Zkouška IX - příprava

I. Společné tematické oblasti potřebných odborných znalostí

a) odborné minimum o finančním trhu

1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam 2. základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou) 3. základy finanční matematiky 4. principy kalkulace pojistného

Jedná správná odpověď
2 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
Finanční trh je nedílnou součástí:
Finanční trh slouží k:
Význam finančního trhu spočívá v tom, že umožňuje:
Peníze držené v hotovosti lze z hlediska jejich majitele považovat za:
Hotovostní peníze přinášejí:
Depozitní funkce finančního trhu umožňuje ekonomickým subjektům:
Kreditní funkce finančního trhu umožňuje:
Na peněžním trhu se obchodují:
Na kapitálovém trhu se obchodují:
Základní úlohou finančního trhu je:
Běžný (nominální) výnos plynoucí z investičního nástroje je:
Kapitálový výnos získaný z investičního nástroje je:
Celkový výnos získaný z investičního nástroje je:
Při zvýšení likvidity investičního nástroje (např. jeho uvedením na burzu) lze očekávat, že:
Pro přepočet současné hodnoty (PV, present value) peněžních prostředků na jejich budoucí hodnotu (FV, future value) se využívá:
Rizikovostí finančních investic rozumíme:
Při zvýšení úrokových sazeb z 5 % na 6 % došlo k:
Čistá úroková sazba je nominální úroková sazba očištěná o:
Likvidita investice je:
Reálnou investicí je nákup:
Finanční investice je nákup:
Inflace působí na reálný výnos investora:
Úrokové sazby zhodnocení vkladů zveřejňované komerčními bankami jsou:
Rozhodněte, která z následujících nabídek je pro klienta, který hodlá uložit své prostředky, nejvýhodnější (za jinak neměnných, stejných podmínek):
Pokud je počet úrokových období, po které se úročí klientův vklad, menší než jedna, je aplikováno úročení:
V případě čtvrtletního úrokového období při ročním termínovém vkladu dojde k úročení:
V případě úročení běžných bankovních účtů se využívá úročení:
Nejvyššího zhodnocení dosáhne klient při neměnné úrokové sazbě při aplikaci úrokového období:
Za jinak stejných podmínek bude vyšší cílová částka naspořena, budeme-li pravidelně ukládat stejnou částku:
Pro složené úročení je charakteristické úročení:
Pohlaví pojištěného v pojistně technických metodách může být zohledněno:
Jednorázové pojistné je splatné:
Úplata za soukromé pojištění se nazývá:
Netto pojistné představuje část tarifu pojistného, která:
Sleva na pojistném v případě bezeškodního průběhu se nazývá:
Přirážka k pojistnému v případě nepříznivého škodního průběhu se nazývá:
Je-li v sazebníku uvedeno pojistné 30 Kč na 100 000 Kč pojistné částky, jaké bude pojistné na pojistnou částku 150 000 Kč?
Při procentní spoluúčasti:
Běžné pojistné:
Jakým termínem označujeme u obnosových pojištění předem stanovenou velikost pojistného plnění a u škodových pojištění horní hranici velikosti pojistného plnění?
Může pojistitel upravit výši běžného pojistného na další pojistné období, pokud v pojistné smlouvě nejsou ujednány podmínky pro změnu výše běžného pojistného v průběhu trvání pojištění?

b) struktura, subjekty a fungování pojišťovnictví

1. pojistný trh, jeho definice, úloha a význam 2. principy pojištění a zajištění, charakteristika životního a neživotního pojištění podle zákona o pojišťovnictví, povinná pojištění 3. charakteristika soukromoprávní úpravy pojištění (zejména pojištění jako závazek, pojistný zájem, obnosové a škodové pojištění, pojistka, základní práva a povinnosti pojistitele a pojistníka, vznik, trvání a zánik pojištění, promlčení) 4. pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé 5. činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí 6. horní hranice pojistného plnění (pojistná částka, limit pojistného plnění), spoluúčast 7. základní pojmy v pojišťovnictví a v pojištění 8. pravidla jednání se zákazníky podle zákona, přímo použitelných předpisů Evropské unie a podle občanského zákoníku 9. základy souvisejících předpisů z oblasti občanského práva, obchodního práva a práva na ochranu spotřebitele

Jedná správná odpověď
3 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
Dohled v pojišťovnictví vykonává v České republice:
Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, upravuje:
Co je podle zákona o pojišťovnictví dokladem o bezúhonnosti občana České republiky, který se v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se bezúhonnost prokazuje, zdržoval v České republice nepřetržitě po dobu více než 3 měsíce?
Kdo uděluje tuzemské pojišťovně povolení k provozování pojišťovací činnosti?
Zprostředkovávat pojištění nebo zajištění jako samostatný zprostředkovatel je oprávněna osoba:
Je pojišťovací zprostředkovatel povinen zachovávat mlčenlivost o pojištění klientů a o činnosti pojišťovny i po ukončení činnosti pro pojišťovnu?
Které právní předpisy upravují podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti v České republice:
Je finanční úřad orgánem, který podle zákona o pojišťovnictví provádí dohled v pojišťovnictví?
Kde musí mít sídlo samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel provozující zprostředkování pojištění podle zákona o distribuci pojištění a zajištění?
Kdo je oprávněn k výkonu dohledu nad činností pojišťovny z jiného členského státu, která provozuje na území České republiky pojišťovací činnost na základě práva zřizovat pobočky:
Jaká je maximální výše pokuty, kterou může Česká národní banka uložit osobě oprávněné distribuovat pojištění za porušení povinností mlčenlivosti podle zákona o distribuci pojištění a zajištění?
Jak je definována solventnost pojišťovny?
Tuzemská pojišťovna je:
Oprávněnou osobou je osoba:
Obmyšleným je osoba:
Co je zajištění?
Zprostředkováním pojištění je činnost pojišťovacího zprostředkovatele, jejímž obsahem je také:
Jaké jsou smluvní strany pojistné smlouvy?
Co se rozumí podle zákona o pojišťovnictví svobodou dočasně poskytovat služby?
Co je operační riziko?
Co je riziko likvidity?
Co je podle zákona o pojišťovnictví pojistný kmen?
Mezi povinná pojištění nepatří:
Mezi odvětví neživotního pojištění patří:
Mezi odvětví životního pojištění patří:
Na území České republiky nemůže pojišťovací činnost provozovat:
Životní pojištění pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne určeného pojistnou smlouvou jako konec pojištění anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení člověka lze sjednat:
Co je pojistné?
Pojištění může vypovědět:
V povinném pojištění platí, že:
Oprávněná osoba:
Pojistná smlouva:
Horní hranice pojistného plnění ve škodovém pojištění:
V případě obnosového pojištění:
Pokud pojistitel vyplatí pojistné plnění ze škodového pojištění a za škodnou událost odpovídá třetí osoba:
Povinnost odpovědět pravdivě na písemné dotazy pojistitele při uzavírání pojistné smlouvy nebo při jednání o její změně má:
Pojištění s běžným pojistným lze vypovědět ke konci pojistného období:
Pojistný zájem:
Pojistné placené za pojistné období nazýváme:
Promlčecí lhůta práva na pojistné plnění začne běžet:
Právo na pojistné se promlčuje:
Lze pojištění sjednat tak, aby se vztahovalo i na dobu před uzavřením pojistné smlouvy?
Budoucí pojistný zájem:
Promlčecí lhůtu v pojištění (vyjma pojištění velkých rizik):
Pokud oznámení pojistné události obsahuje nepravdivé podstatné údaje, které se týkají rozsahu pojistné události, má pojistitel právo:
Kým je veden a spravován registr, v němž jsou v České republice zapsáni pojišťovací zprostředkovatelé:
Může pojišťovna zprostředkovávat pojištění pro jinou pojišťovnu?
Vázaný zástupce:
Jaké pojištění může zprostředkovávat doplňkový pojišťovací zprostředkovatel?
Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele:
Poskytovat zajištění může pouze:
Předmětem podnikání pojišťovny může být:
Kdo musí být pojištěn pro případ, že způsobí porušením svých povinností zákazníkovi škodu, kterou je povinen nahradit?
Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel je oprávněn k provozování činnosti:
Odměňování pojišťovacího zprostředkovatele:
Kdo může používat slovo pojišťovna ve svém názvu?
Jaké minimální vzdělání musí mít pojišťovací zprostředkovatel, na kterého se neuplatní výjimka vyplývající z přechodného ustanovení zákona o distribuci pojištění a zajištění?
Může být vázaný zástupce při zprostředkování pojištění zastoupen jinou osobou?
Následné vzdělávání osob, které jsou oprávněny distribuovat pojištění:
V Živnostenském rejstříku jako samostatný likvidátor pojistných událostí nemůže být zapsán/a:
Ve kterém registru musí být zapsán samostatný likvidátor pojistných událostí?
Ve kterém z uvedených zákonů jsou upraveny podmínky pro vznik podnikatelského oprávnění samostatného likvidátora pojistných událostí?
Který právní předpis upravuje oprávnění k činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí?
Musí samostatný likvidátor pojistných událostí, který svou činnost vykonává na základě smlouvy s pojišťovnou, dodržovat povinnost mlčenlivosti dle zákona o pojišťovnictví?
Jakým dokladem prokazuje samostatný likvidátor pojistných událostí při ohlašování živnosti svou bezúhonnost?
Jakou požadovanou odbornou způsobilost musí splňovat samostatný likvidátor pojistných událostí?
Je samostatný likvidátor pojistných událostí povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon proti praní špinavých peněz)?
Podléhá samostatný likvidátor pojistných událostí, který poskytuje pojišťovně služby při likvidaci pojistných událostí, dohledu České národní banky?
Může samostatný likvidátor pojistných událostí být činný pro více pojišťoven?
Musí mít pojišťovna uzavřen smluvní vztah se samostatným likvidátorem pojistných událostí, podnikajícím na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, který jedná jejím jednající jménem a na její účet?
Musí samostatný likvidátor pojistných událostí k získání vázané živnosti prokázat předchozí praxi v oboru?
Co je to pojistná hodnota?
Pokud známe pojistnou hodnotu pojištěného majetku, určí se horní hranice pojistného plnění u škodového pojištění vztahujícího se na celou hodnotu pojištěného majetku:
Horní hranice pojistného plnění se vztahuje (pokud nebylo v pojistné smlouvě ujednáno jinak) na:
Co je to spoluúčast?
Komu hradí pojistitel zachraňovací náklady?
Kdy dojde v pojištění majetku, které nebylo sjednáno jako tzv. zlomkové pojištění, k podpojištění? Je-li pojistná částka v době pojistné události:
Je-li sjednána odčetná spoluúčast, pak pojistitel:
Co je to pojistná částka?
Vyberte, které z níže uvedených tvrzení o povinnostech pojistníka po vzniku vícenásobného pojištění je pravdivé:
Musí být v pojistné smlouvě, kterou je sjednáno soupojištění, určen vedoucí pojistitel? Neuvažujte pojištění velkých rizik.
Vyberte, které z níže uvedených ujednání o náhradě pojistníkem účelně vynaložených zachraňovacích nákladech lze v pojistné smlouvě platně sjednat?
Kdo je to oprávněná osoba?
Kdo je to spotřebitel?
Co je to pojistné plnění?
Co to je škodové pojištění?
Souhrnné vyjádření informací k rezervotvornému pojištění:
Co to je pojistný kmen?
Na základě svobody dočasně poskytovat služby je tuzemská pojišťovna oprávněna provozovat:
Co je to likvidace pojistné události?
Co to je regres?
Kdo je to poškozený?
Co je to pojistné nebezpečí?
Záznam z jednání:
V případě, že je vyhotovován záznam z jednání, pak musí obsahovat:
K čemu slouží záznam z jednání?
Dokumenty, které byly pořízeny při distribuci pojištění, mohou být:
Informace, které se dozví pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel od zákazníka při distribuci pojištění:
Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel jsou při jednání se zákazníkem povinni:
K jakému produktu se zákazníkovi předává sdělení klíčových informací (tzv. KIID)?
Mezi předsmluvní informace, které musí pojišťovací zprostředkovatel podle zákona č. 170/2018 Sb. sdělit zákazníkovi, nepatří:
Zprostředkovávat pojištění makléřským způsobem:
Finanční arbitr je příslušný rozhodovat spory:
Řízení před finančním arbitrem:
Dozor nad ochranou spotřebitele v oblasti pojišťovnictví a distribuce pojištění vykonává:
Je-li při jednání výrazně zhoršena možnost svobodného chování nebo rozhodnutí spotřebitele (např. obtěžováním, donucováním nebo nepatřičným ovlivňováním), jedná se o:
Zákon o pojišťovnictví neupravuje:
Jaký právní předpis obsahuje od 1. 1. 2014 obecnou soukromoprávní úpravu pojistné smlouvy?
Pojištění, kde uzavření pojistné smlouvy je uloženo právním předpisem, se označuje jako:
Více správných odpovědí
1 otázka
min 0 otázky
max 1 otázka
Kterou z uvedených právních forem mohou mít tuzemské pojišťovny?
Které z níže uvedených oblastí činnosti tuzemské pojišťovny při pojišťovací činnosti jsou předmětem dohledu v pojišťovnictví?
Které níže uvedené povinnosti jsou zákonnými požadavky na provozování pojišťovací činnosti:
Obchodní plán tuzemské pojišťovny předkládaný České národní bance jako součást podkladů k žádosti o povolení provozování neživotního pojištění musí také obsahovat:
Pokud jde o formu pojistné smlouvy, platí:
Kdy vzniká pojištění:
Co může být předmětem zajišťovací činnosti?
Co může být předmětem pojišťovací činnosti?
Které z uvedených subjektů mohou na území České republiky provozovat zajišťovací činnost:
O povinném pojištění platí:
Člen statutárního orgánu pojišťovny, jednající v zastoupení pojišťovny, poruší povinnost mlčenlivosti, pokud sdělí informace o pojištění bez souhlasu dotčené osoby:
Nahodilost je základním pojmovým znakem pojistné události. Nahodilá událost je skutečnost, která je možná a zároveň:
Pojištění vzniká:
Kdy je splatné pojistné?
Pojistka:
Zvýšení pojistného rizika:
Právo na pojistné plnění se:
Pojistitel může platně upravit výši běžného pojistného na další pojistné období:
Splatné pohledávky pojistného:
Samostatný zprostředkovatel:
Kdo je v České republice oprávněn zprostředkovávat zajištění?
Registr, ve kterém jsou pojišťovací zprostředkovatelé zapisováni:
Zprostředkovávat pojištění jako podnikatel může:
Distribuovat pojištění může:
Komu může samostatný likvidátor pojistných událostí jako osoba činná pro pojišťovnu bez souhlasu osob, jichž se údaje týkají, poskytnout na písemné vyžádání informace, které jsou předmětem mlčenlivosti v pojišťovnictví?
Mezi činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí patří:
Mezi základní povinnosti samostatného likvidátora pojistných událostí jako povinné osoby podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu patří:
Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, je pojistné plnění pojistitele omezeno horní hranicí. Ve kterých případech se horní hranice pojistného plnění určuje limitem?
Horní hranice pojistného plnění se určuje:
Množné pojištění může vzniknout jako:
Pojistné plnění pojistitele:
Co to je pojistná událost?
Co to jsou pojistné podmínky?
Používá-li zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, pojem rezervotvorné pojištění, pak se jím rozumí:
Které z uvedených tvrzení platí pro obnosové pojištění?
Na koho se vztahuje povinnost profesní mlčenlivosti?
Z jednání, které vedlo ke sjednání nebo podstatné změně pojištění pojišťovací zprostředkovatel nebo pracovník pojistitele, přímo se podílející na distribuci pojištění, vyhotoví záznam z jednání, který obsahuje zejména:
Standardizovaný informační dokument o pojistném produktu (tzv. IPID):
Které z uvedených informací musí být obsaženy ve sdělení klíčových informací (tzv. KIIDu)?
Finanční arbitr:
Typickým projevem klamavé obchodní praktiky je:
Pojišťovací zprostředkovatel při komunikaci se zákazníkem:

II. Tematické oblasti pro distribuci životního pojištění

a) regulace distribuce životního pojištění

1. právní předpisy z oblasti distribuce životního pojištění (zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových inves

Jedná správná odpověď
1 otázka
min 1 otázka
max 1 otázka
Povinnosti týkající se opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se vztahují:
Na jaké pojistné smlouvy se vztahují povinnosti týkající se automatické výměny informací s cílem zabránit daňovým únikům prováděné pomocí sledování mezinárodních finančních transakcí v případě, že pojistník je daňovým rezidentem jiného státu než ČR?
Závaznými předpisy pro distribuci životního pojištění v České republice jsou:
Souhrnné vyjádření informací k rezervotvornému pojištění dle přílohy k zákonu č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, je nutné poskytovat v případě, je-li sjednáváno:
Sdělení klíčových informací musí být zákazníkovi poskytnuto při distribuci:
Obsah a formát sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou vyplývá z/ze:
Před sjednáním nebo podstatnou změnou rezervotvorného pojištění poskytne pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi radu týkající se vhodnosti těchto právních jednání pro zákazníka. Co z následujících tvrzení není pravda?
Jedná-li se o životní pojištění, není pojišťovna povinna zákazníkovi sdělit:
Vyberte správné tvrzení z níže uvedených možností. Co musí (mimo jiné) vždy obsahovat záznam z jednání v případě sjednání nebo podstatné změny rezervotvorného pojištění?
Kdo a v jaké maximální výši může uložit pokutu za distribuci rezervotvorného pojištění osobou, která není důvěryhodná podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění?
Kdo a v jaké maximální výši může uložit pokutu právnické osobě oprávněné distribuovat pojištění za distribuci rezervotvorného pojištění bez poskytnutí rady pro zákazníka podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění?

b) principy a fungování životního pojištění a jeho produktů

1. členění životního pojištění (rizikové životní pojištění, kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění atd.) 2. podmínky vzniku, trvání a zániku životního pojištění 3. pojistná nebezpečí (smrt, dožití, invalidita, změna osobního postavení, úraz a nemoc, jde-li o doplňkové pojištění) 4. typy výluk 5. zkoumání zdravotního stavu 6. společné znaky pojištění osob 7. náklady u životního pojištění (pojistné a jiné platby placené zákazníkem) 8. technická úroková míra, kapitálová hodnota, odkupné, rizikové pojistné, netto a brutto pojistné 9. nároky z životního pojištění 10. pojistné plnění z životního pojištění 11. vztah životního a neživotního pojištění 12. alternativní produkty k rezervotvornému pojištění (doplňkové penzijní spoření, kolektivní investování) 13. daňové aspekty životního pojištění

Jedná správná odpověď
10 otázek
min 0 otázky
max 1 otázka
Vyberte správnou odpověď charakterizující rizikové životní pojištění:
Vyberte jednu správnou odpověď charakterizující kapitálové životní pojištění:
Vyberte správnou odpověď charakterizující důchodové životní pojištění:
Jaký je hlavní rozdíl mezi investičním životním pojištěním a kapitálovým životním pojištěním?
Vyberte hlavní rozdíl mezi investičním životním pojištěním a rizikovým životním pojištěním:
Vyberte správnou odpověď obsahující, v čem se odlišuje důchodové životní pojištění od kapitálového životního pojištění:
Rezervotvorným pojištěním ve smyslu zákona o distribuci pojištění a zajištění se rozumí:
Který typ životního pojištění obvykle nespadá pod rezervotvorné pojištění ve smyslu zákona o distribuci pojištění a zajištění:
Které z uvedených pojištění nemůže být soukromým životním pojištěním ve smyslu zákona o daních z příjmů a neumožňuje pojistné placené na tento typ pojištění odečíst od základu daně:
Je-li splněna podmínka pojistného zájmu pojistníka, kdo může být pojištěn pojistnou smlouvou životního pojištění?
Které dvě základní součásti obsahuje tradiční kapitálové životní pojištění?
Pojišťovny nabízí více variant důchodového životního pojištění. Mezi ně nepatří důchod:
Je pojistitel nějak omezen při výpovědi životního pojištění?
Právo na výplatu odkupného vzniká:
Je pojišťovací zprostředkovatel oprávněn přijímat pojistné a zprostředkovávat výplatu pojistného plnění u životního pojištění?
Při zániku životního pojištění v prvních 5 letech jeho trvání, ke kterému dojde jinak než v důsledku pojistné události, je nárok na vyplacenou odměnu ze strany pojistitele pojišťovacímu zprostředkovateli:
Pokud je jednou pojistnou smlouvu sjednáno životní pojištění více osob, pak:
Pojistník je oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy životního pojištění sjednané prostřednictvím prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu ve lhůtě:
Životní pojištění zaniká také smrtí:
Podmínkou vzniku životního pojištění je:
Co je podmínkou trvání životního pojištění, které obsahuje pojištění pro případ smrti a zároveň je pojistník odlišný od pojištěného?
Životní pojištění může zaniknout:
Příčinou pojistné události v životním pojištění pro případ smrti je:
Pojištění invalidity nebo závažných onemocnění spadá:
Příčinou vzniku pojistné události v pojištění závažného onemocnění je:
Diagnostikování rakoviny pojištěnému může být pojistnou událostí z pojištění:
V rámci pojištění úrazu, které je uzavřeno jako doplňkové pojištění k životnímu pojištění, nelze pojištěného pojistit na:
Vyberte, které tvrzení není pravdivé pro pojištění úrazu:
Vyberte, které tvrzení není pravdivé pro pojištění nemoci:
V pojištění pracovní neschopnosti je pojištěna:
Pojištění pro případ ztráty zaměstnání jako životní pojištění lze sjednat jako:
Mezi pojistná nebezpečí v pojištění osob nepatří:
Pojistitel poskytne pojistné plnění z pojištění trvalých následků úrazu:
Pojistnou událostí v životním pojištění dle občanského zákoníku není:
Poskytne z úrazového pojištění pojistitel pojistné plnění za úraz, jímž si pojištěný sám sobě úmyslně ublížil na zdraví?
Musí být zájemce o pojištění informován pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem o existenci výluk před sjednáním pojištění?
Může vzniknout tomu, kdo způsobil pojistnou událost, právo na pojistné plnění?
Je pojistitel oprávněn snížit nebo neposkytnout pojistné plnění z úrazového pojištění za pojistnou událost, ke které došlo v důsledku požití alkoholu nebo návykových látek?
Výlukou se v životním pojištění rozumí:
V případě, že jde o výluku z pojištění, pak pojistitel:
Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění v pojištění osob, pokud:
Důvodem pro neposkytnutí pojistného plnění z pojištění osob je, pokud:
Je pojistitel oprávněn zjišťovat údaje o zdravotním stavu nebo o příčině smrti pojištěného?
Koho údaje o zdravotním stavu nebo o příčině smrti je pojistitel oprávněn v rámci pojištění osob pojištění zjišťovat?
Zjišťování zdravotního stavu nebo příčiny smrti pojištěného se provádí na základě:
Oznámení pojistné události obsahuje vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje k rozsahu pojistné události, např. k zdravotním stavu, anebo naopak jsou v něm některé údaje o pojistné události vědomě neuvedeny. V takovém případě:
Údaje o zdravotním stavu jsou považovány za zvláštní kategorii osobních údajů. Pro jaké zpracování těchto osobních údajů musí dát zájemce o pojištění pojistiteli souhlas?
Má výše pojistné částky vliv na oceňovaní zdravotního stavu pojištěného prováděného pojistitelem při sjednání životního pojištění?
Zákazník požaduje v průběhu trvání pojistné smlouvy její úpravu – navýšení pojistné částky nebo zahrnutí nového pojištění do pojistné smlouvy. Může pojistitel znovu oceňovat zdravotní stav pojištěného?
Pro zjišťování údajů o zdravotním stavu pojištěného nebo příčiny jeho smrti je pojistitel oprávněn vyžádat potřebné informace:
Je rozsah pojistného krytí z pojištění pro případ úrazu nebo nemoci pojištěného závislý na tom, zda je pojištění sjednáno jako samostatné pojištění nebo formou doplňkového pojištění k investičnímu nebo kapitálovému životnímu pojištění?
V pojištění pro případ smrti pojištěného může pojistník určit osobu, které vznikne v případě pojistné události (tj. smrti pojištěného) právo na pojistné plnění. Tato osoba se označuje:
Jaký typ pojistné částky v pojištění smrti, invalidity či závažných onemocnění se nejlépe hodí pro pojištění, které je určeno k zajištění závazků z hypotéčního úvěru, který je pravidelně splácen?
Z pojištění osob nemá oprávněná osoba právo na:
Jakým způsobem může pojistník určit, kdo je obmyšleným?
Může pojistník, který je zároveň pojištěným, v průběhu trvání pojištění osob (s výjimkou pojištění důchodu) měnit osobu obmyšleného (pokud nebyla dříve určena jako neodvolatelná)?
Pojištěný zemřel a v době pojistné události nebyla určena obmyšlená osoba. Kdo nabývá práva na pojistné plnění?
Manžel zemřel a obmyšlenými osobami byla určena manželka a dvě děti. Podíl jednotlivých obmyšlených osob nebyl určen. Jak se rozdělí pojistné plnění mezi obmyšlené osoby?
Životní pojištění pro případ smrti nebo dožití se určitého věku lze sjednat jako:
Pojistná smlouva skupinového pojištění osob:
Povinnost seznámit zákazníka se Souhrnným vyjádřením k rezervotvornému pojištění, je-li sjednávána nová smlouva, se týká:
Ostatní náklady pojišťovny v tabulce Souhrnného vyjádření k rezervotvornému pojištění představují:
Povinnost seznámit zákazníka se Souhrnným vyjádřením k rezervotvornému pojištění, je-li sjednávána nová pojistná smlouva, vyplývá ze:
U kapitálového životního pojištění jsou náklady:
Za pořizovací náklady nejsou považovány náklady spojené s:
Náklady spojené s příjmem platby pojistného se nazývají:
K jednorázovým poplatkům hrazeným v souvislosti s investičním životním pojištěním nepatří:
V rámci investičního životního pojištění bývá měsíční rizikové pojistné stanoveno na základě aktuálního věku pojištěného, aktuální pojistné částky apod. Takto stanovené rizikové pojistné se nazývá:
Pojistitel v sazebníku poplatků uvádí, že pro pojistnou smlouvu s pojistnou dobou 10 let je výše měsíčního poplatku na úhradu pořizovacích nákladů 20 % z měsíčního pojistného a poplatek je strháván po dobu 5 let. Kolik pojistník zaplatil na pořizovacích nákladech při měsíčním pojistném 1 000 Kč za předpokladu, že pojistná smlouva trvala 36 měsíců?
Je pojišťovací zprostředkovatel oprávněn přijímat pojistné na pojistné smlouvy životního pojištění?
Na pojistné smlouvě s příspěvkem zaměstnavatele, kde zaměstnanec je v roli pojistníka, má povinnost platit pojistné:
V případě odkupného, jehož výplatou pojištění zanikne, je odkupné splatné:
Požádá-li pojistník o výplatu odkupného, pak jeho výplatou pojištění:
Požádá-li pojistník o sdělení, kolik činí hodnota odkupného, je pojistitel povinen sdělit tuto informaci:
Pokud není pojistník současně pojištěným, musí s výplatou odkupného, o kterou žádá pojistník, souhlasit též:
Při předčasném zániku soukromého životního pojištění s výplatou odkupného se uplatňuje:
Část nespotřebovaného pojistného u rezervotvorných pojištění ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění se nazývá:
Jakou část celkových pořizovacích nákladů si může v prvních 5 letech pojišťovna odečíst při výpočtu odkupného z životního pojištění, které bylo sjednáno na dobu delší než 5 let?
Technická úroková míra znamená garantované zhodnocení pro výpočet pojistné částky na:
U rezervotvorného životního pojištění je ze zaplaceného pojistného po odečtení nákladů na krytí pojistné ochrany a nákladů/poplatků tvořena/tvořeno:
S jakým životním pojištěním nesouvisí pojem kapitálová hodnota / kapitálová rezerva?
Netto pojistné se dá charakterizovat jako pojistné:
Netto pojistné – rozšířené o složky na pokrytí správních nákladů pojistitele, kalkulovaného zisku a případných nepříznivých škodních výchylek formou bezpečnostní přirážky – se nazývá:
Pojistné, které je vypočteno tak, aby v průměru pojišťovně pokrylo závazky z uzavřených pojištění, se nazývá pojistné:
Peněžní plnění, které obdrží pojistník při předčasném zániku rezervotvorného pojištění, se nazývá:
Nároky z životního pojištění se:
Z životního pojištění může být odkupné vyplaceno pouze:
V případě neplacení pojistného na životní pojištění pro případ dožití:
Vyberte pravdivý výrok ohledně životního pojištění pro případ smrti:
Jak se postupuje v případě zániku životního pojištění s běžným pojistným z důvodu smrti pojištěného, která je zároveň pojistnou událostí a pojistné je uhrazeno na dobu delší než do zániku pojištění?
Ke změně životního pojištění na pojištění se sníženou pojistnou částkou podle občanského zákoníku dojde:
Odstoupit od pojistné smlouvy životního pojištění:
Pojištěný má z životního pojištění právo:
V případě úrazového pojištění, které bylo sjednáno jako doplňkové pojištění k životnímu pojištění, má:
V případě pojištění pro případ nemoci, které bylo sjednáno jako doplňkové pojištění k životnímu pojištění, má:
Je u pojištění pro případ smrti nebo dožití vždy součástí pojistného plnění v případě smrti i kapitálová rezerva pojištění?
Právo na pojistné plnění z životního pojištění se:
Pojistné plnění z pojištění pro případ dožití:
Pokud nabylo právo na pojistné plnění více obmyšlených, ale není v pojistné smlouvě stanoven jejich podíl na pojistném plnění, pak:
Kam se má obrátit oprávněná osoba v případě, že není ani po jednání s pojistitelem spokojena s výsledkem likvidace pojistné události z životního pojištění?
Dojde-li k pojistné události, kterou je smrt pojištěného, v důsledku protiprávního jednání další osoby:
Pojistitel neposkytne pojistné plnění z životního pojištění pro případ smrti, pokud:
Pojistné plnění z životního pojištění pro případ smrti:
Pojistné plnění z doplňkového pojištění pro případ nemoci může být poskytováno:
Právo na pojistné plnění z úrazového pojištění, které je sjednáno jako doplňkové pojištění k životnímu pojištění:
Z doplňkového pojištění pro případ nemoci může být:
Při určení výše pojistného plnění z úrazového pojištění nebo pojištění pro případ nemoci, která jsou sjednána jako doplňková k pojištění životnímu, pojistitel:
Pojištění úrazu nebo nemoci, které je sjednáno jako doplňkové pojištění k životnímu pojištění, lze sjednat:
V jakých případech se může zákazník obrátit s řešením sporu z pojištění na finančního arbitra?
Pojistitel může účinně vypovědět životní pojištění:
Pokud je úrazové pojištění sjednáno společně s životním pojištěním, není pojistitel po uplynutí dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy oprávněn:
Je-li společně s životním pojištěním sjednáno pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění:
Pojištěný má uzavřeno životní a neživotní pojištění, každé u jiného pojistitele. Dojde-li k pojistné události, která je kryta z obou pojištění, pak:
Které z následujících pojištění nepatří do pojištění osob:
Skutečnost, zda se jedná o životní, nebo neživotní pojištění ve smyslu zákona o pojišťovnictví, má vliv na:
Mezi neživotní pojištění nepatří:
Které z uvedených pojištění nemůže být sjednáno jako pojištění obnosové?
Cennými papíry kolektivního investování jsou:
Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření. Jaká může být maximální výše odečteného příspěvku, pokud poplatník neuplatňuje současně odpočet na soukromé životní pojištění?
Jaký je minimální měsíční příspěvek účastníka doplňkového penzijního spoření?
Pokud je příspěvek účastníka doplňkového penzijního spoření placen za účastníka zaměstnavatelem, v jaké výši se poskytuje státní příspěvek?
Co je to podílový list?
Jakou úlohu hraje při kolektivním investování depozitář?
Jak je označována osoba uvedená ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, které je v případě smrti účastníka vyplaceno odbytné?
Může zákonný zástupce sjednat smlouvu o doplňkovém penzijním spoření pro své nezletilé dítě?
Jaký je maximální státní příspěvek v případě doplňkového penzijního spoření?
Vyberte tvrzení, které platí pro doplňkové penzijní spoření:
O kolik si může fyzická osoba z jí zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění podle zákona č 586/1992 Sb., o daních z příjmů, snížit daňový základ za kalendářní rok?
Jakou maximální částku za kalendářní rok může zaměstnavatel přispět svému zaměstnanci na soukromé životní pojištění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, tak, aby byla celá osvobozena od daní z příjmu?
Životní pojištění, aby bylo daňově odpočitatelné podle zákona o daních z příjmů:
Pokud pojistník s přiznanou invaliditou II. stupně ukončí pojistnou smlouvu soukromého životního pojištění před dosažením věku 60 let a uplatňoval daňové odpočty, musí je dodanit?
Pokud pojistník s přiznanou invaliditou III. stupně ukončí pojistnou smlouvu životního pojištění před dosažením věku 60 let a uplatňoval daňové odpočty, musí je dodanit?
Aby mohla být pojistná smlouva soukromého životního pojištění s pevnou pojistnou částkou pro případ dožití daňově uznatelná, musí být v případě pojistné smlouvy s pojistnou dobou nad 15 let minimální výše pojistné částky:
Je odkupné z životního pojištění zdanitelným příjmem dle zákona o daních z příjmů?
Pokud poplatník ukončí pojistnou smlouvu před dosažením 60 let a není plně invalidní, za jaké podmínky nemusí uplatněné odpočty za posledních 10 let dodanit?
Jaká je roční úspora na daních při využití maximální výše poplatníkem zaplaceného pojistného ve zdaňovacím období?
Více správných odpovědí
3 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
V pojištění osob lze pojistit člověka pro případ (vyberte všechny správné odpovědi):
V životním pojištění ve smyslu občanského zákoníku lze pojistit fyzickou osobu pro případ (vyberte všechny správné odpovědi):
V rámci životního pojištění dle soukromoprávního vymezení (občanský zákoník) lze pojistit fyzickou osobu pro případ jiné skutečnosti související se zdravím nebo změnou osobního postavení pojištěného. Vyberte všechny správné skutečnosti spadající pod uvedený pojem:
V pojistné smlouvě je sjednáno životní pojištění pro případ smrti nebo dožití a dále doplňkové úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci. Spadají všechna uvedená pojištění pod životní pojištění?
Vyberte všechny správné odpovědi, které mohou platit ve vztahu k investičnímu životnímu pojištění:
Životní pojištění vzniká:
Vyberte, která tvrzení pro životní pojištění neplatí:
Důvodem zániku životního pojištění může být:
Vyberte možnosti, jak pojistitelé v pojištění invalidity definují vznik invalidity:
Pojištění závažného onemocnění nebo pojištění invalidity slouží k:
Pojistnou událostí v pojištění pro případ dožití je, pokud se pojištěný dožije:
Je-li to ujednáno v pojistné smlouvě, může být pojistník zproštěn placení pojistného z důvodu:
Příčinou pojistné události v pojištění pro případ invalidity může být:
Je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění v případě sebevraždy pojištěného?
Výluky z pojištění mohou být stanoveny:
Která z uvedených omezení pojistného plnění v pojištění osob vyplývají přímo z právních předpisů a nemusí být proto ujednána v pojistné smlouvě?
Vyberte, která tvrzení o výlukách v životním pojištění jsou pravdivá:
Kdy má pojistitel právo odmítnout pojistné plnění z úrazového pojištění?
Je nutné na dotazy pojistitele týkající se zdravotního stavu při sjednání pojištění nebo při jeho změně odpovídat pravdivě a úplně? Vyberte více odpovědí:
Vyberte všechny možné důsledky, které mohou nastat v případě poskytnutí nepravdivých nebo neúplných informací týkajících se zdravotního stavu při sjednání pojistné smlouvy:
Pojistitel může požadovat údaje o zdravotním stavu pojištěného, pokud jsou k tomu dány důvody související s/se:
Z jakých důvodů může pojistitel požadovat před uzavřením životního pojištění a/nebo v době trvání životního pojištění údaje o zdravotním stavu pojištěného?
Uzavírá-li pojistník pojistnou smlouvu životního pojištění, úrazového pojištění nebo pojištění nemoci, ve které je pojistnou událostí smrt pojištěného, v jakých případech se vyžaduje souhlas pojištěného (případně jeho zákonného zástupce)?
Jaké informační povinnosti ukládají právní předpisy pojistiteli v průběhu trvání rezervotvorného pojištění?
Člověka lze v pojištění osob pojistit pro případ:
Na co má právo osoba určená v pojistné smlouvě, když nastane pojistná událost v pojištění pro případ smrti, dožití se určitého věku (nebo dne určeného jako konec pojištění), pro případ nemoci, úrazu nebo jiné skutečnosti souvisící se zdravím nebo změnou osobního postavení?
Mezi pravidelné poplatky vážící se k běžně placenému investičnímu životnímu pojištění lze zařadit:
Který z následujících pojmů vyjadřuje něco jiného než úplatu, kterou se pojistník zavazuje platit pojistiteli za sjednanou pojistnou ochranu?
Pojistné, které je pojistník povinen hradit pojistiteli, označujeme jako:
V pojistce, kterou pojistitel vydává v případě, že byla pojistná smlouva uzavřena ústně, se povinně o pojistném uvádí:
V životním pojištění ovlivňují výši pojistného tzv. úmrtnostní tabulky, ze kterých se vychází při určování:
Mezi celkové pořizovací náklady při výpočtu odkupného patří náklady spojené:
Vyberte správná tvrzení:
Rizikové pojistné se dá charakterizovat jako část předepsaného pojistného, která:
V Souhrnném vyjádření informací k rezervotvornému pojištění je možné najít údaje o hodnotě pojistného určeného na:
V jakém životním pojištění se při tvorbě kapitálové hodnoty uplatní technická úroková míra?
Technická úroková míra:
Mezi náklady spojené se vznikem pojištění, které zohledňuje pojišťovna při výpočtu odkupného, patří náklady na:
Odkupné je vypláceno:
V životním pojištění pojistitel:
V případě pojištění pro případ nemoci, které bylo sjednáno jako doplňkové pojištění k životnímu pojištění:
Pokud je v rámci pojištění osob sjednáno pojištění pro případ smrti:
Od daně z příjmů je výplata pojistného plnění osvobozena:
Kdo je to obmyšlený?
Obmyšlený určený pojistníkem v pojistné smlouvě:
Pojistné plnění z životního pojištění může být poskytováno:
Pojistné plnění z doplňkového úrazového pojištění může být poskytováno:
Pojistitel při stanovení výše pojistného plnění z životního pojištění:
Pojišťovna, které bylo uděleno povolení k provozování odvětví životního pojištění, může nabízet:
Peněžní prostředky investované do otevřeného podílového fondu kolektivního investování jsou ve vlastnictví:
V jakých případech může penzijní společnost vypovědět účastníkovi smlouvu o doplňkovém penzijním spoření?
Penzijní společnost shromažďuje do účastnického fondu peněžní prostředky z:
Vyberte všechny správné odpovědi charakterizující soukromé životní pojištění ve smyslu zákona o daních z příjmů:
Jaké podmínky pro uznání daňových výhod podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, musí splňovat pojistná smlouva soukromého životního pojištění?
Jaké daňové výhody jsou spojeny se soukromým životním pojištěním?
Od základu daně z příjmu si poplatník ve zdaňovacím období může odečíst:

c) investice a související rizika

1.1 druhy a vlastnosti, pojem cenného papíru a rozdělení cenných papírů 2.1 pojem dluhopisu 2.2 druhy dluhopisů (státní, komunální, korporátní, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné nebo zaknihované) 3.1 pojem akcie 3.2 charakteristika akcií, druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované) 4.1 pojem derivátu, druhy 4.2 užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky 5. základní charakteristiky týkající se některých dalších druhů investičních nástrojů (například nástroje peněžního trhu) 6. rizika investičních nástrojů 7.1 základní investiční strategie 8.1 investiční fondy (otevřené a uzavřené, s právní osobností, podílové fondy, standardní fondy, speciální fondy, fondy kvalifikovaných investorů) 8.2 investiční strategie, rizikový profil investičního fondu, způsob rozdělení výnosu

Jedná správná odpověď
10 otázek
min 0 otázky
max 1 otázka
Mezi investiční nástroje nepatří:
Cenným papírem obchodovaným na peněžním trhu je:
Majetkové cenné papíry se obchodují:
Majetkové cenné papíry jsou:
Cenný papír, který je nahrazen záznamem do příslušné evidence a který se převádí zápisem v této evidenci, je:
Cena (peněžní částka), za kterou emitent cenný papír vydává, se označuje jako:
Kupon, představující právo na běžný výnos je:
Investiční list je cenný papír představující:
Na burzách cenných papírů se obchodují zejména:
Rozdíl mezi akcií a dluhopisem vyjadřuje členění na cenné papíry:
Dluhopis je cenný papír:
Dluhopisy emitované např. hlavním městem Prahou lze zařadit mezi dluhopisy:
Kuponové platby vyplácené u kuponových dluhopisů:
Kuponové sazby u diskontovaných dluhopisů jsou:
Významným rizikem spojeným s dluhopisovou investicí do českých státních fixně úročených dluhopisů je pro tuzemského investora zejména riziko:
S rostoucí cenou dluhopisu:
Kuponová sazba kuponových dluhopisů je:
Kreditní riziko dluhopisové investice, resp. emitenta dluhopisu, lze posuzovat pomocí:
Státní pokladniční poukázky se obchodují na trhu:
Kupon je vyplácen u:
Inkasovaný kupon u kuponové obligace je:
Dluhopisy emitované v České republice mohou mít podobu:
Hypoteční zástavní list je dluhový cenný papír:
Cenný papír, který vydává hypoteční banka s cílem získat peněžní prostředky pro financování hypotečních úvěrů, se nazývá:
Mezi nejrizikovější dluhopisy emitované v České republice patří:
Vlastník dluhopisu má právo:
Podřízený dluhopis je dluhopis, který:
Vyměnitelný dluhopis je dluhopis, se kterým je spojeno právo:
Zaknihovaný dluhopis je:
Dividenda vyplacená akciovou společností s domicilem v České republice je:
Dividendový výnos akcie získáme jako poměr:
Doporučený investiční horizont pro běžného akciového (portfoliového) investora je:
Rozhodný den představuje pro akcionáře:
Ex-dividend day představuje pro akcionáře:
Držitel akcie (akcionář) je:
Dividendy vyplácené u akcií:
Akcie se na rozdíl od státních dluhopisů obecně vyznačují:
Akcie je:
Kapitálový výnos z akcie získáme jako:
Akcie, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva, příp. akcionářská práva nejsou omezena, se označují jako:
Vlastností přednostních (prioritních) akcií je (nestanovují-li stanovy akciové společnosti jinak) je:
Dle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), akcie na majitele (na doručitele):
Listinné akcie na jméno je možné převádět:
Akcie je možné obchodovat na:
Pro uvedení akcií na veřejný trh se využívá:
Akcie obsahuje:
Vynásobíme-li aktuální počet všech emisí akcií obchodovaných na veřejném trhu s jejich aktuálním tržním kurzem, dostaneme:
Okamžik, kdy akciová společnost vstupuje poprvé na burzu a začíná nabízet své akcie veřejnosti se nazývá:
V případě, že emisní kurz akcie je vyšší než její nominální (jmenovitá) hodnota, vzniká:
Pro derivátové (termínové) kontrakty je charakteristické:
Spekulant kupující kontrakt forward zaujímá:
Vlastností kontraktu forward je:
Principem swapu je:
Realizační cena (strike price) opce je:
Opce, kterou je možné uplatnit pouze k datu její expirace (splatnosti), je opce:
Opce, kterou je možné uplatnit kdykoliv po dobu její životnosti, je opce:
Mezi podmíněný derivátový kontrakt patří:
Opční prémie představuje:
Pákový efekt je založen na:
Pákový efekt se využívá u:
V případě, že hodnota cenných papírů, které klient obchoduje na páku, nestačí k pokrytí jeho ztrát, následuje:
Princip zajištění (hedgingu) vychází z:
Pro zajištění (zahedgování) úrokového rizika může klient využít:
Se zvyšujícím se poměrem cizího kapitálu, který spekulant využívá při pákovém obchodu:
Při spekulaci lze dosáhnout zisku prostřednictvím změny:
Z níže uvedených možností se derivátové nástroje využívají za účelem:
Na peněžním trhu se obchoduje:
Vkladní list potvrzuje:
Vkladní list je možné také označit pojmem:
Krátkodobé dluhové cenné papíry emitované podniky se nazývají:
Mezi investiční cenné papíry nepatří:
Výnos státních pokladničních poukázek:
Mezi vlastnosti českých státních pokladničních poukázek patří:
Drobný investor může do státních pokladničních poukázek investovat:
Riziko, že by investor držící finanční nástroj ztratil na nějakou dobu nebo dokonce trvale možnost přeměnit jej na hotovost, se nazývá riziko:
Kreditní riziko je spojeno:
Ratingové hodnocení podniku, který emitoval dluhopisy, se týká zejména rizika:
Které z následujících cenných papírů jsou nejvíce ohroženy rizikem změn úrokových sazeb v ekonomice?
Ratingové agentury řadí emitenty dluhopisů, u nichž je vyšší kreditní riziko, do stupně:
Teroristické útoky z 11. září 2001, požár ropné plošiny BP Deepwater Horizon z roku 2010 či Brexit lze zařadit mezi investiční rizika:
S rostoucím počtem titulů v portfoliu:
Rizikovost investice se měří pomocí:
Strategie založená na nákupu podhodnocených akcií za účelem dosažení výrazných kurzových zisků v budoucnu se nazývá:
Strategie, která má za cíl dosahovat menších kurzových zisků v krátkém časovém horizontu prostřednictvím vhodného načasování obchodů a relativně častými změnami v rozdělení investičních prostředků, se nazývá:
Strategie, která si klade za cíl dosahovat celkového výnosu mírně nad průměrným výnosem referenčního trhu nákupem akcií významných společností se stabilním postavením na trhu a vyplácejících dividendy, se nazývá:
Strategie, která si klade za cíl nakoupit a dlouhodobě držet finančně investiční nástroje, se nazývá:
Investiční plán investora odráží:
Jestliže investor zaujal strategii pravidelného investování (průměrování nákladů), znamená to, že:
Pro investora vysoce averzního k riziku, který hodlá investovat na krátkém časovém horizontu je vhodný fond:
Podle vztahu investora k riziku můžeme rozlišit investora:
S růstem požadovaného (očekávaného) výnosu musí být investor ochoten:
Fondem kolektivního investování může být pouze:
Počet podílových listů, které vydá otevřený podílový fond:
Otevřený podílový fond, který investuje jako fond peněžního trhu, vydává podílové listy:
Uzavřený podílový fond:
Fond nemovitostí lze založit jako:
Fond kvalifikovaných investorů nemůže být založen jako:
Speciální fond kolektivního investování:
Uzavřený podílový fond:
Počet podílový listů vydaných otevřeným podílovým fondem:
Fond, typický tím, že je vhodný pro dlouhodobé investování a je v něm aktivně řízena skladba portfolia v závislosti na době zbývající do okamžiku vypořádání, se nazývá:
Za nejméně rizikové jsou obecně považovány:
Pokud je fond zaměřen na investice do „blue chips“ akcií, znamená to, že investuje do:
Fondy zaměřené primárně na výplatu dividend z akcií či podílů plynoucích z podílových listů se nazývají:
Základní dokument, který slouží pro posouzení investiční strategie a rizikovosti fondu kolektivního investování, se nazývá:
Pokud akciový fond uplatňuje hodnotovou strategii, znamená to, že investuje do akcií:
Rizikovost fondu vyjadřuje:
Cílem indexové investiční strategie je:
Více správných odpovědí
3 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
Cenný papír může mít formu:
Mezi investiční nástroje lze zařadit:
Investičním cenným papírem je:
Charakteristické pro státní pokladniční poukázky je:
Výnosem z dluhopisové investice může být:
Za neměnných tržních podmínek s rostoucí (prodlužující se) splatností dluhopisu:
Se zhoršujícím se ratingovým hodnocením emitenta dluhopisu:
Státní dluhopis se na rozdíl od akcií zpravidla vyznačuje:
Dluhopis na jméno je druh dluhopisu:
Dluhopis na majitele (na doručitele) je dluhopis:
Evidence zaknihovaných dluhopisů (seznam vlastníků) je v České republice vedena:
Pro české státní dluhopisy platí:
České státní dluhopisy jsou dluhopisy:
Charakteristické pro fundamentální akciovou analýzu je:
Mezi nástroje technické analýzy patří:
Z hlediska citlivosti odvětví, ve kterém akciová společnost působí, můžeme rozlišovat odvětví či společnosti:
Mezi základní akcionářské právo kmenových akcií patří právo:
Akcie může mít formu cenného papíru:
Akcie na majitele může mít podobu cenného papíru:
Investor může realizovat výnos z akciové investice prostřednictvím:
Termínové kontrakty lze podle jejich vlastností a obchodovatelnosti členit na:
Mezi základní pevné termínové kontrakty patří:
Termínové kontrakty, které se obchodují na burze, jsou:
Možným vypořádáním futures kontraktů, pokud je klient drží až do splatnosti a neuzavře pozici dříve, je:
Vnitřní hodnota opce:
Státní pokladniční poukázky:
Na peněžním trhu se obchodují cenné papíry:
Státní pokladniční poukázky jsou:
Součástí tržního (systematického) rizika je riziko:
Diverzifikací je možné snížit:
S investováním do cenných papírů se může pojit riziko:
Co je nezbytné posoudit před výběrem vhodné investiční strategie?
Strategie pravidelného investování je charakteristická tím, že při stejné investované částce se počet investorem nakoupených cenných papírů:
Jestliže se investor na základě svých možností a preferencí rozhodl pro dlouhodobý investiční horizont (delší než 20 let), vhodnými investicemi pro něj mohou být například:
Mezi fondy kolektivního investování patří:
Standardní fond může existovat v podobě:
Právo vlastníka investičního nástroje na odkup tohoto nástroje na účet emitenta je spojeno s:
Podle způsobu nakládání s hospodářským výsledkem je možné rozlišit fondy:
Mezi fondy dlouhodobých dluhopisů patří:
Mezi rizikovější dluhopisové fondy patří fondy:

III. Tematické oblasti pro distribuci pojištění motorových vozidel

b) principy a fungování pojištění motorových vozidel

1. podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel 2. společné znaky pojištění motorových vozidel 3. typy výluk 4. Česká kancelář pojistitelů 5. garanční fond 6. zelená karta 7. záznam o nehodě 8. totální a parciální škoda 9. právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (regres) 10. nároky z pojištění motorových vozidel 11. pojistné plnění z pojištění motorových vozidel 12. bonus, malus 13. asistence 14. havarijní pojištění 15. pojištění odpovědnosti z provozu vozidel 16. pojistná nebezpečí u pojištění motorových vozidel 17. možnosti připojištění u pojištění motorových vozidel 18. připojištění úrazu

Jedná správná odpověď
7 otázek
min 0 otázky
max 1 otázka
Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla má:
Vyberte správné tvrzení z níže uvedených možností. Kdy zaniká pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v případě, že vozidlo, které podléhá registraci, zaniklo?
Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nemá:
Havarijní pojištění zaniká v případě nezaplacení pojistného marným uplynutím lhůty k jeho zaplacení, stanovené v upomínce pojistitele. Jaká je délka této lhůty?
Vyberte, které z níže uvedených tvrzení je pravdivé. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zaniká:
Po zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je pojistník povinen:
Jak může pojistitel nebo pojistník vypovědět havarijní pojištění vozidla po uzavření pojistné smlouvy:
Zájemce o pojištění plánující koupi nového osobního automobilu chce včas a předem (tak, aby pojištění existovalo již od okamžiku převzetí automobilu od prodejce) sjednat pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem kupovaného osobního automobilu. Nezná ale ještě zcela všechny identifikační údaje o kupovaném osobním automobilu standardně vyžadované pojistiteli pro uzavření pojistné smlouvy. Zná jich však tolik, že osobní automobil lze jednoznačně identifikovat. V takovém případě:
Od zákonné právní úpravy pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla se pojistitel a zájemce o pojištění (následně pojistník) v pojistné smlouvě mohou odchýlit:
Pokud není v pojistné smlouvě, kterou je sjednáno havarijní pojištění vozidla, výslovně ujednáno jinak, tak havarijní pojištění vozidla zaniká:
Klient (pojistník, pojištěný a současně oprávněná osoba) je nespokojen s průběhem a výsledkem likvidace pojistné události z havarijního pojištění svého vozidla a rozhodne se na základě této nespokojenosti havarijní pojištění u stávajícího pojistitele vypovědět. Pojistná smlouva neobsahuje žádné smluvní ujednání odchylné od zákonné právní úpravy pojištění. Klient:
Po uzavření pojistné smlouvy, kterou je sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, je pojistitel povinen pojistníkovi vydat:
Klient (pojistník) uzavřel pojistnou smlouvu o havarijním pojištění vozidla elektronickým distančním způsobem (on-line) prostřednictvím webové aplikace pojistitele; pojistné podmínky byly klientovi řádně sděleny před uzavřením pojistné smlouvy. Po uzavření pojistné smlouvy zjistil klient (pojistník) výhodnější podmínky havarijního pojištění u jiného pojistitele. Od původní pojistné smlouvy o havarijním pojištění vozidla uzavřené elektronickým distančním způsobem (on-line) prostřednictvím webové aplikace pojistitele:
Pokud v havarijním pojištění pojistitel poskytl plnění za odcizené vozidlo a to bylo následně nalezeno:
V jaké lhůtě je splatné plnění pojistitele po ukončení šetření pojistné události v pojištění motorových vozidel?
Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni:
Pojistná smlouva, kterou je sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, musí obsahovat:
Musí pojistitel při sjednávání výše pojistného zohlednit celkový předcházející škodný průběh pojištění pojistníka při provozování motorového vozidla?
Které z uvedených tvrzení o promlčecí lhůtě práva na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je pravdivé?
Povinným pojištěním se v oblasti pojištění motorových vozidel rozumí:
Výpověď pojištění do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události může v pojištění motorových vozidel využít:
Lze jednou pojistnou smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pro více vozidel?
Vyberte, které z níže uvedených tvrzení je správné. Lze jednou pojistnou smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pro více vozidel?
Vyberte, které z níže uvedených tvrzení je správné. Z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojistitel nehradí:
Vyberte, které z níže uvedených tvrzení je správné. Pojistitel v rámci pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla nehradí:
Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla se:
Který z uvedených případů nepatří mezi výluky z pojistného plnění upravené zákonem č. 168/1999 Sb., z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů?
Je pojistitel povinen poskytnout z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla plnění na náhradu újmy na zdraví a souvisejícího ušlého zisku manželu pojištěného nebo osobám, které s ním v době škodné události žily ve společné domácnosti?
Na náhradu jaké újmy z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má nárok vlastník vozidla, pokud mu újma byla způsobena provozem jeho vozidla, kterou v době vzniku újmy řídila jiná osoba?
Může být v pojistné smlouvě o pojištění vozidel sjednáno, že se výluka uvedená v pojistných podmínkách, kterými se sjednávané pojištění vozidel řídí, ve sjednaném pojištění neuplatní?
Zřízení České kanceláře pojistitelů je upraveno:
Česká kancelář pojistitelů spravuje:
Pojistitel sděluje České kanceláři pojistitelů údaje o vzniku, době přerušení, změně a zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nejpozději do:
Fond zábrany škod:
Pojistitel, který je členem České kanceláře pojistitelů, je povinen odvádět do Fondu zábrany škod:
Česká kancelář pojistitelů:
Informační středisko provozuje Česká kancelář pojistitelů za účelem poskytování:
Činnost České kanceláře pojistitelů:
Vyberte, které údaje mimo jiné zjišťuje a uchovává Česká kancelář pojistitelů za účelem poskytnutí informací nezbytných pro uplatnění nároků poškozených osob na náhradu újmy z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Česká kancelář pojistitelů je:
Kdo stanovuje sazby denního příspěvku do Garančního fondu za nepojištěné vozidlo:
V případě výplaty plnění z garančního fondu České kanceláře pojistitelů poškozenému za újmu způsobenou provozem vozidla, jehož provoz je podmíněn pojištěním odpovědnosti a kterou je povinna nahradit osoba bez pojištění odpovědnosti:
V případě újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením způsobené provozem nezjištěného vozidla, kterou je povinna nahradit nezjištěná osoba, na náhradu této újmy:
V případě újmy na věci způsobené provozem nezjištěného vozidla, kterou je povinna nahradit nezjištěná osoba:
V případě úpadku tuzemského pojistitele, provozujícího pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Garanční fond spravuje:
Má-li poškozený v případě újmy, způsobené provozem vozidla, nárok na plnění z Garančního fondu, může ho uplatnit:
V případě újmy způsobené provozem vozidla, kterou je povinna nahradit osoba bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a byl-li provoz tohoto vozidla podmíněn pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla:
Komu se poskytuje plnění z garančního fondu České kanceláře pojistitelů?
Kdo je povinen zaplatit příspěvek do Garančního fondu za porušení povinnosti mít po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel a povinnosti provozovat na pozemní komunikaci vozidlo s pojištěním odpovědnosti jeho provozovatele za škodu z provozu tohoto vozidla?
Vyberte správnou z níže uvedených možností. Výše příspěvku do Garančního fondu za porušení povinnosti provozovat na pozemní komunikaci vozidlo, ke kterému je sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vypočte jako součin počtu dní, kdy byla porušena povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a:
Zelená karta je:
Platnou zelenou kartu je pojistník po zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla povinen:
Který z uvedených dokumentů je povinen mít řidič vozidla při provozu na pozemní komunikaci u sebe a prokázat jím na požádání Policie ČR existenci pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Fyzická osoba jako řidič vozidla se při nepředložení zelené karty, mimo zákonem stanovených výjimek, na požádání příslušníka Policie ČR:
Na jakou dobu vystaví pojistitel pojistníkovi zelenou kartu:
Územní rozsah pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (územní platnost pojištění) je:
Zelená karta musí být vytištěna:
V zelené kartě jsou uvedeny užitečné informace v podobě telefonního čísla:
V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je povinnost, v případě dopravní nehody nepodléhající oznámení Policii ČR, předložit pojistiteli společný záznam o dopravní nehodě:
Povinnost pro účastníky dopravní nehody sepsat společný záznam o nehodě v případě dopravní nehody nepodléhající oznámení Policii ČR:
Pokud v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojištěný bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě:
Záznam o dopravní nehodě lze použít:
Jakou povinnost mají účastníci dopravní nehody, pokud na některém z vozidel zúčastněných na dopravní nehodě vznikne hmotná škoda?
Mít ve vozidle formulář záznamu o dopravní nehodě:
Pro sepsání záznamu o dopravní nehodě:
Společný záznam o dopravní nehodě dvou vozidel:
Co představuje skutečnou škodu při úplném zničení vozidla (tzv. totální škodě) v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Pokud jsou v havarijním pojištění vozidla, které bylo sjednáno jako škodové, náklady na opravu vozidla snížené o cenu zbytků nahrazovaných částí vyšší než obvyklá cena vozidla, pak se jedná o:
Kdy nastává v havarijním pojištění vozidla tzv. technická totální škoda?
Pokud jsou v havarijním pojištění vozidla, které bylo sjednáno jako škodové, náklady na opravu vozidla snížené o cenu zbytků nahrazovaných částí nižší než obvyklá cena vozidla, pak:
Poškozený z dopravní nehody, u jehož vozidla došlo k totální škodě na vozidle, má nárok na náhradu nákladů za nájem náhradního vozidla z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla osoby odpovědné za náhradu újmy (viníka dopravní nehody):
Parciální škodou na vozidle se v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla rozumí poškození vozidla, které je možné odstranit jeho opravou, která je ekonomicky účelná. Ve vztahu k výši škody platí:
Neobsahuje-li pojistná smlouva odchylnou úpravu od občanského zákoníku, pak při zániku pojištěného vozidla (totální škoda) havarijní pojištění:
Jak se určí při likvidaci škodné události v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla výše škody na vozidle, pokud došlo ke zničení vozidla (k totální škodě)?
Kdo rozhodne, zda proběhne likvidace pojistné události v havarijním pojištění vozidel jako likvidace parciální nebo totální škody?
Je možné uzavřít pojištění, které by v případě totální škody doplnilo pojistné plnění do pořizovací ceny vozidla?
Uplatňuje-li pojistitel proti pojištěnému právo na náhradu vyplacené částky z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, nese důkazní břemeno:
Pokud pojištěný řídil vozidlo pod vlivem alkoholu, pak pojistitel, který vyplatil z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojistné plnění:
Pokud se v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojištěný jako řidič odmítne podrobit na výzvu příslušníka Policie ČR zkoušce na přítomnost alkoholu:
Pokud pojištěný řídil vozidlo a nebyl držitelem příslušného řidičského oprávnění pak z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Pokud v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojištěný poruší svou povinnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, že došlo ke škodné události:
V případě, že pojištěný v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla způsobil újmu provozem vozidla, které použil neoprávněně:
Má pojistitel v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla právo na úhradu částky, kterou vyplatil, proti pojistníkovi?
Pokud pojistitel uplatňuje právo na úhradu vyplacené částky z jedné škodné události v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla z více zákonem upravených důvodů náhrady, pak součet požadovaných náhrad:
Pokud v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojištěný bez zřetele hodného důvodu neohlásí dopravní nehodu podléhající oznámení Policii ČR, pak:
Pokud v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojištěný nedoloží poškozenému na jeho žádost údaje nezbytné pro uplatnění práva poškozeného na plnění, pak:
Právo pojistitele vůči pojištěnému na náhradu toho, co za něj plnil z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je upravena v:
Pokud pojištěný předal řízení vozidla osobě pod vlivem omamné látky v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Pokud v případě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla převyšuje součet nároků uplatněných více poškozenými sjednaný limit pojistného plnění při újmě způsobené škodou na věci:
Nárok na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uplatňuje:
Srazí-li řidič vozidla psa ve vlastnictví třetí osoby a za vzniklou újmu odpovídá, pak náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete:
Škoda vzniklá odcizením věci se z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
V případě zásahu jednotek hasičů u dopravní nehody pojistitel z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla osoby odpovídající za náhradu újmy:
V případě újmy způsobené provozem tuzemského vozidla na území jiného členského státu se rozsah pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Od zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se smluvní strany v pojistné smlouvě:
Zamítne-li pojistitel nárok uplatněný poškozeným vůči pojistiteli z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Pokud pojistitel v pojištění odpovědnosti nesplní svou povinnost ukončit šetření pojistné události v zákonné lhůtě:
Limit pojistného plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pro újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením nejméně ve výši 35 000 000 Kč na každého zraněného nebo usmrceného:
Nároky na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se:
Přímý nárok poškozeného na pojistné plnění vůči pojistiteli v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vychází ze:
Má pojištěný právo, aby za něho pojistitel uhradil z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nárok na náhradu nákladů, vynaložených na zdravotní péči, poskytnutou poškozenému, hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, tedy nárok uplatněný podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění zdravotní pojišťovnou?
Jaké minimální pojistné limity musí být sjednány v pojistné smlouvě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Jakmile pojistitel skončil šetření nutné k zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit, je plnění pojistitele splatné do:
Vyberte pravdivé tvrzení z níže uvedených možností. Pokud pojištěný řídil vozidlo pod vlivem alkoholu a odpovídá za způsobenou újmu, vzniklou při dopravní nehodě, pak pojistitel z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Právo na pojistné plnění z pojistné události v havarijním pojištění vozidel se promlčí v promlčecí lhůtě:
U pojištění odpovědnosti z provozu vozidla platí pro sjednaný limit pojistného plnění při újmě vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením následující:
Ve kterém z uvedených případů vyplatí pojistitel z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojistné plnění na náhradu škody?
V případě střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby, se újma způsobená této osobě hradí z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pouze tehdy:
Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích tím, že provozoval vozidlo:
Pojistitel za pojištěného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nehradí:
Provozem motorového vozidla byla způsobena škoda poškozením a zničením věcí dvěma poškozeným. Do jaké maximální výše může pojistitel z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vyplatit poškozeným plnění z jedné škodné události na úhradu újmy vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, pokud je v pojistné smlouvě sjednán limit pojistného plnění 45 000 000 Kč?
V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla byl sjednán limit pojistného plnění na náhradu újmy na zdraví nebo usmrcením ve výši 35 000 000 Kč. Provozem vozidla, k němuž bylo pojištění sjednáno, byla způsobena smrt chodce. Nárok na pojistné plnění (odškodnění pro případ usmrcení) uplatnily 3 oprávněné osoby (poškození). Jakou částku může pojistitel na pojistná plnění pro všechny oprávněné v součtu vyplatit?
Pojištěný má sjednáno havarijní pojištění vozidla jako pojištění škodové s pojistnou částkou 650 000 Kč, která odpovídá pojistné hodnotě vozidla v době vzniku škodné události. Při škodné události vznikla pojištěnému škoda na vozidle, jejíž výše byla po provedeném šetření pojistitele určena na 234 000 Kč. Jaká bude výše pojistného plnění, když byla v pojistné smlouvě sjednána odčetná spoluúčast v rozsahu 5 % škody, nejméně však 5 000 Kč?
V jaké lhůtě je pojistitel povinen vystavit potvrzení o škodném průběhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na základě žádosti pojistníka?
Pojistitel při stanovení výše pojistného v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zohledňuje celkový předchozí škodný průběh pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Kdo vede databázi údajů pro zohledňování bezeškodního průběhu v pojištění odpovědnosti z provozu vozidel?
Kdo může vydat potvrzení o škodném průběhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Co se rozumí pod pojmem rozhodná doba v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Upravuje právní předpis pro pojištění motorových vozidel jednotný systém bonus/malus?
Omezuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, délku doby rozhodné pro zohlednění bezeškodného průběhu pojištění pro slevu na pojistném (bonus) za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Co se rozumí pod pojmem malus v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Co se rozumí pojmem bonus v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Asistenční služby sjednané s pojištěním motorového vozidla:
Je předmětem plnění z asistenčních služeb v pojištění motorových vozidel poskytnutí náhradního vozidla?
Jaké je telefonní číslo Linky pomoci řidičům?
Vyberte z níže uvedených možností pravdivé tvrzení týkající se povinnosti vlastníka mít ve vozidle jako součást povinné výbavy vozidel náhradní kolo a příslušenstvím nutné k jeho výměně. Náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně:
Jakou funkci plní Nehodové centrum pojišťoven?
Je podle zákona omezen okruh vozidel, k nimž lze sjednat asistenční služby?
Je možné omezit územní platnost asistenčních služeb k pojištění motorových vozidel na území České republiky?
Jaký je územní rozsah havarijního pojištění vozidla?
Co je v havarijním pojištění spoluúčast?
Co je obvyklá cena vozidla?
Měl by se pojišťovací zprostředkovatel dotazovat klienta při vstupu do havarijního pojištění na doplňkovou, případně nadstandardní výbavu vozidla?
Jaký postup stanovuje právní předpis v případě nalezení odcizeného vozidla, za které již bylo vyplaceno oprávněné osobě pojistné plnění z titulu odcizení v rámci havarijního pojištění?
Pro jaké kategorie vozidel je možné sjednat havarijní pojištění?
Vyberte, které z níže uvedených tvrzení o zániku havarijního pojištění vozidla je správné:
Při dopravní nehodě vznikla na vozidle, pojištěném v rámci havarijního pojištění, škoda ve výši 130 000 Kč. Obvyklá cena pojištěného vozu je 480 000 Kč. V jaké výši vyplatí pojistitel pojistné plnění, pokud byla sjednána odčetná spoluúčast ve výši 3 % ze vzniklé škody, minimálně však 3 000 Kč?
Jestliže začalo být vozidlo používáno během trvání pojištění k jinému, rizikovějšímu účelu, než je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistník platil pojistné ve stále stejné výši, je pojistitel oprávněn:
Ukládá zákon v havarijním pojištění povinnost pojistitele zohlednit předcházející bezeškodní průběh při stanovení výše pojistného?
Z havarijního pojištění pojistitel hradí:
V jaké lhůtě je pojistitel povinen vydat pojistníkovi na jeho písemnou žádost potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a o jeho škodném průběhu:
Je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla povinným pojištěním:
Podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, se za vozidlo nepovažuje:
Zelenou kartu, jako mezinárodní osvědčení prokazující uzavření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, vydá pojistitel:
Jestliže při sjednání pojištění odpovědnosti za újmu z provozu vozidla nejsou známy některé údaje o vozidle, aniž by tím byla znemožněna identifikace vozidla, je pojistník povinen sdělit chybějící údaj pojistiteli ve lhůtě:
Podle zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla jsou některé instituce či jejich složky za určitých podmínek zproštěny povinnosti uzavřít k jimi provozovaným vozidlům pojištění odpovědnosti. Která z níže uvedených institucí či složek tuto výjimku nemá?
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla se vztahuje:
Z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má pojištěný právo, aby za něj pojistitel poskytl poškozenému plnění na náhradu újmy, způsobenou ublížením na zdraví nebo smrtí, v rozsahu a ve výši podle:
Právo pojištěného na poskytnutí pojistného plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na náhradu nákladů spojených s právním zastoupením poškozeného v případě způsobení škody na věci není podmíněno:
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla musí být sjednáno tak, aby platilo na území členských států Evropské unie, států tvořících Evropský hospodářský prostor a států, jejichž seznam se stanoví:
Poškozený je při uplatnění nároku za újmu způsobenou při dopravní nehodě povinen předložit pojistiteli společný záznam o dopravní nehodě v souvislosti:
Co nepatří mezi živelní pojistná nebezpečí v pojištění motorových vozidel?
V pojištění motorových vozidel je pojistným nebezpečím pro případ odcizení:
Z pojistné události způsobené na pojištěném vozidle v důsledku střetu se zvěří se oprávněné osobě vyplatí pojistné plnění z:
Pojistným nebezpečím v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je povinnost nahradit újmu:
Pojistným nebezpečím v havarijním pojištění je:
Proti jakým pojistným nebezpečím lze sjednat pojištění zavazadel přepravovaných ve vozidle?
Pojištění vozidla pro případ pojistného nebezpečí vandalismu se vztahuje na:
Které z uvedených pojistných nebezpečí nemůže být příčinou pojistné události v havarijním pojištění vozidla:
Pojistné nebezpečí odcizení v pojištění vozidla:
Pojistné nebezpečí „živelní událost“ nebo „živel“ zahrnuje v pojištění motorových vozidel:
Připojištění skel vozidla se vztahuje na následující pojistná nebezpečí:
Co se rozumí připojištěním GAP?
Je připojištění u pojištění motorových vozidel zákonné pojištění?
Musí se územní platnost doplňkového připojištění shodovat s územní platností hlavního pojištění?
Platí i pro doplňková připojištění povinnost uvádět v pojistce, kdo jsou oprávněné osoby nebo způsob, jakým budou určeny?
K jakému pojištění se sjednává připojištění přímé likvidace?
Co znamená připojištění přímé likvidace k pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Jaké pojištění se nesjednává formou připojištění k pojištění motorových vozidel?
Pro jak staré vozidlo je možné sjednat tzv. připojištění GAP?
Podle občanského zákoníku může být pojištěným v připojištění úrazu, sjednanému k pojištění osobního vozidla:
Co může být předmětem pojištění u připojištění pro případ odcizení vozidla?
Jaké plnění z úrazového pojištění vyplatí pojistitel v případě, kdy úraz vznikl v důsledku jednání pojištěného, kterým si úmyslně ublížil na zdraví a způsobil dopravní nehodu?
Jaké plnění z úrazového pojištění vyplatí pojistitel v případě, kdy úraz pojištěného vznikl v důsledku, že pojištěný požil alkohol a způsobil dopravní nehodu?
Do kdy nejpozději musí pojištěný uplatnit nárok na plnění z úrazového pojištění, aniž by mohlo být namítnuto jeho promlčení?
Jak se stanoví plnění z pojištění trvalých následků úrazu, které je sjednáno jako pojištění obnosové?
Jaké pojistné plnění z úrazového pojištění řidiče vozidla vyplatí pojistitel v případě, kdy pojištěný způsobil nehodu pod vlivem marihuany?
V jakém případě je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění z úrazového pojištění řidiče vozidla?
Jaké údaje o pojištěných osobách musí být uvedeny v pojistné smlouvě, sjednává-li pojistník k pojištění motorových vozidel úrazové pojištění přepravovaných osob?
Pojistné plnění z pojištění úrazu, pokud je sjednáno jako obnosové, lze vyplatit:
Více správných odpovědí
2 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
V případě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla obsahuje pojistná smlouva vždy:
Pojištění odpovědnosti podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, zaniká:
Pojištění odpovědnosti podle zákona č. 168/1999 Sb, o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zaniká také:
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem více vozidel může jednou pojistnou smlouvou legálně a platně sjednat:
Pojistník uzavřel pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Pojistná smlouva neobsahuje žádné smluvní ujednání odchylné od zákonné právní úpravy pojištění. Pojistník může sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla vypovědět:
Jaké náležitosti musí obsahovat pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.?
Podle zákona 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla má pojistitel proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný:
Osoba povinná k náhradě újmy z dopravní nehody má sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a současně má sjednáno obnosové úrazové pojištění všech osob cestujících ve vozidle. Pojistné plnění z úrazového pojištění:
V případě, že je v rámci jedné pojistné smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zároveň havarijní pojištění vozidla, pak lze územní rozsah pojištění stanovit následovně:
Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla pojistitel nehradí:
Lze pojistnou smlouvou o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla platně sjednat výluky z pojištění, omezující nároky poškozeného, vyplývající z práva na náhradu újmy z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Vyberte, na jaké účely se mohou použít prostředky z Fondu zábrany škod:
V souvislosti s členstvím v Radě kanceláří, která zastřešuje instituce systému zelené karty, Česká kancelář pojistitelů:
Česká kancelář pojistitelů:
Garanční fond se tvoří:
Náhradní plnění z Garančního fondu poskytne Česká kancelář pojistitelů, jestliže:
Z Garančního fondu České kanceláře pojistitelů lze vyplatit plnění:
Výzva k zaplacení příspěvku do Garančního fondu za nepojištěné vozidlo musí obsahovat:
Vyberte, na jakém území platí pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb.:
K jakému tuzemskému vozidlu vydá pojistitel oprávněný provozovat na území České republiky pojištění odpovědnosti z provozu vozidla po uzavření pojistné smlouvy zelenou kartu:
Které údaje o zelené kartě sděluje pojistitel České kanceláři pojistitelů?
Záznam o dopravní nehodě musí obsahovat:
V kterých případech nestačí při dopravní nehodě sepsat společný záznam o dopravní nehodě, ale dopravní nehoda se musí neprodleně ohlásit policistovi:
Záznam o dopravní nehodě je formulář:
Kdy nastává v havarijním pojištění vozidla tzv. totální škoda:
V případě, že vozidlo, které podléhá registraci, zanikne (dojde k totální škodě), pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zanikne:
Která z uvedených kritérií jsou rozhodující pro stanovení, zda se v pojištění motorových vozidel jedná o parciální nebo totální škodu:
Vyberte, které z níže uvedených tvrzení je správné. V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má pojistitel proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že:
V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má pojistitel proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že:
Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích tím, že provozoval vozidlo:
V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má pojištěný právo, aby za něj pojistitel poškozenému uhradil:
Pojistitel z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uhradí s pojistnou událostí spojené, uplatněné a prokázané nároky na náhradu:
Jaká podmínka musí být splněna, aby pojistitel poskytl pojistné plnění poškozenému z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
Mezi nároky z újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením, které jsou hrazeny z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, patří:
Česká kancelář pojistitelů poskytuje z Garančního fondu poškozenému:
Je pojistitel oprávněn odmítnout pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidel?
Z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má pojištěný právo, aby za něj pojistitel poškozenému uhradil:
Pojistitel je povinen provést šetření škodné události bez zbytečného odkladu. Ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je pojistitel povinen:
Vozidlem, které je předáno do opravy, je při zkušební jízdě technikem způsobena škoda na jiném zaparkovaném vozidle. Škodu na tom zaparkovaném vozidle lze řešit:
Jaká škodná událost má v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla význam při zohlednění škodného průběhu pojištění pro stanovení slevy na pojistném (bonus), nebo přirážky k pojistnému (malus):
Při zohlednění předchozího škodného průběhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pro stanovení výše přirážky k pojistnému (malus) za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se nepřihlíží:
Tuzemský pojistitel, pokud je mu předloženo potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla od zahraničního pojistitele, je povinen:
Kam se má klient obrátit, když chce využít asistenční službu v souvislosti s pojištěním odpovědnosti za škodu z provozu vozidla nebo havarijním pojištěním?
Co je zpravidla předmětem plnění z asistenčních služeb v pojištění motorových vozidel:
Havarijní pojištění vozidla dle občanského zákoníku zaniká (vyberte, která z níže uvedených tvrzení o zániku havarijního pojištění vozidla jsou pravdivá):
Havarijní pojištění vozidla je:
Které z níže uvedených parametrů jsou zohledňovány pojistiteli při stanovení výše pojistného v havarijním pojištění vozidla:
Která z uvedených tvrzení o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jsou pravdivá?
V jakém případě musí mít provozovatel vozidla, které nepodléhá povinnosti zápisu do registru silničních vozidel, sjednáno pojištění odpovědnosti z jeho provozu?
Dojde-li při dopravní nehodě ke zranění osoby, jsou její účastníci povinni:
Jestliže se vlastník silničního vozidla rozhodne požádat o jeho vyřazení z provozu, je povinen spolu s žádostí:
Za účelem jízdy dosud neregistrovaného silničního vozidla z místa prodeje do místa registrace je možno na pozemní komunikaci provozovat pouze vozidlo:
Pojištění zavazadel a přepravovaných věcí v pojištění motorových vozidel:
Mezi pojistná nebezpečí pojištění vozidla patří:
Nastane-li v pojištění vozidla pojistná událost způsobená pojistným nebezpečím (z pojistného nebezpečí) odcizení, za kterou pojišťovna poskytla pojistné plnění, a zjistí-li pojistník nebo jiná oprávněná osoba po pojistné události, že odcizené pojištěné vozidlo bylo nalezeno:
Jaká doplňková pojištění nebo služby lze sjednat k pojištění motorových vozidel?
K jakému pojištění je možné sjednat připojištění skel motorového vozidla?
K jakému pojištění lze sjednat připojištění pro případ střetu vozidla se zvěří?
Pokud pojištěnému způsobí úraz jiná osoba, pojištěný má právo uplatnit:
Jak se mohou projevit trvalé následky úrazu?
Jaké pojistné plnění poskytne pojistitel z pojištění úrazu v případě, kdy pojištěný řidič zemře při nehodě, kterou způsobil pod vlivem alkoholu?

IV. Tematické oblasti pro distribuci neživotního občanského pojištění

c) principy a fungování neživotního občanského pojištění

1. členění pojištění majetku 2. podmínky vzniku a zániku neživotního občanského pojištění 3. společné znaky pojištění majetku 4. typy výluk 5. pojištění nemovité věci 6. pojištění domácnosti 7. pojištění právní ochrany 8. všeobecné pojištění odpovědnosti (pojištění občanské odpovědnosti) 9. úrazové pojištění 10. pojištění nemoci 11. pojistná nebezpečí v neživotním občanském pojištění 12. asistence 13. připojištění (např. cestovní pojištění a s ním spojené asistenční služby) 14. nároky z neživotního občanského pojištění 15. pojistné plnění z neživotního občanského pojištění 16. vztah neživotního občanského pojištění a životního pojištění

Jedná správná odpověď
9 otázek
min 0 otázky
max 1 otázka
Pro krytí škod způsobených pojištěnému vichřicí či krupobitím na střeše přechodně nebo sezónně obývané chaty či chalupy z níže uvedených možností zvolíte:
Pro krytí škod způsobených pojištěnému požárem na movitých předmětech, které tvoří zařízení přechodně obývané chaty či chalupy, z níže uvedených možností zvolíte:
Pro krytí škod na movitých předmětech, které tvoří soubor zařízení trvale obývané domácnosti, je určeno:
Pro krytí škod způsobených pojistnou událostí na rodinném domě i jeho vnitřním vybavení je třeba sjednat:
Zájemce o pojištění žije v pronajatém bytě. Pro krytí škod způsobených pojistnou událostí na jeho vlastním nábytku a dalším vybavení je třeba sjednat:
Pojištění domácnosti se vztahuje:
Lze pojistit rozestavěný rodinný dům před jeho dokončením?
V pojištění pro případ odcizení pojistitel:
Rodinný dům patří do společného jmění manželů. Kdo je v majetkovém pojištění tohoto rodinného domu pojištěným?
Pojem bytová jednotka označuje:
Bytové spoluvlastnictví, založené vlastnictvím jednotek, může vzniknout:
Které z uvedených pojištění patří do pojištění majetku?
Jakou formu musí splňovat pojistná smlouva, kterou je sjednáno neživotní občanské pojištění?
Kdy vzniká pojištění?
Jaký je důsledek nesplnění povinnosti pojistitele upozornit zájemce o pojištění na nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním?
Ve kterém z níže uvedených případů je možné vypovědět pojistnou smlouvu pojistitelem nebo pojistníkem?
Pojištění zaniká výpovědí podanou po oznámení vzniku pojistné události. Do kolika měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události lze pojištění vypovědět?
Kdy u pojistné smlouvy sjednané v režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. zaniká pojištění pro neplacení pojistného?
Pojištění zaniká odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy. Za jakých podmínek může pojistitel od pojistné smlouvy odstoupit?
Pojištění, které se vztahuje k majetku a které je sjednané v režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zaniká z důvodu změny vlastnictví pojištěného majetku dnem:
Pojištění odpovědnosti, které souvisí s vlastnickým právem, zaniká:
V jaké lhůtě musí být přijata nabídka pojištění, aby došlo k platnému uzavření pojistné smlouvy, pokud není v nabídce žádná lhůta určena?
Pro změnu již uzavřené pojistné smlouvy platí z hlediska přijetí nabídky změny:
Pojem „majetek“ v právním smyslu označuje:
Horní hranice pojistného plnění se v pojištění majetku určí pojistnou částkou tehdy:
V jaké výši má správně pojistník navrhnout pojistnou částku v pojištění majetku, pokud je pojistná hodnota známa a zároveň si smluvní strany neujednaly v pojistné smlouvě jinak? Ve výši, která odpovídá:
Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, vztahuje se horní hranice pojistného plnění:
Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, podílí se oprávněná osoba na újmě vzniklé v důsledku pojistné události:
Pojistitel vyplatil pojistné plnění z pojistné smlouvy, která se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., za ztracený nebo odcizený majetek. Následně je tento majetek nalezen. Jaké to má důsledky?
Převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku, jde o:
Dům je pojištěn na pojistnou částku 3 000 000 Kč. V době vzniku pojistné události je zjištěno, že pojistná hodnota domu je ve skutečnosti 4 000 000 Kč. Újma vzniklá v důsledku pojistné události činí 100 000 Kč. Určete výši pojistného plnění (neuvažujte spoluúčast):
Je-li pojištěna hromadná věc nebo soubor věcí, vztahuje se pojištění:
Týž pojistný zájem je pojištěn proti témuž pojistnému nebezpečí a pro tutéž dobu u několika pojistitelů. Je-li sjednáno více pojištění (uzavřeno více pojistných smluv) proti témuž pojistnému nebezpečí a pro totéž období, kdy souhrn pojistných částek přesahuje pojistnou hodnotu pojištěného majetku nebo souhrn limitů pojistného plnění přesáhne skutečnou výši vzniklé škody, vzniká:
Promlčecí dobu práva na pojistné plnění v majetkovém pojištění:
Výluky z pojištění, aby byly platně sjednány, musí být vymezeny:
Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na újmu:
Pojištění občanské odpovědnosti se nevztahuje na škody způsobené pojištěným:
Mezi standardní výluky z pojištění nemovité věci patří:
Běžné výluky z neživotního pojištění:
„Co není vyloučeno, je pojištěno“ je princip pojištění používaný v pojištění domácnosti např. v pojištění skel. Jak se tento princip pojištění obecně nazývá?
Pokud při uzavírání pojistné smlouvy pojistník uvedl nižší pojistnou hodnotu pojišťovaného majetku, než ve skutečnosti je, pojistitel:
Výluka uvozená slovy: „Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, ...“ je výlukou:
Pokud výluka z pojištění obsahuje nejednoznačné pojmy nebo její obsah je možné vyložit více různými způsoby:
Jak se nazývá veřejný seznam, do kterého se zapisují nemovitosti?
Je vyloučeno pojistit i rozestavěnou stavbu nebo stavbu v rekonstrukci?
Za součást rodinného domu, tedy věc, na niž se bude pojištění nemovitosti vztahovat, se považuje:
Může pojistník sjednat pojištění na cizí nemovitost s plněním ve vlastní prospěch (pojistník bude v pojistné smlouvě uveden jako oprávněná osoba)?
Může občan sjednat pojištění cizí nemovitosti, ve které bydlí (tak, aby oprávněnou osobou byl vlastník nemovitosti)?
Pokud vlastník pojištěnou nemovitost prodá, pojištění nemovitosti podle zákona zaniká:
Nemovitá věc (stavba) jako individuálně určená věc, kterou lze pojistit pojištěním majetku, vznikne:
V pojištění nemovitosti je pojištěným:
Stavba jako předmět pojištění nemovitosti zanikne:
U pojištění nemovitosti, k níž je zřízeno zástavní právo, má povinnost hradit pojistné:
Více nemovitostí na různých místech České republiky lze pojistit:
Může se pojištění domácnosti vztahovat i na věci uložené mimo obytné místnosti?
Pojištění domácnosti je pojištění:
V domácnosti pojištěného došlo k poškození vybavení domácnosti v důsledku úniku vody z bytu souseda, který za vznik škody odpovídá. Pojišťovna škodu uhradila z pojištění domácnosti, které měl uzavřeno pojištěný. Může následně pojišťovna uplatnit regres (postih) vyplaceného plnění proti sousedovi?
Rozsah pojištění domácnosti je definován:
Pojistník si pronajal byt včetně vybavení, které je ve vlastnictví pronajímatele. Může pojistník uzavřít majetkové pojištění vybavení bytu s pojistným plněním ve svůj vlastní prospěch?
Asistenční služby:
Může občan platně bez souhlasu souseda, s nímž není v žádném právním vztahu, sjednat majetkové pojištění jeho domácnosti?
Pokud dojde v době trvání pojištění domácnosti k pořízení dalšího či nového vybavení:
Pokud je pojištěna majetkově soukromá sbírka obrazů (jako soubor majetku) jako zlomkové pojištění, pojistitel v případě pojistné události z hlediska horní hranice pojistného plnění posuzuje:
Pokud dojde k pojistné události z pojištění domácnosti a oprávněná osoba nemá k dispozici pořizovací doklady ke zničeným věcem:
Pokud oprávněná osoba při oznámení pojistné události z pojištění domácnosti uvede nepravdivě rozsah pojistné události, tedy označí jako poškozené věci, které se v domácnosti nenacházely, pojistitel:
Cennosti a starožitnosti, které se v pojištění domácnosti vymykají svou cenou a svým množstvím standardní výbavě, pokud jsou pojištěny, jsou kryty v základním pojištění domácnosti jen do výše:
Vztahuje se pojištění domácnosti na škodu, kterou způsobí pojištěný návštěvě poškozením jejího mobilního telefonu?
Pojištění právní ochrany je určeno:
Na co se pojištění právní ochrany nevztahuje:
Druhem pojistného produktu právní ochrany je:
V pojištění právní ochrany:
Smlouvu o rozhodci pro řešení sporů, které vyplývají z pojištění právní ochrany:
Pojištění právní ochrany lze sjednat:
V jakých z uvedených právních předpisů je právně zakotveno pojištění právní ochrany?
Co je předmětem pojištění právní ochrany?
Bude-li pojištění právní ochrany ujednáno ve smlouvě uzavřené pro více pojistných nebezpečí (sdružená pojistná smlouva), pak:
Pojištění právní ochrany se:
Pojištěného nemůže u soudu v jeho právní věci, která je předmětem pojištění právní ochrany, zastupovat:
Výši pojistného v pojištění občanské odpovědnosti ovlivňuje:
Pojištění odpovědnosti patří mezi pojištění:
Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na škody vzniklé:
Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou:
V pojištění občanské odpovědnosti:
Pojistitel v pojištění občanské odpovědnosti:
Pokud zaměstnanec způsobí škodu zaměstnavateli z nedbalosti zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním a za předpokladu, že ji zaměstnanec nezpůsobil úmyslně nebo v opilosti, popř. pod vlivem návykových látek, nesmí výše požadované náhrady škody u zaměstnance přesáhnout částku rovnající se výši:
Pokud se pojistná smlouva pojištění odpovědnosti z výkonu povolání vztahuje na všechny formy pracovních smluv uzavřených podle zákoníku práce, pojištění se nevztahuje na činnost konanou na základě?
Majitel psa odjel na dovolenou. O jeho psa se po tu dobu stará jeho sestra. Pes se podhrabe, uteče z její zahrady a způsobí pád cyklisty. Kdo má povinnost nahradit způsobenou újmu?
Z hlediska časového rozsahu pojištění občanské odpovědnosti může být podstatným (nebo podstatnými)?
Pokud zaměstnanec způsobí při plnění pracovních povinností újmu na zdraví jinému zaměstnanci, odškodnění bolesti poškozenému zaměstnanci se poskytne z:
Zaměstnanec při pracovním jednání nepozorností polil obchodního partnera horkou kávou. Zaměstnavatel poškozenému obchodnímu partnerovi odškodnil utrpěnou bolest a poškození oblečení a vůči zaměstnanci nyní požaduje náhradu škody. Z pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli:
Pokud škodu způsobí více osob, přičemž pojištěna pro případ odpovědnosti je pouze jedna z nich (přičemž nejsou dány žádné důvody zvláštního zřetele hodné):
Může pojistitel z pojištění občanské odpovědnosti ujednat s poškozeným, že mu poskytne jednorázovou výplatu pojistného plnění, kterou se vyrovnají veškerá již vzniklá i budoucí práva, jde-li o práva s povahou opakovaného plnění (např. náhrada ztráty na výdělku nebo náklady na výživu pozůstalých)?
Pojistitel vyplatil poškozenému pojistné plnění za újmu, kterou mu pojištěný způsobil pod vlivem alkoholu. Může pojistitel po pojištěném požadovat náhradu toho, co za něj plnil?
Z úrazového pojištění se neposkytuje pojistné plnění za:
Pokud došlo k úrazu pojištěného v souvislosti s činem, pro který byl pojištěný uznán vinným úmyslným trestným činem, pak má pojistitel právo:
Pokud došlo k trvalým následkům úrazu následkem toho, že pojištěný požil alkohol nebo požil návykovou látku nebo přípravek takovou látku obsahující, může pojistitel snížit pojistné plnění až na jednu:
V jaké situaci je pojistitel z úrazového pojištění povinen poskytnout pojistné plnění?
Délka promlčecí lhůty u práva na pojistné plnění v případě úrazového pojištění činí:
Pojistné plnění u pojištění trvalých následků úrazu u úrazového pojištění sjednaného jako obnosové pojištění je pojistitelem určeno:
Pojištění úrazu lze sjednat jako pojištění:
Běžně placené úrazové pojištění pojistitel:
Pojištění úrazu je pojištěním:
Výši pojistného za jednotlivá rizika nemůže ovlivnit:
Pojistné plnění z úrazového připojištění:
V případě úrazového pojištění má:
V úrazovém pojištění je pojistnou událostí:
Koho, resp. co lze pojistit pro případ nemoci?
Pojištění pro případ nemoci může být sjednáno:
Pokud není v pojistné smlouvě o pojištění pro případ pracovní neschopnosti jasně definováno, co je to pracovní neschopnost, pak:
Možnou příčinou vzniku pojistné události v pojištění pro případ nemoci není:
Čekací doba v pojištění pro případ hospitalizace:
Promlčecí lhůta práva na pojistné plnění z pojištění nemoci:
Počátek běhu maximální možné čekací doby, kterou lze v pojištění pro případ nemoci ujednat, je vázán ke dni:
Pojistné plnění z pojištění pro případ nemoci je poskytováno:
Jaký je princip pojištění na vyjmenovaná pojistná nebezpečí:
All risks pojištění se vztahuje na:
Zkratka FLEXA v neživotním pojištění se používá pro:
Pojištění majetku pro případ odcizení se vztahuje na:
Živelními nebezpečími se rozumí nebezpečí přímých škod na majetku, způsobených živelnou událostí, jako např.:
Vztahuje se pojištění budovy obvykle na škody vzniklé v důsledku válečných událostí?
Které pojistné nebezpečí nepatří mezi živelní rizika?
Pokud pojistné podmínky obsahují výluku na pojistné nebezpečí odcizení (pohřešování) věci, která z uvedených škod nebude touto výlukou dotčena?
Z jakého pojistného nebezpečí jsou kryty škody způsobené v pojištěné domácnosti vodou vytékající z rozbité klimatizace?
Co se rozumí repatriací?
Co se rozumí pojmem lékařská asistence?
Co se obvykle rozumí technickou asistencí v občanském majetkovém pojištění?
Právní asistencí v cestovním pojištění se obvykle rozumí:
Co není předmětem lékařské asistence v rámci cestovního pojištění?
Pojem asistence nebo asistenční služby se nepoužívá v souvislosti s:
Rozsah poskytovaných asistenčních služeb je stanoven:
Jsou-li z pojištění poskytovány asistenční služby, pak nemusí pojistná smlouva obsahovat:
Může být poskytnutí pojistného plnění podmíněno využitím asistenčních služeb?
Co není předmětem lékařské asistence?
Právní asistencí není:
K čemu slouží pojištění léčebných výloh v cestovním pojištění?
Co je cestovní pojištění?
Pojištění zavazadel v rámci cestovního pojištění se vztahuje:
Pojištění přerušení cesty v rámci cestovního pojištění kryje:
Pojištění zrušení cesty v rámci cestovního pojištění kryje:
Existuje povinnost uzavřít cestovní pojištění při cestách do zahraničí?
Jakým typem pojištění lze pokrýt škodu, kterou způsobí pojištěný na majetku jiné osoby při svém pobytu v zahraničí?
Co není předmětem pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění?
Jaké pojištění se nesjednává v rámci cestovního pojištění?
Pojištění extrémních sportů v rámci cestovního pojištění podle občanského zákoníku:
Pojištěním pro případ zrušení zájezdu se v rámci cestovního pojištění rozumí:
Cestovní pojištění:
Územní platnost cestovního pojištění:
Co je předmětem pojištění domácnosti?
Vztahuje se pojištění domácnosti na škody vzniklé na vedlejších stavbách?
Vztahuje se pojištění domácnosti i na movité věci, které pojištěný nabyl za dobu trvání pojištění?
Co nelze zařadit s ohledem na povahu věcí do předmětu pojištění domácnosti?
Z pojištění občanské odpovědnosti má podle zákona právo na pojistné plnění:
Z jakého typu pojištění jsou kryty újmy, které způsobí občan při návštěvě nákupního centra a u kterých mu vznikla povinnost k jejich náhradě?
Kdo stanovuje pojistnou částku v případě pojištění majetku?
V jaké výši by měla být správně nastavena pojistná částka v rámci pojištění majetku?
Pokud pojistitel zjistí, že pojistná událost byla vědomě oznámena v širším rozsahu, než nastala, má právo na náhradu nákladů na šetření takto nepravdivě sdělených či zamlčených skutečností. Jedná se o:
Při určení opotřebení nemovitosti (zděného rodinného domu) pojištěné na časovou cenu se při běžné údržbě za dobu životnosti nemovitosti považuje:
Při určení míry opotřebení nemovitosti pojištěné na časovou cenu lineární metodou činí nejvyšší možná míra opotřebení:
Při pojištění nemovitosti na časovou cenu je nejpřesnějším způsobem stanovení míry opotřebení nemovitosti:
Pojistník má právo odstoupit od pojistné smlouvy neživotního pojištění uzavřené formou obchodu na dálku:
Co je to přepojištění?
Pokud je pojištěná věc zastavena, pojistitel poskytne pojistné plnění zástavnímu věřiteli, pokud je mu existence zástavního práva oznámena:
V případě pojistné události na věci, která je zastavena (a zástavní právo bylo pojistiteli řádně a včas oznámeno či prokázáno), poskytne pojistitel pojistné plnění následovně:
Zaměstnanec má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. Pokud zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu úmyslně, podle zákona je povinen nahradit škodu:
Jednorázovou náhradu za práva s povahou opakovaného plnění lze z pojištění odpovědnosti poskytnout na základě:
Pokud se pojistitel s poškozeným (a se souhlasem pojištěného) shodnou na jednorázové náhradě, pokud se jedná o práva s povahou opakovaného plnění, z pojištění odpovědnosti:
Může pojistitel od pojistného plnění z pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli odečíst sjednanou spoluúčast pojištěného?
Může pojistitel v pojištění občanské odpovědnosti uplatnit sjednanou výluku z pojištění?
Pokud je pojištěna občanská odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví nemovitosti a v době trvání pojištění dojde ke změně vlastnictví, nicméně tato změna není pojistiteli dosud oznámena, v případě pojistné události podle zákona pojistitel:
Může pojistitel od pojistného plnění z pojištění občanské odpovědnosti odečíst dlužné pojistné z předmětné pojistné smlouvy?
Stanovuje právní úprava pojistiteli povinnost poskytnout oprávněné osobě pojistné plnění z pojistných událostí nastalých v době přerušení pojištění?
Pojistník uzavřel pojistnou smlouvu o pojištění nemovitosti ve prospěch třetí osoby, ve které není ani pojištěným ani oprávněnou osobou. Která z níže uvedených podmínek musí být vždy splněna, aby oprávněné osobě vzniklo z této pojistné smlouvy právo na pojistné plnění?
Která z následujících pojištění patří mezi neživotní pojištění?
Které z následujících oblastí pojištění nepatří mezi neživotní pojištění?
Lze neživotní pojištění sjednat jako pojištění obnosové?
Které z uvedených pojištění lze sjednat pouze jako pojištění obnosové?
Které z uvedených pojištění lze sjednat pouze jako pojištění škodové?
Která z následujících pojištění patří mezi odvětví životního pojištění?
U kterého z uvedených pojištění si nemohou smluvní strany zvolit, zda je sjednají jako pojištění škodové nebo jako pojištění obnosové?
Mezi neživotní pojištění patří:
Doplňkové pojištění k neživotnímu pojištění:
Co je hlavním rozlišovacím znakem jednotlivých pojistných odvětví životního a neživotního pojištění?
Více správných odpovědí
2 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
Jaké z níže uvedených pojištění doporučíte zájemci o pojištění, který uvádí, že je členem bytového družstva a majitelem družstevního podílu, se kterým se spojeno výlučné právo užívání bytu, ve kterém zároveň bydlí? Zájemce nechce spoléhat na pojištění sjednané bytovým družstvem.
Jaké pojištění doporučíte zájemci o pojištění, který je fyzickou osobou a uvádí, že je vlastníkem bytové jednotky v tzv. společenství vlastníků jednotek a v tomto bytě zároveň bydlí? Dům není pojištěn.
Která z uvedených pojištění patří do pojištění majetku?
Vyberte, které z následujících věcí jsou věcmi nemovitými:
V jakých případech lze podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. odmítnout plnění, aby toto odmítnutí mělo za následek zánik pojištění?
Ve kterých případech je pojistník oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy?
Určete, ve kterých z následujících případů pojištění zaniká:
Pojistná částka v pojištění majetku odpovídá pojistné hodnotě pojištěného majetku. Pojistná hodnota může být stanovena jako:
Zachraňovací náklady jsou účelně vynaložené náklady, které pojistník vynaložil:
Určete, ve kterých případech má pojistitel v pojištění majetku právo na náhradu toho, co vyplatil oprávněné osobě jako pojistné plnění (případně jako zachraňovací náklady):
Pojistitel nehradí z pojištění občanské odpovědnosti škody způsobené pojištěným:
Pokud je v případě škodné události naplněna výluka z pojištění, pojistitel:
Špatný technický stav nemovitosti z doby před uzavřením pojistné smlouvy může být podle okolností případu:
Nemovitými věcmi jsou dle občanského zákoníku:
Pokud dojde v občanském pojištění nemovitosti k pojistné události spočívající ve shoření a zřícení celého pojištěného domu, pak pojištění:
Pojištění nemovité věci lze (pokud se nejedná o pojištění velkého pojistného rizika) sjednat:
V pojištění nemovitosti, k níž je zřízeno zástavní právo, je pojistitel povinen přijmout pojistné od:
V pojistné smlouvě je možné pojištěnou nemovitost identifikovat:
Co bývá předmětem pojištění domácnosti?
V případě pojištění domácnosti je možné pojistnou hodnotu sjednat v:
Pojištěný v rámci rekonstrukce kuchyně nahradil starou, původní plechovou kuchyňskou linku novou, moderní linkou, včetně všech běžných spotřebičů. Které z následujících tvrzení o pojištění souboru věcí v domácnosti je pravdivé?
Pokud dojde v rámci pojištění domácnosti k vyplacení pojistného plnění za odcizené jízdní kolo a to je následně nalezeno:
Pokud si pojištěný sjednal pojištění domácnosti a následně se přestěhuje:
Mezi druhy pojištění právní ochrany lze řadit:
Jaká zvláštní pravidla musí pojišťovna při uplatňování práv z pojištění právní ochrany uplatňovat?
Na právo žádat pojistitele o uzavření rozhodčí smlouvy pro řešení sporů z pojištění právní ochrany musí být pojistník upozorněn:
Pojištění občanské odpovědnosti se:
Pojištění občanské odpovědnosti se z hlediska věcného rozsahu může vztahovat:
Z pojištění občanské odpovědnosti:
V případě náhrady újmy při ublížení na zdraví má poškozený právo na náhradu?
Definice úrazu je:
V případě úrazového pojištění ovlivňuje zařazení pojištěného dle míry podstupovaného rizika do rizikové skupiny:
Kdy se obvykle používají oceňovací tabulky pro určení výše pojistného plnění?
Které z uvedených pojištění lze zařadit pod pojištění nemoci?
Důvodem zániku pojištění pracovní neschopnosti může být:
Která pojistná nebezpečí patří mezi živelní?
Co ovlivňuje výši pojistného v rámci pojištění občanských staveb?
Která pojistná nebezpečí v rámci pojištění domácnosti patří mezi standardně pojistitelná?
Co bývá obvykle obsahem asistenčních služeb poskytovaných z pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění?
Co to jsou asistenční služby poskytované z cestovního pojištění?
Asistenční služby může poskytovat:
Která z uvedených pojištění lze sjednat v rámci cestovního pojištění?
Z pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění jsou hrazeny náklady na:
V rámci cestovního pojištění lze pojistit:
V rámci cestovního pojištění lze sjednat:
Pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění kryje náklady na:
Co lze zařadit s ohledem na povahu věcí do předmětu pojištění domácnosti?
Co může být předmětem pojištění staveb v rámci občanského majetkového pojištění?
Co není předmětem pojištění domácnosti:
Pro jaké budovy je možné sjednat občanské majetkové pojištění?
Pro poskytnutí pojistného plnění z pojištění občanské odpovědnosti za škodu způsobenou asistenčním psem, který byl svěřen zdravotně postiženému:
V případě, že je pojištěná nemovitost zastavena (vázne na ní zástavní právo), může pojistnou událost pojistiteli oznámit:
Pojistitel může při pojistné události namítat podpojištění v případě stanovení pojistné částky na:
Z pojištění občanské odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něj pojistitel nahradil poškozenému újmu, za kterou pojištěný odpovídá:
V případě, že škodu z pojištění občanské odpovědnosti způsobil pojištěný pod vlivem požití alkoholu:
V případě pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli je sjednáno, že se pojištění vztahuje také na ztrátu pracovního nářadí převzatého na základě písemného potvrzení. V jaké výši bude v takovém případě pojistné plnění poskytnuto (kromě omezení daného limitem pojistného plnění), pokud škoda není způsobena úmyslně:
V jaké výši bude poskytnuto pojistné plnění (kromě omezení daného limitem pojistného plnění) v případě pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, pokud dojde při plnění pracovních povinností k poškození pracovního nářadí převzatého zaměstnancem na základě písemného potvrzení.
V případě, že je pojištěná nemovitost zastavena, poskytne v případě pojistné události pojistitel pojistné plnění zástavnímu věřiteli, pokud je mu existence zástavního práva:
Z pojistného plnění vyplaceného z pojištění majetku zástavnímu věřiteli, pokud je zástava pojištěna, si zástavní věřitel může ponechat:
Pokud dojde k pádu květináče z okna a zranění kolemjdoucí osoby, v úvahu přichází z hlediska pojistného plnění z pojištění občanské odpovědnosti odpovědnost:
Které z uvedených pojištění lze sjednat pouze jako pojištění škodové?
Které z následujících pojištění může být sjednáno jako neživotní pojištění?
Jak se člení pojištění podle zákona o pojišťovnictví?

V. Tematické oblasti pro distribuci neživotního pojištění podnikatelů

d) principy a fungování neživotního pojištění podnikatelů

1. podmínky vzniku a zániku neživotního pojištění podnikatelů 2. zhodnocení rizika 3. základy oceňování majetku 4. základy účetnictví podniku 5. kategorie pojistných nebezpečí 6. pojištění majetku 7. pojištění odpovědnosti za újmu související s podnikáním 8. pojištění profesní odpovědnosti 9. pojištění škod na dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech 10. pojištění úvěru 11. pojištění záruky 12. pojištění finančních ztrát 13. zemědělská pojištění 14. pojištění právní ochrany z neživotního pojištění podnikatelů 15. nároky z neživotního pojištění podnikatelů 16. pojistné plnění z neživotního pojištění podnikatelů

Jedná správná odpověď
8 otázek
min 0 otázky
max 1 otázka
Jakou formu musí splňovat pojistná smlouva, kterou je sjednáno neživotní pojištění podnikatelů?
Kdy vzniká pojištění?
Jaký je podle občanského zákoníku důsledek nesplnění povinnosti pojistitele upozornit zájemce o pojištění na nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním?
Kdy lze pojištění ze strany pojistníka nebo pojistitele vypovědět?
Pojištění zaniká výpovědí podanou po oznámení vzniku pojistné události. Do kolika měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události lze pojištění vypovědět?
Je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, může pojištění zaniknout výpovědí podanou ke konci pojistného období. Kolik týdnů před uplynutím pojistného období musí být výpověď doručena druhé smluvní straně?
Pojištění zaniká odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy. Za jakých podmínek může pojistitel od pojistné smlouvy odstoupit?
Majetkové pojištěné sjednané v režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zaniká z důvodu změny vlastnictví pojištěného majetku. Kterým dnem pojištění zaniká?
Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pojištění odpovědnosti, které souvisí s vlastnickým právem, zaniká:
Pojistitel je oprávněn povinné pojištění vypovědět, nebo od pojistné smlouvy, kterou je sjednáno povinné pojištění, odstoupit:
Kterým dnem zaniká pojištění pro neplacení pojistného (jedná se o pojistnou smlouvu uzavřenou v režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.)?
Stav, kdy budoucí situace je předem pravděpodobnostně charakterizována a je známo rozdělení pravděpodobnosti, se nazývá:
Risk management je:
Fáze risk managementu (řízení rizika) jsou?
Jaké činnosti zahrnuje fáze risk managementu s názvem identifikace rizika?
Jaké činnosti zahrnuje fáze risk managementu s názvem ocenění a kvalifikace rizika?
Čím je ovlivněna velikost rizika?
Co znamená pojem pojistné riziko?
Z jakého důvodu zkoumá pojistitel pojistné riziko před tím, než uzavře pojistnou smlouvu?
Aktuální hodnotu budov a staveb, která může být použita pro stanovení pojistné částky, zjišťujeme tzv. nákladovým způsobem, který využívá následujících hodnot pro výpočet:
Jak se určuje časová hodnota?
Při oceňování budov a hal se vychází z parametru, který se následně upravuje předepsanými koeficienty. O jaký parametr jde?
Je-li pojištění majetku sjednáno na tzv. novou hodnotu, popř. cenu, v jaké výši vyplatí pojistitel pojistné plnění za zničenou pojištěnou věc?
Je-li pojištění majetku sjednáno tzv. na časovou cenu, v jaké výši vyplatí pojistitel v případě pojistné události pojistné plnění?
Cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění, se nazývá:
Cena, do jejíž výše jsou zahrnuty neobvyklé okolnosti trhu, osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby, se nazývá:
Podle zákona o oceňování majetku se cena, která je určena jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena, nazývá:
Reprodukční pořizovací cenou se rozumí:
Zásoby a hmotný majetek vytvořené vlastní činností se oceňují:
Vychází-li se při oceňování majetku z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu, jedná se o ocenění majetku způsobem:
Vychází-li se při oceňování majetku z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji, nebo jde-li o odvození z ceny jiné funkčně související věci, jedná se o ocenění majetku způsobem:
Vychází-li se při oceňování majetku z částky, na kterou předmět ocenění zní nebo která je jinak zřejmá, jedná se o ocenění majetku:
Mezi aktiva patří:
Výši daně z příjmů právnických osob za poslední zdaňovací období (případně zaokrouhlenou na celé tisíce Kč) vždy zjistíme:
Informace o zdrojích financování společnosti (kde společnost vzala peníze na pořízení majetku) zjistíme:
Účetní odpisy vyjadřují:
Jak se v rozvaze zobrazí následující událost: firma zaplatila svému dodavateli fakturu za dodaný materiál:
Směrná účetní osnova:
V rozvaze (podle českých účetních standardů) nejsou uvedena následující aktiva:
Firma, která není plátcem DPH (daň z přidané hodnoty), má účetní rok shodný s kalendářním rokem. V prosinci přijala fakturu za dodané zboží s datem vystavení 15. 12. 2018. Firma fakturu zaplatila 5. 1. 2019. Pro tuto operaci platí:
Provozní výsledek hospodaření:
Která z níže uvedených pojistných nebezpečí nejsou kryta tzv. živelním pojištěním?
U kterých pojištění má vliv mechanické a elektronické zabezpečení pojištěného majetku na výši pojistného plnění?
Která kategorie majetkových pojištění kryje vnitřní mechanické poškození?
Pojistné podmínky vymezují kromě podrobností o vzniku, trvání a zániku pojištění, pojistné události, způsobu určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnosti i výluky z pojištění. Tyto výluky z pojištění:
Pokud blesk způsobil škodu tak, že zcela nebo z části prošel pojištěným majetkem a zanechal na něm prokazatelné stopy, byla škoda způsobena:
Pojištění označované pojmem FLEXA se nevztahuje na:
Jaké označení se používá v dopravním pojištění pro pojištění škod na dopravovaných věcech a předmětech?
Lze kombinovat v rámci jedné pojistné smlouvy rizika spojená s montáží strojů, strojních zařízení a objektů a současně škody na stavebních dílech a materiálu po dobu výstavby?
Co znamená šomážní pojištění?
Pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku spadá do kategorie:
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za újmu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání je:
Pokud není možné stanovit přesnou pojistnou hodnotu pojišťovaného souboru věcí, jaký bude nejvhodnější způsob pojištění?
Jaké pojistné nebezpečí není kryto základním živelním pojištěním známým pod pojmem FLEXA?
Pojem „prostá krádež“ je v pojištění majetku chápán jako:
Je-li sjednáno tzv. allriskové pojištění, uhradí pojistitel v případě pojistné události:
Pro případ, kdy škoda na pojištěném majetku z daného pojistného nebezpečí nemůže překročit určitý podíl z hodnoty pojištěného majetku, lze doporučit sjednání tzv.:
Pro nemovitost o hodnotě 2 mil. Kč bylo sjednáno majetkové pojištění s pojistnou částkou 1 mil. Kč. Požár způsobí na nemovitosti škodu ve výši 500 000 Kč. Za této situace vyplatí pojišťovna pojistné plnění ve výši:
V pojištění majetku je nutné do pojistné smlouvy uvést místo pojištění. Tím se rozumí:
Je-li sjednáno pojištění stroje, který byl pořízen před 8 lety, na jeho časovou cenu, znamená to, že při zničení stroje pojistitel uhradí:
Indexace neboli valorizace:
Pokud se budova podle povodňové mapy nachází v oblasti tzv. dvacetileté vody, znamená to, že:
Pojištění proti krádeži vloupáním se zpravidla vztahuje na případy, kdy pachatel vnikl do místa pojištění pomocí klíčů:
Pojištění elektroniky se zpravidla vztahuje i na škody vzniklé:
Co znamená pojištění odpovědnosti D&O?
Pojištění odpovědnosti za újmu související s podnikáním lze sjednat jako:
Náhrada škody na hmotné věci se dle občanského zákoníku primárně uskutečňuje:
Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, je povinen nahradit škodu vzniklou z této provozní činnosti. Lze se této povinnosti k náhradě škody zprostit?
Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému škodu v rozsahu a výši určené zákonem. Má poškozený právo na plnění přímo vůči pojistiteli?
Podnikatel (fyzická osoba) si pronajme k podnikání nemovitost s veškerým vybavením na provozování autoservisu. Než autoservis začne provozovat, má zájem o pojištění odpovědnosti. Jaká pojištění odpovědnosti mu bude třeba nabídnout, aby pokryl svá základní rizika?
Majitel hotelu poskytuje pravidelné ubytovací služby. V průběhu společné večeře došlo ke vloupání do ubytovacích prostor. Neznámý (nezjištěný) pachatel poškodil a odcizil věci hotelových hostů, které měli uloženy ve svých pokojích. Majitel (provozovatel) hotelu:
Škodu způsobenou vadou movité věci určené k uvedení na trh jako výrobek za účelem prodeje, nájmu a podobně, nahradí ten, kdo výrobek vyrobil, vytěžil, vypěstoval nebo jinak získal. Způsobí-li tento vadný výrobek škodu na věci, náhrada se poskytne:
Jak jsou stanoveny minimální limity pojistného plnění pro povinné pojištění profesní odpovědnosti?
Může být u pojištění profesní odpovědnosti uplatněno podpojištění?
Která z profesí nemusí mít uzavřeno povinné pojištění profesní odpovědnosti?
Co znamená povinné pojištění profesní odpovědnosti?
Mohou si pojištění s názvem „pojištění profesní odpovědnosti“ sjednat i podnikatelé, kterým to žádný právní předpis neukládá?
Má v povinném pojištění profesní odpovědnosti poškozený právo na pojistné plnění?
Podnikatel OSVČ se sjednaným pojištěním profesní odpovědnosti ukončí svou podnikatelskou činnost. Pokud se jedná o pojištění:
Pojištěný má zájem sjednat spolu s pojištěním, které uzavřela v jeho prospěch rámcovou pojistnou smlouvou profesní komora, jejímž je členem, další individuální pojištění s vyšším limitem pojistného plnění (10 000 000 Kč). Rámcová pojistná smlouva je sjednaná s limitem pojistného plnění 500 000 Kč, spoluúčast 10 000 Kč. Jak má být pojištění na vyšší limit pojistného plnění sjednáno, aby splňovalo potřeby pojištěného?
Je v případě ukončení činnosti samostatného advokáta poškozený oprávněn nárokovat náhradu škody (majetkové újmy), kterou mu tento advokát způsobil?
Jakým způsobem se stanovuje v pojištění profesní odpovědnosti horní hranice pojistného plnění?
Z pojištění profesní odpovědnosti, které není povinné, poškozený:
Způsobí-li pojištěný škodu úmyslně, pak pojistitel z pojištění profesní odpovědnosti podle zákona:
Lékař má sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za újmy, způsobené při výkonu zdravotnického povolání lékaře. Územní rozsah pojištění je Česká republika. Z tohoto pojištění budou kryty újmy, k jejichž náhradě bude lékař povinen, vzniklé při výkonu jeho zdravotnického povolání lékaře :
Obchodní společnost podnikatelsky zajišťující organizaci sdílení osobních automobilů zapůjčených do systému sdílení jejich vlastníky chce zvýšit jistotu těchto vlastníků osobních automobilů sjednáním havarijního pojištění souboru všech sdílených osobních automobilů ve prospěch jejich vlastníků. Havarijní pojištění souboru všech sdílených osobních automobilů sama uvedená obchodní společnost:
Obchodní společnost zajišťující odtahy vozidel provozující speciální odtahový nákladní automobil vybavený vyprošťovací nástavbou, sestávající z otočného a výsuvného jeřábového ramene, ze sklopné a sjížděcí plošiny a z tzv. odtahových brýlí, chce mít uvedený speciální odtahový nákladní automobil pojištěný proti všem pojistným nebezpečím, která mohou během jeho provozu nastat (s výjimkou výluk z pojištění). Pojišťovací zprostředkovatel by měl v takovém případě doporučit:
Pojistné plnění z havarijního pojištění, coby pojištění škodového, za pojistnou událost spočívající v opravitelném poškození autobusu ve výši účelně vynaložených nákladů na opravu pojištěného autobusu bude oprávněné osobě, dopravní společnosti, která je vlastníkem poškozeného autobusu a je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), poskytnuto:
Obchodní společnost podnikatelsky pronajímající/půjčující v turisticky atraktivní lokalitě samohybná osobní vozítka (tzv. segway) chce soubor těchto vozítek v jejím vlastnictví majetkově pojistit. Předmět pojištění bude v pojistné smlouvě, kterou budou uvedená vozítka pojištěna, specifikován jako:
Pro stanovení výše pojistného za havarijní pojištění nákladních vozidel obchodní společnosti nemůže být z následujících kritérií použito kritérium:
Je možné z havarijního pojištění letadla hradit v případě parciální (částečné) škody opravu letadla v nových cenách?
Provozovatel půjčovny kol chce svá kola pojistit pro případ jejich poškození. Je pojistitel oprávněn stanovit jako podmínku vstupu do pojištění stáří kola? Např. že v době uzavření pojistné smlouvy nesmí být kolo starší dvou let?
Mezi standardní výluky v majetkovém pojištění plavidla patří:
Havarijní pojištění vozidla se nemůže vztahovat na:
Je možné v rámci neživotního pojištění podnikatelů sjednat tzv. sezónní havarijní pojištění motocyklu?
Provozovatel půjčovny skútrů zjistí během zimní údržby uskladněných skútrů jejich poškození vandalem. Provozovatel má sjednáno majetkové pojištění uvedených skútrů i pro pojistné nebezpečí vandalismu. Jakým způsobem by měl v tomto případě provozovatel postupovat?
Ve kterém pojištění je hlavním obsahem krytí finančních ztrát v případě nesplácení půjčky dlužníkem?
Jak dělíme úvěrová rizika z pohledu potřeb úvěrového pojištění?
Které pojištění poskytuje pojištěnému pojistnou ochranu pro případ, že zahraniční odběratel z důvodu své platební neschopnosti nesplácí úvěr, který mu poskytl český vývozce?
Pojištění úvěru lze sjednat:
V konkrétní uzavřené pojistné smlouvě o pojištění úvěru sjednali pojistitel a pojistník lhůtu 3 měsíců k oznámení vzniku škodné události oprávněnou osobou pojistiteli. Ve sjednaném pojištění úvěru nastala škodná událost. Pokud oprávněná osoba oznámí pojistiteli tuto událost až po uplynutí výše uvedené lhůty sjednané pojistnou smlouvou:
Pojištění tržně nepojistitelných politických a komerčních vývozních úvěrových rizik se státní podporou mohou podnikatelé, vývozci českého zboží, služeb a investic, v České republice sjednat s:
Pojištění úvěru se sjednává pro případ:
Pojištění záruky se ujednává:
Kdo může být oprávněnou osobou v případě pojištění záruky?
Jaký důsledek má v pojištění záruky neoznámení vzniku škodné události ze strany oprávněné osoby pojistiteli ve lhůtě ujednané v pojistné smlouvě?
Pojištění záruky lze sjednat:
Jaké druhy záruk u pojištění záruky rozlišujeme z veřejnoprávního hlediska?
U přímé záruky v případě pojištění záruky je oprávněnou osobou:
Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře:
Agentura práce je povinna sjednat pojištění záruky pro případ svého úpadku tak, aby toto pojištění zajistilo výplatu mzdy minimálně do výše:
Pojištění finančních ztrát lze ujednat:
Co je předmětem pojištění finančních ztrát?
Může být pojistná smlouva o pojištění finančních ztrát sjednána ústně?
Lze ujednat pojištění finančních ztrát jako pojištění obnosové?
Kdo může být oprávněnou osobou v případě pojištění finančních ztrát?
Finanční ztrátou se rozumí:
Na finanční ztráty vyplývající ze ztráty pravidelného zdroje příjmu se pojištění finančních ztrát:
Může se pojištění finančních ztrát vztahovat i na finanční ztráty vyplývající z nepředvídaných obchodních výdajů?
Zemědělská pojištění patří do odvětví:
Existuje v České republice povinné pojištění hospodářských zvířat?
Pojištění hospodářských zvířat lze sjednat:
Pojištění lesních porostů:
Pojištění koní:
Státní finanční podpora pojistníkům sjednávajícím zemědělské pojištění je poskytována prostřednictvím programů:
Pojištění úrody plodin:
Pojištění proti krupobití:
Jak se nazývá pojištění, které poskytne pojištěnému krytí nákladů na právní pomoc související s mimosoudním či soudním uplatněním jeho práv?
Lze pojištění právní ochrany sjednat v pojistné smlouvě, kterou jsou zároveň sjednána další pojištění, např. majetku či odpovědnosti?
Za jakých podmínek je platné ujednání o pojištění právní ochrany v pojistné smlouvě sjednané pro více pojistných nebezpečí?
Pokud z pojištění právní ochrany dojde ke sporu mezi pojistníkem a pojistitelem:
Pojištění právní ochrany může být dle zákona sjednáno:
Pojištění právní ochrany podnikatelů se nevztahuje na:
Je v pojistné smlouvě, kterou je sjednáno pojištění právní ochrany podnikatele, pojistitel oprávněn určit pojištěnému konkrétního advokáta?
V případě soupojištění se nárok (právo) na pojistné plnění uplatňuje:
Byla-li pojistná smlouva majetkového pojištění uzavřena se zřetelem k budoucímu podnikání nebo jinému budoucímu pojistnému zájmu, který nevznikne, pak platí, že:
Mají provozovatelé garáží povinnost nahradit poškození, ztrátu nebo zničení dopravních prostředků, které jsou v nich umístěné?
Co znamená doba ručení u pojištění přerušení provozu?
Za jakou maximální dobu poskytne pojistitel pojistné plnění v případě pojistné události z pojištění přerušení provozu?
Které tvrzení je pravdivé v případě pojištění majetku sjednaného tzv. na první riziko?
Požár zničil pojištěnou věc 1. 1. 2018. Pojištěný nahlásil škodu pojišťovně 1. 3. 2018. První doklady k likvidaci doložil pojišťovně 1. 9. 2018? Záloha na pojistné plnění byla pojištěnému poskytnuta 1. 12. 2018. Kdy dojde k promlčení práva na pojistné plnění z pojistné smlouvy?
Kdy se promlčí právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti, pokud k pojistné události (škodě) došlo 1. 2. 2019? 1. 2. 2019 se poškozený zároveň dozvěděl o škodě i o tom, kdo za škodu odpovídá. Pojistná událost byla pojišťovně nahlášena 1. 3. 2019.
Pokud pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti vylučují poskytnutí pojistného plnění za nároky vyplývající z vadného plnění, která z uvedených náhrad nebude z pojistné smlouvy kryta?
Prodejce prodal pračku a myčku vč. dopravy a instalace u zákazníka. Od jakého okamžiku bude případné poškození těchto věcí prodejcem považováno za škodu způsobenou zákazníkovi a bude možné ji uhradit z pojištění odpovědnosti prodejce?
Má společnost s ručením omezeným nárok na pojistné plnění z pojištění svého majetku, pokud se až během šetření pojistné události zjistí, že v této společnosti došlo v průběhu pojištění ke změně společníka? Předpokládejte, že pojistná smlouva neobsahuje žádnou odchylku od právních předpisů.
Pro posouzení, zda je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z pojištění odpovědnosti podnikatelů za škodu způsobenou domácími zvířaty určenými k výdělečné činnosti:
Pokud se u škodového pojištění plnění omezí horní hranicí, pak se tato hranice určí:
Stejný pojistný zájem může být pojištěn proti témuž pojistnému nebezpečí a pro tutéž dobu u několika pojistitelů. Kdy se v takovém případě jedná o vícenásobné pojištění?
Pojištění, kde pojistitel poskytne pojistné plnění, které vyrovnává úbytek majetku v důsledku pojistné události, se nazývá:
Pokud někdo uvedením nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů záměrně dosáhne nebo hodlá dosáhnout ze škodového pojištění vyššího pojistného plnění, než je vzniklá škoda, může to být klasifikováno jako:
Jak se nazývá doba ujednaná ve škodovém pojištění, po kterou nebude v případě pojistné události pojistné plnění vypláceno?
Pokud není splatnost pojistného plnění ujednána v pojistné smlouvě, kdy je splatné ze zákona?
Pojištěný je výrobcem spotřebního zboží. Jeho výrobek z důvodu výrobní vady způsobil škodu spotřebiteli (2 000 € újma na zdraví, 1 000 € škoda na majetku), který si jej zakoupil. Jakou náhradu újmy uhradí pojišťovna z pojištění odpovědnosti výrobce? Spoluúčast v pojistné smlouvě neuvažujte.
Jaké má důsledky, pokud je pojistné plnění ze strojního pojištění vinkulováno ve prospěch banky od částky 50 000 Kč?
Pojistná hodnota nemovitosti je 15 mil. Kč. Pojistná částka sjednaná v pojistné smlouvě je 5 mil. Kč. Vichřice způsobí škodu na střeše za 1,5 mil. Kč. Jak vysoké bude pojistné plnění vyplacené pojišťovnou? Neuvažujte spoluúčast ani smluvní odchylku od zákonné úpravy.
V pojistné smlouvě je ujednáno, že pojištění odpovědnosti kryje pouze odpovědnost osob uvedených jmenovitě v pojistné smlouvě jako pojištěné osoby. Pojištěná nemovitost má čtyři spolumajitele, v pojistné smlouvě je jako pojištěný uveden pouze jeden z nich. Pokud ze střechy domu spadne sníh na chodce a způsobí mu újmu na zdraví 100 000 Kč, jak se zachová pojišťovna po nahlášení pojistné události?
Zaměstnanec firmy se v jídelně zaměstnavatele zraní během pauzy na oběd vadným příborem. Které tvrzení je pravdivé?
Více správných odpovědí
3 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
Ve kterých z následujících případů nebude mít odmítnutí výplaty pojistného plnění za následek zánik pojištění?
Ve kterých případech je pojistník podle občanského zákoníku oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy?
Určete, ve kterých z následujících případů pojištění ze zákona zaniká:
Jak se rizika člení z hlediska příčiny jejich vzniku?
Pojem riziko je:
Z jakého kritéria se vychází při určení opotřebení stavby stářím?
Mezi stavby pro účely oceňování patří:
Jaké jsou jiné způsoby oceňování majetku ve smyslu zákona o oceňování majetku?
Jakou cenou se oceňuje majetek ve smyslu zákona o účetnictví, pokud zvláštní předpis (například zákon o oceňování majetku) nestanoví jinak?
Mezi dlouhodobé zdroje financování podniku patří:
Mezi oběžná aktiva patří:
Firma se rozhodla koupit nemovitost, ve které sídlí, a ušetřit tak na placeném nájmu. Na nákup použila bankovní úvěr a peníze na účtech firmy. Pokud tato operace nezmění celkový čistý zisk firmy, tak tato událost způsobí:
Mezi neživotní pojištění sjednávaná se subjekty v souvislosti s jejich podnikatelskou činností patří:
Do kategorie přírodních pojistných nebezpečí v pojištění podnikatelů patří:
Strojní pojištění se sjednává pro případ poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění nahodilou škodnou událostí, která není v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách vyloučena. Toto pojištění kryje škody vzniklé:
Při sjednání pojištění majetku pro případ povodně používají pojistitelé tzv. povodňové mapy. Jaký je jejich účel?
Podnikatel má sjednáno pojištění přerušení provozu s dobou ručení 6 měsíců a se spoluúčastí 7 dní. 1. března dojde k požáru provozovny, která pracuje v nepřetržitém provozu. V důsledku požáru musí pojištěný podnikatel ihned dočasně zastavit výrobu. Výrobu se podaří obnovit až 1. dubna. Pojišťovna v takovém případě uhradí:
Sjednává-li podnikatel pojištění souboru svých zásob, pak platí, že:
Zaměstnanec podnikatele utrpěl při plnění pracovních úkolů úraz. Vůči pojištěnému zaměstnavateli vznesl zaměstnanec nárok na náhradu bolestného a ztráty na výdělku. Mimo to zdravotní pojišťovna vznesla požadavek na náhradu nákladů léčení a správa sociálního zabezpečení vznesla požadavek na náhradu vyplacených dávek nemocenského pojištění. Z jakého pojištění se hradí uvedené nároky? Označte správná tvrzení:
Pojistitel má v pojištění podnikatelské odpovědnosti proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, v případě, že pojištěný způsobil škodnou událost:
Kterým právním předpisem se řídí minimální limit pojistného plnění pro pojištění profesní odpovědnosti samostatného zprostředkovatele, který je oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění?
Která profese spadá do kategorie povinných pojištění profesní odpovědnosti?
Pojištění profesní odpovědnosti lékaře (OSVČ) se vztahuje na škody a újmy způsobené:
Může pojistitel vypovědět povinné pojištění odpovědnosti?
Pojistná částka v pojištění již několik let používaného dopravního prostředku sjednaném jako pojištění škodové a zprostředkovaném pojišťovacím zprostředkovatelem (vázaným zástupcem) pojišťovny:
V případě vzniku pojistné události ze sjednaného škodového pojištění, spočívající v odcizení pojištěného vozidla:
V důsledku havárie plavidla na řece (najetí na kámen) došlo k protržení trupu plavidla, přičemž hrozí únik nafty z plavidla a tím kontaminace vody. Pojistník musí vynaložit zachraňovací náklady. Je možné, aby pojistitel v pojistné smlouvě ujednal omezení výše zachraňovacích nákladů?
Ve kterých typech pojištění může být kryto úvěrové riziko?
Předmětem pojištění (pojištěnou hodnotou pojistného zájmu) v pojištění úvěru může být:
Pojištění záruky lze ujednat pro následující případy:
U nepřímé záruky v případě pojištění záruky může být oprávněnou osobou:
Charakter povinného pojištění dle českého právního řádu má pojištění záruky pro případ úpadku:
Pojištění finančních ztrát se může vztahovat na:
Pojištění finančních ztrát zaniká:
Je-li ujednáno, že pojištění finanční ztráty vzniká přede dnem uzavření pojistné smlouvy, tak:
U pojištění úrody plodin:
Pojištění plodin se sjednává pro následující pojistná nebezpečí:
Zemědělské pojištění hospodářských zvířat lze sjednat na pojistné nebezpečí:
Pojištěnými osobami v pojištění právní ochrany, které si sjednal podnikatel, jsou:
Pojištěním právní ochrany podnikatele může být kryta nahodilá potřeba pojištěného podnikatele vynaložit náklady na uplatňování jeho práv či ochranu jeho práv:
Vyberte tvrzení platná pro povinnost nahradit škodu na věcech převzatých:
Ve kterých případech ubytovací zařízení odpovídá za škody na vnesených věcech hostů bez omezení?
Které faktory omezují hranici pojistného plnění z pojištění proti odcizení v případě krádeže vloupáním?
Jaké jsou předpoklady vzniku práva pojistníka na úhradu zachraňovacích nákladů pojistitelem?
Vzniklo-li při pojistné události pojištěnému právo na náhradu škody vůči jiné osobě, přechází vyplacením pojistného plnění toto právo na pojišťovnu (tzv. regres). Proti které osobě nemůže pojišťovna uplatnit tento regres?
Nastane-li škodná událost, se kterou oprávněná osoba spojuje požadavek na pojistné plnění, musí oprávněná osoba podle zákona učinit následující kroky:

VI. Tematické oblasti distribuce pojištění velkých pojistných rizik

a) regulace distribuce pojištění velkých pojistných rizik

1. právní předpisy z oblasti distribuce velkých pojistných rizik (zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97)

e) principy a fungování pojištění velkých pojistných rizik

1. podmínky vzniku a zániku pojištění velkých pojistných rizik 2. právní postavení pojišťovacího zprostředkovatele a zákazníka 3. definice velkých pojistných rizik 4. detailní riziková analýza 5. návrh pojistného programu 6. analýza konkurenčních produktů 7. individuální nastavení podmínek pojištění 8. principy tvorby technických rezerv 9. škody na drážních vozidlech 10. škody na leteckých dopravních prostředcích 11. škody na plavidlech 12. pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek 13. pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce 14. pojištění z odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití říčního, průplavového, jezerního nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce 15. soupojištění 16. nároky z pojištění velkých pojistných rizik 17. pojistné plnění z pojištění velkých pojistných rizik

Jedná správná odpověď
9 otázek
min 0 otázky
max 1 otázka
Limity, s jejichž překročením zákon v určitých pojistných odvětvích spojuje zařazení pod definici velkého pojistného rizika (tj. určitý minimální úhrn rozvahy, obrat a průměrný počet zaměstnanců), se zjišťují:
Dojde-li k souběhu pojištění velkého pojistného rizika a povinného pojištění, mohou si smluvní strany pojistné smlouvy ujednat, že takové pojištění lze vypovědět kteroukoliv ze smluvních stran kdykoliv bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 1 měsíc?
Mohou smluvní strany pojistné smlouvy o povinném pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z provozu letadla ujednat v pojistné smlouvě možnost odstoupení pojistitele od pojistné smlouvy pro případ prodlení pojistníka s úhradou pojistného?
Porušil-li zájemce o pojištění při jednání o uzavření pojistné smlouvy o pojištění velkého pojistného rizika úmyslně nebo z nedbalosti povinnost zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy pojistitele, má pojistitel právo od smlouvy o pojištění velkého pojistného rizika odstoupit:
Není-li ujednána doba vzniku pojištění, vzniká pojištění velkého pojistného rizika:
Které z následujících tvrzení je pravdivé?
Lze pojištění velkého pojistného rizika ujednat jako pojištění obnosové?
Pojištění velkého pojistného rizika může být sjednáno:
Musí mít podnikatelský subjekt, který provozuje silniční dopravu pro vlastní potřeby, tj. nedochází ke vzniku závazkového vztahu, koncesi?
Pojišťovací zprostředkovatel není při distribuci pojištění velkých pojistných rizik povinen:
Pojišťovací zprostředkovatel při distribuci pojištění velkých pojistných rizik přijmout, nabídnout nebo poskytnout peněžitou nebo nepeněžitou výhodu:
Pojišťovací zprostředkovatel je při zprostředkování pojištění velkého pojistného rizika před uzavřením pojistné smlouvy vždy povinen:
Při zprostředkování pojištění velkých pojistných rizik platí, že pojišťovací agent pro případ své povinnosti nahradit zákazníkovi škodu:
Povinné pojištění odpovědnosti samostatného zprostředkovatele při distribuci velkých pojistných rizik:
Pojišťovací zprostředkovatel, který při distribuci pojištění velkých pojistných rizik nesplní některou z povinností týkajících se poskytnutí informací podle ust. § 83 až 92 zákona o distribuci pojištění a zajištění:
Doporučení pojišťovacího zprostředkovatele je v případě pojištění velkého pojistného rizika pro zákazníka:
Samostatný zprostředkovatel, který vytváří pojistný produkt určený ke krytí velkých pojistných rizik, je ze zákona povinen:
Povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel dozví od zákazníka v souvislosti s distribucí pojištění, se na pojištění velkých pojistných rizik:
Zprostředkovávat pojištění velkých pojistných rizik:
Institut pojištění velkých pojistných rizik:
Velkým pojistným rizikem ve smyslu ust. § 131 zákona o pojišťovnictví je (za podmínky, že se toto riziko týká profesionální činnosti pojistníka v oblasti průmyslové nebo obchodní činnosti nebo svobodného povolání) vždy:
Mezi velká pojistná rizika ve smyslu ust. § 131 zákona o pojišťovnictví nespadá odvětví:
Pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích je velkým pojistným rizikem ve smyslu ust. § 131 zákona o pojišťovnictví:
Pojištění úvěru je velkým pojistným rizikem ve smyslu ust. § 131 zákona o pojišťovnictví, pokud:
Velkým pojistným rizikem ve smyslu ust. § 131 zákona o pojišťovnictví může být za splnění zákonných podmínek také:
Zákon o pojišťovnictví vymezuje velká pojistná rizika s odkazem na:
Patří-li pojištěný ke konsolidačnímu celku, posuzují se u vyjmenovaných pojistných odvětví limity rozhodné pro určení, zda se jedná o velké pojistné riziko, na základě:
V pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z činnosti dopravce se o pojištění velkého pojistného rizika jedná v případě, že pojištěný překročí nejméně dva z následujících limitů:
Pojem „detailní riziková analýza“ se v pojišťovnictví používá pro označení:
Co je cílem detailní rizikové analýzy?
Co je vyjádřeno zkratkou CAT?
Strategická rizika, jimiž se zabývá detailní riziková zpráva, jsou:
Operační rizika, jimiž se zabývá detailní riziková zpráva, jsou:
Finanční rizika, jimiž se zabývá detailní riziková zpráva, jsou:
Jak se v pojišťovnictví zpravidla jmenuje pracovní pozice, která má na starosti odborné posouzení a ocenění technického rizika (např. rizika požáru nebo odcizení) každého jednotlivého obchodního případu a která stanovuje maximální možnou škodu (MPL)?
Co je obsahem pojmu Maximální možná škoda (MPL)?
Jaké údaje se posuzují při rizikové analýze pojištění obecné odpovědnosti za újmu?
Co není důležité pro posouzení rizika v případě stavebně montážního pojištění pro individuální dílo (uvažujte, že není poptáváno pojištění ušlého hrubého zisku investora (ALOP))?
Co je to požární komplex?
Co je pojistné riziko?
V rámci přípravy pojistného programu pro oblast velkých rizik se zvažuje tzv. MPL. Co tato obecně používaná zkratka znamená?
Jsou v případě pojištění velkých pojistných rizik pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel povinni vyhotovit záznam z jednání, které vedlo ke sjednání nebo podstatné změně pojištění, zejména na základě informací poskytnutých zákazníkem a v závislosti na charakteru pojištění?
Která informace je v případě pojištění strojů v pojištění velkých pojistných rizik z uvedených nejdůležitější?
Návrh pojistného programu pro klienta připravuje pojišťovací zprostředkovatel jednající jako makléř na základě klíčového dokumentu, který před přípravou pojistného programu pro zákazníka připravil. O jaký dokument se jedná?
Která oblast nepatří mezi základní prvky pojistného programu?
Je součástí návrhu pojistného programu také doporučení k výběru pojistitele?
V pojištění přerušení provozu lze sjednat spoluúčast v různých formách či kombinacích. Základem je však vždy:
V případě pojištění majetku v pojištění velkých rizik se pro stanovení spoluúčasti obvykle využívá:
Co je pojistný program?
Analýzu konkurenčních produktů v oblasti velkých pojistných rizik provádí:
Jsou výsledky z analýzy velkých rizik, které poskytuje klientovi pojišťovací zprostředkovatel v roli makléře, pro klienta závazné?
Je v rámci analýzy konkurenčních produktů u pojištění velkých pojistných rizik nutné do analýzy zahrnout charakter klientů nebo odběratelů zákazníka?
Je v rámci analýzy konkurenčních produktů u pojištění velkých pojistných rizik nutné do analýzy zahrnout dodavatelské smlouvy klienta?
Který z uvedených parametrů není zásadním ukazatelem pro poskytnutí doporučení na základě analýzy konkurenčních produktů vypracované pro zákazníka makléřem?
Je makléř povinen uchovávat analýzu konkurenčních produktů, byla-li pro klienta zpracována?
Za jakým účelem se zpracovává pro klienta analýza konkurenčních produktů?
V čem spočívá význam analýzy konkurenčních nabídek?
Pojištění velkých rizik je:
Individuální nastavení rozsahu pojistné smlouvy v případě pojištění velkých pojistných rizik je možno provést:
V případě užití individuálních ustanovení v pojistné smlouvě mají tato ustanovení přednost před pojistnými podmínkami?
Lze pojistnou smlouvu pro pojištění velkých pojistných rizik sjednat bez vymezení konkrétních pojistných nebezpečí?
Je možné v pojistné smlouvě pro pojištění velkých pojistných rizik, sjednané na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím, ujednat pro vybrané pojištění pojistnou dobu kratší než jeden rok?
Je v případě pojištění velkých rizik možné nastavit limit pojistného plnění pro majetkové pojištění, které kryje pojistná nebezpečí, souhrnně označovaná jako FLEXA?
Je v pojistné smlouvě možno ujednat tzv. retroaktivitu (zpětnou účinnost pojistné smlouvy)?
Je-li pojištění sjednáno na tzv. principu „claims made“, lze ujednat prodlouženou lhůtu pro uplatnění nároku na pojistné plnění vůči pojistiteli?
Lze pojištění nějakého rizika v pojištění velkých rizik nastavit jako pojištění obnosové?
Pro která odvětví své činnosti má tuzemská pojišťovna povinnost vytvářet technické rezervy?
Která právní norma upravuje oblast technických rezerv pojišťoven a zajišťoven?
Jak často provádí tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna, pojišťovna z třetího státu, nebo zajišťovna z třetího státu vyhodnocování citlivosti technických rezerv a použitelného kapitálu?
Kterou směrnicí se řídí obecná pravidla pro tvorbu technických rezerv pojišťoven a zajišťoven na úrovni EHP?
Která z odpovědí nejlépe vystihuje pojem „technické rezervy“?
Jak je stanovena výše technických rezerv?
Jak je stanovena příslušná bezriziková výnosová křivka pro stanovení hodnoty nejlepšího odhadu?
Dopravce, který provozuje drážní dopravu, je dle platné a účinné právní úpravy mimo jiné povinen:
Jak se jmenuje správní úřad, který byl zřízen zákonem o dráhách k tomu, aby šetřil příčiny a okolnosti vzniku vážných nehod na dráze železniční, vyjma speciální dráhy?
V jakém zákoně je upravena povinnost dopravce, který provozuje drážní dopravu, sjednat pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem drážní dopravy?
Dopravci, který provozuje drážní dopravu, nemůže vzniknout povinnost nahradit újmu způsobenou provozem drážní dopravy na:
Jsou podmínky pro stavbu a provozování drah pro drážní vozidla upraveny příslušnou právní normou?
Typy drážních vozidel jsou:
Pojištění škody na drážním vozidle spadá do kategorie:
Jakým druhem pojištění lze pokrýt škodu na drážním vozidle, která vznikla v důsledku neodborné obsluhy drážního vozidla?
Z jakého pojištění nelze krýt škodu na drážním vozidle, která vznikla v důsledku pádu stromu na drážní vozidlo?
Drážní vozidlo je vozidlo, které není určené k pohybu po:
Na která letadla se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel?
Pod pojmem „provozovatel letadla“ se rozumí:
Povolení Úřadu pro civilní letectví pro létání bezpilotního systému je nutné:
Evidence bezpilotního systému, evidence pilota, povolení k létání a praktický a teoretický test pilota u Úřadu pro civilní letectví jsou nutné:
Jak se nazývá správní úřad, který byl zřízen zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví?
Jaký je význam pojmu „kaskopojištění“?
V jakém právním předpise je upravena povinnost určených leteckých dopravců a provozovatelů letadel uzavřít majetkové a havarijní pojištění letadla?
Jak se nazývá veřejně přístupný seznam, který vznikl ze zákona a z něhož lze zjistit např. údaj o vlastníku letadla?
Co je předmětem povinného pojištění v případě pojištění plavidel provozovaných na vodní cestě dle platné české legislativy?
V případě pojištění plavidel se lze setkat také s tzv. P&I pojištěním (Protection&Indemnity = Ochrana a odškodnění), které je provozováno jako vzájemné pojištění. Podstatou vzájemného pojištění je, že:
Jde-li o tzv. malé plavidlo ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě, povinnost sjednání pojištění odpovědnosti za škodu jeho provozem:
Jak se dle příslušných právních předpisů nazývá stav, kdy se plavidlo a přepravované osoby nebo věci nacházejí ve společném nebezpečí?
Jak dlouho musí trvat pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla sjednané jeho provozovatelem?
Co je určujícím faktorem pro stanovení pojistné částky při sjednávání pojištění plavidla?
Havarijní pojištění plavidla nikdy nekryje:
Pojištění přepravy zásilek (zbožové pojištění):
Oprávněnou osobou, tedy tím, kdo má právo na pojistné plnění, je v pojištění přepravy zásilek (zbožové pojištění):
V případě, že je sjednáno Pojištění přepravy zásilek (zbožové pojištění) v rozsahu „proti všem pojistným nebezpečím“ (neboli „All risk“ krytí), znamená to, že:
Co je předmětem pojištění přepravy zásilek (zbožového pojištění)?
Na pojišťovacího makléře se obrátila výrobní společnost Strojko s. r. o., která požaduje pojistit jednorázovou přepravu stroje ze Zlína do Francie, prováděnou smluvním silničním dopravcem. Hodnota zásilky dle obchodní faktury je 10 000 000 Kč, váha zásilky 20 000 kg. Klient požaduje pojištění na pojistnou částku 5 000 000 Kč, a to z důvodu, že cca 5 000 000 Kč je mu povinen uhradit dopravce z titulu jeho odpovědnosti dle Úmluvy CMR, a tudíž by bylo zbytečné, aby platil pojistné z celkové hodnoty zboží (dle čl. 23 odst. 3 Úmluvy CMR náhrada škody v případě ztráty zásilky nesmí přesahovat 8,33 zúčtovacích jednotek za kilogram chybějící hrubé hmotnosti, což je cca 260 Kč/1 kg hrubé váhy, tj. 260 Kč * váha zásilky 20 000 Kg = 5 200 000 Kč). Jakou výši pojistné částky by měl pojišťovací makléř doporučit klientovi, aby byl maximálně ochráněn jeho zájem v případě škody na přepravované zásilce?
Firma vyvážející své zboží na dodací podmínce CIP (dle INCOTERMS 2010) do Ruska požaduje po pojišťovacím makléři, aby jí zprostředkoval pojištění přepravy zásilky (zbožové pojištění). Hodnota zboží dle kupní smlouvy je 450 000 €. Na jakou minimální částku by mělo být pojištění sjednáno?
Který z níže uvedených argumentů pro sjednání pojištění přepravy zásilek (zbožového pojištění) je specifický pro námořní přepravy?
Který právní předpis stanovuje požadavky na povinné pojištění odpovědnosti leteckých dopravců a provozovatelů letadel vztahující se na cestující, zavazadla, náklad a třetí osoby?
Pojištění odpovědnosti leteckého dopravce a provozovatele letadel ve vztahu k cestujícím v důsledku nehod letadel musí činit nejméně:
Kde jsou uvedeny minimální limity pro pojištění odpovědnosti ve vztahu k cestujícím, zavazadlům, nákladu a vzhledem ke třetím osobám v případě leteckých dopravců a provozovatelů letadel?
Jaká je dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004, o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel, minimální výše hranice pojistného plnění v pojištění odpovědnosti ve vztahu k cestujícím na jednoho pasažéra v jednotkách SDR (neboli ZPČ, tj. zvláštních práv čerpání)? Neuvažujte letadla s maximální vzletovou hmotností do 2700 kg:
Je povinností leteckých dopravců z třetích zemí a provozovatelů letadel, kteří používají letadla registrovaná ve třetích zemích, sjednat pojištění odpovědnosti ve vztahu k cestujícím, zavazadlům a nákladu při přeletech nad územím členských států Evropské unie, pokud se v rámci těchto přeletů neuskuteční přistání ani vzlet na území Evropské unie?
V jaké měně nebo finanční jednotce se uvádí minimální limit pojištění odpovědnosti ve vztahu k cestujícím, zavazadlům, nákladu a pojištění odpovědnosti ve vztahu ke třetím osobám dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel.
Pro koho platí povinnost sjednat pojištění odpovědnosti ve vztahu k cestujícím, zavazadlům, nákladu a pojištění odpovědnosti ve vztahu ke třetím osobám v rámci území členských států Evropské unie?
Vnitrozemské vodní cesty zahrnují:
Co znamená zkratka CMNI?
Co je přepravním dokladem při přepravě zboží při námořní dopravě a při dopravě na vnitrozemských vodních cestách?
Kdo může provozovat vnitrozemskou vodní dopravu pro cizí potřebu?
Je omezena odpovědnost dopravce při přepravě zboží v námořní dopravě (za předpokladu, že ve smlouvě o přepravě není ujednáno jinak)?
Je omezena odpovědnost dopravce při přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (v příslušné smlouvě o přepravě není žádné zvláštní ujednání týkající se odpovědnosti dopravce)?
Jak se jinak nazývá osvědčení sloužící jako doklad o pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla, které je vyžadováno zejména při provozu plavidla na moři?
Vůči komu je třeba uplatnit právo na pojistné plnění, je-li pojistná smlouva uzavřena formou soupojištění a neobsahuje-li ohledně uplatnění práva na pojistné plnění ujednání odchylné od zákona?
Jaká je přesná definice soupojištění?
Je-li sjednáno soupojištění, vedoucí pojistitel není oprávněn:
S jakým počtem pojistitelů je možno uzavřít soupojištění?
Jakým právním předpisem se řídí soupojištění?
Co se stane se soupojištěním, dochází-li ke zrušení pojišťovny s likvidací?
Které z níže uvedených tvrzení o povinnostech pojistitele, kterému byla jako prvnímu oznámena pojistná událost v případě vícenásobného pojištění, je pravdivé?
Množné pojištění vzniká, pokud:
Komu může vzniknout právo na pojistné plnění v případě pojištění velkého pojistného rizika?
Kdo může oznámit pojistiteli vznik pojistné události a uplatnit požadavek na pojistné plnění v případě pojištění velkého pojistného rizika?
Kdo může být v pojistné smlouvě, kterou je sjednáno pojištění velkého pojistného rizika, určen jako oprávněna osoba?
Lze v pojistné smlouvě velkého pojistného rizika ujednat, že v případě pojistné události vznikne oprávněné osobě nárok na pojistné plnění v určitém rozsahu, bez ohledu na výši vzniklé újmy?
Ujednají-li smluvní strany v pojistné smlouvě pro pojištění velkého pojistného rizika, která je sjednána formou soupojištění, že právo na pojistné plnění se uplatňuje vůči kterémukoliv z pojistitelů, tak:
Jaké z následujících nároků musí krýt pojištění, které je povinen provozovatel letadla dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, sjednat?
Lze v pojistné smlouvě velkého pojistného rizika ujednat, že pojišťovna je oprávněna snížit limit pojistného plnění o zachraňovací náklady?
Za jakých podmínek může pojišťovna u pojištění velkého pojistného rizika omezit zachraňovací náklady vynaložené pojistníkem, pojištěným nebo jinou osobou?
Má pojištěný v případě pojištění odpovědnosti velkého pojistného rizika nárok na to, aby mu pojišťovna uhradila náklady řízení o náhradě škody, které je vedeno vůči pojištěnému v souvislosti se škodou, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti?
Pojišťovna se s pojistníkem v pojistné smlouvě, kterou je pojištěno velké pojistné riziko, domluvila na zkrácení promlčecí lhůty pro uplatnění nároku na pojistné plnění, a to na 2 roky ode dne vzniku pojistné události. Ujednání odpovídá povaze a účelu pojištění. Uplatní-li oprávněná osoba, odlišná od pojistníka, nárok na pojistné plnění po 3 letech ode dne vzniku pojistné události, tak pojišťovna:
Jaký právní předpis upravuje zasílatelskou smlouvu?
Umožňuje právní úprava České republiky zasílateli přepravu i realizovat?
Lze při provádění silniční nákladní dopravy smluvně dohodnout vyšší náhradu škody, než jaká je stanovena právními předpisy?
Co je podstatou přepravní smlouvy?
Co je podstatou pojištění odpovědnosti zasílatele a dopravce?
Co je podstatou pojištění přepravy zásilek (cargo pojištění)?
Existují případy, kdy se zasílatel může zprostit odpovědnosti za škody vzniklé při obstarávání přepravy?
Více správných odpovědí
3 otázky
min 0 otázky
max 1 otázka
Pojištění velkého pojistného rizika zaniká:
Pojištění velkého pojistného rizika zaniká na základě výpovědi:
Pojistná smlouva o pojištění velkého pojistného rizika je uzavřena:
Zprostředkovávat pojištění velkých pojistných rizik může:
Při zprostředkování pojištění velkého pojistné rizika je pojišťovací zprostředkovatel povinen:
Při zprostředkování pojištění velkého pojistného rizika:
Mezi velká pojistná rizika ve smyslu ust. § 131 zákona o pojišťovnictví se vždy bez dalšího řadí:
V případě pojištění finančních ztrát se o velké pojistné riziko ve smyslu ust. § 131 zákona o pojišťovnictví jedná, pokud pojištěný překročí nejméně dva ze tří zákonem stanovených limitů. O které tři limity se jedná?
V pojištění finančních ztrát se o velké pojistné riziko jedná v případě, že pojištěný překročí:
Detailní riziková zpráva se zabývá riziky:
Pomocí čeho lze vyjádřit v rámci detailní rizikové analýzy maximální škodu?
Které skutečnosti je třeba zvážit v případě pojištění odpovědnosti velkých pojistných rizik?
Významný parametr pojištění je pojistná částka, která se odvíjí od pojistné hodnoty pojištěného majetku. V případě pojištění věcí nemovitých se pro stanovení pojistné hodnoty může použít:
V případě, že pojistitel předloží zákazníkovi nabídku na pojištění velkých rizik (pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích), do kdy nebo jak může být taková nabídka přijata?
Které z uvedených parametrů jsou zásadními ukazateli pro doporučení poskytnuté zákazníkovi pojišťovacím makléřem na základě analýzy konkurenčních produktů?
Jakými způsoby je nebo může být stanovena struktura (jednotlivé části) analýzy konkurenčních produktů?
Po stanovení MPL (Maximum Possible Loss / Maximální možná škoda) u klienta je možno pojištění majetku sjednat (předpokládejme, že MPL je nižší než pojistná hodnota):
Individuální nastavení rozsahu pojistného krytí v případě pojištění velkých pojistných rizik je možno provést:
Rozšíření časové působnosti pojistné smlouvy sjednané na tzv. principu „claims made“ je možné provést pomocí:
Z jakých položek se skládá hodnota technických rezerv?
Při výpočtu technických rezerv používá pojišťovna a zajišťovna:
Hodnota technických rezerv je rovna součtu několika hodnot. Které hodnoty tvoří technické rezervy?
Jaké z níže uvedených vozidel patří mezi drážní vozidla?
Co je podstatou pojištění odpovědnosti držitele železničních nákladních vozů?
Zákon o civilním letectví (letecký zákon) upravuje:
Letadlem se pro účely platné právní úpravy rozumí:
Jaké pojištění může být standardně sjednáno, jde-li o pojištění týkající se letadla?
Provozování plavidla za podmínky pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla podléhají plavidla uvedená v zákoně č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, s výjimkou:
Obvyklou praxí na trhu v pojištění plavidel samotných (tzv. kasko pojištění) je pojišťovat plavidlo na tzv. fixní cenu, která bývá definována jako nová hodnota (hodnota opětovného pořízení rovnocenného nového plavidla). Tato hodnota je tak pevně stanovena po celou dobu ve stejné výši. Hlavním důvodem uplatňování tohoto přístupu je komplikované určování hodnoty použitých plavidel či jejich částí. Jaké přínosy pro provozovatele plavidla má používání tzv. fixní ceny?
Ve kterých případech je nutné neprodleně ohlásit plavebnímu úřadu nehodu, ke které došlo v provozu na vodní cestě nebo v příčinné souvislosti s ním?
U kterých dodacích podmínek INCOTERMS je prodávající povinen na své náklady obstarat Pojištění přepravy zásilek (zbožové pojištění) ve prospěch kupujícího:
Dle obvyklé praxe na trhu pojištění přepravy zásilek (zbožové pojištění) je pojistná částka horní hranicí pojistného plnění a stanoví se na základě pojistné hodnoty, kterou je zpravidla fakturovaná cena zásilky. Do pojistné hodnoty lze zahrnout také:
Výše pojistné sazby u pojištění přepravy zásilek (zbožového pojištění) závisí zejména na:
Jakým způsobem může dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004, o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel, letecký dopravce nebo provozovatel s letadly registrovanými v členském státě sjednat pojištění pro případ škod způsobených třetím osobám?
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004, o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel, vyžaduje sjednání pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního prostředku ve vztahu k více kategoriím poškozených. Pro každou pak platí ustanovení o minimální výši pojistného krytí. Které to jsou?
Povinnost leteckých dopravců a provozovatelů letadel sjednat pojištění odpovědnosti ve vztahu k cestujícím, zavazadlům, nákladu a ve vztahu k třetím osobám se, pokud jde o povinnosti pojištění vztahující se k rizikům války a terorismu, nevztahuje na:
Provozovatel námořního plavidla je povinen mít po celou dobu provozování námořního plavidla uzavřeno pojištění a zaplaceno pojistné za:
Provozovatel plavidla ve vnitrozemských vodních cestách je povinen mít po celou dobu provozování plavidla uzavřeno pojištění odpovědnosti z provozu plavidla:
Který z níže uvedených parametrů není obvykle vyžadován pro sdělení pojistiteli při pojišťování odpovědnosti za škodu z provozu plavidla?
Kdo v případě soupojištění může plnit povinnosti vedoucího pojistitele vyplývající z uzavřené pojistné smlouvy?
Kdo je v případě soupojištění vedoucí pojistitel?
Která z níže uvedených tvrzení o vzájemném vypořádání pojistitelů po poskytnutí pojistného plnění vedoucím pojistitelem oprávněné osobě při soupojištění jsou pravdivá?
Jaké z následujících nároků musí krýt pojištění z odpovědnosti za škodu z provozu malého plavidla, kterým se uskutečňuje vodní doprava pro cizí potřeby?
Jaké z následujících nároků musí krýt pojištění, které je povinen sjednat provozovatel drážní dopravy?
Kdy vzniká poškozenému právo na pojistné plnění proti pojišťovně v případě pojištění odpovědnosti velkého pojistného rizika?
Jak je v mezinárodní a vnitrostátní silniční dopravě omezena povinnost silničního dopravce nahradit újmu na přepravované věci?
Jaké jsou možnosti sjednání pojištění přepravy zásilek (cargo pojištění)?
Za jaké škody na zásilce je dopravce odpovědný?

Případové studie

4 případové studie
38159 - Jan Novák s manželkou se chtějí pojistit na případ výpadku příjmu. Jaká rizika by rodina měla mít v pojistné smlouvě zajištěna? Počítejte s takovými riziky, která by dlouhodobě ohrozila finanční chod rodiny.
38159 - V jaké výši by měl mít pan Novák nastavené pojistné částky u pojištění smrti a invalidity? U sociálních dávek počítejte pouze s částkou 10 000 Kč, nepočítejte s ostatními sociálními dávkami. Dále počítejte s částkou 5 000 Kč do investičního portfolia, které si rodina přeje investovat i v případě smrti a invalidity. Pojistné částky zajistěte na šestinásobek ročních výdajů. U pojištění smrti počítejte se snížením nákladů o 20 %. U invalidity se zvýšením nákladů o 20 %. Při výpočtu dále vycházejte z údajů uvedených v zadání případové studie.
38159 - Panu Novákovi se jeho zaměstnavatel rozhodl přispívat na pojistné za jeho soukromé životní pojištění částkou ve výši 30 000 Kč ročně. Jakou částkou za rok by měl zaměstnavatel přispívat na soukromé životní pojištění, aby mohl na zaměstnance uplatňovat daňové úlevy v maximální možné výši?
38159 - Pan Novák má obavu z výpadku příjmu a neschopnosti zabezpečit finančně rodinu, rozhodl se proto sjednat si pojištění pracovní neschopnosti. Na jakou pojistnou částku denní dávky by se měl pan Novák zajistit pro dorovnání svého příjmu? U pracovní neschopnosti počítejte s 60 % platu, který pan Novák v době pracovní neschopnosti dostává. Výsledek zaokrouhlete na desítky.
38159 - Pan Novák oslovil pojišťovacího zprostředkovatele pana Kopeckého, protože má zájem sjednat pro své syny samostatné pojištění pro případ trvalých následků úrazu s pojistnou částkou 1,5 mil. Kč s progresivním plněním až do výše dvojnásobku pojistné částky. Pojištění, které pan Novák s pojišťovacím zprostředkovatelem projednává, má být uzavřeno na dobu neurčitou a neumožňuje vytvářet z přijatého pojistného kapitálovou rezervu, kterou lze vyplatit oprávněné osobě. Které z uvedených tvrzení o povinnostech pojišťovacího zprostředkovatele je správné:
38215 - Pan Svoboda, který pracuje jako OSVČ a nehradí si nemocenské pojištění, si je vědom, že rodinná situace není bez krátkodobé rezervy ideální. Spočítejte a vyberte z možností níže optimální výši likvidní rezervy pro dlouhodobou nemoc (až jeden rok), kterou by měla mít rodina Svobodova vytvořenou:
38215 - Pan Svoboda si chce sjednat rezervotvorné životní pojištění. Jaké informace z níže uvedených možností musí pojišťovna zájemci o pojištění sdělit před uzavřením pojistné smlouvy?
38215 - Pan Svoboda si sjednal životní pojištění. Protože se jedná o soukromé životní pojištění ve smyslu zákona o daních z příjmů, na pojistné za toto pojištění mu zároveň přispívá jeho zaměstnavatel, a to ve výši 20 000 Kč za rok. Pan Svoboda platí na pojistném za riziko smrti a dožití 2 000 Kč za měsíc. Vyberte z následujících možností, o jakou roční částku si může pan Svoboda snížit daňový základ a jaká částka mu z toho bude vrácena na dani? Počítejte, že pan Svoboda pracuje jako projektový manažer a jiný příjem nemá.
38215 - Pan Svoboda sjednal pro své děti rezervotvorné životní pojištění. Měsíční pojistné činí 950 Kč a chce ho platit přímo vázanému zástupci pojišťovacího zprostředkovatele, panu Horákovi. Je pan Horák oprávněn inkasovat pojistné od pana Svobody?
38215 - Pan Svoboda si ke svému životnímu pojištění sjednal doplňkové pojištění pro případ nemoci, a to pro plicní onemocnění. V pojistné smlouvě má sjednánu čekací dobu, a to v maximální délce dle právní úpravy občanského zákoníku. Které z níže uvedených tvrzení je pro toto pojištění pana Svobody pravdivé?
38852 - Které informace potřebuje ještě od manželů Hujerových pojišťovací zprostředkovatel, pan Jelínek, zjistit pro správný návrh pojistné smlouvy:
38852 - Pokud by se Hujerovi rozhodli uzavřít pojistnou smlouvu o rezervotvorném životním pojištění přímo s vázaným zástupcem pojišťovny, panem Jelínkem, mohou vyměřené pojistné uhradit v hotovosti?
38852 - Jaká by měla být optimální výše denní dávky v rámci pojištění pracovní neschopnosti v případě pana Hujera? Pan Hujer si jako podnikatel neplatí nemocenské pojištění a chtěl by si v případě nemoci či úrazu zajistit stávající příjem.
38852 - Protože manželé Hujerovi byli s činností vázaného zástupce spokojeni a vytvořili si vztah, nabízejí mu opravy vozidla v dílně pana Hujera zdarma s tím, že na oplátku bude své klienty (z autopojištění) s pojistnou událostí směrovat do jejich servisu. Může tuto nabídku vázaný zástupce přijmout?
38852 - Manželé Hujerovi se k datu 3. výročí trvání pojistné smlouvy rozhodli pojistnou smlouvu životního pojištění ukončit. V rámci pojistné smlouvy platili 1 000 Kč měsíčně do investiční složky. Pokud při výpočtu neuvažujeme vývoj zhodnocení na finančních trzích a budeme počítat se správním poplatkem strhávaným z každé platby ve výši 5 %, kolik dostanou po 3 letech Hujerovi vyplaceno na odkupném? Při výpočtu odkupného počítejme s celkovými vyčíslenými pořizovacími náklady ve výši 21 500 Kč.
38858 - Jakým způsobem by měl postupovat pojišťovací zprostředkovatel při určení investiční strategie v rámci rezervotvorného pojištění?
38858 - Zájem o pojištění projevila i paní Hujerová. Jaká pojistná rizika z níže uvedených byste paní Hujerové v její situaci navrhovali:
38858 - Pan Hujer po 5 měsících od sjednání pojištění onemocněl zápalem plic, se kterým se léčil 70 dní. Pan Hujer měl sjednáno pojištění pracovní neschopnosti s karenční dobou 28 dní na 500 Kč a s karenční dobou 56 dní na 500 Kč. Neuvažuje se zpětné plnění od 1. dne. Kolik dostane pan Hujer vyplaceno na pojistném plnění?
38858 - Manželé Hujerovi se rozhodli odkládat měsíčně částku 1 000 Kč. Pokud by nakonec pro zhodnocení nevyužili rezervotvorné životní pojištění, ale sjednali si pro jednoho z nich doplňkové penzijní spoření, jaké výhody mohou získat?
38858 - Pan Hujer bohužel po 8 letech od počátku pojištění zemřel. V pojistné smlouvě měl kromě pevné pojistné částky pro případ smrti ve výši 500 000 Kč sjednanou ještě lineárně klesající pojistnou částku pro případ smrti. Ta byla sjednána do věku 65 let pana Hujera s částkou 2,1 mil Kč. Kolik bude činit celková výplata pojistného plnění pro obmyšlené osoby v případě smrti pana Hujera? Pro zjednodušení počítejte s tím, že pojistná částka klesá jednou ročně, a to vždy ve výroční den, a v rámci pojistného plnění pro případ smrti nedojde zároveň k výplatě aktuální výše rezervy životního pojištění.
39120 - Mirek chce sjednat nové rizikové životního pojištění. Jaká rizika by měl mít Mirek zajištěna, aby byl co nejméně finančně závislý na ostatních pro případ, že by se mu něco stalo, a zároveň neplatil zbytečně vysokou částku za pojistné? Vyberte, která z níže uvedených variant pojištění by nejvíce odpovídala Mirkovým potřebám:
39120 - Mirek se rozhodl pro zrušení stávající pojistné smlouvy úrazového pojištění (viz zadání případové studie) poté, co se mu stal úraz. Ihned po zrušení staré pojistné smlouvy uzavřel pojistnou smlouvu novou a zažádal po roce trvání této pojistné smlouvy oba pojistitele o pojistné plnění trvalých následků z prodělaného úrazu. Z jaké pojistné smlouvy dostane Mirek plnění trvalých následků za úraz kolene, když stará pojistná smlouva byla zrušena a nová pojistná smlouva počátkem pojištění na ukončené úrazové pojištění navazuje?
39120 - Jaké Mirek dostane celkové pojistné plnění, pokud neuplyne promlčecí lhůta a pojišťovna uzná úraz jako pojistnou událost s nárokem na pojistné plnění?
39120 - Kolik zaplatí Mirek na daňových odvodech ze získaného pojistného plnění, když daň z příjmu je 15 %?
39120 - I přesto, že Mirkovi bylo doporučeno ponechat stávající pojistnou smlouvu úrazového pojištění a doplnit chybějící rizika novou pojistnou smlouvou, rozhodl se stávající pojistnou smlouvu ukončit a uzavřít novou. Při uzavírání nové pojistné smlouvy je po Mirkovi požadováno vyplnění zdravotního dotazníku. Mirek dotazník vyplní pravdivě a uvede i prodělaný úraz pravého kolene. Po uzavření nové pojistné smlouvy Mirek prodělá další úraz pravého kolene. Které z níže uvedených tvrzení je pravdivé?
39131 - Nyní se Marek s Evou obrátili na pojišťovacího zprostředkovatele, aby jim doporučil životní pojištění, které by krylo pouze závažné výpadky příjmů. Markův zaměstnavatel je zahraniční firma, která poskytuje zaměstnancům benefit, v rámci kterého hradí po dobu až 12 měsíců rozdíl mezi čistou mzdou a výší dávky v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti. Která z níže uvedených nebezpečí by mělo Markovo životní pojištění krýt?
39131 - Za jakých podmínek může Eva uplatňovat daňová zvýhodnění ze své pojistné smlouvy soukromého životního pojištění?
39131 - Markovi se stal pracovní úraz. První měsíc byl hospitalizován a pak 4 měsíce byl schopen pracovat, i když docházel na rehabilitace. Přidaly se další zdravotní komplikace a po roce od vzniku úrazu, v průběhu 4. roku trvání pojistné smlouvy, mu byla uznána invalidita III. stupně. Jaké pojistné plnění může celkově obdržet? Počítejme, že každý měsíc má pouze 30 dnů a každý rok se snižuje pojistná částky u invalidity o 1/25.
39131 - Jak velkou má mít Eva likvidní rezervu, aby nemusela sjednat pojištění pracovní neschopnosti po dobu 1 roku a zároveň si tak zajistila dostatek prostředků odpovídající stávající výši příjmů? U pracovní neschopnosti zaměstnance se obecně počítá s dávkou ve výši 60 % ze stávajícího měsíčního příjmu.
39131 - Eva jako pojistník doposud neurčila u svého životního pojištění (pro pojistnou událost smrt pojištěné osoby) obmyšlenou osobu. Které z níže uvedených tvrzení je podle právní úpravy určení obmyšlené osoby správné:
39392 - Jaroslav zvažuje, že je čas začít si řídit vlastní finance. Navštívil proto finančního poradce a požádal o radu ohledně pojištění. Jaké další informace od Jaroslava není klíčové vědět pro radu ohledně rezervotvorného životního pojištění?
39392 - U rodičů má Jaroslav následující krytí: denní odškodné úrazem 200 Kč/den; hospitalizace úrazem 100 Kč/den a trvalé následky úrazu s progresí na 150 000 Kč. Pojišťovna má dle podmínek definovanou progresi následovně: do 25 % poškození plní pojišťovna procento z jednonásobku PČ; od 25 do 50 % plní procentem z 2násobku, od 50 do 95 % plní procentem z 3násobku a od 95 % plní procentem z 6násobku. Jaroslav doplnil, že jeho koníčkem je horolezectví a vysokohorská turistika. Z pojistné smlouvy plyne, že je veden v příslušné rizikové skupině zahrnující rizika horolezectví. Jaroslav se ptá, kolik by dostal z připojištění trvalých následků úrazu v případě, že by spadl ze skály a skončil by na invalidním vozíku (diplegie) – poškození 70 % (třetí stupeň invalidity):
39392 - Jaroslav často jezdí do hor s partou a u horolezeckých výprav se nijak nevyhýbá alkoholu. Pokud by se mu v takové situaci stal úraz, jak bude postupovat pojišťovna při výplatě plnění z pojištění trvalých následků úrazu?
39392 - Jaroslav předpokládá, že letos po ukončení studia začne pracovat jako programátor s příjmem 30 000 Kč čistého. Jakou ideální pojistnou částku pro případ invalidity druhého a třetího stupně doporučíte, aby měl Jaroslav zachovaný plánovaný příjem (do důchodového věku 65 let) za předpokladu, že ve druhém stupni invalidity by Jaroslav pracoval na poloviční úvazek (předpokládejte, že by vydělával 15 000 Kč měsíčně) a dostával invalidní důchod ve výši 8 000 Kč a ve třetím stupni invalidity by již nemohl pracovat a invalidní důchod by pobíral ve výši 13 000 Kč. Inflaci, nominální růst mezd a navýšení výdajů zanedbejte.
39392 - Jaroslav chce lépe využít daňové úlevy a státní podporu ve finančních produktech. Rodiče mu sjednali stavební spoření, na které platí 20 000 Kč ročně a na penzijní připojištění platí 500 Kč měsíčně. Co byste za této situace doporučili?
39401 - Má Jana správně nastavenou pojistnou smlouvu pro dorovnání svých příjmů pro případ zdravotních komplikací?
39401 - Jana nemá moc velkou finanční rezervu, pokud by nemohla pracovat, vystačila by přibližně na dva měsíce. Jana se ptá, jakou částku by dostala z pojištění, kdyby se jí stal nějaký zdravotní problém a byla by 6 měsíců v pracovní neschopnosti (pro výpočty uvažujte 180 dní)? Pracovní neschopnost má karenční dobu 28 dní. Progresivní plnění je nastaveno následovně: do 90 dní plní pojišťovna sjednanou pojistnou částku, od 91. dne a více zaplatí dvojnásobek a od 181. dne trojnásobek. Pojišťovna by zaplatila:
39401 - Janě zprostředkoval uzavření pojistné smlouvy předchozí poradce jako zajímavou formu pro vytvoření finanční rezervy. Jana se ptá, kolik celkově zaplatí na poplatcích za pojištění (kromě těch rizikových). V sazebníku jsou uvedeny následující údaje: Měsíční administrativní poplatek 30 Kč; inkasní poplatek 10 Kč; rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílových jednotek pojišťovna neuplatňuje. Vstupní poplatek se strhával v prvních 3 letech trvání pojištění (z investičního pojistného) a jeho výše byla 65 % z ročního investičního pojistného. Pojistné se platí za měsíční pojistné období a pojištění bylo sjednáno na 35 let (do 60 let věku pojištěné Jany).
39401 - Investiční životní pojištění trvá již 8 let a Jana si celou dobu odečítala z tohoto titulu nezdanitelnou část základu daně ve výši 750 každý rok. Kdyby nyní pojistnou smlouvu ukončila a prostředky by vybrala, jakou částku by musela dodanit?
39401 - Jana se bojí situace, kdy by nemohla pracovat a byla by v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Ráda by věděla, jaká pojistná částka postačuje k tomu, aby nedošlo k propadu příjmů:
39456 - Jan by chtěl být pojištěný proti riziku pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně a smrti. V případě úmrtí by chtěl, aby byla rodina zajištěna do 26 let věku dětí, počítá s jejich studiem na VŠ. Uvažujte zajištění na plný čistý příjem Jana. Pro výpočet uvažujte: nemocenská dávka 700 Kč na den, invalidní důchod III. stupně: 15 500 Kč měsíčně, vdovský důchod: 9 000 Kč měsíčně, sirotčí důchod: 8 000 Kč měsíčně na dítě. Jak by měla být nastavena pojistná částka pro případ smrti?
39456 - V automobilovém průmyslu po období boomu dochází k ochlazení. Jan se obává, že u nich ve firmě může dojít k propouštění. S ohledem na životní situaci chtěla mít rodina finanční rezervu na dobu 9 měsíců v případě, že by Jan přišel o práci výpovědí ze strany zaměstnavatele s nárokem na odstupné. Jan chce mít jistotu, že rodina bude schopna pokrýt celkové výdaje domácnosti na období 9 měsíců po skončení pracovního poměru Jana. Jaké údaje je nezbytné zohlednit ve výpočtu potřebné výše rezervy?
39456 - Martina má možnost v automobilové firmě získat příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění ve výši 24 000 Kč/rok. Ten již v otcově firmě využívá ve výši 36 000 Kč/rok. Jaká z následujících možností je správná?
39456 - Janovi se v minulosti stal úraz. Lezl po stromech, jedna větev se s ním ulomila a následoval pád. Byl převezen do nemocnice, operován s páteří, následovaly rehabilitace, nakonec vše dopadlo nad očekávání dobře. Po dobu léčby byl 120 dnů v pracovní neschopnosti a po roce mu byly přiznány trvalé následky úrazem ve výši 25 %. V pojistné smlouvě měl v té době sjednány denní dávky při pracovní neschopnosti úrazem i nemocí od 29. dne ve výši 200 Kč/den s dvojnásobnou progresí od 60. dne a dále trvalé následky úrazem PČ 750 000 Kč se sedminásobnou progresí s plněním od 10 %. Pojišťovna má dle podmínek definovanou progresi trvalých následků následovně: do 20 % poškození plní pojišťovna procento z jednonásobku PČ; od 20 do 40 % plní procentem z 2násobku, od 40 do 60 % plní procentem z 3násobku, od 60 % do 90 % plní procentem ze 5násobku a od 90 % plní procentem ze 7násobku. Pojišťovna Janovi krátila plnění z pracovní neschopnosti o 50 %, z důvodu zjištěného alkoholu v krvi. Jaké pojistné plnění Jan získal? Pro výpočet trvalých následků použijte metodu, při které se celková výše přiznaných trvalých následků (25 %) stanoví součtem plnění vypočtených pro jednotlivá pásma uvedená v zadání této otázky.
39456 - Jan se na Vás obrátil s tím, že mu pojišťovna k výročí pojistné smlouvy vypověděla veškerá připojištění a nyní je pojištěný pouze na smrt. Pojišťovna své rozhodnutí zdůvodňuje zhoršeným zdravotním stavem (viz předchozí otázka) a vysokým rizikem pro pojišťovnu. Má na to pojišťovna právo?
42148 - Pan Bohatý má obavy z postupného zhoršování svého zdravotního stavu. Z tohoto důvodu by se chtěl pojistit. Kterou z níže uvedených variant pojištění byste mu doporučili?
42148 - Pan Bohatý má kapitálové životní pojištění od 1.1.1998, které končí 31.12.2024 (v jeho 60 letech). Platí 1 000 Kč měsíčně na smrt a dožití, pojistná částka je 350 000 Kč. Jiná rizika nejsou pojistnou smlouvou kryta. Podle výpisu je aktuální hodnota pojistné smlouvy 250 000 Kč. Pan Bohatý se ptá, jestli částku při dožití skutečně dostane, nebo ji bude muset nějak zdanit a jestli ho nečekají nějaké komplikace při danění plnění na konci pojištění. Kdo zařídí zdanění plnění při dožití vyplácené z pojistné smlouvy, z čeho se případná daň počítá a jaká je její výše (zhodnocení kapitálových rezerv pojišťovny zanedbejte, počítejte pouze s částkou na dožití):
42148 - Pan Bohatý má v poslední době problémy s dýcháním, celkovou únavou a občas cítí bolesti na hrudi. Z tohoto důvodu bylo praktickým lékařem indikována vyšetření na kardiologii a pneumologii, tato vyšetření pan Bohatý doposud nepodstoupil. Pan Bohatý uvažuje o sjednání životního pojištění pro případ závažných onemocnění. Předpokládejte, že pojišťovna neuplatňuje výluku na předchorobí. Jaký další postup při sjednání pojištění je pro pana Bohatého vhodný, aby předešel případným sporům s pojišťovnou v případě pojistného plnění?
42148 - V případě, že si pan Bohatý sjedná životní pojištění pro případ smrti (pojišťovna návrh akceptuje bez dalších výluk) a po sjednání pojištění zemře v důsledku infarktu, pojišťovna pojistné plnění:
42148 - Pan Bohatý uvažuje o sjednání investičního životního pojištění z důvodu daňové optimalizace jak na svojí straně jako zaměstnance, tak na straně svojí firmy jako zaměstnavatele. Uvažuje pouze o riziku smrti a dožití a zároveň chce, aby tento benefit měl co nejlepší možný finanční dopad. Z pojišťovny má nabídku s následujícími parametry: příspěvek zaměstnance 1 000 Kč měsíčně, příspěvek zaměstnavatele 48 000 Kč ročně (obě částky jsou jednou platbou díky srážce ze mzdy) doba trvání do 60 let věku klienta. Celkové běžné placené pojistné je tedy ve výši 5 000 Kč měsíčně. Poplatková konstrukce produktu je: v prvních pěti letech je alokační poplatek ve výši 15 % z celkového zaplaceného pojistného, administrativní poplatek za dobu trvání pojistné smlouvy je 40 Kč měsíčně, inkasní poplatek za došlou platbu je 10 Kč. Spočtěte a porovnejte nákladovost produktu placeného měsíčně a ročně. Kterou variantu klientovi doporučíte:
42193 - Anna před rokem začala kouřit jednu krabičku cigaret za týden a před půl rokem byla u lékaře na vyšetření, protože jí několik týdnů bolela záda. Je nutné na základě těchto informací něco hlásit pojišťovně?
42193 - Anna by ráda věděla, na jaká rizika by měla pojistit sebe a malou Terezku pro případ závažných zdravotních komplikací? Vyberte z nabízených možností nejvhodnější:
42193 - Jak velký výpadek příjmů by Anna měla, kdyby s ní musela být 90 dní doma a nemohla chodit do práce (počítejte, že na OČR by Anna měla částku 600 Kč za den)?
42193 - Anna má v pojistné smlouvě jako obmyšlenou osobu uvedeného ještě z dřívější doby otce Terezky. Komu by bylo vyplaceno pojistné plnění v případě úmrtí Anny?
42193 - Anna má možnost využít u zaměstnavatele příspěvek na soukromé životní pojištění ve výši 1 000 Kč měsíčně. Zaměstnavatel jí nabízí možnost sjednat nové (druhé) životní pojištění, u kterého bude na pojistné v plné výši přispívat pouze zaměstnavatel s následující poplatkovou strukturou: vstupní poplatky ve výši 40 % ročně strhávané v prvních 5 letech trvání pojištění; administrativní poplatek 30 Kč měsíčně (jiné poplatky pojistná smlouva nemá). Jaké poplatky by Anna celkově zaplatila, aby jí mohl zaměstnavatel na soukromé životní pojištění přispívat (předpokládejte, že soukromé životní pojištění by trvala celou zákonem požadovanou dobu)?
42481 - Je pojišťovna povinna vystavit pojistníkovi každoročně potvrzení o pojistném zaplaceném pojistníkem na jeho soukromé životní pojištění v uplynulém zdaňovacím období? Pokud ano, v jaké výši?
42481 - Zaměstnavatel uvažuje posílat svému zaměstnanci na danou pojistnou smlouvu mimořádné pojistné. Může jej zaměstnanec před dosažením věku 60 let vybrat, aniž by pojistná smlouva přišla o svoji daňovou uznatelnost?
42481 - Pan Karel nemá uzavřeno žádné penzijní připojištění s příspěvkem zaměstnavatele. Kolik může zaměstnavatel na danou pojistnou smlouvu ještě ročně vložit jako mimořádné pojistné, aby byla platba osvobozena od daně z příjmu ze závislé činnosti?
42481 - Pan Karel zvažuje ukončení svého zaměstnání a tím i ukončení své pojistné smlouvy k 31. 10. 2019. O uzavření nové pojistné smlouvy neuvažuje. Vyberte nesprávné tvrzení o povinnosti pojistníka vůči finančnímu úřadu.
42481 - Dožije-li se pojistná smlouva svého konce, pojistitel automaticky z výplaty strhává daň z příjmů. Předpokládejme, že kapitálová hodnota rezervy pojistného určená k výplatě při dožití je 189 000 Kč. Výplata dožití není dle sazebníku zpoplatněna. Určete výši pojistitelem stržené daně z příjmu za předpokladu, že na pojistné smlouvě nedošlo v jejím průběhu ke změně výše pojistného ani ke změně nastavení příspěvků zaměstnavatele a nebylo vloženo žádné mimořádné pojistné.
42487 - Za předpokladu, že pojistník řádně platí pojistné, jaká bude roční výše částky odečitatelné ze základu daně z příjmů?
42487 - Hned v prvním měsíci trvání pojištění pan Petr upadl na náledí a zlomil si nohu. Byl hospitalizován po dobu 3 dní. Měl vystavenou pracovní neschopnost na 25 dní, což byla i celková doba léčení. Pan Petr nahlásil pojistiteli tuto škodnou událost. Ze kterých rizik bude vyplaceno plnění? Dle pojistných podmínek pojistitel pro úraz neuplatňuje čekací dobu.
42487 - Pojistné podmínky pro invaliditu uvádějí čekací dobu v délce 18 měsíců. Čekací doba se vztahuje na přiznání invalidity úřady. Výplata z tohoto rizika je ve dvou stejně vysokých částkách, kdy druhá polovina je vyplacena za podmínky, že invalidita daného stupně přetrvává i po 18 měsících od data uznání invalidity. V květnu 2016 pan Petr začal pociťovat bolesti zad při chůzi a tak šel k lékaři. Podstoupil několik vyšetření a nakonec musel v listopadu na operaci se zády. Operace se bohužel úplně nepovedla, tak pan Petr musel v březnu 2017 na druhou. Následně nastoupil na dvouměsíční rehabilitace a po jejich absolvování byl stále limitován v pohybu, proto mu lékař po více jak ročním léčení doporučil, ať si zažádá o přiznání stupně invalidity. Ten mu byl přiznán k 15. 9. 2017, a to ve II. stupni. Zdravotní stav pojištěného se následně zlepšil a invalidita mu byla po 12 měsících odebrána. Jaká bude celková výše pojistného plnění za toto riziko?
42487 - Pojistitel má pro progresivní plnění nastavena v pojistných podmínkách tato pravidla – poškození od 0 % do 20 % znamená plnění ve výši jednonásobku standardního plnění, poškození od 20,01 % do 40 % znamená dvojnásobek, od 40,01 % do 60 % trojnásobek, od 60,01 % do 80 % čtyřnásobek a od 80,01 % do 100 % pětinásobek. Paní Lenka utrpěla v září 2019 vážný úraz, který lékař ohodnotil procentem poškození 50 %. Určete výši plnění za trvalé následky. Pro výpočet trvalých následků použijte metodu, při které se celková výše přiznaných trvalých následků (50 %) stanoví zařazením pouze do jednoho (příslušného) z uvedených pásem.
42487 - Na pojistné smlouvě nejsou určeny obmyšlené osoby. Manželé mají jednu dceru. Paní Lenka náhle umře. Komu bude vyplaceno pojistné plnění?
44338 - Paní Horká má ve firmě na starost administrativu a o provoz a obchod se stará manžel. Vzhledem k tomu, že manžel pracuje i v lese, bojí se paní Horká rizika jeho úmrtí. Předpokládejte, že děti budou finančně závislé do 25 let věku a v případě úmrtí pana Horkého by ziskovost firmy klesla o 50 %, sirotčí důchody by byly pro každé dítě 5 000 Kč a vdovský důchod by byl ve výši 5 000 Kč měsíčně. Dále předpokládejte, že paní Horká si v případě úmrtí manžela bude chtít zachovat svoji stávající životní úroveň včetně množství prostředků, které si s manželem ukládají pro děti a na stáří. V jakém rozmezí by měla být pojistná částka na smrt pro pana Horkého vzhledem k finanční situaci rodiny?
44338 - Pan Horký má životní pojištění z roku 2010 s pojistnou částkou pro případ smrti 1 000 000 Kč, která je vinkulovaná ve prospěch banky, u které splácí manželé Horcí hypotéku. Pan Horký se chce připojistit pro případ smrti tak, aby celková pojistná částka na smrt byla 4 000 000 Kč. Vyberte správné tvrzení:
44338 - Pan Horký má v poslední době problémy s dýcháním. Byl u svého praktického lékaře, který jej vyšetřil a nezjistil žádný zdravotní problém. Doporučil panu Horkému omezit kouření a příjem alkoholu, zhubnout a zlepšit celkovou životosprávu. Pan Horký si vzal doporučení k srdci a upravil svůj životní styl ještě předtím, než uzavře pojistnou smlouvu. Ve které z následujících variant může očekávat výhodnější podmínky pojištění?
44338 - Manželé Horcí mají příjem kromě svého zaměstnání ve své firmě a formou vyplaceného podílu na zisku ještě z pronájmu svých polí zemědělskému družstvu a pronájmu bytu v Kroměříži. Nedávno se byli zeptat na okresní správě sociálního zabezpečení na to, jak jsou na tom s případnými důchody (starobní, invalidní, vdovský a vdovecký a sirotčí) a byli nepříjemně překvapeni, že by měli mnohem nižší důchody, než si mysleli. Které příjmy se jim počítají do vyměřovacího základu pro výpočet starobního důchodu?
44338 - Manželé Horcí by rádi více spořili a zároveň by rádi maximálně uplatnili daňové úlevy a státní podporu na finanční produkty. V současné době mají každý doplňkové penzijní spoření s úložkou 1 000 Kč měsíčně a pan Horký má daňově uznatelné investiční životní pojištění, na které platí 1 000 Kč měsíčně. Jak velkou daňovou úsporu a státní podporu mohou navíc získat, pokud maximálně využijí svá doplňková penzijní spoření a nově si oba založí stavební spoření, na které budou přispívat každý 20 000 Kč ročně za předpokladu, že neuvažujeme o příspěvku zaměstnavatele?
44511 - Je možné, aby měla Lucie pojištění pracovní neschopnosti ve výši 1 000 Kč na den?
44511 - Poradce doporučil Lucii pojištění pracovní neschopnosti s karenční dobou 64 dnů. Co znamená termín karenční doba?
44511 - Poradce při kontrole pojistné smlouvy zjistil, že Lucie v pojistné smlouvě nemá určené obmyšlené osoby. Kdo dostane plnění v případě, že by Lucie zemřela?
44511 - Lucie začala mít zdravotní problémy a lékař jí okamžitě vystavil pracovní neschopenku. V neschopnosti byla Lucie 246 dní. Lékař následně doporučil ještě odpočinek a snížené vystavování se zátěži minimálně po dobu 30 dní. Jaké bude plnění z pojištění pracovní neschopnosti? Uvažujeme, že Lucie doloží pojišťovně dostatečně vysoký příjem a sjednala poradcem doporučenou karenční dobu 64 dní.
44511 - Lucii po dvou letech znovu zjistili zdravotní problémy se stejnou diagnózou. Opět musela být v pracovní neschopnosti. Pracovní neschopnost po uplynutí karenční doby trvala 250 dní. Kolik peněz vyplatila pojišťovna tentokrát?
44532 - Jaké by bylo pojistné plnění v případě úmrtí Martina ve 3. roce (tj. po dvou letech splácení)? Pojistná částka je nastavena jako anuitně klesající a přesně kopíruje aktuální dlužnou částku úvěru (pro zjednodušení výpočtu uvažujte klesání na roční bázi).
44532 - Martin uvažuje o komplexním zajištění proti závažným rizikům za rozumnou cenu. Kterou z níže uvedených variant pojištění Martinovi doporučíte (nad rámec pojištění k hypotéce)?
44532 - Než se Martin rozhodne pro konkrétní nastavení nové pojistné smlouvy, chtěl by vědět, kolik peněz by případně dostal od pojišťovny, kdyby se mu stal úraz, byl v pracovní neschopnosti po dobu 120 dní a následně by byly přiznány trvalé následky ve výši 30 %. Denní dávku pracovní neschopnosti uvažujte ve výši 400 Kč na den, karenční lhůta 29 dnů. Trvalé následky s pojistnou částkou ve výši 1 200 000 Kč s progresí: do 20 % poškození plní pojišťovna procento z pojistné částky; od 20 do 40 % plní procentem z 2násobku, od 40 do 60 % plní procentem z 3násobku, od 60 % do 90 % plní procentem ze 5násobku a od 90 % plní procentem ze 7násobku. Pro výpočet trvalých následků použijte metodu, při které se celková výše přiznaných trvalých následků (30 %) stanoví součtem plnění vypočtených pro jednotlivá pásma dle předchozí věty.
44532 - Martin by chtěl pojistnou smlouvu sjednat i z důvodu možnosti daňových úlev a příspěvku zaměstnavatele. Jaké jsou minimální roční příspěvky klienta a zaměstnavatele pro dosažení maximálního daňového zvýhodnění?
44532 - Jaké další informace potřebujete mimo jiné od Martina zjistit, abyste mohli správně nastavit pojistnou smlouvu, tedy zákazníkovi poskytnout radu?
44575 - Jakubův známý, který začal pracovat v pojišťovně, mu nabídl životní pojištění. Jediná pojistná ochrana je krytí smrti ve výši 50 000 Kč. Měsíční pojistné je 2 000 Kč. Pojištění je kalkulováno do věku 65 let, tedy na 42 let trvání. Produkt má následující poplatkovou strukturu: Vstupní poplatky ve výši 45 % z ročního pojistného, které se hradí v prvních 5 letech. Dále administrativní poplatek ve výši 30 Kč měsíčně a rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílových jednotek je ve výši 3 % z každé platby. Jakub se ptá, kolik by celkem zaplatil na poplatcích?