněním jeho práv?
Lze pojištění právní ochrany sjednat v pojistné smlouvě, kterou jsou zároveň sjednána další pojištění, např. majetku či odpovědnosti?
Za jakých podmínek je platné ujednání o pojištění právní ochrany v pojistné smlouvě sjednané pro více pojistných nebezpečí?
Pokud z pojištění právní ochrany dojde ke sporu mezi pojistníkem a pojistitelem:
Pojištění právní ochrany může být dle zákona sjednáno:
Pojištění právní ochrany podnikatelů se nevztahuje na:
Je v pojistné smlouvě, kterou je sjednáno pojištění právní ochrany podnikatele, pojistitel oprávněn určit pojištěnému konkrétního advokáta?
V případě soupojištění se nárok (právo) na pojistné plnění uplatňuje:
Byla-li pojistná smlouva majetkového pojištění uzavřena se zřetelem k budoucímu podnikání nebo jinému budoucímu pojistnému zájmu, který nevznikne, pak platí, že:
Mají provozovatelé garáží povinnost nahradit poškození, ztrátu nebo zničení dopravních prostředků, které jsou v nich umístěné?
Co znamená doba ručení u pojištění přerušení provozu?
Za jakou maximální dobu poskytne pojistitel pojistné plnění v případě pojistné události z pojištění přerušení provozu?
Které tvrzení je pravdivé v případě pojištění majetku sjednaného tzv. na první riziko?
Požár zničil pojištěnou věc 1. 1. 2018. Pojištěný nahlásil škodu pojišťovně 1. 3. 2018. První doklady k likvidaci doložil pojišťovně 1. 9. 2018? Záloha na pojistné plnění byla pojištěnému poskytnuta 1. 12. 2018. Kdy dojde k promlčení práva na pojistné plnění z pojistné smlouvy?
Kdy se promlčí právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti, pokud k pojistné události (škodě) došlo 1. 2. 2019? 1. 2. 2019 se poškozený zároveň dozvěděl o škodě i o tom, kdo za škodu odpovídá. Pojistná událost byla pojišťovně nahlášena 1. 3. 2019.
Pokud pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti vylučují poskytnutí pojistného plnění za nároky vyplývající z vadného plnění, která z uvedených náhrad nebude z pojistné smlouvy kryta?
Prodejce prodal pračku a myčku vč. dopravy a instalace u zákazníka. Od jakého okamžiku bude případné poškození těchto věcí prodejcem považováno za škodu způsobenou zákazníkovi a bude možné ji uhradit z pojištění odpovědnosti prodejce?
Má společnost s ručením omezeným nárok na pojistné plnění z pojištění svého majetku, pokud se až během šetření pojistné události zjistí, že v této společnosti došlo v průběhu pojištění ke změně společníka? Předpokládejte, že pojistná smlouva neobsahuje žádnou odchylku od právních předpisů.
Pro posouzení, zda je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z pojištění odpovědnosti podnikatelů za škodu způsobenou domácími zvířaty určenými k výdělečné činnosti:
Pokud se u škodového pojištění plnění omezí horní hranicí, pak se tato hranice určí:
Stejný pojistný zájem může být pojištěn proti témuž pojistnému nebezpečí a pro tutéž dobu u několika pojistitelů. Kdy se v takovém případě jedná o vícenásobné pojištění?
Pojištění, kde pojistitel poskytne pojistné plnění, které vyrovnává úbytek majetku v důsledku pojistné události, se nazývá:
Pokud někdo uvedením nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů záměrně dosáhne nebo hodlá dosáhnout ze škodového pojištění vyššího pojistného plnění, než je vzniklá škoda, může to být klasifikováno jako:
Jak se nazývá doba ujednaná ve škodovém pojištění, po kterou nebude v případě pojistné události pojistné plnění vypláceno?
Pokud není splatnost pojistného plnění ujednána v pojistné smlouvě, kdy je splatné ze zákona?
Pojištěný je výrobcem spotřebního zboží. Jeho výrobek z důvodu výrobní vady způsobil škodu spotřebiteli (2 000 € újma na zdraví, 1 000 € škoda na majetku), který si jej zakoupil. Jakou náhradu újmy uhradí pojišťovna z pojištění odpovědnosti výrobce? Spoluúčast v pojistné smlouvě neuvažujte.
Jaké má důsledky, pokud je pojistné plnění ze strojního pojištění vinkulováno ve prospěch banky od částky 50 000 Kč?
Pojistná hodnota nemovitosti je 15 mil. Kč. Pojistná částka sjednaná v pojistné smlouvě je 5 mil. Kč. Vichřice způsobí škodu na střeše za 1,5 mil. Kč. Jak vysoké bude pojistné plnění vyplacené pojišťovnou? Neuvažujte spoluúčast ani smluvní odchylku od zákonné úpravy.
V pojistné smlouvě je ujednáno, že pojištění odpovědnosti kryje pouze odpovědnost osob uvedených jmenovitě v pojistné smlouvě jako pojištěné osoby. Pojištěná nemovitost má čtyři spolumajitele, v pojistné smlouvě je jako pojištěný uveden pouze jeden z nich. Pokud ze střechy domu spadne sníh na chodce a způsobí mu újmu na zdraví 100 000 Kč, jak se zachová pojišťovna po nahlášení pojistné události?
Zaměstnanec firmy se v jídelně zaměstnavatele zraní během pauzy na oběd vadným příborem. Které tvrzení je pravdivé?
Více správných odpovědí
4 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
Ve kterých z následujících případů nebude mít odmítnutí výplaty pojistného plnění za následek zánik pojištění?
Ve kterých případech je pojistník podle občanského zákoníku oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy?
Určete, ve kterých z následujících případů pojištění ze zákona zaniká:
Jak se rizika člení z hlediska příčiny jejich vzniku?
Pojem riziko je:
Z jakého kritéria se vychází při určení opotřebení stavby stářím?
Mezi stavby pro účely oceňování patří:
Jaké jsou jiné způsoby oceňování majetku ve smyslu zákona o oceňování majetku?
Jakou cenou se oceňuje majetek ve smyslu zákona o účetnictví, pokud zvláštní předpis (například zákon o oceňování majetku) nestanoví jinak?
Mezi dlouhodobé zdroje financování podniku patří:
Mezi oběžná aktiva patří:
Firma se rozhodla koupit nemovitost, ve které sídlí, a ušetřit tak na placeném nájmu. Na nákup použila bankovní úvěr a peníze na účtech firmy. Pokud tato operace nezmění celkový čistý zisk firmy, tak tato událost způsobí:
Mezi neživotní pojištění sjednávaná se subjekty v souvislosti s jejich podnikatelskou činností patří:
Do kategorie přírodních pojistných nebezpečí v pojištění podnikatelů patří:
Strojní pojištění se sjednává pro případ poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění nahodilou škodnou událostí, která není v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách vyloučena. Toto pojištění kryje škody vzniklé:
Při sjednání pojištění majetku pro případ povodně používají pojistitelé tzv. povodňové mapy. Jaký je jejich účel?
Podnikatel má sjednáno pojištění přerušení provozu s dobou ručení 6 měsíců a se spoluúčastí 7 dní. 1. března dojde k požáru provozovny, která pracuje v nepřetržitém provozu. V důsledku požáru musí pojištěný podnikatel ihned dočasně zastavit výrobu. Výrobu se podaří obnovit až 1. dubna. Pojišťovna v takovém případě uhradí:
Sjednává-li podnikatel pojištění souboru svých zásob, pak platí, že:
Zaměstnanec podnikatele utrpěl při plnění pracovních úkolů úraz. Vůči pojištěnému zaměstnavateli vznesl zaměstnanec nárok na náhradu bolestného a ztráty na výdělku. Mimo to zdravotní pojišťovna vznesla požadavek na náhradu nákladů léčení a správa sociálního zabezpečení vznesla požadavek na náhradu vyplacených dávek nemocenského pojištění. Z jakého pojištění se hradí uvedené nároky? Označte správná tvrzení:
Pojistitel má v pojištění podnikatelské odpovědnosti proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, v případě, že pojištěný způsobil škodnou událost:
Kterým právním předpisem se řídí minimální limit pojistného plnění pro pojištění profesní odpovědnosti samostatného zprostředkovatele, který je oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění?
Která profese spadá do kategorie povinných pojištění profesní odpovědnosti?
Pojištění profesní odpovědnosti lékaře (OSVČ) se vztahuje na škody a újmy způsobené:
Může pojistitel vypovědět povinné pojištění odpovědnosti?
Pojistná částka v pojištění již několik let používaného dopravního prostředku sjednaném jako pojištění škodové a zprostředkovaném pojišťovacím zprostředkovatelem (vázaným zástupcem) pojišťovny:
V případě vzniku pojistné události ze sjednaného škodového pojištění, spočívající v odcizení pojištěného vozidla:
V důsledku havárie plavidla na řece (najetí na kámen) došlo k protržení trupu plavidla, přičemž hrozí únik nafty z plavidla a tím kontaminace vody. Pojistník musí vynaložit zachraňovací náklady. Je možné, aby pojistitel v pojistné smlouvě ujednal omezení výše zachraňovacích nákladů?
Ve kterých typech pojištění může být kryto úvěrové riziko?
Předmětem pojištění (pojištěnou hodnotou pojistného zájmu) v pojištění úvěru může být:
Pojištění záruky lze ujednat pro následující případy:
U nepřímé záruky v případě pojištění záruky může být oprávněnou osobou:
Charakter povinného pojištění dle českého právního řádu má pojištění záruky pro případ úpadku:
Pojištění finančních ztrát se může vztahovat na:
Pojištění finančních ztrát zaniká:
Je-li ujednáno, že pojištění finanční ztráty vzniká přede dnem uzavření pojistné smlouvy, tak:
U pojištění úrody plodin:
Pojištění plodin se sjednává pro následující pojistná nebezpečí:
Zemědělské pojištění hospodářských zvířat lze sjednat na pojistné nebezpečí:
Pojištěnými osobami v pojištění právní ochrany, které si sjednal podnikatel, jsou:
Pojištěním právní ochrany podnikatele může být kryta nahodilá potřeba pojištěného podnikatele vynaložit náklady na uplatňování jeho práv či ochranu jeho práv:
Vyberte tvrzení platná pro povinnost nahradit škodu na věcech převzatých:
Ve kterých případech ubytovací zařízení odpovídá za škody na vnesených věcech hostů bez omezení?
Které faktory omezují hranici pojistného plnění z pojištění proti odcizení v případě krádeže vloupáním?
Jaké jsou předpoklady vzniku práva pojistníka na úhradu zachraňovacích nákladů pojistitelem?
Vzniklo-li při pojistné události pojištěnému právo na náhradu škody vůči jiné osobě, přechází vyplacením pojistného plnění toto právo na pojišťovnu (tzv. regres). Proti které osobě nemůže pojišťovna uplatnit tento regres?
Nastane-li škodná událost, se kterou oprávněná osoba spojuje požadavek na pojistné plnění, musí oprávněná osoba podle zákona učinit následující kroky:

Případové studie

3 případové studie
39091 - Firma AUTO SMILE se zajímá o komplexní živelní pojištění majetku (nemovitý i movitý). Co musí pojišťovací zprostředkovatel dále kromě hodnoty nemovitosti a vybavení servisu zjistit, aby mohl určit pojistnou hodnotu pro pojištění majetku?
39091 - Firmu AUTO SMILE zajímá, zda-li by se její nemovitosti daly pojistit pouze na pojistnou částku 6 mil. Kč, jelikož se neobává úplného zničení. Co by se stalo v případě pojistné události s výší škody 555 000 Kč? Jaké by bylo pojistné plnění, kdyby pojištění bylo takto sjednáno a pojistitel uplatnil podpojištění? Uvažujte, že pojistitel uplatňuje definici podpojištění, stejně jako je upravena v občanském zákoníku.
39091 - Firma AUTO SMILE požaduje pojištění přerušení provozu na dobu 6 měsíců. Jakou výši pojistné částky pro toto riziko samostatný zprostředkovatel tedy navrhne? Uvažujte, že variabilní náklady firmy, vzhledem k tomu, že se jedná o autoservis, jsou zanedbatelné.
39091 - Jak dlouho musí pojišťovací zprostředkovatel uchovávat záznamy a dokumenty vztahující se ke poskytování pojištění, nabídce a záznamech komunikace s firmou AUTO SMILE, pokud k uzavření pojistné smlouvy nedojde?
39091 - Firma AUTO SMILE se zajímá také o pojištění odpovědnosti z výkonu povolání pro její zaměstnance. Ve kterém z uvedených parametrů se mimo jiné budou lišit sjednaná pojištění u automechaniků a administrativních pracovnic, pokud uvažujeme, že plat mají všichni dle zadání?
39097 - V případě, že by pan Spravedlivý zvolil variantu, že bude advokacii vykonávat samostatně, které pojištění je povinen sjednat?
39097 - V případě, že bude pan Spravedlivý vykonávat advokacii jako zaměstnanec v zavedené právnické firmě, které pojištění je pro něj v této situaci vhodné?
39097 - Předpokládejme, že Česká advokátní komora požaduje pro samostatného advokáta minimální limit pojistného plnění 5 mil. Kč a pro každého společníka ve sdružení minimální limit pojistného plnění 3 mil. Kč násobený počtem všech společníků sdružení, a to u každého společníka sdružení. Pokud by pan Spravedlivý chtěl advokacii vykonávat jako společník sdružení se dvěma dalšími advokáty, jak by se změnil jeho minimální limit pojistného plnění oproti tomu, kdyby advokacii vykonával samostatně? Minimální limit pojistného plnění by byl:
39097 - V případě, že by pan Spravedlivý začal pracovat jako zaměstnanec v zavedené právnické firmě a svým jednáním v souvislosti s advokacií způsobil újmu klientovi ve výši 500 000 Kč, v jaké výši by na něm mohla být požadována škoda?
39097 - V případě, že by se pan Spravedlivý rozhodl vykonávat advokacii samostatně, jaká by pro něj byla možná alternativa, pokud by mu nevyhovovala individuální nabídka pojištění odpovědnosti za škody u žádné z pojišťoven?
39103 - Proti kterým dalším z níže uvedených živelních pojistných nebezpečí by mohl firmě SIKULA pojišťovací zprostředkovatel pojištění doporučit?
39103 - Při analýze stávajícího pojištění pojišťovací zprostředkovatel zjistil, že budovy společnosti SIKULA jsou pojištěny na částku 7 380 000 Kč. Riziko podpojištění je v pojistných podmínkách upraveno stejně jako v občanském zákoníku. Co musí v tomto případě pojišťovací zprostředkovatel firmě sdělit o uplatnění podpojištění?
39103 - Při analýze stávajícího zajištění pojišťovací zprostředkovatel zjistil, že pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání mají zaměstnanci limit pojistného plnění 90 000 Kč. Je tento limit dostačující?
39103 - Firma SIKULA se zajímá o pojištění přerušení provozu na dobu 4 měsíců. Jakou výši pojistné částky pro toto pojištění by měl pojišťovací zprostředkovatel navrhnout?
39103 - Jak dlouho musí pojišťovna uchovávat záznamy a dokumenty vztahující se k poskytování pojištění, nabídce a záznamy komunikace s firmou SIKULA, pokud dojde k uzavření pojistné smlouvy?
39252 - V jakém vztahu budou vůči sobě pojistné smlouvy uvedené v zadání případové studie?
39252 - Jaká by měla být doporučená doba individuálního požadovaného pojištění odpovědnosti?
39252 - Jaká bude maximální možná vyplacená částka z jedné pojistné události při ponechání stávající pojistné smlouvy a uzavření nové individuální pojistné smlouvy dle požadavků zadavatele? U individuální pojistné smlouvy počítejte se spoluúčastí 10 000 Kč.
39252 - Pan Novotný ukončil tuto individuální pojistnou smlouvu jeden rok po dokončení stavby a následně po 2 letech by vznikla škoda ve výši 500 000 Kč. Při šetření se prokázalo, že příčinou vzniku škody byl chybný projekt. Jaké by bylo plnění z pojištění profesní odpovědnosti pana Novotného? Uvažujte, že individuální pojistná smlouva je stejně jako pojistná smlouva v rámci profesní komory uzavřena na principu claims made.
39252 - Které z níže uvedených podnikatelských pojištění by měl pojišťovací zprostředkovatel panu Novotnému s ohledem na jeho činnost architekta zejména doporučit?
39300 - Zákazník oslovil pojišťovacího zprostředkovatele s tím, že by rád vyřešil riziko občasných nehod ve svém skladu, kdy zaměstnanci svou nepozorností poškodí palety s již hotovými produkty připravenými k expedici. Dle sdělení zákazníka se nejedná o nijak časté a velké škody a zpravidla je řeší s jednotlivými zaměstnanci interní škodní komise. Zákazník se ale jednak nechce při řešení náhrady škody spoléhat na aktuální finanční situaci zaměstnance, který zrovna škodu způsobil, a jednak by pojištěním chtěl chránit i zaměstnance samotné v rámci programu interních benefitů. Jaké pojištění by měl pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi v tomto případě doporučit?
39300 - Zákazník si přeje sjednat pojistnou smlouvu, v níž by figuroval jako pojistník a jeho zaměstnanci jako pojištění. Na jaké informace uvedené v úvodním zadání by se měl pojišťovací zprostředkovatel podrobněji zaměřit, aby mohl poptat nabídky pojištění odpovědnosti zaměstnanců od jednotlivých pojistitelů?
39300 - Klíčovou skupinu zaměstnanců pro zákazníka představují jeho technici, neboť si uvědomuje, že se jedná o zkušené a kvalifikované zaměstnance, kterých je na současném trhu práce nedostatek. Tomu odpovídá i jejich průměrný hrubý měsíční příjem, který se pohybuje okolo 80 000 Kč. Zákazníkovi velmi záleží na tom, aby zrovna tito zaměstnanci byli řádně pojištěni, a to i s ohledem na skutečnost, že by v důsledku jejich pochybení mohly společnosti vzniknout poměrně značné škody. Jaký minimální limit pojistného plnění pro každého jednotlivého technika by měl pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi doporučit?
39300 - Zákazník je spokojen s jednou z nabídek předložených pojišťovacím zprostředkovatelem a rozhodl se pojištění odpovědnosti svých zaměstnanců sjednat u příslušného pojistitele. Konkrétně ho zaujala nabídka na uzavření pojistné smlouvy na dobu tří let s ročním pojistným ve výši 750 000 Kč. Je pojišťovací zprostředkovatel v tomto případě povinen vyhotovit záznam z jednání dle ust. § 79 zákona o distribuci pojištění a zajištění?
39300 - Pojistná smlouva byla nakonec uzavřena dne 15. prosince s počátkem pojištění od 1. ledna následujícího roku. Hned v prvním měsíci trvání pojištění uplatnila společnost u pojistitele značný počet škodných událostí. Pojistitel se vzhledem k vysoké škodní frekvenci a nepříznivému škodnému průběhu rozhodl pojištění vypovědět, a to v souladu s ust. § 2805 písm. a) občanského zákoníku ve lhůtě dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, s osmidenní výpovědní dobou. Výpověď pojistitel odeslal ve středu 9. ledna, doručena pojistníkovi byla v pátek 11. ledna. K jakému dni pojištění zanikne?
39428 - Která z následujících informací bude pro pojišťovacího zprostředkovatele stěžejní pro učinění nabídky pojištění bytového domu pro zákazníka?
39428 - Předseda představenstva se zajímá také o možnost pojištění odpovědnosti družstva jako vlastníka bytového domu. Pojišťovací zprostředkovatel vysvětlí předsedovi představenstva, že:
39428 - Pojistná částka bytového domu byla stanovena na 30 000 000 Kč a sazba pojistného činí 0,1 % z pojistné částky. Dále je rovněž požadováno pojištění odpovědnosti vlastníka bytového domu na limit plnění 10 000 000 Kč, kde je sazba 0,2 %. Koeficient slevy při spoluúčasti 5 000 Kč pro pojištění majetku činí 0,9 (tj. 10 %). Jaká bude výše ročního pojistného za uvedená pojištění majetku se spoluúčastí 5 000 Kč a pojištění odpovědnosti?
39428 - Předseda představenstva navrhl, že pojistnou smlouvu za bytové družstvo rovnou na místě podepíše. Co v takovém případě pojišťovací zprostředkovatel učiní?
39428 - Pojišťovací zprostředkovatel od předsedy představenstva zjistil, že pojistná smlouva pojištění bytového domu družstva sjednaná u jiné pojišťovny byla uzavřena dne 31. 7. 2018 na dobu neurčitou s pojistným obdobím jednoho roku. Kdy musí doručit bytové družstvo výpověď jiné, stávající pojišťovně, aby toto pojištění zaniklo ke dni 31. 7. 2019? Uvažujme, že jednání předsedy představenstva a pojišťovacího zprostředkovatele probíhá dne 28. 5. 2019. V pojistné smlouvě ani v pojistných podmínkách nejsou ujednány žádné podmínky týkající se výpovědi pojistné smlouvy.
39434 - Co by měl pro účely ohodnocení pojistného rizika a stanovení výše pojistného především pojišťovací zprostředkovatel zjistit od pana Nováka, aby mohl řádně učinit nabídku podnikatelského pojištění majetku a odpovědnosti?
39434 - Která z následujících majetkových pojištění by měl pojišťovací zprostředkovatel doporučit zákazníkovi, pokud předmětem podnikatelské činnosti pana Nováka jsou návrhy reklamních předmětů a související poradenství a na základě nájemní smlouvy využívá prostory jedné kanceláře v malé administrativní budově ve své obci, v kanceláři má pouze vlastní počítač, tiskárnu a kancelářský nábytek?
39434 - Pan Novák se ptá, zda není možné uzavřít pojistnou smlouvu i jiným způsobem, než je osobní setkání a podpis pojistné smlouvy na místě setkání. V pojistných podmínkách ani v pojistné smlouvě není ujednána ohledně vzniku pojištění žádná odchylka od občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.). Pan Novák nemá zřízen zaručený elektronický podpis. Pojišťovací zprostředkovatel panu Novákovi poradí následovné:
39434 - Pan Novák by si rád uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu své podnikatelské činnosti. Předpokládá, že svým obchodním partnerům může v případě jeho pochybení způsobit újmu ve výši maximálně 2 000 000 Kč, přičemž není ochoten akceptovat spoluúčast vyšší, než 5 000 Kč a zároveň požaduje co nejnižší roční pojistné. Předpokládané roční příjmy z podnikatelské činnosti pana Nováka činí 1 500 000 Kč. Pojišťovací zprostředkovatel představil panu Novákovi nabídku od tří pojišťoven. Výše pojistného u pojišťovny A činí 10 000 Kč, spoluúčast 5 000 Kč. Pojistné u pojišťovny B činí 8 000 Kč, spoluúčastí 2 % z předpokládaných příjmů. Pojistné u pojišťovny C činí 9 500 Kč, spoluúčast činí 10 % z pojistného plnění. Nabídka které pojišťovny nejlépe vyhovuje výše uvedenému požadavku a potřebám pana Nováka?
39434 - Vůči panu Novákovi uplatnil obchodní partner nárok na náhradu škody. Škodu vyčíslil na částku 839 200 Kč. Tuto výši škody budeme považovat pro účely této případové studie za nespornou. Při šetření pojistné události likvidátor pojišťovny zjistil, že se na vzniku škody částečně podílel i poškozený. Na základě šetření byl určen a všemi stranami akceptován podíl poškozeného na způsobené škodě 40 %, vyčíslená výše škody byla nesporná. Limit pojistného plnění byl v pojistné smlouvě stanoven ve výši 2 000 000 Kč, spoluúčast pana Nováka (pojištěného) na pojistném plnění na 5 000 Kč. Jaká bude výše pojistného plnění?
39440 - Kterou z níže uvedených informací o sobě musí pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi sdělit před sjednáním pojištění?
39440 - Pojišťovna Zariskuj, a. s., v rámci produktu podnikatelského pojištění živnostníků nabízí v rámci pojištění movitých věcí mimo jiné pojištění elektroniky, pojištění strojních zařízení, pojištění skel, pojištění finančních ztrát a pojištění strojních zařízení. Které z těchto pojištění pojišťovací zprostředkovatel nedoporučí panu Machrovi jako součást jeho podnikatelského pojištění?
39440 - Pojišťovací zprostředkovatel pojišťovny Zariskuj, a. s., nabídl panu Machrovi produkt komplexní pojištění podnikatelů, který zahrnuje majetková pojištění, pojištění dalších finančních ztrát a pojištění odpovědnosti. Pojistné za majetková pojištění, která jsou součástí produktu, je ve výši 18 000 Kč ročně, za pojištění dalších finančních ztrát je ve výši 6 000 Kč ročně a za pojištění odpovědnosti je ve výši 20 000 Kč ročně, přičemž spoluúčast zákazníka byla nabídnuta v nejnižší možné výši 5 000 Kč. Pan Machr ale považuje výši pojistného za příliš vysokou, chtěl by platit nejvíce 40 000 Kč ročně za všechna pojištění. Pojišťovací zprostředkovatel informoval zákazníka, že pokud by navýšil svou spoluúčast, pojistné by bylo nižší. Uvažujeme-li, že za každé navýšení spoluúčasti o částku 1 000 Kč upravuje pojišťovna výši pojistného o 2 % směrem dolů, jaká by musela být výše spoluúčasti, aby výše pojistného nepřesáhla 40 000 Kč ročně? Spoluúčast lze upravit jenom o násobky částky 1 000 Kč.
39440 - Pojišťovací zprostředkovatel je na základě smlouvy s pojišťovnou Zariskuj, a. s., oprávněn přijímat od zákazníků pojistné. Může pojišťovací zprostředkovatel sdělit panu Machrovi pro úhradu pojistného svůj běžný podnikatelský účet, ze kterého pojišťovací zprostředkovatel hradí např. své daně, poplatky a odvody?
39440 - Pan Machr způsobil svému obchodnímu partnerovi škodu ve výši 100 000 Kč. Pro účely této případové studie budeme považovat za nespornou jak existenci povinnosti pana Machra škodu nahradit, tak výši škody. Pan Machr bohužel nestihl vypovědět předcházející pojištění u pojišťovny Neriskuj, a. s., tak, aby zaniklo nejpozději den před počátkem nového pojištění sjednaného u pojišťovny Zariskuj, a. s. Obě pojištění byla platná a účinná v čase pojistné události. Limit pojistného plnění pojištění odpovědnosti u pojišťovny Neriskuj, a. s., byl sjednán ve výši 600 000 Kč, u pojištění odpovědnosti sjednaného u pojišťovny Zariskuj, a. s., ve výši 1 000 000 Kč. Obě pojištění byla sjednána s nulovou spoluúčastí. Pan Machr uplatnil svůj nárok na pojistné plnění u pojišťovny Zariskuj, a. s., kterou také informoval, že má ještě stále v platnosti pojištění u pojišťovny Neriskuj, a. s. Jakým způsobem se pojišťovny Neriskuj, a. s., a Zariskuj, a. s., vypořádají?
39464 - Na trhu existuje podnikatelský produkt All risks (pojištění proti všem rizikům, která nejsou vyloučena) pro pojištění majetku. Byl by takový produkt pro pana Jiřího vhodný?
39464 - Doporučil byste panu Jiřímu další pojistné krytí, aby měl co nejširší pojistnou ochranu při výkonu své podnikatelské činnosti?
39464 - Pan Jiří si přeje sjednat pojištění vlastního nářadí a elektronického zařízení (osobní počítač a mobilní telefon) pro případ odcizení. Vybraný pojistitel stanovil sazbu pojistného ve výši 5 promile. Jaká bude výše výsledného pojistného?
39464 - Jste jako pojišťovací zprostředkovatel povinen uchovávat záznamy a dokumenty, které se vztahují ke komunikaci s panem Jiřím jako zákazníkem (zájemcem o pojištění), pokud nebude pojistná smlouva uzavřena?
39464 - Pan Jiří si na nové pojistné smlouvě sjednal pro pojištění majetku spoluúčast 10 %, minimálně však 10 000 Kč. Vznikne pojistná událost s celkovou škodou ve výši 80 000 Kč. Jaké pojistné plnění panu Jiřímu náleží?
42229 - Který typ pojištění by měl pojišťovací zprostředkovatel firmě AUTOSALON doporučit kromě živelního pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu?
42229 - Které z níže uvedených pojištění by měl pojišťovací zprostředkovatel nabídnout zaměstnancům firmy AUTOSALON s ohledem na rizika, která jim v zaměstnání hrozí?
42229 - Pro pojištění nových motorových vozidel (vedených jako zásoby) firma AUTOSALON vyžaduje pojištění na zlomkovou hodnotu jedné čtvrtiny z pojistné částky. Pojištění se tedy vztahuje na čtvrtinu hodnoty zásob a nejedná se o podpojištění. Tato zlomková hodnota je současně maximálním limitem plnění pro jednu pojistnou událost. Za celkové pojistné období (1 rok) je možné vyčerpat celou pojistnou částku (8 mil. Kč). Spoluúčast je stanovena na 5 % minimálně však 5 000 Kč. Jaká je tedy v tomto případě maximální možná vyplacená částka od pojistitele z jedné pojistné události?
42229 - Pojištěná firma AUTOSALON převzala do opravy vozidlo. Při zkušební jízdě způsobil zaměstnanec pojištěné firmy dopravní nehodu, při které poškodil převzaté opravené vozidlo a zároveň vozidlo jiného účastníka provozu. Na převzatém opravovaném vozidle vznikla škoda ve výši 120 000 Kč. Druhému účastníku dopravní nehody vznikla škoda na vozidle ve výši 100 000 Kč. Pro obě vozidla bylo sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Pojištěná firma AUTOSALON má sjednáno připojištění odpovědnosti za věci převzaté za účelem opravy, úpravy či údržby. Pro případné škody vzniklé při zkušebních jízdách mimo provozovnu je sjednán sublimit plnění 50 000 Kč a spoluúčast 5 000 Kč. Pro účely této studie uvažujme, že jak z pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, tak ze smluvního pojištění za věci převzaté firmy AUTOSALON bylo plněno v maximálním možném rozsahu a není dán žádný důvod postihu pojistitele. Jakou škodu může firma AUTOSALON požadovat po zaměstnanci? Uvažujme, že zaměstnanec má průměrný výdělek 30 000 Kč/měs.
42229 - Které z uvedených pojištění by měl firmě AUTOSALON doporučit pojišťovací zprostředkovatel pro řešení časově a finančně nákladných nesrovnalostí a sporů s klienty, zaměstnanci a sousedským servisem, který firmě opravuje na zakázku ojetá vozidla?
42281 - Při analýze stávající pojistné smlouvy pojištění ordinace pana Zubatého pojišťovací zprostředkovatel zjistil rozdíl mezi pojistnou hodnotou pojištěného majetku (1 050 000 Kč) a pojistnou částkou uvedenou v pojistné smlouvě (1 500 000 Kč) a současně skutečnost, že pan Zubatý žije v domnění, že má pojištěny i vnitřní součásti zrekonstruované ordinace, do kterých investoval 200 000 Kč. To však v pojistné smlouvě ani v pojistných podmínkách není uvedeno. Kterou z níže uvedených možností by měl pojišťovací zprostředkovatel doporučit panu Zubatému v této situaci?
42281 - Pana Zubatého zajímá, za jakou částku by byl odpovědný, pokud by jeho zdravotní sestra, kterou zaměstnává, způsobila v ordinaci majetkovou újmu třetí osobě? Uvažujte, že škoda byla vyčíslena na 200 000 Kč.
42281 - Pan Zubatý plánuje, že by na 6–8 měsíců vycestoval do zahraničí, uvažuje tedy o zrušení/přerušení pojištění profesní odpovědnosti, jelikož v té době nebude vykonávat zubařskou praxi. Do ordinace bude docházet zdravotní sestra a vyřizovat objednávky pacientů a v akutních případech přeobjednání k náhradnímu lékaři. Po návratu z cest se pan Zubatý plánuje vrátit ke své standardní stomatologické praxi. Co by mu v tomto případě měl pojišťovací zprostředkovatel doporučit? Uvažujte, že pojistná smlouva o pojištění profesní odpovědnosti pana Zubatého je uzavřena na principu claims made.
42281 - Pan Zubatý má ve svém pojištění profesní odpovědnosti sjednán maximální limit 2 000 000 Kč. K tomuto limitu za základní pojištění se váže sublimit plnění náhrady nemajetkové újmy ve výši 45 % z maximálního limitu. Po diskuzích s kolegy zubaři o možných škodách by pan Zubatý chtěl mít náhradu nemajetkové újmy pojištěnou minimálně na částku 1 500 000 Kč. Jakou částku by tedy musel zvolit v rámci základního limitu, aby byly splněny jeho požadavky? Výsledek zaokrouhlete na celé tisíce.
42281 - Pan Zubatý uvažuje o pojištění přerušení provozu v případě nemoci či úrazu dotčené osoby a karantény s dobou ručení 6 měsíců. U tohoto pojištění je možné zvolit časovou spoluúčast ve výši 14, 21 a 28 dnů. Kolik by byla minimální a maximální částka plnění z tohoto rizika vzhledem ke spoluúčastem v případě, že by pan Zubatý zvolil denní dávku ve výši 1200 Kč a přerušení provozu by trvalo 3 měsíce, a to konkrétně od 1. 10.-31. 12.?
42463 - Který typ pojištění by měl pojišťovací zprostředkovatel společnosti nabídnout, pokud jednatel společnosti požaduje, aby se pojištění vztahovalo také na škody, které vzniknou na jimi budovaných dílech?
42463 - Rozhodněte, která z níže uvedených pojištění majetku by měla ještě být doplněna do stávající pojistné smlouvy, aby pojištění pokrývalo hrozící rizika škod na veškerém majetku.
42463 - Pojistnou hodnotou majetkového pojištění je nová cena věci. Rozhodněte, jak vysoká pojistná částka musí být v pojistné smlouvě v pojištění souboru stavebních strojů, které firma vlastní. Každý rok kvůli amortizaci klesá jejich hodnota cca o 10 %. Vlivem inflace se ceny na trhu za tu dobu zvedly cca o 15 %. Firma tvrdí, že je schopna stroje kdykoliv prodat za částku cca 10 mil. Kč. Pojistná smlouva netoleruje podpojištění.
42463 - Stavební společnost si sjedná pojištění obecné odpovědnosti z provozní činnosti. Které z uvedených připojištění k základnímu rozsahu pojištění obecné odpovědnosti stavební společnost nepotřebuje?
42463 - Jaká je celková pojistná hodnota veškerého vlastního majetku společnosti Zedník, s. r. o.?
42469 - Město Ráj má zájem o pojištění, které se bude vztahovat i na škody způsobené odcizením věcí odložených sportovci v šatních skříňkách sportovního areálu. Co musí pojišťovací zprostředkovatel udělat, aby tento požadavek splnil?
42469 - Na chodníku v centru města Ráj se po pádu zranila chodkyně. Příčinou jejího pádu byla závada ve schůdnosti chodníku. Kdo je podle zákona o pozemních komunikacích povinen poškozené nahradit vzniklou újmu?
42469 - Pana starostu, se kterým pojišťovací zprostředkovatel také jednal, velmi zajímala otázka odškodnění úrazů, které on nebo zastupitelé města utrpí při výkonu funkce. Jak vysoké odškodnění uhradí pojišťovna z pojištění odpovědnosti obce, pokud by byl starosta v důsledku úrazu v pracovní neschopnosti 100 dnů? Předpokládejme jeho průměrnou odměnu 1 300 Kč/den. Za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti obdrží od obce na náhradě mzdy 7 000 Kč, následně bude pobírat nemocenskou v průměrné výši 750 Kč/den. Bolestné bude stanoveno na 100 bodů, 150 bodů pak činí ztížení společenského uplatnění. Počítejte 275 Kč/bod. Spoluúčast neuvažujte.
42469 - Jak vysoké bude pojistné, pokud má město Ráj zájem o sjednání pojištění odpovědnosti v rozsahu – základní rozsah s limitem plnění 10 mil. Kč, čistá finanční škoda se sublimitem plnění 1 mil. Kč, náhrada nemajetkové újmy se sublimitem plnění 500 tis. Kč. Sazebník pojistného pro základní rozsah pojištění: základní pojistné do limitu plnění 5 mil. Kč 3 Kč/obyvatele, nad tuto částku se za každý 1 mil. Kč navíc sazba navyšuje o 20 haléřů. Pokud je počet osob činných pro pojištěného větší jak 25, navyšuje se základní pojistné o 10 %. Za bazén je paušální příplatek 3 tis. Kč, za každé dítě ve školním nebo předškolním zařízení 10 Kč. Sazebník pro připojištění: čistá finanční škoda 500 Kč za každých 100 tis. Kč, věci převzaté a užívané 250 Kč za každých 100 tis. Kč, nemajetková újma do 500 tis. Kč zdarma, 200 Kč za každých dalších 100 tis. Kč, majetková propojenost 1 tis. Kč za každý 1 mil. Kč.
42469 - Pan Bohatý při jednání otevřel otázku jeho fungování ve společnosti Úklidová, a. s. Ptá se, jak pojištění odpovědnosti města Ráj chrání město před následky jeho případného chybného rozhodnutí ve společnosti Úklidová, a. s. Má za to, že v představenstvu společnosti hájí zájmy města a škodu, kterou tam případně způsobí, tak bude společnost vymáhat po městu. Jaká je správná reakce pojišťovacího zprostředkovatele?
42475 - Jakou informaci by měl pojišťovací zprostředkovatel od pojištěného také získat, aby mohl správně nastavit parametry pojištění odpovědnosti silničního dopravce.
42475 - V rámci debaty mezi zástupcem společnosti a pojišťovacím zprostředkovatelem o dalších vhodných formách propojištění společnosti zmínil pojišťovací zprostředkovatel pojištění „obecné“ odpovědnosti podnikatelů. Který z následujících argumentů pojišťovacího zprostředkovatele na podporu sjednání tohoto pojištění není pravdivý, která uvedená škoda z tohoto pojištění rozhodně nebude kryta?
42475 - Silniční dopravce převážel z Ostravy do Kladna náklad 100 ks LED televizorů (cena 40 000 Kč/ks, hmotnost 20 kg/ks). Pokud při dopravní nehodě zaviněné pojištěným došlo ke zničení 10 ks televizorů, v jaké výši bude z pojistné události vyplaceno pojistné plnění? V nákladním listě byla uvedena hodnota zboží ve výši 4 000 000 Kč, hodnota zúčtovací jednotky byla v okamžiku pojistné události 31 Kč/ZPČ (zvláštní práva čerpání), spoluúčast neuvažujte.
42475 - Kterým jiným typem pojištění lze plnohodnotně případně pokrýt rizika, která ohrožují zboží převážené silničními dopravci?
42475 - Jaké pojistné pojištěný platí, pokud víme: pojistné se platí za každé pojištěné vozidlo, základní sazba pro uvedený limit plnění a územní rozsah Česká republika pro první vozidlo činí 2 000 Kč. Pro druhé až páté vozidlo je tato sazba nižší o 10 %. Za územní rozsah Evropa je přirážka 30 %. Na výsledné pojistné je udělena obchodní sleva 20 %.
44160 - V pojistných podmínkách pojišťovny Za ušima, a. s., si Karel všiml, že „pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu, za níž pojištěný odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu k pojištěnému“, přičemž „osobou, která je v relevantním vztahu k pojištěnému, se rozumí: a) osoba pojištěnému blízká; b) společník, akcionář nebo člen pojištěného s podílem vyšším než 50 %; c) statutární orgán pojištěného nebo člen statutárního orgánu pojištěného.“ Karel by se rád ujistil, že pojištění se skutečně vztahuje na případné škody, které by způsobil svému bratrovi. Pan Chytrý Karlovi vysvětlí, že:
44160 - Karel by se rád pojistil i pro případ újmy, která by mohla vzniknout v souvislosti s podáváním jídel a nápojů v jeho restauraci. Pojišťovna Za ušima, a. s., stanoví sazbu ročního pojistného v případě restaurací tak, že pronásobí průměrný denní počet zhotovovaných jídel (Karlova restaurace zhotoví každý den cca 350) základní sazbou (25 Kč) a dále koeficientem limitu pojistného plnění (na zvolený limit 20 000 000 Kč připadá koeficient 1,75), koeficientem spoluúčasti (na vybranou spoluúčast 10 000 Kč připadá koeficient 0,9) a koeficientem územního rozsahu pojištění (na zvolený územní rozsah Evropa připadá koeficient 1,15). Jaké bude výsledné roční pojistné?
44160 - Nabízené pojištění se dle příslušných pojistných podmínek sjednává „pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu způsobenou poškozenému“. Pojistné podmínky ani pojistná smlouva pojem újma nijak blíže nedefinují. Karel by rád věděl, co si pod tím představit. Obrátil se proto na pana Chytrého s dotazem, na jaké újmy se pojištění vztahuje. Pan Chytrý mu sdělil, že předmětné odpovědnostní pojištění v obecné rovině pokrývá:
44160 - Vázaný zástupce mylně informoval Karla, že se pojištění automaticky vztahuje i na odpovědnost za škody způsobené na věcech, které pojištěný užívá na základě nájemní smlouvy. Bohužel došlo k tomu, že v kuchyni restaurace vzplála postarší myčka nádobí a následný požár způsobil značné škody na stavebních součástech bratrova domu. Pojišťovna uplatněné právo na pojistné plnění zamítla s odkazem na výluku. Karel je přesvědčen, že k zamítnutí došlo neoprávněně a nehodlá se stanoviskem pojišťovny smířit. U které instituce má nyní své právo uplatnit?
44160 - Karel je celou záležitostí vysloveně zklamaný a rozhodl se proto pojištění vypovědět. Chtěl by využít možnosti ust. § 2805, písm. b), občanského zákoníku, tzn. výpovědi po pojistné události. Pojistná událost byla oznámena pojistiteli dne 17. července 2018. Kdy nejpozději musí být Karlova výpověď pojistiteli doručena, aby pojištění zdárně zaniklo?
44205 - Která z následujících skutečností bude pro případné sjednání majetkového pojištění podstatná?
44205 - Jaké informace týkající se své osoby není pojišťovací zprostředkovatel povinen sdělit panu Nápadníkovi?
44205 - Pan Nápadník sdělí pojišťovacímu zprostředkovateli, že bytový dům již byl dostavěn a je řádně zkolaudován. Jeho hodnota dle znaleckého posudku je 15 000 000 Kč. Vzhledem k tomu, že může dojít k dostavbě dalších jednotek a hodnota bytového domu se zvýší na 20 000 000 Kč, pan Nápadník se dotázal, jaký dopad na případné pojistné plnění by měla tato skutečnost, pokud by nebyla zvýšena pojistná částka a škoda na bytovém domě by byla ve výši 1 000 000 Kč, přičemž spoluúčast by nebyla sjednána. Pojišťovací zprostředkovatel sdělí panu Nápadníkovi, že pojistné plnění:
44205 - Pan Nápadník požaduje po pojišťovacím zprostředkovateli poskytnutí záznamu z jednání v listinné podobě. Pojišťovací zprostředkovatel v takovém případě:
44205 - Po uzavření pojistné smlouvy došlo 2. 1. 2020 ke škodě na bytovém domě. Společenství vlastníků jednotek dne 3. 1. 2020 řádně uplatnilo nárok na pojistné plnění vůči pojišťovně, nicméně pojišťovna dopisem doručeným společenství vlastníků jednotek dne 20. 2. 2020 oznámila, že má za to, že na předmětnou škodu se sjednané pojištění nevztahuje. Do kdy se musí společenství vlastníků jednotek obrátit s žalobou u soudu tak, aby nedošlo k promlčení nároku na pojistné plnění?
44211 - Ředitel mateřské školy sdělil pojišťovacímu zprostředkovateli, že dle jeho vědomostí obec Pohoda již měla v minulosti, před jeho jmenováním, uzavřené pojištění odpovědnosti. Neví však, jestli je toto pojištění ještě platné a jestli se vztahuje i na povinnost mateřské školy k náhradě újmy. Pojišťovací zprostředkovatel v této souvislosti sdělí řediteli, že:
44211 - Z obsahu pojistné smlouvy, sjednané s obcí Pohoda, vyšlo najevo, že do pojištění obce Pohoda není mateřská škola vůbec zahrnuta, pojištění se týká pouze odpovědnosti a veškerého majetku obce a samotná mateřská škola žádné pojištění sjednané nemá. Pojišťovací zprostředkovatel tedy nabídne řediteli komplexní pojištění mateřské školy. Mateřská škola sídlí ve své vlastní budově a pro svou činnost používá výlučně vlastní zařízení. Která z následujících variant vyjadřuje optimální nabídku pojištění?
44211 - Ředitel mateřské školy se nakonec rozhodl nesjednat majetkové pojištění, nicméně zaujala ho nabídka pojištění odpovědnosti, a proto se pojišťovacího zprostředkovatele zeptal na výši ročního pojistného. Vycházejme z následujících skutečností: mateřskou školu navštěvuje 50 dětí, sazba pojistného je 10 Kč na měsíc na dítě, ředitel požaduje sjednat limit pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč a spoluúčast ve výši na 500 Kč (na zvolenou kombinaci u domluveného limitu pojistného plnění a spoluúčasti připadá koeficient 1,5). Jaká bude výše pojistného za pojištění odpovědnosti mateřské školy?
44211 - Bude oprávněn ředitel mateřské školy uzavřít za mateřskou školu pojistnou smlouvu?
44211 - Ředitel mateřské školy po uzavření pojistné smlouvy, ke kterému došlo dne 20. 6. 2019, s počátkem pojištění od 1. 7. 2019 a s pojistným obdobím jednoho roku, obdržel dne 22. 7. 2019 výhodnější nabídku od jiné pojišťovny. Uplynutím jakého dne pojištění zanikne, pokud ředitel mateřské školy stávající pojistnou smlouvu dle ustanovení § 2805 občanského zákoníku vypoví a výpověď bude pojišťovně doručena v den následující po dni obdržení nové nabídky?
44299 - Krytí jakých živelních pojistných nebezpečí doporučíte pro pojištění majetku klienta?
44299 - Jaký vhodný typ pojištění vzhledem k možnému podpojištění a určení hodnoty zvolíme pro riziko odcizení věcí cizích převzatých, v tomto případě uskladněných pneumatik?
44299 - Na jaký limit pojistíme živelní přerušení provozu, kterého se klient nejvíce obává? Vycházejte z toho, že limit plnění by měl vyjadřovat výši ušlého zisku a stálých nákladů po dobu přerušení provozu. Spoluúčast neuvažujte.
44299 - Jaký limit doporučíme zaměstnancům klienta v případě pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu povolání?
44299 - Které z uvedených pojištění odpovědnosti jsou pro klienta nezbytná?
44317 - Členové výboru SVJ nemají příliš přesnou představu, co všechno by mělo pojištění zahrnovat. Při jednání s makléřem zmínili především obavu z rozsáhlých škod způsobených například požárem či povodní. Dále uvedli, že byli zvoleni teprve nedávno a nemají zatím příliš mnoho zkušeností se správou domu. Obávají se, aby něco nezanedbali v rámci výkonu svých funkcí ve výboru SVJ a případných škod z toho vzešlých. Jaké pojistné produkty by určitě neměly v nabídce chybět?
44317 - Předsedu výboru zajímá především výše ročního pojistného, aby se vešel do finančních limitů schválených pro tyto účely shromážděním vlastníků. Roční pojistné za majetkové pojištění se stanoví jako součin zvolené výše pojistné částky, základní sazby a koeficientu spoluúčasti. K tomu je nutné připočítat roční pojistné za pojištění odpovědnosti členů výboru SVJ, které se stanoví jako součin celkového počtu bytových jednotek v domě, základní sazby pro zvolený limit pojistného plnění, počtu členů výboru a koeficientu spoluúčasti. SVJ hodlá pojistit dům na pojistnou částku 60 000 000 Kč, základní sazba pro majetkové pojištění činí 0,155 ‰ z pojistné částky, koeficient zvolené spoluúčastí 5 000 Kč je 1,3. Základní sazba pro odpovědnostní pojištění členů výboru pro zvolený limit pojistného plnění 10 000 000 Kč činí 100 Kč a koeficient vybrané spoluúčasti 10 000 Kč je 0,85. Roční pojistné za pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti s limitem pojistného plnění 10 000 000 Kč a zvolené spoluúčasti 10 000 Kč činí 6 000 Kč. Jaké je výsledné roční pojistné?
44317 - Výbor SVJ si zvolil jednu z předložených nabídek a rozhodl se přistoupit k uzavření pojistné smlouvy. Makléř si mezitím obstaral návrh pojistné smlouvy řádně podepsaný za pojistitele. Na domluvenou schůzku s makléřem se dostavil místopředseda výboru SVJ, který předložil plnou moc podepsanou všemi třemi členy výboru SVJ, z jejíhož textu plyne, že výbor zmocnil místopředsedu k uzavření dané pojistné smlouvy. V rejstříku společenství vlastníků jednotek se pracovník makléře dočetl, že „za výbor jedná navenek jeho předseda; v době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda; jde-li o písemné právní jednání, které činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru.“ Může být pojistná smlouva při této schůzce uzavřena?
44317 - Pojistná smlouva byla uzavřena v listopadu 2018. V únoru následujícího roku došlo k tomu, že se z domu odloučila římsa na průčelí a jejím pádem došlo ke zranění kolemjdoucího pana Smolíka. Následně obdržel výbor dopis od advokáta pana Smolíka, v němž po SVJ požaduje náhradu utrpěného bolestného 200 000 Kč, jehož výši dokládá přiloženým znaleckým posudkem. SVJ po konzultaci s právníkem pojistitele uznalo svoji odpovědnost za vzniklou újmu v požadované výši. V jaké výši se SVJ podílelo na náhradě újmy, která byla pojistitelem vyplacena panu Smolíkovi?
44317 - Dne 22. prosince 2019 došlo k poškození domu zatečením atmosférických srážek. Do kdy nejpozději by muselo SVJ uplatnit právo na pojistné plnění u soudu, aby nedošlo k promlčení?
44327 - Starosta obce Opatrná se zeptal makléře, jestli může být součástí pojištění obce také pojištění subjektů, jejichž zřizovatelem je obec Opatrná. Pojišťovací makléř sdělí starostovi, že:
44327 - Bude u pojištění subjektů zřízených obcí potřebný souhlas těchto subjektů s pojištěním?
44327 - Starosta obce považuje pojistné za poměrně vysoké, proto se zeptal pojišťovacího makléře, jestli je nějaká možnost pojistné snížit. Pojišťovací makléř starostovi poradil, že pokud by v rámci pojištění sjednal také spoluúčast, pojistné by mohlo být nižší. Starosta obce však o spoluúčasti slyšel poprvé, a proto mu pojišťovací makléř vysvětlí, že:
44327 - Na neodhrnutém a zledovatělém chodníku ve vlastnictví obce upadla obyvatelka obce a vznikla jí újma spočívající v bolestném ve výši 50 000 Kč a ve ztížení společenského uplatnění ve výši 600 000 Kč. Výši této újmy ani povinnost k náhradě této újmy obcí pojišťovna nezpochybnila. Jaká bude výše pojistného plnění v případě, že pojištění odpovědnosti bylo sjednáno s limitem pojistného plnění 5 000 000 Kč a spoluúčastí ve výši 5 % minimálně 5 000 Kč?
44327 - Po půlroce trvání pojistné smlouvy došlo ke změně na postu starosty obce a nový starosta již neměl zájem na trvání pojištění u stávající pojišťovny, a proto obec neuhradila pojistné za druhé pojistné období. Pojištění bylo sjednáno s pojistným obdobím jednoho roku, druhé pojistné období má počátek 1. 1. 2020, pojistné bylo splatné do 15 dnů ode dne počátku pojistného období. Kdy nejdříve dojde k zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného ze strany obce, pokud pojišťovna dne 18. 1. 2020 doručí obci upomínku s výzvou o zaplacení v dodatečné lhůtě jednoho měsíce vč. poučení o důsledcích nezaplacení?