E-learning Souhrnná zkouška investice

a) odborné minimum o finančním trhu

2. základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou)

Běžný výnos spojený s vlastnictvím investičního nástroje lze chápat jako: (Jedná správná odpověď)
Kapitálový výnos získaný z investičního nástroje (instrumentu) lze chápat takto: (Jedná správná odpověď)
Celkový (nominální) výnos získaný z investičního instrumentu lze chápat takto: (Jedná správná odpověď)
S rostoucí inflací (nad nominální úrokovou míru): (Jedná správná odpověď)
Vnitřní hodnotu cenného papíru lze chápat takto: (Jedná správná odpověď)
Lze považovat současnou hodnotu investičního nástroje za jeho vnitřní hodnotu? (Jedná správná odpověď)
Čistou současnou hodnotou investičního nástroje rozumíme: (Jedná správná odpověď)
S růstem požadované výnosnosti investice: (Jedná správná odpověď)
Likviditu finančních investičních instrumentů lze chápat jako: (Jedná správná odpověď)
Přepočet (resp. převod) současné hodnoty (např. bankovního vkladu) na jeho budoucí hodnotu se označuje jako: (Jedná správná odpověď)
Diskontováním se rozumí: (Jedná správná odpověď)
Je-li čistá současná hodnota cenného papíru podstatně vyšší než nula (je výrazně plusová): (Jedná správná odpověď)
Jaká jsou základní individuální investiční kritéria? (Více správných odpovědí)
Za dílčí faktory rizikovosti lze při investování do cenných papírů považovat: (Více správných odpovědí)
V souvislosti s tvorbou investičního portfolia platí tyto zásady: (Více správných odpovědí)
Za často používané dynamické metody hodnocení finančních investic se všeobecně považují: (Více správných odpovědí)

3. finanční matematika (úročení)

Budoucí hodnota 3leté investice ve výši P = 30 000 Kč (současná hodnota) je při úrokové sazbě r = 4 % p. a. a při použití složeného úročení rovna: (Jedná správná odpověď)
Současná hodnota částky FV = 20 000 Kč (budoucí hodnota) je pro 4letou investici při úrokové sazbě r = 3 % p. a. a při použití složeného úročení rovna: (Jedná správná odpověď)
Budoucí hodnota 4leté investice ve výši P = 50 000 Kč (současná hodnota) je rovna FV = 55 000 Kč. Výnosnost (v %) této investice je při použití jednoduchého úročení rovna: (Jedná správná odpověď)
Budoucí hodnota 5leté investice ve výši P = 20 000 Kč (současná hodnota) je při úrokové sazbě r = 1 % p. a. a při použití složeného úročení rovna: (Jedná správná odpověď)
Současná hodnota částky FV = 100 000 Kč (budoucí hodnota) je pro 5letou investici při úrokové sazbě r = 2 % p. a. a při použití složeného úročení rovna: (Jedná správná odpověď)
Budoucí hodnota 3leté investice ve výši P = 30 000 Kč (současná hodnota) je rovna FV = 34 000 Kč. Výnosnost této investice je při použití složeného úročení rovna: (Jedná správná odpověď)
Budoucí hodnota 2leté investice ve výši P = 20 000 Kč (současná hodnota) je rovna FV = 22 000. Anualizovaná výnosnost této investice je při použití jednoduchého úročení rovna: (Jedná správná odpověď)
Současná hodnota částky FV = 384 000 Kč (budoucí hodnota) je pro 4letou investici při úrokové sazbě r = 5 % p. a. a při použití jednoduchého úročení rovna: (Jedná správná odpověď)
Poměr sumy leasingových splátek a pořizovací ceny předmětu leasingu se nazývá: (Jedná správná odpověď)
Roční splátka u 3letého leasingu s nulovým navýšením je rovna 800 000 Kč. Při pořizovací ceně P = 3 000 000 Kč byla akontace ve výši: (Jedná správná odpověď)
Leasingový koeficient u 10letého leasingu je roven LK = 1,40 při pořizovací ceně P = 500 000 Kč. Výše roční splátky bude ve výši: (Jedná správná odpověď)
Výše roční leasingové splátky u 5letého leasingu je rovna 300 000 Kč při celkové pořizovací ceně P = 1 200 000 Kč. Leasingový koeficient je roven: (Jedná správná odpověď)
Anuitní splácení je typické pro: (Více správných odpovědí)
Systém pravidelných splátek ve stejné výši se nazývá: (Více správných odpovědí)
Se kterými typy z uvedených leasingů se můžete setkat na trhu? (Více správných odpovědí)
Mezi typy úročení z níže uvedených možností patří: (Více správných odpovědí)

4. struktura finančního trhu (primární a sekundární trh, peněžní a kapitálový trh, akciový trh, dluhopisový trh, trh finančních derivátů, trh komoditních derivátů)

Na kapitálovém trhu se obchodují: (Jedná správná odpověď)
Investiční cenné papíry lze z ekonomického (nikoli však z právního) hlediska chápat takto: (Jedná správná odpověď)
Valutový trh je součástí: (Jedná správná odpověď)
Sekundární trh cenných papírů se vyznačuje tím, že: (Jedná správná odpověď)
Součástí finančního trhu nejsou: (Jedná správná odpověď)
Na promptních (spotových) burzách cenných papírů se obchodují: (Jedná správná odpověď)
Na termínových derivátových burzách vznikají kontrakty typu futures či opční kontrakty: (Jedná správná odpověď)
OTC-trhy jsou považovány za: (Jedná správná odpověď)
Jako „tržní kurz“ se označuje cena, jež vznikla: (Jedná správná odpověď)
Za burzy cenných papírů jsou považovány: (Jedná správná odpověď)
Měnový trh, označovaný jako „Forex“ (foreign exchange) lze považovat za: (Jedná správná odpověď)
K burzovnímu obchodování, tzn. k obchodování na regulovaném trhu lze přijmout pouze: (Jedná správná odpověď)
Podle kritéria, jedná-li se o nové emise či obchoduje-li se s již dříve vydanými a již obchodovanými cennými papíry se trh cenných papírů dělí na: (Více správných odpovědí)
Finanční trh obsahuje následující základní segmenty: (Více správných odpovědí)
Mezi termínové (derivátové) burzy řadíme: (Více správných odpovědí)
Z teoretického pohledu patří mezi dílčí segmenty kapitálového trhu: (Více správných odpovědí)

5. účastníci finančního trhu (emitenti, investoři, finanční zprostředkovatelé)

6. regulace a dohled nad finančním trhem

Regulací rozumíme: (Jedná správná odpověď)
Dohledem (resp. dozorem) rozumíme: (Jedná správná odpověď)
V České republice existuje: (Jedná správná odpověď)
Dohledová činnost: (Jedná správná odpověď)
Za vrcholové regulátory (neboli regulátory nejvyššího stupně) lze považovat: (Jedná správná odpověď)
Samoregulace finančních institucí znamená: (Jedná správná odpověď)
Systémové riziko ve finančním systému lze chápat jako: (Jedná správná odpověď)
Výkon funkce věřitele poslední instance byl vytvořen za účelem omezení systémového rizika: (Jedná správná odpověď)
Regulaci a dohled nad kapitálovým trhem v ČR vykonává: (Jedná správná odpověď)
Povinné sjednání účasti depozitáře je specifickým regulačním opatřením určeným pro regulaci: (Jedná správná odpověď)
Funkce věřitele poslední instance (kterou vykonávají centrální banky) byla vytvořena za účelem omezení systémového rizika: (Jedná správná odpověď)
V České republice je zákonné pojištění vkladů zajišťováno: (Jedná správná odpověď)
Základními sektory vymezenými v rámci finančního systému pro účely regulace a dohledu bývají: (Více správných odpovědí)
Základními typy možného tržního selhání ve finančním systému může být: (Více správných odpovědí)
Mezi cíle soudobých systémů regulace a dohledu patří: (Více správných odpovědí)
Systémy bankovní regulace a dohledu bývají založeny na těchto základních nástrojích: (Více správných odpovědí)
Obezřetnostní dohled a ochrana klientů obchodníků s cennými papíry se zaměřuje na praktiky zneužívání trhu, jimiž jsou např.: (Více správných odpovědí)
V rámci regulace a dohledu byly jako součást ochrany finančního systému v České republice na základě vydaných zákonů zřízeny tyto garanční fondy: (Více správných odpovědí)

b) struktura, subjekty a fungování kapitálového trhu

1. poskytovatelé investičních služeb (obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel, investiční společnost, vázaný zástupce, zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky nebo bez umístění pobočky)

Obchodník s cennými papíry je: (Jedná správná odpověď)
Obchodník s cennými papíry je: (Jedná správná odpověď)
Mezi Investiční cenné papíry patří: (Jedná správná odpověď)
Investiční společnost je právnická osoba: (Jedná správná odpověď)
Komoditní burzy jsou charakteristické tím, že se: (Jedná správná odpověď)
Banka, která má příslušné povolení jí udělené Českou národní bankou, jako obchodník s cennými papíry: (Jedná správná odpověď)
Vázaný zástupce investičního zprostředkovatele (VZIZ): (Jedná správná odpověď)
Vázaný zástupce může vykonávat činnost: (Jedná správná odpověď)
Investiční zprostředkovatel může vykonávat činnost: (Jedná správná odpověď)
Vázaný zástupce jako fyzická osoba může poskytovat investiční poradenství: (Jedná správná odpověď)
Investiční zprostředkovatel může poskytovat služby: (Jedná správná odpověď)
Vázaný zástupce investičního zprostředkovatele: (Jedná správná odpověď)
Vázaný zástupce, který odbornost prokáže složením zkoušky „Investiční poradce pro kolektivní investování“, může do svého poradenství zahrnout: (Jedná správná odpověď)
Vázaný zástupce musí alespoň mimo jiné splňovat podmínku: (Jedná správná odpověď)
Investiční služby dělíme na hlavní a doplňkové. Mezi hlavní služby mino jiné patří: (Jedná správná odpověď)
Fond kvalifikovaných investorů: (Více správných odpovědí)
Investiční společnosti jsou oprávněny v souladu se svou licencí vykonávat obvykle následující funkce: (Více správných odpovědí)
Obchodník s cennými papíry je: (Více správných odpovědí)
Pokud vázaný zástupce investičního zprostředkovatele obdrží od zákazníka stížnost na svoji činnost: (Více správných odpovědí)
Vázaný zástupce investičního zprostředkovatele: (Více správných odpovědí)

2. provozovatel vypořádacího systému, centrální depozitář cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému a provozovatel organizovaného obchodního systému

Burzovní obchody členíme mimo jiné i z hlediska časové prodlevy ve vypořádání obchodů na obchody spotové a termínové. Spotové obchody jsou charakterizovány takto: (Jedná správná odpověď)
Obchody s investičními nástroji na komoditní burze typu promptní jsou charakteristické tím, že: (Jedná správná odpověď)
Mezi zákonné požadavky na obchodníka s cennými papíry (OCP) mimo jiné patří: (Jedná správná odpověď)
Burzy cenných papírů jsou: (Jedná správná odpověď)
Z hlediska předmětu obchodu se burzy obvykle rozdělují na: (Jedná správná odpověď)
Propojené společnosti, které podnikají v různých oblastech finančních služeb (bankovnictví, pojišťovnictví, investiční služby) regulované dle zákona č. 377/2005 Sb. se nazývají: (Jedná správná odpověď)
Mezi úkoly Centrálního depozitáře cenných papírů ČR nepatří: (Jedná správná odpověď)
Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání stanoví pravidla systému. Tato pravidla upravují alespoň: (Jedná správná odpověď)
Účet, na kterém jsou u subjektů činných v rámci investičních trhů evidovány investiční nástroje, se zpravidla nazývá: (Jedná správná odpověď)
Garanční fond obchodníků s cennými papíry: (Jedná správná odpověď)
Co znamená zkratka ISIN? (Jedná správná odpověď)
Základní kapitál obchodníka s cennými papíry, který není bankou a nemá poskytování investičních služeb jinak omezeno, musí činit alespoň částku odpovídající: (Jedná správná odpověď)
Které tvrzení týkající se organizátora regulovaného trhu je pravdivé? (Jedná správná odpověď)
Trhy s cennými papíry podle různých hledisek nejčastěji dělíme na: (Více správných odpovědí)
Trhy známé pod zkratkou OTC (Over The Counter) mají následující vlastnosti: (Více správných odpovědí)
Prostředky Garančního fondu obchodníků s cennými papíry lze použít na: (Více správných odpovědí)
Na Burze cenných papírů Praha se obchodují: (Více správných odpovědí)
Na Burze Cenných Papírů Praha jsou mj. tyto tržní segmenty: (Více správných odpovědí)
Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) je právnická osoba, která: (Více správných odpovědí)

c) regulace poskytování investičních služeb

1. právní předpisy z oblasti podnikání na kapitálovém trhu týkající se investičních služeb, ochrany před zneužitím trhu a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML)

O investičním zprostředkovateli (IZ) ohledně poskytování inv. služeb přijímání a předávání pokynů týkajících se inv. nástrojů (zprostředkování) a inv. poradenství týkající se inv. nástrojů platí: (Jedná správná odpověď)
Vázaný zástupce při poskytování investičních služeb: (Jedná správná odpověď)
Vázaný zástupce (fyzická osoba) smí být při jednání se zákazníkem zastoupen: (Jedná správná odpověď)
Podezřelým obchodem ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon) je situace, kdy: (Jedná správná odpověď)
Osoba jednající se zákazníkem musí při poskytování inv. služeb klienta informovat o veškerých nákladech a souvisejících úplatách spojených s investicí. Ohledně obdržené provize platí, že: (Jedná správná odpověď)
Osoba jednající se zákazníkem, která poskytuje inv. službu investiční poradenství nezávisle: (Jedná správná odpověď)
Pokud vázaný zástupce (VZ) přestane splňovat podmínky pro výkon činnosti vázaného zástupce a bez zbytečného odkladu nelze zjednat nápravu: (Jedná správná odpověď)
Profesionální zákazník je (neuvažujte profesionálního zákazníka na žádost): (Jedná správná odpověď)
Vázaný zástupce, který je právnickou osobou, smí poskytovat investiční služby: (Jedná správná odpověď)
Investiční zprostředkovatel smí při poskytování investičních služeb: (Jedná správná odpověď)
Povinnost nahradit škodu způsobenou zákazníkovi vázaným zástupcem investičního zprostředkovatele při poskytování investiční služby má: (Jedná správná odpověď)
Podmínku důvěryhodnosti přestane splňovat osoba jednající se zákazníky, která: (Jedná správná odpověď)
Na žádost klienta může identifikaci klienta ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon) provést: (Jedná správná odpověď)
Zjistí-li povinná osoba ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., (AML zákon) v souvislosti se svou činností podezřelý obchod, oznámí to: (Jedná správná odpověď)
Posouzení (test) přiměřenosti pro účely poskytnutí hlavní investiční služby přijímaní a předávání pokynů týkající se investičních nástrojů: (Více správných odpovědí)
Klient musí být v dostatečném předstihu před poskytnutím inv. služby informován: (Více správných odpovědí)
V rámci kontroly (nikoliv identifikace) klienta (fyzické osoby) ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. povinná osoba: (Více správných odpovědí)
Při poskytování investiční služby profesionálnímu zákazníkovi: (Více správných odpovědí)
Vázaný zástupce může při poskytování investičních služeb zastupovat: (Více správných odpovědí)
V rámci identifikace klienta (fyzické osoby) ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. povinná osoba: (Více správných odpovědí)

2. základy souvisejících předpisů z oblasti dluhopisů a dohledu nad kapitálovým trhem

Dohled nad investičními společnostmi a investičními fondy vykonává v České republice: (Jedná správná odpověď)
Zaknihovaný cenný papír: (Jedná správná odpověď)
O dluhopisu platí: (Jedná správná odpověď)
Postup při vydání dluhopisu je předmětem zákona: (Jedná správná odpověď)
Česká národní banka v oblasti kapitálového trhu: (Jedná správná odpověď)
Investiční zprostředkovatel je oprávněn poskytovat investiční služby ve vztahu: (Jedná správná odpověď)
O podřízeném dluhopisu platí: (Jedná správná odpověď)
V případě, že dojde k úpadku emitenta dluhopisu: (Jedná správná odpověď)
V případě, že klient podá podnět (stížnost) k prošetření na činnost subjektu podléhajícího dohledu v oblasti kapitálového trhu České národní bance, je ČNB oprávněna: (Jedná správná odpověď)
Dluhopis na řad: (Jedná správná odpověď)
Aby mohl být dluhopis považován za řádně vydaný musí mít alespoň tyto náležitosti (uvažujeme běžný listinný dluhopis): (Jedná správná odpověď)
Za jednu emisi dluhopisů se považuje emise souboru dluhopisů vydaných: (Jedná správná odpověď)
Právo na výnos z dluhopisu: (Jedná správná odpověď)
Česká národní banka je oprávněna: (Jedná správná odpověď)
Zaměstnanci České národní banky a další osoby, které se podílejí na výkonu dohledu nad kapitálovým trhem jsou povinni: (Jedná správná odpověď)
Výnos dluhopisu může být vyjádřen: (Více správných odpovědí)
Česká národní banka v rámci výkonu dohledu nad kapitálovým trhem: (Více správných odpovědí)
Emitentem dluhopisu může být za předpokladu splnění všech zákonných podmínek: (Více správných odpovědí)
Kupon: (Více správných odpovědí)
O hypotečním zástavním listu platí: (Více správných odpovědí)
Dohled nad kapitálovým trhem vykonávaný ze strany České národní banky zahrnuje: (Více správných odpovědí)

3. základy občanského práva a obchodního práva

Do společného jmění manželů v zákonném režimu patří: (Jedná správná odpověď)
Plná moc musí mít písemnou formu: (Jedná správná odpověď)
Společnost s ručením omezeným: (Jedná správná odpověď)
Podíl na obchodní společnosti může mít podobu: (Jedná správná odpověď)
Obchodní korporace: (Jedná správná odpověď)
Smlouva je: (Jedná správná odpověď)
V případě, že dojde k promlčení práva, znamená to, že: (Jedná správná odpověď)
Společenská smlouva je: (Jedná správná odpověď)
Svéprávnost: (Jedná správná odpověď)
Valná hromada je: (Jedná správná odpověď)
O základním kapitálu obchodní korporace (společnosti) platí: (Jedná správná odpověď)
Součástí společného jmění manželů je: (Jedná správná odpověď)
Závazek trvá (nezanikne): (Jedná správná odpověď)
Podíl na zisku v obchodní korporaci: (Jedná správná odpověď)
V souvislosti s akciemi platí, že: (Jedná správná odpověď)
Odstoupit od smlouvy lze (předpokládejme, že se nejedná o žádný specifický smluvní typ upravený zákonem, není-li v odpovědích uvedeno jinak): (Více správných odpovědí)
Neplatné je takové právní jednání (např. smlouva), které: (Více správných odpovědí)
Škoda způsobená informací nebo radou dle § 2950 Občanského zákoníku: (Více správných odpovědí)
Právnická osoba: (Více správných odpovědí)
Povinnost nahradit škodu: (Více správných odpovědí)
Oprávněným zástupcem obchodní korporace (společnosti) je: (Více správných odpovědí)

d) investiční fondy

1. investiční fondy (otevřené a uzavřené, s právní osobností, podílové fondy, standardní fondy, speciální fondy, fondy kvalifikovaných investorů, například hedgové fondy, private equity, venture capital fondy, nemovitostní fondy, Exchange-traded Fund)

2. obhospodařovatel investičního fondu (investiční společnost), administrátor investičního fondu

3. investiční strategie, rizikový profil investičního fondu, způsob rozdělení výnosu

Diverzifikace majetku investičního fondu: (Jedná správná odpověď)
Za fondy s nejnižším tržním rizikem jsou považovány fondy: (Jedná správná odpověď)
K měření vlivu úrokového rizika na cenu dluhopisu používáme ukazatel: (Jedná správná odpověď)
Speciální investiční fond investující do nemovitostí bude mít proti standardnímu fondu kolektivního investování investujícímu do akcií společností z nemovitostního sektoru: (Jedná správná odpověď)
Ukazatel SRRI vyjadřuje: (Jedná správná odpověď)
Jaký bude vztah mezi ukazatelem SRRI běžného fondu peněžního trhu a běžného akciového fondu? (Jedná správná odpověď)
Fond investující do „high yield“ dluhopisů investuje do: (Jedná správná odpověď)
Fond investující do akcií „emerging markets“ investuje do: (Jedná správná odpověď)
Fond, který investuje zároveň do dluhopisů, akcií a dalších tříd aktiv bude fondem: (Jedná správná odpověď)
Co udává volatilita fondu? (Jedná správná odpověď)
Výpočet ukazatele SRRI fondu vychází: (Jedná správná odpověď)
Je pravdivé tvrzení, že fondy kvalifikovaných investorů jsou vždy rizikovější než standardní fondy kolektivního investování? (Jedná správná odpověď)
Rizikový profil fondu: (Více správných odpovědí)
Fond s volatilitou menší než 2,0 % může mít na stupnici SRRI hodnotu: (Více správných odpovědí)
Ukazatel SRRI: (Více správných odpovědí)
Mezi vyspělé akciové trhy jsou zpravidla zařazovány tyto země: (Více správných odpovědí)

4. základní pravidla pro činnost investičních fondů, přípustná aktiva, diverzifikace rizika, portfolio management, měření výkonnosti a rizikovosti portfolií

Co je to systematické riziko? (Jedná správná odpověď)
Nemovitost může v majetku vlastnit: (Jedná správná odpověď)
Pokud je ukazatel „Beta“ u fondu vyšší než jedna: (Jedná správná odpověď)
Jaký ukazatel využívá portfolio manažer při imunizaci dluhopisového portfolia? (Jedná správná odpověď)
Imunizací dluhopisového portfolia portfolio manažer odstraňuje: (Jedná správná odpověď)
Jak velký podíl na majetku standardního investičního fondu mohou tvořit cenné papíry vydané jedním emitentem (není-li ve Statutu výslovně uvedeno jinak)? (Jedná správná odpověď)
Co udává ukazatel „Beta“ fondu? (Jedná správná odpověď)
Co udává ukazatel „Alfa“ fondu? (Jedná správná odpověď)
S rostoucím počtem titulů v portfoliu fondu: (Jedná správná odpověď)
Do majetku standardního fondu kolektivního investování lze nabýt: (Jedná správná odpověď)
YTD (year to date) je vyjádřením: (Jedná správná odpověď)
Anualizovaná výkonnost: (Jedná správná odpověď)
Mezi ukazatele, jež vyjadřují rizikovost fondu patří: (Více správných odpovědí)
Kreditní riziko: (Více správných odpovědí)
V případě, že výkonnost fondu přibližně odpovídá jeho benchmarku, kdy portfolio manažer tedy dosahuje srovnatelných výnosů s benchmarkem, lze předpokládat, že faktor „alfa“ fondu: (Více správných odpovědí)
Modifikovaná durace je důležitý parametr při hodnocení a porovnávání: (Více správných odpovědí)

6. cenné papíry vydávané investičními fondy (akcie, podílové listy, podíly), mechanismus vydávání a odkupování podílových listů a investičních akcií

7. pravidla jednání obhospodařovatele a administrátora týkající se distribuce na kapitálovém trhu a pravidla pro nakládání s majetkem investičních fondů, depozitář

Depozitářem fondu kolektivního investování nemůže být: (Jedná správná odpověď)
Proč musí mít obhospodařovatel investičního fondu alespoň dvě vedoucí osoby s dostatečnou zkušeností se správou majetku, na který je zaměřena investiční strategie obhospodařovaného investičního fondu? (Jedná správná odpověď)
Administrátor otevřeného podílového fondu, který investuje jako fond peněžního trhu nebo jako krátkodobý fond peněžního trhu, zajistí odkoupení podílového listu tohoto fondu na účet tohoto podílového fondu nejdéle do: (Jedná správná odpověď)
Řídicí a kontrolní systém administrátora investičního fondu: (Jedná správná odpověď)
Může být depozitářem investičního fondu jeho obhospodařovatel? (Jedná správná odpověď)
Fond kolektivního investování: (Jedná správná odpověď)
Poměrový ukazatel P/E (Price to Earnings) je údaj, který by měl zveřejňovat: (Jedná správná odpověď)
Způsobí-li depozitář fondu kolektivního investování podílníkovi tohoto fondu újmu, je zproštěn povinnosti k náhradě pouze v případě: (Jedná správná odpověď)
Každý investiční fond může mít: (Jedná správná odpověď)
Notář může být depozitářem: (Jedná správná odpověď)
Administrátor fondu: (Jedná správná odpověď)
Mezi základní součásti řídicího a kontrolního systému obhospodařovatele investičního fondu patří: (Více správných odpovědí)
Depozitář investičního fondu je povinen zejména: (Více správných odpovědí)
Depozitář fondu kolektivního investování, který obhospodařovateli tohoto fondu, tomuto fondu, podílníkovi nebo akcionáři tohoto fondu způsobí újmu porušením své povinnosti stanovené nebo sjednané pro výkon jeho činnosti jako depozitáře: (Více správných odpovědí)
Fondem kvalifikovaných investorů může být: (Více správných odpovědí)

e) investiční nástroje a jejich emise

2.1 druhy dluhopisů (státní, komunální, korporátní, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované)

Dluhopisy mohou mít podobu: (Jedná správná odpověď)
Pokud má dluhopis zaknihovanou podobu, pak se jedná o dluhopis, který: (Jedná správná odpověď)
Pro dluhopis mající formu „na řad“ může práva spojená s tímto CP vykonávat pouze osoba: (Jedná správná odpověď)
Pro listinný dluhopis „na řad“ může práva spojená s tímto cenným papírem vykonávat osoba: (Jedná správná odpověď)
Dluhopis mající formu „na řad“: (Jedná správná odpověď)
Komunální dluhopis může být vydán: (Jedná správná odpověď)
Hypoteční zástavní list je cenný papír: (Jedná správná odpověď)
Prioritní dluhopis umožňuje jeho vlastníkovi přednostní právo při: (Jedná správná odpověď)
U emise dluhopisů obecně platí, že splatnost je možná: (Jedná správná odpověď)
Pro emisi tzv. svolatelných (callable) dluhopisů je předčasné splacení možné: (Jedná správná odpověď)
Rozhodnutí valné hromady o vydání vyměnitelných (konvertibilních) dluhopisů musí obsahovat zejména: (Jedná správná odpověď)
Předčasné splacení dluhopisu: (Jedná správná odpověď)
Pro státní dluhopis platí, že ho vydává: (Více správných odpovědí)
Pro podnikové (korporátní) dluhopisy platí, že: (Více správných odpovědí)
Dluhopis je označen jako vyměnitelný (konvertibilní), pokud je s ním spojeno právo na jeho výměnu za: (Více správných odpovědí)
Pokud je dluhopis vydán jako podřízený: (Více správných odpovědí)

2.2 dluhopisový program, oddělení práva na výnos dluhopisu, schůze vlastníků dluhopisů, sběrný dluhopis

Sběrný dluhopis je listinný dluhopis: (Jedná správná odpověď)
Z hlediska typu úročení je konkrétní výše výnosu předem známa u: (Jedná správná odpověď)
Právo účasti na schůzi vlastníků dluhopisu má osoba vedená v evidenci osoby oprávněné k vedení evidence jako vlastník dluhopisu: (Jedná správná odpověď)
Společný zástupce vlastníků dluhopisů: (Jedná správná odpověď)
V případě, že emisní podmínky umožňují oddělení práva na výnos od dluhopisu, tak: (Jedná správná odpověď)
Při oddělení práva na výnos od dluhopisu: (Jedná správná odpověď)
U některých dluhopisů lze (v souladu s emisními podmínkami) oddělit jistinu a výnosy. U takovýchto dluhopisů předčasné splacení: (Jedná správná odpověď)
Pokud je dluhopis vydán jako svolatelný, pak: (Jedná správná odpověď)
Bezkuponový dluhopis nazývaný také „zero bond“ je: (Jedná správná odpověď)
Pro dluhopisový program platí, že: (Jedná správná odpověď)
Ohledně osoby emitenta dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu: (Jedná správná odpověď)
V případě, že na veřejném trhu lze obchodovat práva na výnos odděleně od dluhopisu, tak: (Jedná správná odpověď)
Sběrný dluhopis je: (Více správných odpovědí)
Schůze vlastníků dluhopisů musí být svolána, pokud se emitent rozhodne pro: (Více správných odpovědí)
Schůzi vlastníků dluhopisů může svolat: (Více správných odpovědí)
Jako dluhopisový program označujeme dluhopisy mající: (Více správných odpovědí)

2.3 srovnatelné cenné papíry s dluhopisy (například opční list, investiční certifikát, který není derivátem)

Podstatou opčního listu je přednostní právo na upsání: (Jedná správná odpověď)
Opční list je vydáván jako cenný papír: (Jedná správná odpověď)
Emitent investičního certifikátu má obvykle povinnost: (Jedná správná odpověď)
Na cenu investičního certifikátu má vliv: (Jedná správná odpověď)
To, že je emise vydávána jako časově neohraničená (věčná) obligace: (Jedná správná odpověď)
Opční listy jako zaknihovaný cenný papír vydány být: (Jedná správná odpověď)
Hypoteční zástavní list je cenný papír: (Jedná správná odpověď)
S dluhovými cennými papíry lze na burze cenných papírů v České republice obchodovat: (Jedná správná odpověď)
Pokud bylo uplatněno právo vyplývající z daného opčního listu: (Jedná správná odpověď)
Dluhové cenné papíry mohou být nahrazeny hromadnou listinou pouze v případě, že jsou: (Jedná správná odpověď)
Z vlastnictví hromadné listiny dluhopisů plyne vlastníkovi právo na: (Jedná správná odpověď)
Termín splatnosti u perpetuitních dluhových cenných papírů: (Jedná správná odpověď)
Státní pokladniční poukázky patří mezi dluhové cenné papíry, které: (Jedná správná odpověď)
Investiční certifikát typově patří mezi: (Více správných odpovědí)
Perpetuitní dluhové cenné papíry: (Více správných odpovědí)
Mezi dluhové cenné papíry patří: (Více správných odpovědí)
Právo vyplývající z prioritního dluhopisu je možné uplatnit: (Více správných odpovědí)
V emisi je 1 000 ks akcií, je veřejně obchodovatelná. Jmenovitá hodnota akcie = 1 000 Kč, emisní kurz = 1 100 Kč, kurz akcie = 1 500 Kč. Z těchto hodnot lze určit, že: (Jedná správná odpověď)
Technická analýza akcií vychází z: (Jedná správná odpověď)
O výplatě dividendy akcionářům rozhoduje: (Jedná správná odpověď)
Podíl na zisku (tzv. dividendu) lze vyplatit: (Jedná správná odpověď)
Podíl na zisku (tzv. dividenda), přičemž společníci se podílejí na zisku v poměru svých podílů, může být vyplacen: (Jedná správná odpověď)
Pokud je „P/E (Price to Earnings) ratio“ u akcie vysoké (např. když P/E = 60), pak: (Jedná správná odpověď)
Pro parametr „ukazatel čistého zisku na akcii“ se používá zkratka: (Jedná správná odpověď)
V emisi je 1 000 ks akcií, je veřejně obchodovatelná. Jmenovitá hodnota akcie = 1 000 Kč, emisní kurz = 1 100 Kč, kurz akcie = 1 500 Kč. Z těchto hodnot lze určit, že: (Jedná správná odpověď)
V emisi je 1 000 ks akcií, je veřejně obchodovatelná. Jmenovitá hodnota akcie = 1 000 Kč, emisní kurz = 1 100 Kč, kurz akcie = 1 500 Kč. Z těchto hodnot lze určit, že: (Jedná správná odpověď)
V emisi je 1 000 ks akcií. Celá emise je veřejně obchodovatelná. Jmenovitá hodnota jedné akcie = 1 000 Kč, emisní kurz = 1 100 Kč, aktuální kurz akcie = 1 500 Kč. Z těchto hodnot lze určit, že: (Jedná správná odpověď)
V emisi je 1 000 ks akcií, je veřejně obchodovatelná. Nominální hodnota akcie = 1 000 Kč, účetní hodnota akcie = 1 200 Kč, kurz akcie = 1 500 Kč. Z těchto hodnot lze určit, že: (Jedná správná odpověď)
Akcie se řadí mezi: (Více správných odpovědí)
Akcie jsou obchodovatelné: (Více správných odpovědí)
Rozhodný den pro výplatu podílu na zisku (tzv. dividendy): (Více správných odpovědí)
Akcie zaručuje svému majiteli právo na: (Více správných odpovědí)

4.2 základní pojmy obchodování s deriváty, užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky

Pokud je realizační cena (strike price) u call opce vyšší než tržní cena podkladového aktiva, je call opce tzv.: (Jedná správná odpověď)
Pokud je realizační cena (strike price) u put opce vyšší než tržní cena podkladového aktiva, je put opce tzv.: (Jedná správná odpověď)
K zajištění proti úrokovému riziku se z nabízených možností použije: (Jedná správná odpověď)
Podkladové aktivum se zajistí proti riziku poklesu jeho ceny z nabízených možností: (Jedná správná odpověď)
Forwardová cena nezávisí na: (Jedná správná odpověď)
Investor koupí call opci s realizační cenou (strike price) X = 90 Kč za cenu c = 10 Kč. K datu expirace dosáhne investor celkového zisku ve výši 50 Kč při tržní ceně podkladového aktiva: (Jedná správná odpověď)
Investor prodá put opci s realizační cenou (strike price) X = 120 Kč za cenu p = 20 Kč. K datu expirace dosáhne investor celkového zisku ve výši 10 Kč při tržní ceně podkladového aktiva: (Jedná správná odpověď)
Hodnota opce se skládá: (Jedná správná odpověď)
Blíží-li se datum expirace opce, potom se její časová hodnota: (Jedná správná odpověď)
Vnitřní hodnota opce je: (Jedná správná odpověď)
Při vypsání call opce je její realizační cena (strike price) v porovnání s aktuální tržní cenou podkladového aktiva: (Jedná správná odpověď)
Je-li tržní cena podkladového aktiva S = 90 Kč, realizační cena (strike price) call opce na toto podkladové aktivum X = 100 Kč, realizační cena (strike price) put opce na toto podkladové aktivum X = 80 Kč, potom: (Jedná správná odpověď)
Ke spekulaci na vzrůst ceny podkladového aktiva lze využít z nabízených kontraktů: (Více správných odpovědí)
Nákup call opce s sebou nese následující výnosy a rizika: (Více správných odpovědí)
Hodnota opce závisí z nabízených možností na: (Více správných odpovědí)
Nákup put opce s sebou nese následující výnosy a rizika: (Více správných odpovědí)

4.3 vypořádání obchodů s deriváty, marže a kolaterál, obchodování s deriváty, regulace obchodů s deriváty

Investor prodá put opci, přičemž realizační cena (strike price) opce je X = 50 Kč a cena put opce je p = 4 Kč. Je-li S = 52 Kč cena podkladového aktiva v okamžiku vypořádání, potom: (Jedná správná odpověď)
Investor koupí call opci, přičemž realizační cena (strike price) opce je X = 90 Kč a cena call opce je c = 10 Kč. Je-li S = 95 Kč cena podkladového aktiva v okamžiku vypořádání, potom: (Jedná správná odpověď)
Investor koupí call opci, přičemž realizační cena (strike price) opce je X = 70 Kč a tržní cena call opce je c = 5 Kč. Je-li S = 72 Kč tržní cena podkladového aktiva v okamžiku vypořádání, potom investor: (Jedná správná odpověď)
Investor prodá put opci, přičemž realizační cena (strike price) opce je X = 60 Kč a tržní cena put opce je p = 4 Kč. Je-li S tržní cena podkladového aktiva v okamžiku vypořádání, potom investor dosáhne zisku: (Jedná správná odpověď)
Investor koupí call opci, přičemž realizační cena (strike price) opce je X = 80 Kč a tržní cena call opce je c = 6 Kč. Je-li S tržní cena podkladového aktiva v okamžiku vypořádání, potom investor dosáhne zisku: (Jedná správná odpověď)
Investor nakoupil dvě opce. Realizační cena (strike price) call opce je X = 60 Kč, realizační cena (strike price) put opce je X = 68 Kč, přičemž obě opce mají stejné podkladové aktivum a stejné datum expirace. Je-li k datu expirace tržní cena podkladového aktiva S = 65 Kč, potom se: (Jedná správná odpověď)
Realizační cena (strike price) call opce je X = 72 Kč, realizační cena (strike price) put opce je X = 66 Kč, přičemž obě opce mají stejné podkladové aktivum a stejné datum expirace. Je-li k datu expirace tržní cena podkladového aktiva S = 62 Kč, potom se: (Jedná správná odpověď)
Investor prodá spekulantovi put opci, přičemž realizační cena (strike price) opce je X = 62 Kč a cena put opce je p = 6 Kč. Je-li S = 59 Kč cena podkladového aktiva v okamžiku vypořádání, potom: (Jedná správná odpověď)
Tři call opce se stejným podkladovým aktivem a stejnou dobou expirace mají realizační ceny (strike prices) X1 = 90 Kč, X2 = 94 Kč a X3 = 98 Kč. Je-li k datu expirace těchto opcí tržní cena podkladového aktiva S = 96 Kč, potom: (Jedná správná odpověď)
Mezi deriváty, které mohou být obchodované na regulovaných trzích (burzách), patří z uvedených kontraktů: (Více správných odpovědí)
Investor prodá put opci, přičemž realizační cena (strike price) opce je X = 64 Kč a tržní cena put opce je p = 5 Kč. Je-li S tržní cena podkladového aktiva v okamžiku vypořádání, potom investor dosáhne zisku pro které z nabízených možností: (Více správných odpovědí)
Investor koupí call opci, přičemž realizační cena (strike price) opce je X = 72 Kč a tržní cena call opce je c = 6 Kč. Je-li S cena podkladového aktiva v okamžiku vypořádání, potom investor dosáhne zisku pro které z nabízených možností: (Více správných odpovědí)

4.4 opce – pojem, uplatnění, call a put opce, krátká a dlouhá pozice, americká a evropská opce, vnitřní a časová hodnota, bod zvratu, standardizace opcí (realizační cena, datum vypršení opce, typy, velikost kontraktu, prémie), základní opční pozice, opční

Opční strategie „butterfly" vzniká jako kombinace: (Jedná správná odpověď)
Mají-li dvě call opce se stejným podkladovým aktivem a stejnou dobou expirace různé realizační ceny (strike prices), potom na dokonale likvidním trhu call opce s nižší realizační cenou v porovnání s druhou opcí: (Jedná správná odpověď)
Strategie „straddle“ vzniká kombinací: (Jedná správná odpověď)
Která z níže uvedených strategií umožňuje investorovi, který ji realizuje, dosáhnout teoreticky neomezeného zisku? (Jedná správná odpověď)
Zvýší-li se volatilita podkladového aktiva, potom: (Jedná správná odpověď)
Zvýší-li se tržní cena podkladového aktiva, potom: (Jedná správná odpověď)
Je-li parametr delta call opce roven 0,6, potom parametr delta odpovídající put opce je roven: (Jedná správná odpověď)
Jsou-li call opce i put opce na stejné podkladové aktivum se stejnými parametry na penězích (at the money), potom na dokonale likvidním trhu: (Jedná správná odpověď)
Investor prodá 500 call opcí na akcii A. Je-li parametr delta call opce roven 0,6, potom pro zajištění pozice investor: (Jedná správná odpověď)
Investor prodá 500 put opcí na akcii A. Je-li parametr delta call opce na akcii A se stejnými parametry roven 0,6, potom pro zajištění pozice investor: (Jedná správná odpověď)
Black-Scholesův model pro oceňování opcí: (Jedná správná odpověď)
Z následujících opčních strategií kombinují dvě opce: (Více správných odpovědí)
Strategie zisková při očekávané klesající volatilitě podkladového aktiva je: (Více správných odpovědí)
Parametr delta u opcí lze interpretovat jako: (Více správných odpovědí)
Při měření citlivosti hodnoty opce na různé faktory se používají proměnné: (Více správných odpovědí)

4.5 forwardy a futures – pojem, uplatnění, druhy (například měnové futures, futures na akcie a dluhopisy, futures založené na indexech kurzů akcií, FRA), marginové obchody, vypořádání

Systém marží (marginů) se používá zejména při obchodování s: (Jedná správná odpověď)
Marže (margin) je jiný výraz pro: (Jedná správná odpověď)
Při vypořádání kontraktu futures na akciový index obvykle dochází k: (Jedná správná odpověď)
Vypořádání kontraktu futures probíhá: (Jedná správná odpověď)
V případě kontraktu futures skládá na burze marži (margin): (Jedná správná odpověď)
Blíží-li se datum vypršení futures kontraktu, potom se jeho cena: (Jedná správná odpověď)
Marže (margin) složená na burze u kontraktu futures se v závislosti na vývoji ceny futures kontraktu v čase: (Jedná správná odpověď)
Standardními měsíci splatnosti kontraktů futures jsou: (Jedná správná odpověď)
Z celkového objemu otevřených pozic u kontraktů futures je drženo do data splatnosti v průměru cca: (Jedná správná odpověď)
Forward rate agreement (FRA) 3×9 je sjednán na období dlouhé: (Jedná správná odpověď)
Forwardový měnový kurz v porovnání s aktuálním měnovým kurzem: (Jedná správná odpověď)
Forwardový měnový kurz dvou měn závisí na úrokových sazbách dvou příslušných ekonomik prostřednictvím jejich: (Jedná správná odpověď)
Standardizace v případě kontraktu futures spočívá: (Více správných odpovědí)
Při uzavření kontraktu futures: (Více správných odpovědí)
Mezi podkladová aktiva kontraktů futures patří z níže uvedených: (Více správných odpovědí)
Pro kontrakty futures platí, že: (Více správných odpovědí)

4.11 základy oceňování derivátů

6.1 způsoby oceňování dluhopisů (nominální cena, diskont, prémie), úrokové sazby a tvorba jejich tržních cen, odkup před splatností, úvěrový rating

Emisní cena diskontovaného dluhopisu je při kladném výnosovém procentu: (Jedná správná odpověď)
V případě, že tržní cena kuponového dluhopisu je vyšší než jeho nominální hodnota: (Jedná správná odpověď)
Dluhopis s vyšší kuponovou sazbou bude mít ve srovnání s dluhopisem s nižší kuponovou sazbou za jinak naprosto stejných podmínek (doba do splatnosti, ratingové hodnocení, výnos do splatnosti). (Jedná správná odpověď)
Ratingovou tabulku hodnotící emitenty dluhopisů dle jejich kreditního rizika lze rozdělit na dva základní stupně: (Jedná správná odpověď)
Emisní cena kupónového dluhopisu: (Jedná správná odpověď)
V případě, že investor drží diskontovaný dluhopis (zero bond) až do splatnosti a dluhopis nakoupil při jeho emisi: (Jedná správná odpověď)
Citlivost ceny dluhopisu na změnu úrokových sazeb lze odhadnout pomocí: (Jedná správná odpověď)
Ceny dlouhodobých dluhopisů s fixním kupónem budou na změnu úrokové sazby: (Jedná správná odpověď)
Durace diskontovaného dluhopisu (zero bondu): (Jedná správná odpověď)
S růstem splatnosti fixně úročeného dluhopisu s kuponem vyšším než výnosové procento: (Jedná správná odpověď)
Vztah mezi vývojem ceny dluhopisu (jeho současné vnitřní hodnoty) a úrokovými sazbami: (Jedná správná odpověď)
Kladný alikvotní úrokový výnos: (Jedná správná odpověď)
Perpetuitní dluhopis (konzola): (Více správných odpovědí)
Ratingové hodnocení: (Více správných odpovědí)
Očekávaný výnos dluhopisového investora: (Více správných odpovědí)

7.1 základní daňová problematika související s investováním do investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona

Pojem „časový test“ používáme v souvislosti s: (Jedná správná odpověď)
Příjem z prodeje cenných papírů nezařazených do obchodního majetku u fyzické osoby: (Jedná správná odpověď)
Fyzická osoba odvede z hrubého zisku z prodeje cenných papírů nezařazených do obchodního majetku (pokud příjem není osvobozen od daně z příjmu): (Jedná správná odpověď)
Aktuální pravidla pro danění příjmu z úplatného převodu cenných papírů upravuje: (Jedná správná odpověď)
Pokud fyzická osoba prodá cenné papíry nezařazené do obchodního majetku se ztrátou, pak: (Jedná správná odpověď)
Aktuální výše zdanění dividend pro fyzické osoby, které nemají akcie v obchodním majetku, činí: (Jedná správná odpověď)
Právnická osoba nakoupí do obchodního majetku cenné papíry a bude je držet po celé zdaňovací období. Pořizovací cenu v tomto zdaňovacím období: (Jedná správná odpověď)
Postup zdanění inkasovaných úroků (kuponů) fyzickou osobou u kuponových obligací emitenta s domicilem v ČR je následující: (Jedná správná odpověď)
Při prodeji cenných papírů je základem daně: (Jedná správná odpověď)
Pro osvobození zisku z prodeje cenných papírů od daně z příjmu u fyzické osoby, která cenné papíry nemá zahrnuty do obchodního majetku, je rozhodující: (Jedná správná odpověď)
Fyzická osoba nemá cenné papíry zahrnuty do obchodního majetku. Zisk z prodeje cenných papírů, pokud prodej není osvobozen od daně z příjmu: (Jedná správná odpověď)
Pokud je příjem v souvislosti s prodejem cenných papírů realizován v cizí měně, pak se u cenných papírů nezahrnutých do obchodního majetku poplatníka použije pro účely stanovení daňového základu: (Jedná správná odpověď)
Zisk z prodeje cenných papírů není osvobozen od daně z příjmu: (Více správných odpovědí)
Zdanění podléhá příjem v podobě: (Více správných odpovědí)

7.2 základní daňová problematika související s investováním do ostatních investičních nástrojů

Dividenda vyplacená tuzemským plátcem fyzické osobě: (Jedná správná odpověď)
Příjem z prodeje akcií nezahrnutých do obchodního majetku je u fyzické osoby osvobozen od daně z příjmu: (Jedná správná odpověď)
Pořizovací cena cenného papíru: (Jedná správná odpověď)
Úrok z dluhopisu vyplacený tuzemským emitentem fyzickým osobám: (Jedná správná odpověď)
Pokud je příjem fyzické osoby spojený s vlastnictvím cenného papíru nezahrnutého do obchodního majetku zdaněn srážkovou daní: (Jedná správná odpověď)
Valná hromada tuzemské akciové společnosti rozhodla, že část zisku vyplatí akcionářům formou dividendy ve výši 10,- Kč na akcii. Zákazník jako akcionář vlastní k rozhodnému dni 100 akcií. Jakou částku dostane (po zohlednění daní)? (Jedná správná odpověď)
Zákazník prodá akcie na burze prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. Poplatek, který za to zaplatí: (Jedná správná odpověď)
Pro prodej cenných papírů zahrnutých do obchodního majetku zákazníka: (Jedná správná odpověď)
Při prodeji cenných papírů, které mají manželé ve společném jmění manželů (SJM) a žádný z nich je nemá zahrnuty do obchodního majetku, platí daň z příjmu ze zisku z prodeje (pokud příjem není osvobozen): (Jedná správná odpověď)
Fyzická osoba vlastní akcie tuzemské akciové společnosti, nemá je zahrnuty do obchodního majetku. V této souvislosti obdrží dividendy. Jako pro poplatníka daně z příjmu fyzických osob to pro ni znamená, že: (Více správných odpovědí)
Dividendy, které obdrží fyzická osoba od plátce ze zahraničí, který je cizím daňovým rezidentem: (Více správných odpovědí)
Dani z příjmu obecně (bez ohledu na způsob zdanění) podléhají: (Více správných odpovědí)

8.1 metody uvádění cenných papírů na trh, veřejná nabídka, prodej malé skupině investorů (private placement), primární emise

Pro primární kapitálový trh neplatí následující tvrzení: (Jedná správná odpověď)
Emisní ážio je: (Jedná správná odpověď)
Proces, kdy společnost poprvé veřejně nabízí své akcie se označuje jako: (Jedná správná odpověď)
Zkratka SPO v terminologii kapitálových trhů standardně označuje: (Jedná správná odpověď)
Neveřejné umístění cenných papírů emitentem omezenému okruhu předem stanovených osob se označuje jako: (Jedná správná odpověď)
Datum emise cenného papíru je: (Jedná správná odpověď)
Pro sekundární trhy neplatí: (Jedná správná odpověď)
Pokud na kapitálovém trhu ceny finančních aktiv klesají, mluvíme o tzv.: (Jedná správná odpověď)
Počet akcií v emisi je 1 000 kusů s nominální hodnotou 100 Kč. Akcie jsou veřejně obchodovatelné a poslední kurz akcie je 500 Kč. Jaká je tržní kapitalizace emise? (Jedná správná odpověď)
Stanovení emisního kurzu a alokace akcií při veřejné nabídce probíhá zpravidla formou: (Jedná správná odpověď)
Duální listing znamená: (Jedná správná odpověď)
Emitent může vydat dluhopisy jen tehdy: (Jedná správná odpověď)
Které z uvedených atributů představují základní definiční znaky veřejné nabídky investičních cenných papírů: (Více správných odpovědí)
Funkcí sekundárního trhu cenných papírů je především zajištění: (Více správných odpovědí)
Podle toho, zda se obchoduje s novými, či s již dříve vydanými cennými papíry rozlišujeme (Více správných odpovědí)
Které z uvedených organizovaných veřejných trhů pro obchodování s investičními nástroji jsou vymezeny v příslušných právních předpisech: (Více správných odpovědí)

8.2 prospekt (jeho cíle, funkce a struktura), emisní podmínky dluhopisů

Prospekt využívaný pro veřejnou nabídku je platný po dobu: (Jedná správná odpověď)
Za správnost a úplnost údajů uvedených v prospektu cenného papíru odpovídá: (Jedná správná odpověď)
Prospekt cenného papíru, který je vydáván emitentem se sídlem v ČR, schvaluje až na případy, kdy zákon umožňuje jeho schválení zahraničním orgánem: (Jedná správná odpověď)
Investor nakoupí diskontované dluhopisy s nominální hodnotou 12 000 Kč a se splatností za 2 roky. Emisní kurz je 10 000 Kč. Jaký bude kapitálový výnos investora, bude-li dluhopisy držet až do splatnosti: (Jedná správná odpověď)
Není-li ke dni schvalování prospektu známa konečná cena a počet cenných papírů, které budou veřejně nabídnuty, může Česká národní banka schválit prospekt, pokud: (Jedná správná odpověď)
Prospekt cenného papíru určený pro účely veřejné nabídky cenných papírů výhradně v České republice (cenné papíry emitenta nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu) musí být vyhotoven vždy: (Jedná správná odpověď)
Pokud emitent chce veřejně nabízet dluhopisy a na veřejnou nabídku či jejího emitenta nelze aplikovat některou ze zákonných výjimek, je emitent ve vztahu k takové veřejné nabídce povinen: (Jedná správná odpověď)
Ke změně emisních podmínek dluhopisů se vyžaduje: (Jedná správná odpověď)
Který ISIN náleží českému cennému papíru: (Jedná správná odpověď)
Prospekt cenného papíru může být rozdělen na několik samostatných dokumentů, které z uvedených to jsou: (Jedná správná odpověď)
Do jakého okamžiku a jakým způsobem musí emitent dluhopisů zpřístupnit investorům emisní podmínky, aby mohl dluhopis vydat: (Jedná správná odpověď)
Vyberte nesprávné tvrzení - Shrnutí prospektu obsahuje: (Jedná správná odpověď)
Emisní podmínky musí obsahovat (přímo či ve formě odkazu na prospekt) následující informace: (Více správných odpovědí)
Dluhové cenné papíry: (Více správných odpovědí)
Ve smyslu ekonomického rozlišení investic mezi finanční investice patří: (Více správných odpovědí)
Jaké informace můžete standardně nalézt v prospektu vyhotoveném pro veřejné nabízení akcií: (Více správných odpovědí)

8.3 informační povinnosti emitentů cenných papírů vůči investorům

Rozhodný den pro výplatu dividendy: (Jedná správná odpověď)
Investor, který zakoupil akcie, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu v České republice, může očekávat, že jejich emitent bude (až na zákonné výjimky) uveřejňovat informace v jakých jazycích: (Jedná správná odpověď)
Emitent cenného papíru přijatého k obchodování na regulovaný trh v České republice je (až na zákonné výjimky) povinen uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup pololetní zprávu nejpozději do: (Jedná správná odpověď)
Co znamená ukazatel P/E ratio: (Jedná správná odpověď)
Pokud na kapitálovém trhu ceny finančních aktiv rostou, mluvíme o tzv.: (Jedná správná odpověď)
Emitent nebo účastník trhu s povolenkami uveřejnění vnitřní informace: (Jedná správná odpověď)
Emitent dluhopisů přijatých k obchodování na regulovaném trhu v České republice je povinen zákonem stanoveným způsobem uveřejnit následující informaci: (Jedná správná odpověď)
Pokud tržní cena okamžitě reaguje na uveřejňované informace, jedná se o: (Jedná správná odpověď)
S přibližující se dobou výplaty kuponu: (Jedná správná odpověď)
Akcionář nemá právo na: (Jedná správná odpověď)
Co je povinnou náležitostí výroční zprávy emitenta akcií se sídlem v České republice přijatých k obchodování na regulovaný trh v České republice: (Jedná správná odpověď)
V případě, že má emitent sídlo v České republice a vydal akcie, jenž jsou přijaty k obchodování na evropský regulovaný trh, jsou investorům veřejně dostupné tyto informace z valné hromady: (Jedná správná odpověď)
Emitent investičního nástroje přijatého k obchodování na regulovaný trh v rámci plněných svých zákonných informačních povinností uveřejňuje: (Více správných odpovědí)
Vyberte co neplatí o zasvěcené osobě: (Více správných odpovědí)
Jakou informaci mimo jiných vždy naleznete ve výroční zprávě emitenta akcií se sídlem v České republice přijatých k obchodování na regulovaný trh v České republice: (Více správných odpovědí)
Jaké jsou definiční znaky tzv. vnitřní informace týkající se emitenta veřejně obchodovatelného investičního cenného papíru? (Více správných odpovědí)

f)  investiční služby

1. přijímání a předávání pokynů, provádění pokynů na účet zákazníka, obchodování na vlastní účet, obhospodařování portfolia, investiční poradenství, provozování mnohostranného obchodního systému, provozování organizovaného obchodního systému, umisťování n

Co se rozumí prováděním pokynů zákazníka? (Jedná správná odpověď)
Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů: (Jedná správná odpověď)
Jaké investiční služby může poskytovat investiční zprostředkovatel? (Jedná správná odpověď)
Jak se nazývá projevení zájmu investora o nově emitované akcie? (Jedná správná odpověď)
Upisování a umisťování investičních nástrojů: (Jedná správná odpověď)
Kdo získává peníze při upisování akcií? (Jedná správná odpověď)
Kdo může být organizátorem regulovaného trhu? (Jedná správná odpověď)
Je pro investičního zprostředkovatele předepsán počáteční kapitál a jeho výše? (Jedná správná odpověď)
Jaké informace musí obdržet zákazník, je-li mu nabízena investiční služba jako součást složeného produktu (popř. jako podmínku sjednání složeného produktu)? (Jedná správná odpověď)
Jakou informaci musí zákazník obdržet, je-li mu nabízena hlavní investiční služba jako součást složeného produktu (nebo jako podmínka sjednání složeného produktu) před poskytnutím investiční služby? (Jedná správná odpověď)
Může organizátor regulovaného trhu na evropském regulovaném trhu provést pokyn účastníka s využitím svého vlastního majetku? (Jedná správná odpověď)
Může organizátor regulovaného trhu provozovat mnohostranný obchodní systém? (Jedná správná odpověď)
Investičním poradenstvím se rozumí: (Více správných odpovědí)
Povinnost obchodníka s cennými papíry provádět pokyny zákazníka za nejlepších podmínek znamená zohlednit: (Více správných odpovědí)
Co znamená termín „kotace“? (Více správných odpovědí)
Regulovaný trh musí splňovat následující podmínky: (Více správných odpovědí)

2. doplňkové investiční služby

Může investiční zprostředkovatel poskytovat doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka? (Jedná správná odpověď)
Může investiční zprostředkovatel poskytovat pro zákazníky službu úschovy investičních nástrojů? (Jedná správná odpověď)
Může investiční zprostředkovatel poskytovat zákazníkům úvěr na nákup investičních nástrojů? (Jedná správná odpověď)
Obchodník s cennými papíry jako svou doplňkovou službu poskytuje úschovu cenných papírů, přičemž: (Jedná správná odpověď)
Je poradenská činnost týkající se struktury kapitálu a přeměn společností investiční službou upravenou zákonem o podnikání na kapitálovém trhu? (Jedná správná odpověď)
Doplňkovou investiční službou je mimo jiné: (Jedná správná odpověď)
Která z následujících činností je doplňkovou investiční službou? (Jedná správná odpověď)
Která z následujících činností je doplňková investiční služba poskytovaná obchodníkem s cennými papíry? (Jedná správná odpověď)
Může zahraniční osoba ze státu mimo EU nabízet na území ČR doplňkové investiční služby? (Jedná správná odpověď)
Která z následujících činností je doplňkovou investiční službou? (Jedná správná odpověď)
Která z následujících činností není doplňkovou investiční službou? (Jedná správná odpověď)
Kterou investiční službu nesmí poskytovat investiční zprostředkovatel? (Jedná správná odpověď)
Mezi doplňkové investiční služby lze zahrnout: (Více správných odpovědí)
Doplňkovou investiční službou není: (Více správných odpovědí)
Mezi doplňkové investiční služby patří poradenská činnost: (Více správných odpovědí)
Mezi doplňkové investiční služby nepatří: (Více správných odpovědí)

3. postupy při zjišťování a řízení střetu zájmů

Jaké jsou stanoveny požadavky na evidenci smluv týkajících se investičních služeb poskytovaných investičním zprostředkovatelem? (Jedná správná odpověď)
Týká se řízení střetu zájmů i střetu zájmů mezi investičními zprostředkovateli působícími pro obchodníka s cennými papíry a jeho zákazníky? (Jedná správná odpověď)
Jaká povinnost platí pro investičního zprostředkovatele při poskytování investiční služby investičního poradenství? (Jedná správná odpověď)
Může obchodník s cennými papíry použít investiční nástroje zákazníka k obchodům na vlastní účet? (Jedná správná odpověď)
Co je zdrojem majetku Garančního fondu obchodníků s cennými papíry? (Jedná správná odpověď)
Řídicí a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry nemusí obsahovat (Jedná správná odpověď)
Co rozumíme střetem zájmů obchodníka s cennými papíry s klientem? (Jedná správná odpověď)
Při zjišťování a posuzování střetu zájmů musí obchodník s cennými papíry posoudit, zda: (Jedná správná odpověď)
Jakým způsobem může např. vzniknout střet zájmů mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem? (Jedná správná odpověď)
O střet zájmů se zákazníkem se také jedná v následujícím případě: (Jedná správná odpověď)
O střet zájmů obchodníka s cennými papíry se zákazníkem se jedná také v následujícím případě: (Jedná správná odpověď)
Postupy a metodikou pro zjišťování a řízení střetu zájmů musí disponovat: (Více správných odpovědí)
Jakými způsoby může vzniknout střet zájmů u obchodníka s cennými papíry? (Více správných odpovědí)
Jaké jsou možné projevy střetu zájmů u investičního zprostředkovatele? (Více správných odpovědí)
Co zahrnuje řízení střetu zájmů obchodníka s cennými papíry? (Více správných odpovědí)

4. opatření pro ochranu majetku zákazníka

Co musí obchodník s cennými papíry učinit za účelem ochrany vlastnického práva zákazníka? (Jedná správná odpověď)
Co musí obchodník s cennými papíry splňovat při nakládání s peněžními prostředky zákazníka? (Jedná správná odpověď)
Musí obchodník s cennými papíry informovat o opatřeních na ochranu majetku zákazníků Českou národní banku? (Jedná správná odpověď)
Jaký je základní požadavek na evidenci majetku zákazníka v systému vnitřní evidence obchodníka s cennými papíry? (Jedná správná odpověď)
Jakou povinnost má obchodník s cennými papíry ve vztahu k investičním nástrojům zákazníka drženým třetí osobou? (Jedná správná odpověď)
Co je to rekonciliace? (Jedná správná odpověď)
Jakým způsobem musí obchodník s cennými papíry ve své vnitřní evidenci zajistit identifikaci investičních nástrojů zákazníků? (Jedná správná odpověď)
Jakým způsobem zajistí obchodník s cennými papíry systém správy ochrany majetku zákazníků? (Jedná správná odpověď)
Musí evidence obchodníka s cennými papíry obsahovat nějaké údaje o vedení účtů u třetích osob? (Jedná správná odpověď)
Musí obchodník s cennými papíry chránit majetek zákazníků proti podvodům? (Jedná správná odpověď)
U jakých osob může obchodník s cennými papíry uložit peněžní prostředky zákazníků? (Jedná správná odpověď)
Může obchodník s cennými papíry uložit investiční nástroje zákazníků u třetích osob a pokud ano, za jakých podmínek? (Jedná správná odpověď)
Jaké povinnosti má investiční zprostředkovatel v oblasti evidence majetku zákazníků za účelem ochrany majetku zákazníka? (Více správných odpovědí)
Pro osoby zastupující investičního zprostředkovatele při jednání se zákazníkem při poskytování investičních služeb platí: (Více správných odpovědí)
Základní zásady pro evidenci majetku zákazníků jsou: (Více správných odpovědí)
Jaká je činnost Garančního fondu obchodníků s cennými papíry? (Více správných odpovědí)

5. pravidla vytváření investičního nástroje nabízeného zákazníkovi, nabízení investičního nástroje vytvořeného jinou osobou

Jaká je stanovena povinnost ochrany zákazníků při vytváření investičního nástroje obchodníkem s cennými papíry? (Jedná správná odpověď)
Jaké informace si musí zajistit obchodník s cennými papíry nabízející investiční nástroj, který sám nevytvářel? (Jedná správná odpověď)
Jaké má obchodník s cennými papíry povinnosti ohledně hodnocení investičního nástroje, který nabízí? (Jedná správná odpověď)
Posuzuje obchodník s cennými papíry potenciální střety zájmů při vytváření investičního nástroje? (Jedná správná odpověď)
Co musí obchodník s cennými papíry při vytváření investičního nástroje učinit? (Jedná správná odpověď)
Musí obchodník s cennými papíry před uvedením investičního nástroje na trh posoudit, zda neohrožuje stabilitu a fungování finančního trhu? (Jedná správná odpověď)
Co musí učinit obchodník s cennými papíry vytvářející investiční nástroj vůči obchodníkovi s cennými papíry nabízejícímu tento investiční nástroj? (Jedná správná odpověď)
Obchodník s cennými papíry vytvářející investiční nástroj jej musí posuzovat za nepříznivých podmínek? (Jedná správná odpověď)
Má investiční zprostředkovatel nějaké povinnosti týkající se jím nabízeného investičního nástroje? (Jedná správná odpověď)
Má investiční zprostředkovatel právo na informace o investičních nástrojích od obchodníka s cennými papíry, který investiční nástroje vytváří? (Jedná správná odpověď)
Musí obchodník s cennými papíry nabízející investiční nástroj, který sám nevytvářel, zavést nějaký systém nabízení investičních nástrojů? (Jedná správná odpověď)
V souvislosti s nabízeným investičním nástrojem a investiční službou musí obchodník s cennými papíry zajistit: (Více správných odpovědí)
Jaké opatření zavede obchodník s cennými papíry vytvářející investiční nástroj nabízený zákazníkům? (Více správných odpovědí)
K jakým investičním nástrojům je oprávněn investiční zprostředkovatel poskytovat investiční služby? (Více správných odpovědí)
Za jakých podmínek lze veřejně nabízet investice do investičního fondu v ČR? (Více správných odpovědí)

6. pravidla jednání obchodníka s cennými papíry, investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce ve vztahu k zákazníkovi a mezi sebou navzájem

Jaké informace může při jednání se zákazníky obchodník s cennými papíry používat? (Jedná správná odpověď)
Jaké je omezení pro odměňování pracovníků a vázaných zástupců obchodníka s cennými papíry? (Jedná správná odpověď)
Je obchodník s cennými papíry povinen upozornit zákazníka, že jejich telefonické hovory budou zaznamenávány? (Jedná správná odpověď)
V jakém rozsahu musí obchodník s cennými papíry při poskytování investičního poradenství získat od zákazníka informace v oblasti jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic? (Jedná správná odpověď)
Ve které situaci není obchodník s cennými papíry povinen při přijímání a předávání pokynů a provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka požádat zákazníka o informace týkající se jeho odborných znalostí a zkušeností z oblasti investic? (Jedná správná odpověď)
Jak často je povinen obchodník s cennými papíry poskytovat zákazníkovi informace o službách, které mu poskytl? (Jedná správná odpověď)
Jaké informace musí obchodník s cennými papíry vytvářející investiční nástroj poskytnout distributorům? (Jedná správná odpověď)
Co se rozumí poskytováním investičních služeb s odbornou péčí? (Jedná správná odpověď)
Co musí zejména učinit obchodník s cennými papíry, pokud se změní solventnost některých emitentů jež může vést ke změně výkonnosti investičního nástroje? (Jedná správná odpověď)
Jaké platí omezení pro přípustnost pobídky? (Jedná správná odpověď)
Jaké jsou požadavky na způsob vedení evidence investičního zprostředkovatele? (Jedná správná odpověď)
Jakým způsobem zaznamenává investiční zprostředkovatel údaje o přijatých a předaných pokynech týkajících se investičních nástrojů? (Jedná správná odpověď)
Je obchodník s cennými papíry povinen při poskytování investičních služeb "obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání" a "investičního poradenství týkajícího se investičních nástrojů" požadovat od zákazníka (mimo jiné) informaci o jeho hospodářské situaci? (Jedná správná odpověď)
Obchodník s cennými papíry musí v dostatečném předstihu před poskytnutím investiční služby informovat zákazníka o (Více správných odpovědí)
Jaké informace je třeba získat o zákazníkovi při poskytování obhospodařování jeho majetku a investičním poradenství ohledně investičních nástrojů? (Více správných odpovědí)
Při posuzování úplaty a nákladů za investiční nástroj obchodník s cennými papíry zejména bere v úvahu (Více správných odpovědí)
V jakých případech je přípustná pobídka? (Více správných odpovědí)

7. možnosti řešení sporů vyplývajících z poskytování investičních služeb (například prostřednictvím reklamace nebo finančního arbitra)

Zákazník se může u Finančního arbitra domáhat náhrady škody způsobené vázaným zástupcem investičního zprostředkovatele při poskytování investiční služby: (Jedná správná odpověď)
Podání finančnímu arbitrovi: (Jedná správná odpověď)
Domáhat se rozhodnutí o povinnosti investičního zprostředkovatele uhradit způsobenou škodu v souvislosti s kolektivním investováním může zákazník: (Jedná správná odpověď)
Pokud finanční arbitr vyhoví třeba jen z části návrhu zákazníka ve sporu s investičním zprostředkovatelem, pak: (Jedná správná odpověď)
Česká národní banka může na základě stížnosti zákazníka: (Jedná správná odpověď)
Pokud investiční zprostředkovatel způsobí zákazníkovi škodu porušením zákonných povinností: (Jedná správná odpověď)
Pro případ povinnosti nahradit zákazníkovi škodu způsobenou porušením některé z povinností investičního zprostředkovatele stanovených zákonem, investiční zprostředkovatel: (Jedná správná odpověď)
Investiční zprostředkovatel způsobí zákazníkovi škodu porušením povinnosti uložené mu zákonem č. 256/2004 Sb. Zákazníkovi tuto škodu kryje: (Jedná správná odpověď)
Pokud investiční zprostředkovatel neposkytne Finančnímu arbitrovi vyžádané informace v rámci řízení: (Jedná správná odpověď)
Vázaný zástupce investičního zprostředkovatele způsobí zákazníkovi škodu porušením povinnosti uložené mu zákonem č. 256/2004 Sb. Zákazníkovi tuto škodu kryje: (Jedná správná odpověď)
Základní parametry pojištění (tj. minimální limity pojistného plnění a maximální limity na spoluúčast) investičního zprostředkovatele pro případ povinnosti nahradit zákazníkovi škodu způsobenou porušením některé z povinností investičního zprostředkovatele stanovených zákonem: (Jedná správná odpověď)
O námitkách proti nálezu finančního arbitra rozhoduje: (Jedná správná odpověď)
Zákazník může právo na náhradu škody způsobené vázaným zástupcem investičního zprostředkovatele v souvislosti s kolektivním investováním uplatnit: (Více správných odpovědí)
Návrh zákazníka podaný finančnímu arbitrovi obsahuje mimo jiné: (Více správných odpovědí)
Finanční arbitr odmítne podání: (Více správných odpovědí)
Finanční arbitr odmítne podání: (Více správných odpovědí)

8. systém pro odškodnění investorů (Garanční fond obchodníků s cennými papíry)

Výše náhrady z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry: (Jedná správná odpověď)
Tržní ztrátu, tedy rozdíl nákupní a prodejní ceny cenných papírů v majetku zákazníka: (Jedná správná odpověď)
Investice do standardního fondu realizovaná přímým nákupem podílových listů od investiční společnosti: (Jedná správná odpověď)
Garanční fond obchodníků s cennými papíry: (Jedná správná odpověď)
Příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry: (Jedná správná odpověď)
Náhrada z Garančního fondu musí být vyplacena: (Jedná správná odpověď)
Zákazník - fyzická osoba má za obchodníkem s cennými papíry, který není schopen dostát svým závazkům, pohledávku ve výši 100 000 Kč. Kolik mu vyplatí Garanční fond obchodníků s cennými papíry? (Jedná správná odpověď)
Zákazník - obec má za obchodníkem s cennými papíry, který není schopen dostát svým závazkům, pohledávku ve výši 1 000 000,- Kč. Kolik obci vyplatí Garanční fond obchodníků s cennými papíry? (Jedná správná odpověď)
Investiční zprostředkovatel do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry: (Jedná správná odpověď)
Příspěvky do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry: (Jedná správná odpověď)
Výši příspěvků do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry: (Jedná správná odpověď)
Kontrolu správné výše placení příspěvků do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry provádí vždy jednou ročně: (Jedná správná odpověď)
Na náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry nemá mimo další subjekty nárok: (Více správných odpovědí)
Riziko, že obhospodařovatel standardního podílového fondu nedostojí svým závazkům vůči zákazníkům, snižuje: (Více správných odpovědí)
Garanční fond obchodníků s cennými papíry: (Více správných odpovědí)
Pro Garanční fond obchodníků s cennými papíry platí: (Více správných odpovědí)

g) investice, investiční strategie a portfolio a související rizika

1.1 základní investiční strategie

Investiční strategie buy and hold znamená: (Jedná správná odpověď)
Růstová investiční strategie (growth strategy) je zaměřena na: (Jedná správná odpověď)
Pro investiční horizont 20 let je obvykle nejvhodnější využít: (Jedná správná odpověď)
Pro dosažení dlouhodobých cílů klienta je nejdůležitější: (Jedná správná odpověď)
Pro spíše kratší investiční horizont (3 roky) je pro konzervativního klienta vhodné využít: (Jedná správná odpověď)
Pro investiční horizont 5 let je obvykle pro konzervativního klienta nejvhodnější využít: (Jedná správná odpověď)
Hodnotová strategie (value) fondů je zaměřena na: (Jedná správná odpověď)
Pro financování vzdělání dítěte za 15 let je obvykle nejvhodnější využít: (Jedná správná odpověď)
P/E akciového trhu je 40. Ve svém portfoliu bychom měli: (Jedná správná odpověď)
Investor uplatňující globální investiční strategii bude mít nejvyšší podíl akciové složky portfolia v akciích: (Jedná správná odpověď)
Výhodou akciových ETF proti akciovým podílovým fondům je: (Jedná správná odpověď)
P/E akciového trhu je 8. Tento ukazatel naznačuje, že ve svém portfoliu bychom měli: (Jedná správná odpověď)
Pro investiční horizont 30 let je obvykle nejvhodnější využít: (Jedná správná odpověď)
Akciový trh poklesl o 30 % a váš klient se obává dalšího vývoje. Doporučíte mu: (Jedná správná odpověď)
Která odpověď nejlépe charakterizuje strategii investování podle zpětného zrcátka: (Jedná správná odpověď)
Strategická alokace portfolia znamená: (Jedná správná odpověď)
Co je typické pro strategii průměrování nákladů (dollar cost averaging): (Více správných odpovědí)
Klientovi je 35 let a chce si naspořit peníze na zajištění příjmů poté, co odejde do důchodu. Vhodnými investičními nástroji jsou: (Více správných odpovědí)
Pro financování menší rekonstrukce koupelny (nové odpady) je vhodné využít: (Více správných odpovědí)
Fond DELTA je nabízen ve 2 třídách: dividendové a růstové. Vyberte správné odpovědi: (Více správných odpovědí)
Podílové fondy by měl investor do svého portfolia vybírat podle následujících kritérií: (Více správných odpovědí)
Které fondy jsou vhodné pro konzervativní složku portfolia? (Více správných odpovědí)

1.2 pokročilé investiční strategie

Investiční strategie založené na arbitráži využívají: (Jedná správná odpověď)
Název strategie long-short equity vychází z toho, že investor: (Jedná správná odpověď)
V případě opční strategie covered call: (Jedná správná odpověď)
Zajištěný fond navázaný na vývoj indexu má splatnost 3 roky. Každé čtvrtletí se spočte jaký byl výnos indexu od startu fondu. Na konci se vypočte průměr z těchto hodnot. Pokud bude tento průměr kladný, výnos fondu pro investora bude 80 % z této hodnoty. (Jedná správná odpověď)
Strategie nákup Straddle (tzv. long straddle) je charakteristický: (Jedná správná odpověď)
Bonus certifikát má ochrannou bariéru. Když dojde k jejímu proražení, ztrácí se ochrana a investorova ztráta, nebo výnos závisí pouze na vývoji podkladového aktiva. Přitom platí, že: (Jedná správná odpověď)
Kde se uplatňuje high-water mark? (Jedná správná odpověď)
Hedge fond využívá při investování na akciovém trhu finanční páku. Jaký bude výnos fondu vzhledem k vývoji celého trhu? (Jedná správná odpověď)
Fond zaměřený na výplatu dividend zvyšuje vyplácenou dividendu vypisováním out of the money call opcí na některé akcie, které má v portfoliu (kryté opce). Jaký můžeme očekávat vývoj fondu vzhledem k vývoji celého trhu? (Jedná správná odpověď)
Co jsou konvertibilní dluhopisy? (Jedná správná odpověď)
Jak se nazývá situace, když zajištění investora při obchodování poklesne pod udržovací hranici a obchodník požaduje dorovnání zajištění? (Jedná správná odpověď)
Co je cílem strategie dynamický delta-hedging (udržení delty portfolia blízko 0)? (Jedná správná odpověď)
O hedge fondech platí, že: (Více správných odpovědí)
Domníváme se, že na akcii bude vysoká volatilita a bude docházet k velkým cenovým pohybům. Jakou opční strategii můžeme použít: (Více správných odpovědí)
Cena ropy vyrostla o 10 % a hodnota komoditního ropného fondu, který investuje do ropy prostřednictvím futures, vyrostla o 15 %. Fond ale nepoužívá páku. Jaké mohou být důvody vyššího výnosu ropného fondu? (Více správných odpovědí)
U kterých z uvedených operací využíváme pákového efektu? (Více správných odpovědí)

2.1 rizika investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona a možnosti zajištění proti nim

Důvodem pro diverzifikaci portfolia je obvykle: (Jedná správná odpověď)
Největším rizikem investic do akciových podílových fondů je: (Jedná správná odpověď)
S rostoucím investičním horizontem: (Jedná správná odpověď)
Směrodatná odchylka fondu je 17 % p. a. Pravděpodobně se jedná o: (Jedná správná odpověď)
Fond má Syntetický ukazatel rizika a výnosu (SRRI) ve výši 2. Jde pravděpodobně o fond: (Jedná správná odpověď)
Fond má Syntetický ukazatel rizika a výnosu (SRRI) ve výši 6. Jde pravděpodobně o fond: (Jedná správná odpověď)
Směrodatná odchylka fondu je 1 % p. a. Pravděpodobně se jedná o: (Jedná správná odpověď)
Směrodatná odchylka fondu je 3,5 % p. a. Pravděpodobně se jedná o: (Jedná správná odpověď)
Riziko portfolia se nesníží, když kombinujeme investice: (Jedná správná odpověď)
Vhodnou diverzifikací snížíme riziko: (Jedná správná odpověď)
Který z uvedených akciových fondů v době ekonomické krize pravděpodobně poklesne nejméně? (Jedná správná odpověď)
Globální indexový fond bude mít pravděpodobně ukazatel ß: (Jedná správná odpověď)
Největším rizikem dlouhodobých investic do českých dluhopisových podílových fondů (investujících především do státních dluhopisů) je: (Jedná správná odpověď)
Pro dlouhodobého investora (s investičním horizontem 30 let) do akciových fondů je důležité využívat fondy, které měnové riziko: (Jedná správná odpověď)
Volatilitu investic měříme: (Jedná správná odpověď)
Z následujících možností označuje investiční ratingový stupeň (investment grade) dle agentury S&P: (Více správných odpovědí)
Očekáváme, že v příštím roce nastane růst úrokových sazeb. Jakým dluhopisům se vyhneme, pokud chceme omezit úrokové riziko? (Více správných odpovědí)
Mezi časté chyby investorů do akciových fondů patří: (Více správných odpovědí)
Kreditní riziko vyjadřuje: (Více správných odpovědí)
Vhodnými třídami aktiv schopnými dlouhodobě eliminovat riziko inflace jsou: (Více správných odpovědí)

2.2 rizika ostatních investičních nástrojů a možnosti zajištění proti nim

Směrodatná odchylka je: (Jedná správná odpověď)
Aktiva A, B a C mají všechna stejnou volatilitu. Aktiva A a B mají korelaci 0,8, A a C mají korelaci 0,2. Portfolio AB je z poloviny tvořeno aktivem A a z poloviny B a portfolio AC je tvořeno z poloviny z A z poloviny z C. (Jedná správná odpověď)
„Beta“ koeficient akcie: (Jedná správná odpověď)
Pro která aktiva je riziko vysoké inflace největším nebezpečím? (Jedná správná odpověď)
Držíme dluhopis s pevnou sazbou, ale obáváme se, že dojde k růstu sazeb a to negativně ovlivní hodnotu dluhopisu. Jakým instrumentem se můžeme bránit? (Jedná správná odpověď)
Fondová společnost má dva fondy - Globální Akciový (EUR) investující do světových akcií a Americký akciový (EUR) investující do firem obchodovaných v USA. Oba jsou denominované v EUR. Vytvoří z těchto fondů měnově zajištěné třídy: V případě Globální Akciový (CZK) zajišťuje měnový pár EUR/CZK, druhý Americký Akciový (CZK) zajišťuje měnový pár USD/CZK. Měnové riziko eliminují: (Jedná správná odpověď)
Proti jakému riziku se chrání prodejce (emitent) CDS (Credit Default Swap)? (Jedná správná odpověď)
Míra defaultů (default rate) dluhopisového fondu je 3 % a míra návratnosti (recovery rate) je 40 %. Jaké budou celkové náklady defaultů dluhopisů v tomto fondu? (Jedná správná odpověď)
Základní úroková sazba na USD je 1 % a základní úroková sazba v ČR je 3 %. Korunový investor investuje do fondu v USD a hledá měnové zajištění pomocí měnového swapu. Jaký bude vliv úroků při zajištění? (Jedná správná odpověď)
Hodnota akcií velké společnosti obchodované na NYSE (New York Stock Exchange) se propadla o 30 %. Je nyní investice do této akcie více riziková, nebo méně riziková než před propadem? (Jedná správná odpověď)
Jako ochranu proti volatilitě je možné nakupovat ETF na VIX - index volatility. Z jakého důvodu nejsou tato ETF vhodná k dlouhodobému držení? (Jedná správná odpověď)
Jaké nejhorší propady můžeme zažít na 15letém horizontu při investici do jednotlivých akciových titulů, pokud budeme vycházet z historických dat? (Jedná správná odpověď)
V portfoliu máme akcii u které se obáváme propadu. Jakým způsobem můžeme snížit riziko propadu a zároveň participovat na růstu hodnoty akcie? (Více správných odpovědí)
Investiční certifikát v českých korunách je obchodovaný na burze. Výnos je navázaný na vývoj komoditního indexu. V případě, že nedojde k proražení bariery vyplácí pevný výnos. Investováním do tohoto certifikátu podstupuje tuzemský investor především tato rizika: (Více správných odpovědí)
Velká americká společnost ze sektoru IT s nízkým zadlužením je obchodovaná na NYSE. Investováním do akcií této společnosti podstupuje tuzemský investor především tato rizika: (Více správných odpovědí)
Řecká písmena označující rizikovost opcí se označují Greeks. Která písmena patří mezi Greeks? (Více správných odpovědí)

3. základní informace o alternativních produktech (například doplňkové penzijní spoření, kapitálové a investiční životní pojištění)

Jak lze v důchodovém systému charakterizovat transformovaný fond? (Jedná správná odpověď)
Uvádí zákon případy, nebo situace, kdy celkový limit výplaty z Garančního systému finančního trhu může být ve výši až 200 000 EUR? (Jedná správná odpověď)
Pokud účastník splňoval všechny podmínky stanovené zákonem o doplňkovém penzijním spoření a zaplatil měsíční příspěvek ve výši 300 Kč, náleží mu měsíčně státní příspěvek ve výši: (Jedná správná odpověď)
Doplňkové penzijní spoření má zákonem stanovené některé specifické vlastnosti: (Jedná správná odpověď)
Jak jsou shromažďovány zdroje Garančního fondu obchodníků s cennými papíry? (Jedná správná odpověď)
V čem může spočívat další podnikatelská činnost organizátora regulovaného trhu? (Jedná správná odpověď)
Může penzijní fond nakupovat movité a nemovité věci? (Jedná správná odpověď)
Může organizátor regulovaného trhu zrušit obchod uzavřený podle pravidel tohoto trhu? (Jedná správná odpověď)
Může být cenný papír vydaný fondem kolektivního investování, který není přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu za účelem uveřejňování jeho hodnoty, registrován na regulovaném trhu? (Jedná správná odpověď)
Lze vyřadit cenný papír z obchodování na regulovaném trhu? (Jedná správná odpověď)
Povinnost zachovávat mlčenlivost o informaci, která může mít význam pro posouzení vývoje na kapitálovém trhu nebo může významně poškodit osobu využívající služby poskytované na kapitálovém trhu, a která nebyla uveřejněna platí pro osoby charakterizované v zákoně: (Jedná správná odpověď)
Vyberte všechny správné dílčí informace týkající se pojištění vkladů u bank v ČR. (Více správných odpovědí)
Vyberte všechny správné informace k tématu poskytování náhrad z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry: (Více správných odpovědí)
Do jakých nástrojů mohou penzijní fondy umisťovat shromážděné peněžní prostředky? (Více správných odpovědí)
Kdy jsou osoby, od nichž zákon vyžaduje mlčenlivost, zproštěny této povinnosti? (Více správných odpovědí)

4. základní makroekonomické ukazatele, indexy regulovaných trhů, základní principy technické, fundamentální a jiné analýzy a využití jejich výsledků

V případě, že tržní cena akcie je vyšší než její vnitřní hodnota: (Jedná správná odpověď)
Zvýšení nabídky peněz v ekonomice v důsledku monetární expanze je spojeno: (Jedná správná odpověď)
Jak lze charakterizovat burzovní akciový index? (Jedná správná odpověď)
Se kterým jménem jsou spojeny základy technické analýzy? (Jedná správná odpověď)
Která data využívají analytici, kteří zpracovávají fundamentální akciové analýzy? (Jedná správná odpověď)
Základním principem fundamentální analýzy je: (Jedná správná odpověď)
Jestliže časová řada údajů o ceně se vyznačuje tím, že klouzavý průměr jednotlivých hodnot má na konci zvoleného časového intervalu vyšší hodnotu, než na začátku, potom analytici hovoří o: (Jedná správná odpověď)
Proč se zpracovávají akciové analýzy? (Jedná správná odpověď)
Vypočítávají se indexy na všech regulovaných trzích podle stejné metodiky (podle stejných vzorců)? (Jedná správná odpověď)
Co se označuje jako báze indexu? (Jedná správná odpověď)
Co znamená proces štěpení akcií, tzv. split? (Jedná správná odpověď)
Lze použít výsledky výpočtu akciových indexů k vytvoření nových investičních nástrojů? (Jedná správná odpověď)
Lze použít informace o cenách vybrané skupiny akcií k vytvoření nových investičních nástrojů? (Jedná správná odpověď)
Indexy na burzovních trzích se vždy počítají: (Jedná správná odpověď)
Mezi analytické metody obvykle používané při rozhodování o obchodování na burzovním trhu patří: (Více správných odpovědí)
Jaké jsou výhody on-line propojení s obchodníkem na kapitálovém trhu? (Více správných odpovědí)
Akciové indexy představují indikátory akciového trhu, které: (Více správných odpovědí)

h) finanční analýza

3. hlavní finanční ukazatele (ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti)

Ukazatele likvidity: (Jedná správná odpověď)
Výraz likvidita v kontextu finančního trhu nabývá následujícího významu: (Jedná správná odpověď)
Podnik má k dispozici minimální hotovost, přičemž v loňském roce vykázal vysoký zisk. Která situace pro něj znamená bezprostřední ohrožení? (Jedná správná odpověď)
Podnik vykázal meziročně vyšší hodnotu doby obratu zásob. To za jinak nezměněných podmínek znamená, že oproti minulému roku: (Jedná správná odpověď)
Rentabilita aktiv (tzv. ROA) vyjadřuje: (Jedná správná odpověď)
Která z položek mohla způsobit snížení zisku společnosti, při zachování stejné úrovně cash-flow? (Jedná správná odpověď)
Podniku se zvýšilo tzv. Altmanovo Z-skóre. To znamená, že: (Jedná správná odpověď)
Rentabilita tržeb (tzv. ROS) vyžaduje pro svůj výpočet data: (Jedná správná odpověď)
Podnik si pořídil novou výrobní linku na operativní leasing: (Jedná správná odpověď)
Podnik dosáhl v daném roce zisku a polovinu z něho vyplatil akcionářům prostřednictvím dividendy. Které tvrzení za jinak stejných podmínek platí? (Jedná správná odpověď)
Sjednání (čerpání) bankovního úvěru podnikem bude mít následující dopady: (Více správných odpovědí)
Podnik meziročně zvýšil objem svých aktiv díky navýšení základního kapitálu, veškeré ostatní hodnoty finančních výkazů zůstaly stejné: (Více správných odpovědí)
Rentabilita vlastního kapitálu podniku se meziročně zvýšila, ovšem rentabilita tržeb poklesla. To za jinak neměnných podmínek znamená, že: (Více správných odpovědí)
Které z uvedených typů společností mají vždy povinnost projít auditem účetní závěrky? (Více správných odpovědí)

Případové studie

20501 - Jak má investiční poradce začít s klientem jednat?
20501 - Z investičního dotazníku vyplynuly následující skutečnosti: pan Sýkora doposud nikdy neinvestoval do cenných papírů a této problematice příliš nerozumí. Je v současnosti zaměstnán a uvedenou částku nebude před odchodem do důchodu za normálních okolností potřebovat, přesto však chce, aby investiční aktivum bylo likvidní. Je konzervativního zaměření a zvažovaná investice by představovala hlavní část jeho současných úspor.
20501 - Protože je pan Sýkora konzervativní, jeví se jako vhodná investice do dluhopisů. Poradce jej v takovém případě upozorní na úrokové riziko, s tím, že pokud úrokové sazby výrazně vzrostou:
20501 - Pan Sýkora se zalekl úrokového rizika. Investiční poradce, ale vysvětlí panu Sýkorovi, že se k jeho záměru investovat v současnosti téměř veškeré své úspory raději do amerických akcií staví takto:
20501 - Jak v dané situaci správně investovat?
20507 - O čem by měl investiční poradce se svým klientem jednat, když finanční situaci pana Fialy dopodrobna zná, má jeho aktuální investiční dotazník a neshledal žádné důvody, které by jeho záměru bránily?
20507 - Z jednání investičního poradce s panem Fialou vyplynulo, že klient problematice investic vcelku rozumí, je připraven nést odpovídající riziko a jeho investiční záměr je dlouhodobý. A pokud jde o investiční záměr, jeví se jako logický. Jaké stanovisko zaujme investiční poradce k žádosti svého klienta?
20507 - Která odpověď je správná?
20507 - Kdo má právo poskytovat trvalou všestrannou péči o investiční portfolio klientů, neboli „obhospodařovat majetek zákazníků“?
20507 - Jak má investiční poradce řešit požadavek pana Fialy, když jde současně o opakované nakupování malých množství vybraných akcií a dluhopisů denominovaných v EUR a zároveň o obhospodařování klientova portfolia (rovněž v EUR)? Který z návrhů investičního poradce lze považovat za správný?
20519 - O čem má investiční poradce s klientem jednat?
20519 - Z jednání investičního poradce s klientem vyplynulo, že pan Dvořák by chtěl investovat (vzhledem k nízkému úročení bankovních vkladů) do dluhopisů. A po investičním poradci požaduje, aby mu doporučil vhodné dluhopisy a následně mu zprostředkoval jejich nákup. Časový horizont investice stanovil sice na pět let, přesto však požaduje, aby je bylo možno v případě potřeby kdykoli prodat. Výnos požaduje pouze o něco málo vyšší, než by získal z pětiletého termínového bankovního vkladu. Zároveň ovšem vyžaduje investici s co možná nejnižším rizikem. Jak může investiční poradce tento požadavek klienta splnit?
20519 - Kterou investiční variantu lze považovat pro daný případ za nejvhodnější?
20519 - Který druh investičních (strukturovaných) certifikátů lze považovat z hlediska jejich rizikově-výnosového profilu za nejméně rizikový?
20519 - Jaké je nejvhodnější doporučení investičního poradce?
20531 - Dle předpisů je potřeba, aby příslušný investiční poradce zařadil investory do příslušné třídy dle Evropské směrnice MiFID č. 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů. Jaká je charakteristika neprofesionálního zákazníka?
20531 - Investor se v praxi obvykle při investování do finančních nástrojů sám rozhoduje na základě:
20531 - Pokud chce investor alokovat své prostředky do finančního aktiva, potom při stanovení investičního profilu (vyplněním investičního dotazníku) nemusí zvažovat:
20531 - Vzhledem k očekávanému investičnímu horizontu doporučí poradce manželům investici do:
20531 - Manželé Třískovi zvážili zůstat u investice do akcií. Líbí se jim akciový fond jehož P/E vykazuje hodnotu 30.
20537 - Při měření míry likvidity podkladového aktiva zjišťujeme hlavně:
20537 - Jestliže klient jako neprofesionální investor chce na základě doporučení svých známých koupit akcie, s nimiž se obchoduje na Burze cenných papírů v Praze, poradím mu postupovat následovně:
20537 - Komerční bankovnictví oproti investičnímu pracuje převážně na riziko a účet:
20537 - Obchodníci s CP vyřizují pokyny svých zákazníků (investorů) pomocí pokynů, zadávaných do obchodního systému. Následující pokyn (order) - Fill or Kill znamená
20537 - Investora zajímá vztah mezi současnou a budoucí hodnotou investice. Zůstaneme-li u období jednoho roku a označíme současnou hodnotu „PV“, budoucí hodnotu „FV“ a úrokovou míru „i“, pak vztah mezi současnou hodnotou a budoucí hodnotou za jedno období se dá vyjádřit jako:
20549 - Pan Syrovátka by si měl před investičním rozhodnutím věcně charakterizovat svou základní afinitu ke třem nejdůležitějším faktorům investování, daným v tzv. magickém trojúhelníku investora. Ten vyjadřuje vztah mezi:
20549 - Které informace potřebuje poradce od pana Syrovátka dále zjistit?
20549 - Pro rozhodování o nákupu a prodeji dluhopisů (ale i např. akcií) lze využít základní investiční analýzu, která odhaluje, zda je daný investiční nástroj trhem nadhodnocený či podhodnocený. Jedná se o:
20549 - Kterou z následujících skupin modelů nemůže investor Syrovátka použít pro stanovení vnitřní hodnoty vytipovaného dluhopisu?
20549 - Jestliže vnitřní hodnota dluhopisu XYZ vyplývající z fundamentální analýzy je menší, než jeho tržní cena (kurz) na trhu, potom:
20555 - Poradce by měl reagovat na požadavek klienta a poučit jej, že:
20555 - Klient souhlasí, že jeho potřeba bude realizována prostřednictvím investičního nástroje. Na základě úvodního rozhovoru a získání základních informací o klientovi, poradce:
20555 - Poradce je povinen upozornit klienta mimo jiné na rizika spojená s investicemi do inv. nástrojů. Tuto povinnost poradce musí splnit:
20555 - Poradce sdělí klientovi, že poskytuje inv. služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Za účelem posouzení zákazníkova investičního profilu poradce:
20555 - Na základě vyhodnocení získaných informací je zákazníkovi přidělen konzervativní investiční profil. Klientovi byla mezitím doručena konkurenční nabídka investice do podílového fondu, jehož SRRI je 4 a který požaduje od poradce zařadit do portfolia. Poradce, který poskytuje kromě inv. služby přijímání a předávání pokynů také službu inv. poradenství:
20603 - Poradce pro vyhodnocení vhodnosti navrhované investice posuzuje odborné znalosti klienta:
20603 - Po vyhodnocení investičního dotazníku byla klientovi navrhnuta vyvážená investiční strategie. Jak bude poradce řešit investiční portfolio?
20603 - Poradce informuje klienta o rizicích spojených s danou investicí tím, že mu předá a vysvětlí údaje:
20603 - Klient si ve Sdělení klíčových přečetl, že maximální vstupní poplatek do fondu je 5 %. Co toto číslo vyjadřuje a jak jej klientovi vysvětlí?
20603 - Jeden ze zvolených dluhopisových fondů má v názvu spojení „high yield“. Co tato slova znamenají?
20609 - Poradce zkoumá finanční zázemí klienta. Získané údaje použije pro:
20609 - Klient má dle investičního dotazníku velmi vysoké znalosti a zkušenosti v oblasti investic. Je také ochoten tolerovat vysokou míru rizika. Jakou poradce navrhne vhodnou investiční strategii?
20609 - Poradce navrhuje investiční portfolio s cílem omezit inflační riziko. O co se snaží?
20609 - Klient je spokojen s výběrem investičních nástrojů a přeje si zprostředkovat jejich nákup. V rámci urychlení nákupu chce poradci předat peníze v hotovosti, aby na účet klienta dané investiční nástroje nakoupil. Poradce:
20609 - Jaký typ fondu je zpravidla z pohledu průměrné doby do splatnosti svého portfolia tím nejméně rizikovým?
20621 - Investiční poradce takovému klientovi doporučí investovat do:
20621 - Klient nakonec uvažuje o státních dluhopisech o nominálu 10 000 Kč, s úrokem 1,5 %, výplata 2× ročně a to za cenu 110 %. Požádal investičního poradce o spočítání výnosů. Klientův výnos bude:
20621 - Klient se rozhodne a kupuje 5 ks dluhopisů dle zadání předchozí otázky. Celková nákupní cena bude:
20621 - Klient zvažuje možnost prodeje dluhopisů tak, aby dostal výplatu výnosu za první rok. Žádá tedy investičního poradce o vysvětlení pojmu „ex-kupon“.
20621 - Investiční poradce by měl klientovi vysvětlit, že pokud chce výplatu výnosu, tak musí v tzv. rozhodný den:
20627 - Investiční poradce klientovi vysvětlí, že AÚV znamená:
20627 - Dále by měl klienta informovat o základních principech průběhu AÚV. Zejména pak, že výše AÚV v období mezi dvěma výplatami kupónů:
20627 - Dále by měl klienta informovat o základních principech průběhu AÚV. Zejména pak, že v den ex-kuponu je výše AÚV:
20627 - Dále by měl klienta informovat o základních principech průběhu AÚV. Zejména pak, že v den výplaty kuponu je AÚV:
20627 - A na závěr na konkrétním příkladu dluhopisu klientovi ukázat základní výpočet v praxi. Nominální hodnota dluhopisu je 10.000 Kč, kuponová sazba 1 % p. a., kupon vyplácený v roční frekvenci vždy k 1. červnu výše AÚV k 1. lednu tedy je přibližně:
20651 - Přestože jsou oba konzervativní, rozhodli se investovat volné peněžní prostředky tak, aby je s minimálním rizikem co nejvíce zhodnotili a využili k dofinancování vlastního bydlení, které plánují za 3-4 roky. Jejich požadavkům pravděpodobně bude nejvíce odpovídat:
20651 - Při první návštěvě jim investiční zprostředkovatel předložil investiční dotazník:
20651 - Mladý pár se po určité době vrátil zpět za investičním zprostředkovatelem s tím, že si zvolili fond, který je široce diverzifikovaný a navíc investuje v amerických dolarech, což je silná a stabilní světová měna. Poradce by je měl upozornit, že:
20651 - Při rozhovoru s pracovníkem (zaměstnancem investičního zprostředkovatele) ohledně volby správného fondu jim tento spíše než investici do podílových fondů doporučil přímou investici do akcií Wendy’s, plc., které se aktuálně obchodují za 120 USD/kus a cílová cena analytiků je 165 USD.
20651 - Po vyplnění investičního dotazníku vyšlo, že mladý pár je skutečně konzervativní:
20669 - Poradce doporučí klientovi, aby pohotová finanční rezerva, zůstatek na běžném či spořicím účtu, kterým může klient krýt výpadek příjmů, byla alespoň:
20669 - Poradce klientovi potvrdí, že je skutečně nezávislým, tedy že investiční službu inv. poradenství poskytuje nezávisle. Znamená to, že:
20669 - Pro dlouhodobější ochranu kapitálu (přibližný horizont 30 let) doporučí poradce klientovi zvážit rozložení investice především mezi dluhopisový a akciový podílový fond:
20669 - V případě dluhopisového fondu by měl poradce upozornit klienta:
20669 - Pan Průměrný, který půjde do starobního důchodu v 62 letech, by rád jako přilepšení k němu pobíral 10.000 Kč měsíčně. Poradce jej upozorní na vliv 2% inflace.
20675 - Poradce je povinen získat od klienta vždy informace o jeho znalostech a zkušenostech s investičními nástroji (test přiměřenosti), ale bude se zajímat i o finanční situaci a zázemí klienta a jeho investiční cíle (test vhodnosti).
20675 - Poradce vznesl dotaz, zda si je pan Nedočkavý vědom rizik či výhod spojených s jednorázovou investicí:
20675 - Pan Nedočkavý je nespokojený s výnosem svého transformovaného fondu, kam si spoří již 12 let.
20675 - Pan Nedočkavý nechce investovat v rámci České republiky, ale nechce být současně vystaven kurzovému riziku.
20675 - V měsíční zprávě jednoho fondu, který poradce prezentoval klientovi, byl uveden ukazatel efektivní durace ve výši 5,39.
20681 - Přestože mají znalosti (především pan Uvážlivý) o fungování finančního trhu, překvapilo je, že poradce (investiční zprostředkovatel) se zajímá o jejich finanční poměry, resp. o jejich společnou bilanci.
20681 - Pro oba dva představuje investice především ochranu kapitálu před inflací a současně nástroj k zajištění příjmu v neproduktivním věku.
20681 - Vzhledem k možnosti rizika špatného načasování investice poradce doporučuje spíše:
20681 - Investiční zprostředkovatel je oprávněn poskytovat pouze služby vztahující se k cenným papírům kolektivního investování a dluhopisům a rozhodně nesmí přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků.
20681 - Vybraný podílový fond v měsíční zprávě vykazuje dlouhodobý průměrný výnos 4 % p.a. při volatilitě 3 %. Poradce tedy vysvětlí klientům, že:
20705 - Jaké informace od zákazníka v tomto případě nemusíte vyžadovat?
20705 - Zákazník se seznámil s historickými hodnotami výnosů nabízeného akciového fondu a zeptá se, zda může počítat s obdobným průběhem i v následujících letech. Co mu odpovíte?
20705 - Zákazník vám při úvodním rozhovoru sdělí, že chce investovat jednorázově větší sumu peněz, kterou má připravenou na financování koupě bytu, který chce koupit příští rok v květnu a do té doby chce peníze co nejvíce zhodnotit. Co mu na tento požadavek nabídnete?
20705 - Zákazník vám sdělí, že nemá zřízen běžný účet a požádá vás, zda by odkupy podílových listů mohl v budoucnu realizovat prostřednictvím vašeho účtu s tím, že byste mu příslušné částky vždy vyzvedl a předal v hotovosti. Vaše reakce?
20705 - Zákazník porovnává dosavadní výnosnost dvou fondů, z nichž jeden existuje 10 let a druhý 5 let a používá k tomu hodnotu absolutního výnosu od založení. Jak zareagujete?
20711 - Jaké informace od zákazníka v tomto případě musíte vyžadovat?
20711 - Zákazník vám sdělí, že investici chce využít jako pohotovostní rezervu, ze které bude chtít vybírat v případě nenadálé potřeby. Co mu poradíte?
20711 - Zákazník vám při úvodním rozhovoru sdělí, že chce investici zahrnout do svého obchodního majetku a snížit tak letošní základ daně o pořizovací cenu cenných papírů. Co mu na tento požadavek sdělíte?
20711 - Zákazník vám sdělí, že v rámci investičního poradenství očekává, že vám dá dispoziční práva ke svému účtu cenných papírů a vy budete dle svého uvážení jeho jménem zadávat pokyny k nákupu a prodeji tak, aby jeho portfolio bylo co nejlépe zhodnocováno. Co mu odpovíte?
20711 - Zákazník použije k posouzení výkonnosti fondů udávanou hodnotu p.a. od založení fondu a zeptá se, zda to tedy znamená, že tyto fondy se chovaly jako termínovaný účet a každý rok vykázaly deklarované zhodnocení. Co mu odpovíte?
20717 - Dluhopisy je na území České republiky oprávněna vydávat:
20717 - Uvedená společnost chce emisi nabízet veřejně a neomezenému okruhu investorů prostřednictvím tištěných i elektronických médií. V takovém případě by tedy před zahájením veřejné nabídky musel být uveřejněn prospekt cenného papíru vyjma případů, kdy:
20717 - S ohledem na pozitivní doporučení ze strany obchodního partnera má daná společnost zájem, aby prospekt cenného papíru schvaloval orgán k tomuto věcně a místně příslušný na území České republiky. Toto je v daném případě možné, pokud:
20717 - Po schválení ze strany příslušného orgánu veřejné správy plánuje uvedená společnost uveřejnit prospekt na svých internetových stránkách. Zároveň se společnost dotázala, zda jí ve vztahu k uveřejnění vzniká ještě nějaká další povinnost:
20717 - Společnost plánuje investorům nabídnout výnos ve výši 9 % p. a. vyplácený v pololetních intervalech. Zajímá ji proto, jakým způsobem lze zajistit výplatu výnosů.
20723 - Emisní podmínky obsahují informaci, že dluhopis bude listinným dluhopisem a bude cenným papírem na řad.
20723 - Propagační materiály doplňující prospekt cenného papíru dále uvádějí, že investice do této emise dluhopisů jsou plnohodnotným, avšak lépe úročeným ekvivalentem bankovního vkladu.
20723 - Propagační materiály doplňující prospekt cenného papíru také uvádějí, že emise je likvidní a veřejně obchodovatelnou, neboť emitent zajišťuje propojení zájemců o koupi a prodej již emitovaných dluhopisů prostřednictvím svých internetových stránek.
20723 - Klient se po zhodnocení rizik spojených s investicí rozhodne pro nákup dluhopisů z dané emise. Zároveň požádá investičního zprostředkovatele o zprostředkování dané investice s tím, že mu peněžní prostředky předá na místě a v hotovosti.
20723 - Klienta, který je fyzickou osobou a daňovým rezidentem České republiky, zajímá, jaký roční výnos po zdanění by případně inkasoval při investici do těchto dluhopisů ve výši 100 000 Kč.
20729 - Je možné, aby akciová společnost se sídlem v České republice rozhodla o vyřazení akcií z obchodování tímto způsobem?
20729 - Klient se dále zajímá, zda v popsaném případě bude možné, aby jím vlastněné akcie ponechal obchodovatelné na regulovaném trhu.
20729 - Bude mít uvedený klient nárok na dividendu (tj. na podíl na zisku, pokud bude rozdělován) i po vyřazení akcií z obchodování na regulovaném trhu?
20729 - Klient byl zvyklý, že na internetových stránkách společnosti nalezl celou řadu dokumentů a informací, mimo jiné výroční zprávy, pololetní zprávy, čtvrtletní zprávy, informace o dividendách apod. Bude i po vyřazení akcií z obchodování daná společnost povinna uveřejňovat informace ve stejném rozsahu?
20729 - Klient akcie nakoupil za částku 800 Kč a vlastnil je 36 měsíců. Emitent dvakrát vyplatil dividendu v čisté výši 30 Kč. Nyní může akcie prodat za částku 1 100 Kč. Jaké průměrné zhodnocení vložených peněžních prostředků mu investice v případě prodeje vynesla (pokud nebereme v potaz poplatky spojené s nákupem a prodejem akcií, daňové odvody na straně investora a případné zisky z reinvestice dividend)?
20735 - Může investiční zprostředkovatel nabízet cenné papíry kolektivního investování vydané fondem kvalifikovaných investorů?
20735 - Co pro investora mimo jiné znamená skutečnost, že investuje do fondu kvalifikovaných investorů?
20735 - Fond kvalifikovaných investorů má právní formu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV). Co to znamená?
20735 - Pro nabízení investic do tohoto fondu kvalifikovaných investorů se investoři potřebují seznámit s dokumentem, který obsahuje investiční strategii, popis rizik spojených s investicí do fondu a další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice. Jak se tento dokument nazývá?
20735 - Pokud se investor rozhodne investovat do tohoto fondu kvalifikovaných investorů, musí uhradit vstupní poplatek ve výši 3 %. Investor má k dispozici celkové investiční prostředky ve výši 5 000 000 Kč. Jaké výše tedy dosáhne samotná investice do fondu kvalifikovaných investorů (zaokrouhleno na stovky Kč). Ignorujte poplatky spojené s platbou a jiné náklady.
20771 - Informace o výši investice a jeho cíle ohledně inflace a investičního horizontu:
20771 - Pan Svoboda před návštěvou poradce dostal nabídku nakupovat zlato jako vhodný spořicí nástroj s ochranou proti inflaci. Zajímá ho, jaké jsou charakteristiky investice do zlata ve srovnání s investováním do fondů akcií vyspělých trhů v dlouhodobém horizontu.
20771 - Cílem pana Svobody je ochránit prostředky před trvalou ztrátou reálné hodnoty i v období vysoké inflace. Jaká aktiva nejlépe splňují tento cíl?
20771 - V Jackson Steinem s.r.o. řeknou Svobodovi, že mají licenci obchodníka s cennými papíry, a proto Svobodovi poskytnou nezávislé investiční poradenství. Rada od Jackson Steinem s.r.o. je dle jejich vyjádření navíc zdarma, protože odměnu dostane společnost od distributorů fondů, které panu Svobodovi doporučí. Je takový postup v pořádku?
20771 - Pan Svoboda mimo jiné investuje do fondu českých státních dluhopisů. Po jednom roce se rozhodne investici vyhodnotit. Vstupní poplatek je 2 % a celková roční nákladovost byla 1,5 %. Z výpisu se dozví, že výnos fondu za rok byl 3,5 %. Inflace byla 2,5 %. Jaká je přibližná výše čistého reálného výnosu?
20813 - Z investičního dotazníku vyplynulo, že pan Smetana má vysokou averzi k riziku, investované prostředky představují významnou část jeho majetku a jeho celkový investiční horizont je krátký.
20813 - Z dotazníku dále vyplynulo, že pan Smetana potřebuje peníze z fondů vybrat do jednoho roku, jeho horizont je tudíž velmi krátký. Jaké investiční nástroje pravděpodobně poradce doporučí?
20813 - Poradce uvažuje, že by panu Smetanovi doporučil portfolio realokovat, tj. ukončit stávající investice a sjednat vhodnější produkty.
20813 - Poradce dále zjistil, že pan Smetana drží stávající portfolio teprve 11 měsíců, přičemž toto má hodnotu 400 000 Kč.
20813 - Pan Smetana při další schůzce informoval poradce, že pojal úmysl investovat do investičních certifikátů (derivátových produktů).
20819 - Distributor je povinen o klientovi zjistit a vyhodnotit následující údaje:
20819 - Klient se na distributora obrátí s žádostí o doporučení konkrétního produktu (nástroje).
20819 - Klient požaduje provedení obchodu, který je dle názoru distributora pro něho nepřiměřený.
20819 - Distributor zvažuje zařadit do své nabídky fondy kvalifikovaných investorů. Tyto nástroje jsou z podstaty:
20819 - Klient požádal distributora o informaci stran nákladů zvažované investice. Distributor nahlédl do produktových dokumentů a nalezl řadu indikátorů. Nákladovost (poplatky) produktu z nich vyjadřuje:
20807 - Poradce z nedávno vyplněného investičního dotazníku ví, že klienti jsou konzervativního zaměření a zvažovaná investice by představovala významnou část jejich úspor.
20489 - Zaměstnanec zkategorizuje klienty jako:
20489 - Zaměstnanec klienty upozorní na rizika související s investicí do standardního fondu kolektivního investování se zaměřením na akcie, který je denominován v CZK. Těmito riziky jsou:
20489 - Zaměstnanec chce informovat klienty o budoucí výkonnosti investičního nástroje, který jim doporučuje, a to vyjádřením v procentech p.a. Jak může postupovat?
20489 - Zaměstnanec doporučí klientům jednorázovou investici v USD. Aby jim zajistil měnové riziko, doporučí jim koupit derivát na bázi měnového futures. Jakým způsobem má být derivát sjednán, aby bylo eliminováno měnové riziko spočívající v investici v cizí měně a nebyl tak snížen výnos investice?
20489 - Zaměstnanec doporučí klientům jednorázovou investici v USD, aby jim zajistil měnové riziko, doporučí jim koupit derivát na bázi měnového forwardu. Jaká rizika klienti podstoupí v souvislosti s derivátem, pokud si sjednají zajištění měnového rizika měnovým forwardem?
20579 - V jakém postavení a jakým způsobem může zprostředkovatel poskytovat investiční služby?
20579 - Jakým způsobem je zprostředkovatel povinen informovat zákazníka o svém povolení k výkonu činnosti?
20579 - Jaké informace musí zprostředkovatel od zákazníka získat před poskytnutím investiční služby?
20579 - Předpokládejme, že ani zákazník, ani osoba zastupující zákazníka, dosud nemají žádné znalosti a zkušenosti v oblasti investic. Pakliže znáte záměry zákazníka uvedené v zadání, může zprostředkovatel doporučit zákazníkovi investici do dluhopisů společnosti SAZKA?
20579 - Zákazníka zaujala možnost investovat do dluhopisů společnosti SAZKA a rozhodl se uvedenou investici zrealizovat (bez ohledu na skutečnost, zda zprostředkovatel mohl či nemohl uvedenou investici doporučit). Smí zprostředkovatel investici zákazníkovi zprostředkovat i v případě, že by se nejednalo o pro něj přiměřený investiční nástroj?
20633 - Investiční poradce by měl klienta upozornit, že s ohledem na velmi dlouhou dobu od posledního pohybu na majetkové účtu je možné, že:
20633 - Pokud se týká akcií, které jsou obchodovatelné, ale už ne na veřejném trhu, měl by poradce klientovi doporučit:
20633 - Pokud se týká dluhopisů, které již mají po splatnosti, měl by poradce klientovi doporučit:
20633 - V případě veřejně obchodovatelných akcií a dluhopisů se poradce s klientem domluví na zadání pokynů k prodeji. Pokyny by ale měly být na trh zasílány po zohlednění okolností:
20633 - V případě indexových certifikátů by měl poradce klientovi vysvětlit, že:
20615 - V tomto případě by měl investiční poradce s klienty nejprve provést test vhodnosti a následně si vyjasnit:
20615 - V tomto případě by měl investiční poradce klientům vysvětlit, že:
20615 - Investiční poradce se s klienty následně domluví na konečném výběru emisí akcií, přičemž je důležité zohlednit, zda:
20615 - Klienti by si rádi průběžně sledovali i situaci emitenta. Investiční poradce by měl klienty v tomto případě upozornit, že obecně nejvíce informací o situaci emitenta má veřejnost k dispozici v případě emisí akcií:
20615 - Investiční poradce následně uzavře s klienty smlouvu na nákup/zprostředkování nákupu akcií. Klientům by měl doporučit:
20417 - Těsně před splatností opce se klient rozhodne ještě dokoupit na burze stejné opce, protože se cena podkladového aktiva na trhu vyvíjí pro něho poměrně příznivě (cena = 210). Obchodník klientovi sdělí, že:
20417 - V návaznosti na předchozí požadavek klienta obchodník klientovi vysvětluje pojem „hodnota opce“:
20417 - V případě, že v době splatnosti opce je tržní cena podkladového aktiva 230 Kč. Obchodník klientovi poradí, aby:
20417 - V případě, že v době splatnosti opce je tržní cena podkladového aktiva 180 Kč. Obchodník klientovi poradí, aby:
20417 - V případě, že klient opci uplatní:
20399 - Investiční zprostředkovatel by v tomto případě měl klienta nejprve upozornit na základní rozdíly mezi obchodováním s investičními CP a deriváty. Mezi základní skutečnosti typické pro obchody s deriváty (na rozdíl od investičních CP) patří:
20399 - Po vzájemné dohodě se klient rozhodl pro nákup futures na index. Chtěl by je koupit co nejdříve a zvolit si termín splatnosti. Investiční zprostředkovatel by měl klienta upozornit, že:
20399 - Klient investičního zprostředkovatele požádal, aby ho informoval o okolnostech mající podstatný vliv na cenu jím kupovaných futures na index. Klient by tedy měl být informován např. o:
20399 - Klient má futures na index nakoupeny. Vzhledem k momentálně nepříznivému vývoji podkladového aktiva se ptá, zda je možné instrumenty případně prodat a neriskovat větší finanční ztrátu. Investiční zprostředkovatel by měl klientovi sdělit, že:
20399 - Futures na index nakoupené klientem jsou splatné (jejich životnost vypršela) a bude následovat vypořádání. Hodnota podkladového aktiva stoupla. Klient říká, že by rád uplatnil fyzické vypořádání kontraktu.
20363 - Obchodník klientovi nejprve vysvětlí podstatu bonus certifikátu. Ta spočívá v tom, že držitel certifikátu obdrží výplatu bonusu v případě, že cena podkladového aktiva po celou dobu životnosti certifikátu:
20363 - Klient by si chtěl obchodování s bonus certifikáty vyzkoušet. Domluví se proto z obchodníkem pro začátek na nákupu 10 ks tohoto investičního nástroje. Klient jinak obchoduje hlavně s akciemi, tudíž mu obchodník doporučí certifikát, kde podkladovým aktivem bude akcie:
20363 - Klient se zajímá o životnost kupovaného certifikátu. Obchodník klientovi vysvětlí, že pokud se týká doby životnosti bonus certifikátu (od jeho vydání do jeho splatnosti), tak bývá v řádu:
20363 - Klient se ptá, jaká případná rizika jsou spojena s tímto certifikátem. Obchodník by měl klienta upozornit ještě před uskutečněním samotného nákupu bonus certifikátu, že:
20363 - Klient by rád použil bonusové certifikáty jako investici do budoucna, ze které by mu v průběhu jejich držení plynuly pravidelné výnosy. Obchodník by měl klientovi sdělit, že:
20567 - Vázaný zástupce obchodníka s cennými papíry (VZ) poskytuje hlavní investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů. Jakým způsobem provede vázaný zástupce tzv. test přiměřenosti?
20567 - Vázaný zástupce obchodníka s cennými papíry (VZ) poskytuje hlavní investiční službu přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství. Jakým způsobem provede VZ tzv. test vhodnosti za předpokladu, že klient má zájem investovat část (30 %) svých volných prostředků a hodlá si v horizontu 7 let koupit chatu za 300 000 Kč?
20567 - Klient chce koupit investiční nástroj, který pro něj není vhodný s ohledem na posouzení jeho situace. Jakým způsobem může vázaný zástupce obchodníka s cennými papíry (VZ), který poskytuje pouze investiční službu investiční poradenství postupovat?
20567 - Klient chce koupit investiční nástroj, který pro něj není vhodný s ohledem na posouzení jeho situace. Jakým způsobem může vázaný zástupce obchodníka s cennými papíry (VZ), který poskytuje investiční služby přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství postupovat?
20567 - Klient chce zrušit uzavřenou smlouvu na pravidelnou investici, u které již má zaplacený vstupní poplatek na celou dobu investice, a prostředky ve výši 70 000 Kč investovat jednorázově do totožného inv. nástroje, protože slyšel od souseda, že jednorázové investice mají nižší náklady než investice pravidelné. Jakým způsobem by měl vázaný zástupce (VZ) postupovat, poskytuje-li investiční službu přijímání a předávání pokynů?
20447 - Klienti chtějí část svých volných prostředků ve výši 4 000 Kč/měsíčně investovat s cílem zhodnotit prostředky na studia dětí v horizontu 7 let. Jak se může investiční poradce zachovat?
20447 - Klienti chtějí část svých volných prostředků ve výši 5 000 Kč/měsíčně investovat s cílem zhodnotit prostředky na výstavbu rekreačního objektu v horizontu 15 let. Jak se může investiční poradce zachovat?
20447 - Klienti chtějí část svých volných prostředků ve výši 6 000 Kč/měsíčně investovat s cílem vytvořit si dostatečné prostředky pro důchodový věk. Jak se může investiční poradce zachovat?
20447 - Klientům přišla do schránky nabídka na výhodné investování do forexových derivátů, které slibovaly zhodnocení až 25 % p.m. a chtějí 40 % měsíčních volných prostředků investovat do tohoto investičního nástroje. Jak se může investiční poradce zachovat?
20447 - Klienti slyšeli o velkých výnosech Bitcoinu a jiných kryptoměn a o možnosti investovat do derivátů, jejichž podkladovým aktivem jsou právě kryptoměny. Na tuto investici jim však nezbývá dostatek volných finančních prostředků. Jak se může investiční poradce zachovat?
20543 - Z hlediska ekonomického vývoje, které odvětví bude nejvíce citlivé?
20543 - Analýzou a prognózováním vývoje ekonomiky, odvětví i jednotlivých firem se zabývá:
20543 - Klient má záměr zajistit si pravidelný nízkorizikový zdroj k doplnění financování svého studia. Za fondy s minimálním stupněm rizika se považují:
20543 - Obchodní pokyn „Trailing Stop“ znamená:
20543 - Investor s vysokou averzí vůči riziku se rozhoduje mezi koupí akcií letecké společnosti L a autobusového přepravce A. Po výpočtu rizikovosti pomocí statistických nástrojů v procentních bodech získá tyto hodnoty : L = 5 p.b., A = 0 p.b., což znamená:
20411 - Obchodník je povinen upozornit a poučit klienta, že ve vztahu k rizikovosti se jedná o:
20411 - Obchodník provede test vhodnosti. Test vyjde pozitivně a obchodník klientovi zdůrazní obecný princip zisků a ztrát pro tento typ derivátu, tj.:
20411 - Dále by měl obchodník vysvětlit princip finanční páky, jejíž podstatou je:
20411 - Obchodník by měl klientovi ukázat jednoduchý příklad. Finanční páka = 5, podkladovým aktivem je akcie XYZ. Cena XYZ se změní ze 100 Kč na 102 Kč. Pak se cena pákového certifikátu změní ze 2 Kč na:
20411 - Klienta zajímá jakým způsobem se změna ceny podkladového aktiva promítne do změny ceny investičního certifikátu:
20405 - Klientovi není zcela jasný rozdíl mezi označením „PUT“ a „SHORT“ v rámci opčních pozic a požaduje vysvětlení:
20405 - Následně by tedy klient chtěl vysvětlit rozdíly v jednotlivých možných opčních pozicích:
20405 - Klient má koupeny dolary a pomocí opcí by se rád zajistil proti případné ztrátě při poklesu kurzu dolaru, tedy při posilování koruny. Obchodník by měl klientovi provést test vhodnosti. Předpokládejme, že test dopadne pozitivně. Obchodník klientovi doporučí:
20405 - Klient se zachová dle doporučení a vhodné opce koupí. V okamžiku splatnosti opce je cena dolaru poměrně vysoko (nad realizační cenou opce) a klient má každopádně zajištěn případný zisk z prodeje dolarů. Pokud se týká nakoupených opcí, tak by obchodník doporučil:
20405 - V tomto případě je ztráta plynoucí z klientova nákupu opcí (LONG pozice):
20429 - Jaké informace je poradce (zaměstnanec OCP) povinen získat od klienta, který chce jeho prostřednictvím obchodovat na vlastní riziko, tzn. poskytovat mu hlavní investiční služby s výjimkou služeb uvedených v § 4 odst. 2 písm. d) a e) Zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu?
20429 - Pokud by chtěl Heřman by chtěl investovat sám na vlastní riziko a požadoval by tedy od obchodníka službu přijímání a předávání pokynů.
20429 - Heřman, díky tomu, že je IT specialista, by rád investoval hlavně do amerických IT a telekomunikačních společností:
20429 - Heřman zjistil, že jedna IT společnost, do které by rád investoval, dosáhla v předchozím roce zisku po zdanění ve výši 75 000 000 USD. Z rozvahy potom vyčetl, že základní kapitál společnosti je 1 mld. USD a nerozdělený zisk z předchozích let činí 200 000 000 USD. Společnost má nulové emisní ážio a kapitálové fondy.
20429 - Pro případ, aby byl Heřman uchráněn před případným poklesem hodnoty svého portfolia (zaměřeného na IT společnosti) mohl by mu poradce doporučit využít:
20687 - Pan Vychytralý by si představoval výnos okolo 10 % ročně, a to s tím, aby byly peněžní prostředky poměrně rychle likvidní, protože neví, kdy bude peníze potřebovat.
20687 - Vzhledem k původu peněz, které hodlá pan Vychytralý investovat, potřebuje tyto prostředky investovat výhradně hotově k rukám uvedeného poradce.
20687 - Pan Vychytralý se neustále vyhýbá otázkám týkajícím se jeho finanční situace, nerozumí tomu, když chce investovat „takový balík“, proč to poradce zajímá.
20687 - Pan Vychytralý po měsíci volal, rozzlobený, svému poradci, jak je možné, že nákup podílových listů proběhl za vyšší cenu než byla cena v den, kdy společně zadávali příkaz k nákupu.
20687 - Při kontrolní schůzce klienta s poradcem po roce od provedení investice nerozumí pan Vychytralý ukazateli Sharpe Ratio v měsíční zprávě fondu, který je nulový:
20359 - Obchodník nejprve od klienta získává informace týkající se nákupu akcií, zejména pak:
20359 - Obchodník se s klientem domluví na nákupu požadovaného počtu akcií. Klient také uvedl limit ceny. Pro obchodníka to znamená, že:
20359 - Pokud klient cenový limit pro nákup nestanoví, tak to pro obchodníka znamená, že:
20359 - Po nákupu akcií se klient chce domluvit na hedgingu pomocí opcí. Klient si sjedná s obchodníkem schůzku, kde se domluví na krytí rizik pomocí nákupu vhodných PUT opcí - opční prémie = 2 EUR, realizační cena = 25 EUR. Následně by obchodník měl klientovi:
20359 - Obchodník klienta ještě upozorní na právo nevyužití opce, pokud cena akcií coby podkladového aktiva v době vypořádání opce.
20561 - Posuďte uvedený reklamní slogan („potenciál vysokých výnosů s nepřímo úměrným rizikem“) z hlediska jeho souladu s právními předpisy:
20561 - Poradce klientovi potvrdí, že je skutečně nezávislým, tedy že investiční službu inv. poradenství poskytuje nezávisle. Znamená to, že:
20561 - Poradce souhlasil, že se s klientem sejde a poskytne mu inv. poradenství, v rámci kterého posoudí, jaké investiční nástroje by mu doporučil. Poradce postupoval správně, když:
20561 - Předpokládejme, že klient dosud nemá žádné zkušenosti s investováním. Má však velmi dobré finanční zázemí, přičemž klient chce investovat pouze část svých volných prostředků. Klient je srozuměn s tím, že o část prostředků může přijít a je takové riziko ochoten podstoupit. Poradce postupoval správně, když klientovi sdělil, že:
20561 - Klient trvá na investici do akcií start-upových firem, na kterou viděl reklamu v metru. Poradce uvedený inv. nástroj:
20465 - Co konkrétně znamená skutečnost, že předmětem investice mají být zaknihované akcie?
20465 - Tyto zaknihované akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaný trh. Co tato skutečnost pro investory mimo jiné znamená?
20465 - Daná akciová společnost vyplácí pravidelně dividendu. Pokud je zákazník fyzickou osobou, daňovým rezidentem České republiky a bude vlastnit zaknihované akcie, které v souhrnu nepřesáhnou ani 0,01 % podíl na celé emisi, jakým způsobem budou dividendy daněny?
20465 - Zákazníka dále zajímá, zda v případě, že zakoupené zaknihované akcie či jejich část v průběhu nejbližších dvou let prodá za cenu vyšší, než byla jejich kupní cena, bude rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou předmětem jakéhokoliv zdanění.
20465 - Obchodník s cennými papíry si za zprostředkování nákupu zaknihovaných akcií nárokuje pouze poplatek 0,05 % z objemu transakce. Zákazník jeho prostřednictvím na regulovaném trhu nakoupil celkem 1 300 akcií, z toho 1 000 akcií za cenu 1 000,- Kč, 200 akcií za cenu 1 005,- Kč a 100 akcií za cenu 1 010,- Kč. Jaký poplatek zákazník za tento nákup zaplatí?
20801 - Je správné, aby poradce zahrnul do poradenského procesu také pojištění?
20801 - Je účelné zahrnout do poradenského procesu také využívání bankovních produktů?
20801 - Jak mohou v procesu optimalizace alokace aktiv figurovat otevřené podílové fondy?
20801 - Jak může při poskytování služby přijímání a předávání pokynů prospět k efektivní alokaci aktiv klienta v procesu nákupu akcií, investičních certifikátů nebo derivátů na trhu?
20801 - Je pro klienta - investora výhodnější často a aktivně upravovat složení portfolia, nebo by bylo výhodnější držet jednou vybrané portfolio dlouhodobě a provádět jen minimální korekce jeho složení?
20783 - Dvořákovi navštíví bankovního poradce a ten jim udělá investiční dotazník. Klienti vyjdou jako vyvážení. Bankovní poradce na základě informací navrhne klientům portfolio skládající se ze zajištěných fondů - fondů, kde je garance výplaty 90-100 % investovaných prostředků. Fondy emituje bankéřova domovská banka a jsou kvůli diverzifikaci navázány na různá podkladová aktiva.
20783 - Další poradce na kterého se obrátí navrhne diverzifikované portfolio skládající se z různých tříd aktiv. Dvořákovy zajímá, jaké riziko může dlouhodobě nejvíce ohrožovat jejich cíl dlouhodobé vyplácení renty.
20783 - Dvořákovi by chtěli z portfolia dostávat dividendy a úroky na pokrytí renty. Jaké produkty mají i distribuční varianty?
20783 - Jak je to s daněmi v případě, že Dvořákovi (jako fyzické osoby) budou dostávat dividendy ze zahraničních cenných papírů v portfoliu?
20783 - Podobný cíl jako Dvořákovi má i portfolio Nobelovy nadace, která z výnosů portfolia vyplácí odměny pro oceněné vědce. V jakém rozmezí se obvykle pohybuje podíl akciové složky v portfoliu Nobelovy nadace?
20741 - Jaké informace musí zákazníkovi na úvod poskytnout?
20741 - Co musí zákazníkovi sdělit ohledně investičního nástroje, kterého se má investiční služba týkat?
20741 - Jak by měl vyhodnotit investiční cíle zákazníka?
20741 - Jak by zákazníkovi vysvětlil v souvislosti s jeho uvažovanou investicí pojem „diverzifikace“?
20741 - Jak by zákazníkovi vysvětlil pojem „výnosnost investice“?
20747 - Jaké základní dokumenty musí zpracovat?
20747 - Co především obsahují tyto dokumenty?
20747 - Jak by měla být poskytována rada ohledně investičního nástroje, aby byl dodržel požadavek na objektivnost?
20747 - Jak by mělo vypadat investiční poradenství, aby byla dodržena zásada úplnosti?
20747 - Investiční poradenství je prováděno v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, jestliže se jedná o:
20753 - Jaké informace musíte poskytnout na úvod?
20753 - Jaký první dokument se zákazníkem vyplníte?
20753 - Jakým způsobem je povinen obchodník s cenými papíry poskytovat zákazníkovi přiměřené informace o službách, které mu poskytl?
20753 - Kdy byste převzal od zákazníka peněžní částku v hotovosti na úhradu jeho investice?
20753 - Jaký dokument musíte mít z každého jednání se zákazníkem, aby mohla Česká národní banka prověřit dodržování pravidel jednání se zákazníkem?
20759 - Jaká situace představuje střet zájmů ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu?
20759 - V jakém případě nastává střet zájmů u stejného obchodu realizovaného pro zákazníka a pro vás?
20759 - V jakém z následujících případů nenastane střet zájmů?
20759 - Komu byste oznámil zjištění střetu zájmů?
20759 - Je informování zákazníka dostatečné opatření zamezující střetu zájmů?
20765 - Zákazník zamýšlí upsat korporátní dluhopisy, k nimž není vyhotoven prospekt, jakým způsobem budete reagovat?
20765 - Zákazník je rozhodnut upsat konkrétní nezaknihované korporátní dluhopisy, ke kterým byl vydán (schválen) prospekt. Jaký další krok zákazníkovi doporučíte?
20765 - Poté, co zákazník podepíše smlouvu o úpisu listinných dluhopisů, ke kterým byl vydán (schválen) prospekt, jaký je váš následující krok?
20765 - Zákazník upisuje dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 1 mil. Kč, jde o konzervativního zákazníka, jaký postup zákazníkovi doporučíte z hlediska výnosu (kuponu)?
20765 - Zákazník, který má zájem o upsání dluhopisů slyšel, že existují tzv. zero bond, jak byste mu je vysvětlil/a?
20807 - Klienti se v diskuzi obrátili na poradce s dotazem, zda by ekonomickou věrohodnost emitenta zvýšilo, pokud by dluhopis byl vybaven prospektem schváleným ČNB.
20807 - Pokud by pan Novák vystudoval VŠ zaměřenou na finance a pracoval v bance na pozici portfolio manažera, znamenalo by to bez dalšího:
20807 - Novákovi při své další návštěvě zadali poradci ke zpracování pokyn pro nákup podílových listů investičního fondu. Aby jej poradce a jeho nadřízený investiční zprostředkovatel zpracovali bez zbytečného průtahu, musí jej za normálních okolností:
20807 - Při své poslední návštěvě seznámili Novákovi poradce s dalším korporátním dluhopisem, do kterého zamýšlejí investovat. Pan Novák přitom na internetu zjistil, že původní dluhopis (A) má duraci ve výši 5,1, nový dluhopis (B) ve výši 3,7.
20825 - Je s ohledem na investiční horizont klientů konzervativní fond DPS vhodnou investicí?
20825 - Klienti se v diskuzi s poradcem dotázali na minulé kolísání hodnoty podílového listu dynamického investičního fondu, který jim poradce předestřel jako alternativu pro dodatečnou investici.
20825 - Klienti v další diskuzi poradci sdělili, že zřejmě budou chtít část prostředků z dodatečné investice vybrat již za několik let, s cílem odjet na zahraniční dovolenou.
20825 - Investiční zprostředkovatel, jehož poradce zastupuje, realizuje i službu přijímání a předávání pokynu. Může v obecné rovině manželům Procházkovým zprostředkovat i nákup investičních nástrojů?
20825 - Fond, který poradce nakonec klientům pro dodatečnou investici doporučil, vykazuje hodnotu SRRI ve výši 2.
20375 - Jaké informace, dokumenty či prohlášení z nabízených možností si příslušný pracovník obchodníka s cennými papíry musí od zákazníka vyžádat?
20375 - Obchodník s cennými papíry má mimo jiné povinnost zjišťování a řízení střetu zájmů. Ve vztahu k zákazníkovi to znamená, že:
20375 - Zákazník zvažuje, že by část svých peněžních prostředků alokoval do investice nabízející vyšší výnos, byť za cenu vyššího rizika. Chtěl by mít nicméně možnost flexibilně rozložit investici a v případě potřeby část investice rychle odprodat. V takovém případě mu můžete doporučit:
20375 - Zákazník se v tisku dočetl, že u akcií energetické společnosti XYZ, a.s., došlo ke štěpení akcií a při návštěvě internetových stránek společnosti zjistil, že se cena akcií společnosti dramaticky snížila. Chtěl by proto poskytnout výklad toho, co označuje spojení „štěpení akcií“:
20375 - Zákazník zvažuje investici do akcií energetické společnosti XYZ, a.s. Společnost dlouhodobě vyplácí dividendu ve výši 35 Kč, nominální hodnota akcie je 650 Kč. Pokud by zákazník nakupoval akcie za cenu 775 Kč za akcií, jaké by dosáhl dividendové výnosnosti, pokud by společnost i v budoucnu vyplácela dividendu ve stejné výši?
20393 - Jakou roli hraje pro investičního zprostředkovatele z hlediska vyhodnocení finančního zázemí a investičních cílů zákazníka a poskytování investičních služeb skutečnost, že jej kontaktoval manželský pár s plánem investovat dle výše uvedeného modelu.
20393 - Zákazníky na základě nabídek předložených investičním zprostředkovatelem zaujal jeden vybraný investiční fond, u kterého je uvedena zkratka UCITS. Poradce jim vysvětlí, že zkratka znamená:
20393 - Tento fond je v dokumentech pro investory označen jako fond smíšený. Co toto označení znamená?
20393 - V jakém dokumentu investor nalezne stručné základní charakteristiky investičního fondu zpracované takovou formou, aby byly srozumitelné i pro běžného investora?
20393 - V informačních materiálech týkajících se předmětného investičního fondu je uvedeno, že tento vykázal za stávající tři roky své existence celkové zhodnocení investičních prostředků ve výši 15 %. Co z této informace lze usoudit ve vztahu ke zhodnocení investice těchto manželů?
20471 - Tato společnost je pro banku zcela novým klientem. Před tím, než s ní vstoupí do obchodního vztahu, si tak pracovník banky musí mimo jiné vyžádat informace:
20471 - Společnost má zájem o investiční služby související se zajištěním měnového rizika. Jako formu kurzového zajištění nabídl pracovník banky měnový forward, jednatel však o tomto investičním nástroji nikdy neslyšel. Pracovník banky tedy vysvětlí, že se jedná o:
20471 - Je pracovník banky povinen vyhodnotit vhodnost investice i v případě, že zákazníkem bude právnická osoba s výše uvedenými charakteristikami?
20471 - Jako alternativa k měnovému zajištění se nabízí i využití futures na měnu (FX futures). Poradce tedy vysvětlí klientovi, že:
20471 - Uvedená společnost se rozhodla prodat forward na 12 500 EUR za forwardový kurz 25,5 EUR/CZK v délce 6 měsíců (banka je tedy v pozici kupujícího forward). Ke dni vypořádání byl kurz EUR/CZK 25,00. Z uvedených informací lze dovodit, že ve vztahu k této transakci (ignorujte poplatky a transakční náklady):
20483 - Pokud se zákazník rozhodne využít investiční služby daného obchodníka, měl by příslušný pracovník tohoto obchodníka aktualizovat informace o investičních znalostech, zkušenostech, finančním zázemí, zákazníkově toleranci k riziku a o investičních cílech zákazníka anebo může bez dalšího vycházet z údajů starších 5 a více let?
20483 - Zákazník zvažuje, že by využil své znalosti a obchodoval akcie tzv. nakrátko, tedy k rychlému prodeji těchto akcií. Co tento termín (označovaný také jaké short selling) ve vztahu k akciím označuje?
20483 - Zákazník se nakonec rozhodne pro nákup určitého objemu akciových opcí, protože mu celkové náklady na obchod přijdou nižší. Jedná se o opce tzv. amerického typu. O jaký typ opce se jedná?
20483 - Zákazníka zajímá, co označuje údaj „zajišťovací poměr“ v emisní dokumentaci vztahující se k dané opci.
20483 - Zákazník nakoupil 1 000 call opcí (bez využití páky) s realizační cenou (strike price) podkladové akcie 1 000 Kč. Cena jedné zakoupené opce (opční prémie) byla 10 Kč. 500 kusů opcí zákazník realizoval ve chvíli, kdy cena podkladové akcie stoupla na 1 015 Kč, dalších 400 kusů opcí realizoval ve chvíli, kdy cena podkladové akcie stoupla na 1 020 Kč. Takto nabyté podkladové akcie vždy obratem prodal za uvedenou tržní cenu. Cena podkladové akcie následně klesla, takže zbývající opce do jejich expirace nevyužil. Jaký je zisk či ztráta zákazníka z této transakce? Poplatky obchodníka a jiné transakční náklady neuvažujte:
20777 - Poradce zjistil, že Adam má 5leté zkušenosti s investicemi do českých akcií. Podle investičního dotazníku má dynamický profil. Co by měl poradce doporučit?
20777 - Adam s Evou mohou na finanční nezávislost odkládat měsíčně 2 000 Kč. Rádi by investovali do akciových otevřených podílových fondů, dosud s nimi ale nemají zkušenosti. Měl by jim poradce doporučit akciové fondy?
20777 - Vzhledem ke znalostem Adama a Evy (oba vystudovali VŠ s ekonomickým zaměřením) a požadovanému cíli (finanční nezávislost) jim poradce doporučí:
20777 - Adam s Evou chtějí předat první investovanou částku 2 000 Kč poradci. Může poradce peníze přijmout?
20777 - Adama a Evu zajímá, kolik by asi měli pravidelně měsíčně investovat, aby za 30 let měli naspořeny cca 3 mil. Kč v nominální hodnotě, při průměrném zhodnocení investice včetně výnosů 6 % p. a. (použijte složené úročení).
20789 - Tomáš zvažuje investici do dluhopisových fondů a uvědomuje si, že úrokové sazby v ČR i v Evropě budou zřejmě v nejbližší době růst a tím vydělá více.
20789 - Tomáš Marný se zeptal poradce na zdaňování dividend podílových fondů.
20789 - Pro naspoření vlastních prostředků potřebných pro koupi bytu do 3 let by měl Tomáš investovat do (i vzhledem k očekávanému růstu úrokových sazeb):
20789 - Poradce na žádost Tomáše před uzavřením smlouvy doporučil Tomášovi fond NN (L) International Czech Money Market.
20789 - Kolik peněz si je schopen Tomáš za 3 roky naspořit? Je jeho cíl reálný?
20795 - Které informace potřebuje poradce od manželů Šetrných dále zjistit?
20795 - Jaký typ investice poradce pravděpodobně manželům doporučí pro splnění jejich investičních cílů?
20795 - Pro vzdělání Mařenky (investiční horizont 16 let) chtějí manželé Šetrní využít méně rizikové akciové fondy. Poradce jim pravděpodobně doporučí:
20795 - Manželé Šetrní mají ještě listinné akcie z kuponové privatizace, které chtějí prodat na burze. Může tyto akcie poradce přijmout a předat investičnímu zprostředkovateli?
20795 - P/E fondu, který si manželé Šetrní vybrali, je 28. Je tento fond levný nebo drahý?
20459 - Pan Malík se obává, že by mohl kurz akcií společnosti Bonex výrazně klesnout, a proto hledá vhodný způsob hedgingu, při kterém hodlá využít opčních instrumentů. Jelikož však neví zcela přesně, kdy se rozhodnutí managementu projeví v kurzu akcií, jaké by měl zvolit řešení?
20459 - Pan Malík nakonec dospěl k názoru, že pokles kurzu akcií společnosti Bonex sice hrozí, ale současně není vyloučeno, že změny budou přijaty pozitivně a jejich kurz může naopak i výrazně vzrůst. Proto se rozhodl, že použije takové opční kombinace, která by mu zajistila zisk jak v případě výrazného poklesu, tak i při výrazném vzestupu kurzu. U které opční kombinace by měl pro tento případ zaujmout dlouhou pozici?
20459 - Pan Malík se rozhodl uskutečnit tzv. dokonalý hedging prostřednictvím opční kombinace typu „straddle“. Jak by měl k tomuto účelu formulovat svůj požadavek na investičního zprostředkovatele?
20459 - Jak by měl investiční zprostředkovatel začít s panem Malíkem jednat?
20459 - Za co zodpovídá investiční zprostředkovatel, který je zaměstnancem obchodníka s cennými papíry a jak má na požadavek pana Malíka reagovat?
20381 - Pokud by investiční zprostředkovatel vyřizoval zákazníkům takovýto zpětný odkup dluhopisů, o jakou investiční službu se jedná?
20381 - Je investiční zprostředkovatel oprávněn zákazníkům nabízet takovouto službu a tedy jim zprostředkovat popsanou záležitost?
20381 - Manželé chtějí investičnímu zprostředkovateli dluhopisy rovnou předat s tím, aby listinné dluhopisy donesl do sídla emitenta a vyřídil související administrativní záležitosti. Může investiční poradce postupovat takovýmto způsobem?
20381 - V nabídce na odkup je uvedeno, že emitent v případě odkupu investorům uhradí i alikvotní úrokový výnos ke dni jejich odkoupení. Manželé se zalekli, že jim tak vyplatí pouze část jejich hodnoty. Poradce jim vysvětlí, že se jedná o:
20381 - Emitent dluhopisů zatím manželům třikrát uhradil roční platby představující plný výnos z dluhopisů. Pokud byl úrokový výnos z dluhopisů ve všech třech případech 5 %, výnosy byly zdaněny 15 % sazbou daně a manželé do dluhopisů investovali částku 1 000 000 Kč, jakou peněžní částku zatím od emitenta inkasovali jakožto výnos z dluhopisů?
20591 - Klient nechce ztrácet příliš času s vyplňováním investičního dotazníku. Jakou míru součinnosti může pracovník obchodníka s cennými papíry poskytnout klientovi při vyplňování investičního dotazníku?
20591 - Klient by rád využil co nejvýnosnějších investičních nástrojů. Preferuje akcie. Jak by na tuto skutečnost měl pracovník zareagovat?
20591 - Vzhledem k výsledku odpovědí investičního dotazníku a požadovanému investičnímu horizontu zvolí poradce pro klienta konzervativní investiční strategii. Jaké druhy investičních fondů bude při tvorbě portfolia využívat?
20591 - Klient podepisuje Smlouvu o obstarání nákupu a prodeje podílových listů investičního fondu, která zároveň obsahuje Pokyn k nákupu podílových listů fondu. Za jakou cenu budou dané podílové listy nakoupeny?
20591 - Klient si v dokumentu KIID (Klíčové informace pro klienta, Key INvestor Information Document) nabízeného investičního fondu všimne údaje o výši výkonnostní odměny, která je stanovena jako 10 % z překonání benchmarku. Pokud má benchmark za sledované období výkonnost 1,0 % a fond vykáže výnos 1,5 %, jaká bude výkonnostní odměna?
20585 - Při vyplňování Investičního dotazníku, se klient zarazil u dotazu na výši svého příjmu:
20585 - Poradce chce v navrhovaném investičním portfoliu pro klienta eliminovat měnové riziko. Bude tedy vybírat mezi investičními fondy:
20585 - Klient vyjádřil přání zařadit do svého investičního portfolia investici zaměřenou na akcie společností na rozvíjejících se trzích. Který fond bude pro klienta pravděpodobně nejvhodnější vzhledem k jeho geografickému požadavku?
20585 - Klient podepisuje Smlouvu o obstarání nákupu cenných papírů, včetně pokynu k nákupu zvolených investičních fondů. Poradce:
20585 - Poradce vybírá pro svého klienta do portfolia dva fondy investující do fixně úročených dlupisů. Fond A má duraci portfolia 1,8, fond B 3,6. Který bude méně rizikový s ohledem na předpoklad rostoucích úrokových sazeb v ekonomice?
20387 - Jaký krok by měl investiční zprostředkovatel vůči novému zákazníkovi nejprve učinit před samotným poskytováním investičních služeb?
20387 - Zákazník si na základě předložených nabídek vybral investici. Zvažuje nákup podílových listů, ale dotazuje se, o jaký druh investičního nástroje se jedná?
20387 - Investiční fond, do nějž má zákazník zájem investovat, je v informačních materiálech označen jako fond fondů. Co tento termín označuje?
20387 - Zákazník se v odborném periodiku dočetl o možnosti uplatnit tzv. časový test, nárok na osvobození od daně z příjmů v případě prodeje cenných papírů, které bude vlastnit zákonem stanovenou dobu. Zajímá jej, po jakou nejkratší dobu by cenné papíry musel vlastnit:
20387 - Pokud má podílový list zakoupený zákazníkem v okamžiku investice hodnotu 1 000 Kč a následně po dobu 3 let vzroste jeho hodnota vždy o 5 % p.a., jaká bude jeho hodnota zaokrouhlená na celé Kč po uplynutí 3 let od okamžiku investice? Ignorujte vstupní poplatky a průběžné poplatky za správu investice.
20597 - Při prvním jednání poradce sdělí klientovi, že poskytuje službu investičního poradenství. Jako nezbytné minimální množství informací pro poskytnutí této služby musí od klienta zjistit jeho:
20597 - Klient se zeptá, co se stane, pokud odmítne vyplnit investiční dotazník. Poradce odpoví:
20597 - Klient by si přál investovat do dluhopisů, ovšem s co nejmenším rizikem jejich nesplacení. Poradce jej upozorní, že v takovém případě je oprávněn poskytovat investiční služby pouze ve vztahu k emisím dluhopisů, u nichž byl uveřejněn prospekt cenného papíru. Toto omezení klient akceptuje. U relevantních dluhopisů pak bude zkoumat, zda jsou:
20597 - Které z uvedených hodnot či parametrů ovlivní cenu, za kterou klient nakoupí doporučený dluhopis?
20597 - Uvažujme dluhopis s jmenovitou hodnotou 3 000 000 Kč, tržní cenou 105 % ročním kuponem 3 % vypláceným vždy k 25. 11. Jaký bude alikvotní úrokový výnos, pokud klient dluhopis koupí 1. 1. (pro výpočet použijte metodu počtu dnů v roce ACT/360)?
20369 - Vzhledem k požadavku klienta by měl obchodník s cennými papíry klienta upozornit na rizika spojená s jeho požadavkem:
20369 - V rámci testu přiměřenosti vyšly výsledky pro klienta pozitivně. Obchodník klienta upozornil klienta na rizika spojená s pohybem ceny, ale klient si obchodování s futures chce vyzkoušet. Klient tak navrhne variantu, že na spotovém trhu koupí polovinu požadovaných akcií a na zbytek uzavře obchodní transakci pomocí investičního nástroje „futures“.
20369 - Podkladovým aktivem futures dle předchozí otázky bude 100 ks. Vzhledem k požadovanému počtu ks akcií, by měl klient koupit:
20369 - Přestože obchodník klienta upozornil na rizika spojená s nákupem futures kontraktu, klient trval na nákupu futures. Jaký jiný derivátový nástroj by mohl obchodník klientovi doporučit, pokud by chtěl být chráněn (profitovat) na růst ceny podkladového aktiva.
20369 - Následně dochází k termínu fyzického vypořádání kupovaných futures, sloužících k zajištění kupní ceny. Aktuální cena akcií na trhu je 60 USD, proto klient upřednostňuje nákup všech akcií (nikoliv pouze poloviny) přímo na trhu před vypořádáním futures.
22460 - Poradce se sešel s klientem a získal od něj informace uvedené v zadání. Na základě toho mu doporučil pravidelně investovat část volných prostředků (cca 5 000 Kč/měsíc) do nemovitostního podílového fondu s předpokládaným očekávaným zhodnocením cca 7 % p.a.. Poradce s klientem nevyplnil inv. dotazník. Postupoval poradce v souladu se zákonem?
22460 - Klient se po půl roce sešel opět s poradcem a pochlubil se mu, že má novou přítelkyni. Současně si ale postěžoval, že bývá na konci měsíce stále častěji v mínusu a minulý měsíc si musel dokonce půjčit 60 000 Kč, aby zvýšené nároky pokryl. Požaduje, aby mu poradce sjednal (v předchozí otázce) doporučenou investici, aby alespoň něco „neutratil“. Poradce:
22460 - Poradce postupem uvedeným v předchozích otázkách doporučil výše uvedeným nemovitostní fond. Klient se tímto doporučením řídil. Doporučený nemovitostní fond však nevydělával předpokládaných 7 % p.a., ale i po 3 letech byl ve ztrátě - 5 % p.a. Nárok na náhradu škody:
22460 - Klient s poradcem diskutoval také možnost pokusit se vydělat si chybějící peníze rychle pomocí obchodu s akciovými opcemi, o kterém si přečetl na jistém diskuzním fóru. Poradce ho však varoval, že při tomto obchodu by mohl nést riziko neomezené ztráty. O jaký obchod šlo?
22460 - Klient je krátkodobě ve finanční nouzi a přemýšlí, jakým způsobem by zvýšil svůj příjem. Zvažoval, že se pokusí vydělat peníze krátkodobým nákupem akcií na úvěr. Poradce ho varoval následujícím příkladem. Vlastní prostředky 100 tisíc Kč, nákup 50 tisíc ks akcií ABC a.s. po 20 Kč. Prodej za 19 Kč/akcii. Výnos klientova investovaného kapitálu by při zanedbání úroků z úvěru byl:
22472 - Který parametr není pro sestavení investičního doporučení poradce významný?
22472 - Klient se u jedné ze zvažovaných investic poradce dotázal, co znamená tzv. riziko defaultu emitenta.
22472 - Poradce zjistil, že investované prostředky představují významnou část klientova majetku a že tento je plánuje investovat pouze na horizontu dvou let.
22472 - Může poradce zprostředkovat (přijmout a předat pokyn) nákup akcií na burze, pokud by jej klient požadoval?
22472 - Klient pro doporučenou investici požaduje sdělit tzv. ISIN zvoleného fondu. Jedná se o: